2021

Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie rozwiązania
Gminnego Biura Spisowego (GBS) powołanego do
przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020
roku na terenie Gminy Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 11:42:08.
Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 7.01.2021 r. zmieniające zarządzenie w
sprawie procesu opracowania planu operacyjnego
funkcjonowania w warunkach zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie
wojny oraz udziału w tym procesie komórek i
jednostek organizacyjnych podporządkowanych i
nadzorowanych przez Wójta Gminy Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 11:47:30.
Zarządzenia Nr 3/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie powołania
Komisji ds. rozliczenia udzielonych w 2020 roku z
budżetu gminy dotacji celowych na wykonanie
zadań publicznych
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 11:48:50.
Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie powołania
Komisji ds. rozliczenia udzielonych w 2020 roku z
budżetu gminy dotacji celowych na dofinansowanie
zadań inwestycyjnych oraz zadań bieżących
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 11:49:28.
Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia
Regulaminu udzielania zamówień publicznych o
wartości nieprzekraczającej kwoty 50 000,00 zł

Załącznik Nr 1 - Regulamin

Załącznik Nr 2 - Wniosek o realizację zakupów obciążających plan finansowy wydatków Gminy Wierzbica

Załącznik Nr 3 - Wniosek o wszczęcie procedury udzielenia zamówienia poniżej kwoty 50 000 zł

Załącznik Nr 4 - Protokół z postępowania dotyczącego wyboru ofert

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 11:51:51.
Zarządzenie Nr 6/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie zasad rejestrowania umów, ugód i
porozumień w Urzędzie Gminy w Wierzbicy

Załącznik

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 11:59:07.
Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie zasad
przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji
podmiotowej i celowej budżetu Gminy Wierzbica dla
samorządowych instytucji kultury.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 12:02:05.
Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Wierzbica
Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 25 stycznia
2021 roku w sprawie powołania Gminnego Biura
Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań na terenie
Gminy Wierzbica w 2021 roku
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 12:03:16.
Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie powołania
Komisji Mieszkaniowej

Załącznik Nr 1 - Regulamin

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 12:04:27.
Zarządzenie nr 10/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie określenia
terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów, na rok
szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych i klas I publicznych
szkół podstawowych

Załącznik nr 1 - Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica

Załącznik nr 2 - Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 12:07:06.
Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Wierzbica na rok 2021
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 12:09:24.
Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie planów
finansowych zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami Gminie Wierzbica na
rok 2021
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 12:10:01.
Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2021
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 12:10:40.
Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 luty 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian
w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Wierzbica na rok 2021
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 12:11:16.
Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie powołania
Komisji Socjalnej
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 12:12:13.
Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 15.02.2021 roku w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do sprzedaży działki o numerze
ewid. 188/6 położonej w Zalesicach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 12:12:50.
Zarządzenie Nr 17/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia
zmian w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w
Projekcie pt. „Ułatwienie powrotu do
aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę
nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wierzbica”

Regulamin

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 12:13:43.
Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie powołania
Komisji konkursowej do oceny i opiniowania ofert
złożonych w otwartych konkursach ofert na
realizację zadań publicznych w 2021 r.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 12:15:58.
Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 25 luty 2021 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2021
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 12:17:13.
Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia
Regulaminu udzielania zamówień publicznych o
wartości równej lub wyższej niż 50 000 zł
netto i mniejszej niż 130 000 zł netto
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 12:18:01.
Zarządzenie Nr 21/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2021
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 12:18:52.
Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zasad gospodarki
finansowej jednostek budżetowych Gminy Wierzbica

Złącznik nr 1 - Informacja o dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

Załącznik nr 2 - Informacja o dochodach wynikających ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i innych środków związanych z poniesionymi w latach ubiegłych wydatkami oraz zwrotów wydatków poniesionych w toku egzekucji przez komorników niez

Załącznik nr 3 - Informacja w zakresie wykorzystania otrzymanej dotacji celowych z budżetu państwa

Załącznik nr 4- Wniosek o przekazanie środków na realizację wydatków budżetowych jednostek budżetowych (z wyłączeniem jednostek oświatowych)

