2020

Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do realizacji zamówienia
publicznego pod nazwą: „Adaptacja i rozbudowa
budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbicy na
Żłobek Publiczny: Dostawa i montaż
częściowego wyposażenia i mebli Gminnego
Publicznego Żłobka w Wierzbicy oraz Dostawa i
montaż sprzętu AGD i akcesoriów kuchennych
Gminnego Publicznego Żłobka w Wierzbicy”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 16:53:10.
Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie sposobu
zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w
czasie przewozu do przedszkola, oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy
wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka
rewalidacyjno-wychowawczego dzieci i uczniów
niepełnosprawnych oraz zwrotu rodzicom/opiekunom
prawnym kosztów przewozu dzieci, młodzieży i
uczniów niepełnosprawnych oraz
rodziców/opiekunów prawnych
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 16:53:56.
Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie określenia
terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów, na rok
szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych i klas I publicznych
szkół podstawowych
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 16:54:38.
Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2020
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 16:55:21.
Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie powołania
Komisji d/s rozliczenia udzielonych w 2019 roku z
budżetu gminy dotacji celowych na wykonanie
zadań publicznych
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 16:56:08.
Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 stycznia 2020 roku sprawie powołania
Komisji d/s rozliczenia udzielonych w 2019 roku z
budżetu gminy dotacji celowych na dofinansowanie
zadań inwestycyjnych oraz zadań bieżących
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 16:56:52.
Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie: zmiany
przeprowadzenia inwentaryzacji składników
majątkowych drogą spisu z natury i w drodze
weryfikacji według stanu na dzień 31 grudnia
2019 roku
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 16:57:36.
Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 7 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia planu
finansowego dochodów i wydatków związanych z
realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 16:58:21.
Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie powołania
Komisji konkursowej do oceny i opiniowania ofert
złożonych w otwartych konkursach ofert na
realizację zadań publicznych w 2020 r.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 16:59:33.
Zarządzenie Nr 10/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dla p.o. Dyrektora Gminnego
Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w
Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 17:01:11.
Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2020
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 17:02:32.
Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie powołania
komisji ds. odbioru zadania pod nazwą:
„Adaptacja i rozbudowa budynku Szkoły
Podstawowej w Wierzbicy na Żłobek Publiczny:
Dostawa i montaż częściowego wyposażenia i
mebli Gminnego Publicznego Żłobka w Wierzbicy
oraz Dostawa i montaż sprzętu AGD i akcesoriów
kuchennych Gminnego Publicznego Żłobka w
Wierzbicy”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 17:03:34.
Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 16 marca 2020 roku w sprawie wykonywania
zadań przez Urząd Gminy w Wierzbicy w sposób
wyłączający bezpośrednią obsługę
interesantów
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 17:05:15.
Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 19 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wierzbica
na rok 2020w sprawie wprowadzenia zmian w planie
wydatków budżetu Gminy Wierzbica na rok 2020 w
sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków
budżetu Gminy