Załącznik nr 5 - Wniosek o przekazanie środków na realizację wydatków budżetowych jednostek oświatowych

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 12:20:55.
Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Wierzbica na rok 2021
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 12:27:22.
Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 marca 2021 r. w sprawie: przedłożenia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia
Gminy oraz sprawozdań z wykonania planów
finansowych instytucji kultury i zakładu opieki
zdrowotnej

Tabela nr 1 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wierzbica za 2020 r. - Dochody

Tabela Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wierzbica za 2020 r. - Wydatki

Tabela nr 3 - Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej (ZLECONE) za 2020 rok

Tabela nr 3A - Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej (ZLECONE) za 2020 rok

Tabela nr 4 - Sprawozdanie z wykonania bieżących zdań własnych gminy realizowanych z udziałem dotacji z budżetu gminy państwa (WŁASNE) za 2020 rok

Tabela nr 4A - Informacja z wykonania bieżących zadań własnych Gminy realizowanych z udziałem dotacji budżetu państwa (WŁASNE) za 2020 rok

Tabela nr 5 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wierzbica za 2020 roku - Dotacje celowe otrzymane przez Gminę Wierzbica

Tabela nr 6 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków Gminy Wierzbica w ramach Funduszu Sołeckiego za 2020 rok

Załącznik nr 1 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbica za 2020 rok

Załącznik nr 2 - Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wierzbica

Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego SPZOZ w Wierzbicy za 2020 rok

Załącznik nr 4 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy na dzień 31.12.2020 roku

Załącznik nr 5 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy na dzień 31.12.2020 r.

Załącznik nr 6 - Informacja o wykorzystaniu dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 12:28:33.
Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 marca 2021 r. w sprawie planu finansowego
wydzielonego rachunku dochodów środków z
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 12:42:00.
Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 marca 2021 r. w sprawie planu finansowego
wydzielonego rachunku dochodów środków z
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 12:42:39.
Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Wierzbica na rok 2021
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 12:43:20.
Zarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 2 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia
formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz
sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez
kierowników jednostek organizacyjnych Gminy
Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 12:44:04.
Zarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 08.04.2021 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej na dzierżawę działki rolnej o
numerze ewidencyjnym 1786 położonej w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 13:32:35.
Zarządzenie Nr 30/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2021
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 13:33:15.
Zarządzenie Nr 31/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia
zmianowego systemu czasu pracy w Urzędzie Gminy w
Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 13:33:56.
Zarządzenie Nr 32/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2021
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 13:34:37.
Zarządzenie Nr 33/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2021
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 13:35:27.
Zarządzenie Nr 34/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia
4 czerwca 2021 roku dniem wolnym od pracy dla
pracowników Urzędu Gminy w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 13:36:04.
Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2021
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 13:36:49.
Zarządzenie Nr 36/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania
komisji do przeprowadzenia okresowej kontroli
stanu dróg gminnych, wewnętrznych i drogowych
obiektów inżynierskich na drogach gminnych oraz
placów zabaw i siłowni zewnętrznych
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 13:37:30.
Zarządzenie Nr 37/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 5 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Wierzbica na rok 2021
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 13:38:41.
Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 18 maja 2021 roku w sprawie ustalenia planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie
nauczycieli,zatrudnionych w zespołach
/szkołach/przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Wierzbica

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 13:39:56.
Zarządzenie Nr 39/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Wierzbica na rok 2021
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 13:42:44.
Zarządzenie Nr 40/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 maja 2021 roku zmieniające Zarządzenie w
sprawie powołania komisji do przeprowadzania
okresowej kontroli stanu dróg gminnych,
wewnętrznych i drogowych obiektów inżynierskich
na drogach gminnych oraz placów zabaw i siłowni
zewnętrznych
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 13:43:35.
Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia
procedury przekazania przedszkola lub szkoły
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 13:44:43.
Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 maja 2021 roku w sprawie ustalenia
terminów przerw w pracy przedszkoli na terenie
Gminy Wierzbica w roku szkolnym 2020/2021
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 13:45:32.
Zarządzenie Nr 43/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 15 czerwca 2021 roku Obwieszczenie Wójta
Gminy Wierzbica z dnia 17 czerwca 2021 roku w
sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w
dniu 17.06.2021 r. wydał postanowienie, znak:
RRN.6220.7.2021, którym zawiesił postępowanie w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
„Budowa punktu zbierania odpadów na części
działki nr 213 położonej w Zalesicach’’,
obręb 0014 Zalesice, gmina Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 13:46:13.
Zarządzenie Nr 44/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2021
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 13:46:57.
Zarządzenie Nr 45/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie odwołania
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie
Wielkiej z zajmowanego stanowiska
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 13:47:41.
Zarządzenie Nr 46/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie odwołania
Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w
Rudzie Wielkiej z zajmowanego stanowiska
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 13:48:33.
Zarządzenie Nr 47/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2021
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 13:49:12.
Zarządzenie Nr 48/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie odwołania
Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w
Zalesicach z zajmowanego stanowiska
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 13:49:49.
Zarządzenie Nr 49/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie zmiany
zarządzenia nr 8/2021 Wójta Gminy Wierzbica
Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 25 stycznia
2021 roku
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 13:50:26.
Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia stawek
czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 13:51:04.
Zarządzenie Nr 51/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 13:51:44.
Zarządzenie Nr 52/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 13:52:21.
Zarządzenie Nr 53/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 13:53:23.
Zarządzenie Nr 54/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 13:54:17.
Zarządzenie NR 55/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2021

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 13:55:51.
Zarządzenie NR 56/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 4 sierpnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2021

Załącznik nr 1

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 14:00:14.
Zarządzenie NR 57/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2021

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 14:02:05.
Zarządzenie Nr 58/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Rudzie Wielkiej
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 14:05:41.
Zarządzenie Nr 59/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie
przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Polanach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 14:06:20.
Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie
przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków
Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego im.
Jana Brzechwy w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 14:06:53.
Zarządzenie Nr 61/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30.08.2021 r. w sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Łączanach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 14:07:32.
Zarządzenie Nr 62/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Zalesicach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 14:08:15.
Zarządzenie Nr 63/2021 Wójta Gminy Wierzbca z
dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie
przedstawienia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Wierzbica, kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu
wykonania planu finansowego instytucji kultury i
zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021
roku

Załącznik nr 1 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbica za I półrocze 2021 r.

Tabela Nr 1 - Informacja z realizacji planu dochodów za I półrocze 2021 roku

Tabela Nr 2 - Informacja z realizacji planu wydatków za I półrocze 2021 roku

Tabela nr 3 - Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej (ZLECONE) za I półrocze 2021 rok

Tabela nr 3A - Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej (ZLECONE) Tabela nr 3 - Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej (ZLECONE) za I półrocze 2021 rok

Tabela nr 4 - Sprawozdanie z wykonania bieżących zdań własnych gminy realizowanych z udziałem dotacji z budżetu gminy państwa (WŁASNE) za 2020 rok

Tabela nr 4A - Informacja z wykonania bieżących zadań własnych Gminy realizowanych z udziałem dotacji budżetu państwa (WŁASNE)

Załącznik nr 2 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r.

Tabela nr 1 do Załącznika nr 2 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2026

Załącznik nr 3 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy za I półrocze 2021 roku

Załącznik nr 4 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy za I półrocze 2021 roku.

Załącznik nr 5 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy za I półrocze 2021 roku

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 14:09:03.
Zarządzenie Nr 64/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
środków z z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na rok 2021
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 14:19:18.
Zarządzenie Nr 65/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2021
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 14:19:57.
Zarządzenie Nr 66/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 1 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2021
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 14:20:38.
Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 1 września 2021 r. W sprawie przekazania
kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do
zaciągania zobowiązań w danym roku budżetowym
z tytułu umów, których realizacja w roku
następnym jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania jednostki i gdy termin
zapłaty upływa w roku następnym do łącznej
kwoty 500 000,00 zł.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 14:22:32.
Zarządzenie Nr 68/2021 Wójt Gminy Wierzbica z
dnia 3 września 2021 r. w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkolno
Przedszkolnego w Zalesicach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 14:23:49.
Zarządzenie Nr 69/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 3 września 2021 roku w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkolno
Przedszkolnego w Rudzie Wielkiej
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 14:24:37.
Zarządzenie Nr 70/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 7 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2021
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 14:25:42.
Zarządzenie Nr 71/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 września 2021 roku w sprawie powołania
Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Załącznik nr 2 - Regulamin zespołu interdyscyplinarnego

Załącznik nr 1 - Wniosek pracownika socjalnego o powołanie grupy roboczej specjalistów związanych z procedurą Niebieskiej Karty w rodzinie

Załącznik nr 2 - Kwestionariusz zgłoszeniowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Plan działań zespołu interdyscyplinarnego

Załącznik nr 5 - Monitoring działań zespołu interdyscyplinarnego

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 14:28:16.
Zarządzenie Nr 72/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10 września 2021 roku w sprawie: wytycznych
do opracowania i sporządzania projektu uchwały
budżetowej na rok 2022

Załącznik nr 1 - Plan dochodów

Załącznik nr 2.1 - Plan wydatków

Załącznik nr 2.2 - Kalkulacja funduszu płac

Załącznik nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych

Załącznik nr 4 - Plan wydatków projekty

Załącznik nr 5 - Plan przychodów i kosztów zakładu

Załącznik nr 6 - WPF

Załącznik nr 7 - Plan wydatków z opłat i kar

Załącznik nr 8 - Plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 14:39:39.
Zarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 17 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2021
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 14:53:00.
Zarządzenie Nr 74/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 22 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2021
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 14:53:36.
Zarządzenie Nr 75/2021 Wójta Gminny Wierzbica z
dnia 24 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2021
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 14:54:11.
Zarządzenie Nr 76/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 września 2021 roku w sprawie powołania
Komisji przetargowej, do przeprowadzenia przetargu
ustanego nieograniczonego na najem lokalu
użytkowego, stanowiącego własność Gminy
Wierzbica, na okres do trzech lat
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 14:54:51.
Zarządzenie Nr 77/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2021
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 14:55:34.
Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 11 października 2021 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
rok 2021
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 14:56:25.
Zarządzenie Nr 79/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 11 października 2021 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
rok 2021
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 14:57:05.
Zarządzenie Nr 80/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 11 października 2021 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
rok 2021
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 14:57:40.
Zarządzenie Nr 81/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 13 października 2021 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu Gminy Wierzbica na rok 2021
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 14:58:13.
Zarządzenie Nr 82/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 14 października 2021 roku w sprawie
przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy
Gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2022
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 14:58:58.
Zarządzenie Nr 83/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 19 października 2021 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu Gminy Wierzbica na rok 2021
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 14:59:49.
Zarządzenie Nr 84/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 22.10.2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Wierzbica na rok 2021
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 15:00:27.
Zarządzenie Nr 85/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 25 października 2021 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu Gminy Wierzbica na rok 2021
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-30 15:01:08.
Zarządzenie Nr 86/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 października 2021 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
Gminy Wierzbica na rok 2021
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-01 12:57:37.
Zarządzenie Nr 87/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2021
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-01 12:58:42.
Zarządzenie Nr 88/2021 Wójt Gminy Wierzbica z
dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie
przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Gminy
Wierzbica na 2022 rok oraz projektu Uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2021- 2030

Projekt Uchwały Budżetowej na 2022 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2022 rok - Dotacje udzielane w 2022 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej - Planowane dochody budżetu Gminy Wierzbica na 2021 rok

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej - Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2022 rok

Tabela Nr 3 do Uchwały budżetowej - Plan wydatków majątkowych Gminy Wierzbica na 2022 rok

Tabela Nr 4 Plan wydatków Gminy Wierzbica na zadania realizowane w 2022r. w ramach Funduszu Sołeckiego

Uzasadnienie do Projektu Uchwały Budżetowej na 2022

Załącznik Nr 1 do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej na 2022 rok - Informacja z realizacji planu dochodów za III kwartał 2021 roku

Załącznik nr 2 do uzasadnienia Projektu Uchwały budżetowej na 2022 rok - Informacja z realizacji planu wydatków za III kwartał 2021 roku

Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2030

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2022 - 2030

Załącznik Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2022 - 2030

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2022 - 2030

Fragment opisu do zmian w WPF Gminy Wierzbica na lata 2022 - 2030

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-01 12:59:56.
Zarządzenie Nr 89/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2021
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-01 13:17:10.
Zarządzenie Nr 90/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie wyboru
długości okresu średniej arytmetycznej
stosowanego do wyliczenia relacji określonej w
art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-01 13:18:39.
Zarządzenie Nr 91/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2021
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-01 13:19:20.
Zarządzenie Nr 92/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie
przeprowadzenia kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-01 13:20:03.
Zarządzenie Nr 93/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2021
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-01 13:20:53.
Zarządzenie Nr 94/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2021
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-01 13:21:44.
Zarządzenie nr 95/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 listopada 2021 r. zmieniające
zarządzenie w sprawie regulaminu udzielenia
zamówień publicznych o wartości 50 000 netto
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-01 13:23:14.
Zarządzenie Nr 96/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie sprostowania
oczywistej omyłki w Zarządzeniu Nr 88/2021
Wójta Gminy Wierzbica z dnia 15 listopada 2021
roku w sprawie przedstawienia projektu Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na 2022 rok oraz
projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2021- 2030
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-01 13:23:59.
Zarządzenie Nr 97/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie powierzenia
pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego
Ośrodka Kultury w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-01 13:24:49.
Zarządzenie mr 98/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia
Inspektora Ochrony Danych
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-01 13:25:35.
Zarządzenie Nr 99/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 9 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2021
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-01 13:26:21.
Zarządzenie Nr 100/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
rok 2021

Załącznik do Zarządzenia

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-01 13:27:17.
Zarządzenie Nr 101/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
rok 2021

Załącznik do Zarządzenia

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-01 13:30:03.
Zarzadzenie nr 102/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu
24 grudnia 2021 roku
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-01 13:33:33.
Zarządzenie Nr 103/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2021

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

Załącznik nr 3 - dochody zlecone

Załącznik nr 4 - wydatki zlecone

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-01 13:34:12.
Zarządzenie Nr 104/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 13 grudnia 2021 roku W sprawie: przekazania
kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do
zaciągania zobowiązań w danym roku budżetowym
z tytułu umów, których realizacja w roku
następnym jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania jednostki i gdy termin
zapłaty upływa w roku następnym do łącznej
kwoty 700 000,00 zł.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-01 13:38:09.
Zarządzenie Nr 105/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2021

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

Załącznik nr 3 - dochody zlecone

Załącznik nr 4 - wydatki zlecone

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-01 13:38:51.
Zarządzenie nr 106/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia
wolnego od pracy w dniu 07 stycznia 2022 r.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-01 13:44:08.
Zarządzenie Nr 107/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 grudnia 2021 r. wprowadzenia zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Wierzbica na rok 2021
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-01 13:44:54.
Zarządzenie Nr 108/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
rok 2021
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-01 13:45:39.
Zarządzenie Nr 109/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
rok 2021
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-01 13:46:14.
Zarządzenie Nr 110/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2021
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-01 13:46:51.
Zarządzenie Nr 111/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych dla Gminy Wierzbica

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Załącznik nr 1 do Regulaminu - wykaz przyjętych odpadów

Załącznik nr 2 do Regulaminu - protokół przyjęcia odpadów

Załącznik nr 3 do Regulaminu - oświadczenie o odebraniu przedmiotu z punktu napraw

Załącznik nr 4 do Regulaminu - umowa użyczenia przyczepki samochodowej

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-01 13:47:42.
Zarządzenie Nr 112/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2021
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-01 13:51:35.
Zarządzenie Nr 113/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-01 13:52:22.
Zarządzenie Nr 114/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 grudnia 2021 roku zmieniające
zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za
najem lokali użytkowych stanowiących własność
Gminy Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-01 13:53:11.
Zarządzenie Nr 115/2021 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania
nakładów inwestycyjnych do jednostek
budżetowych
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-01 13:53:48.
Data wprowadzenia: 2023-12-01 13:53:48
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski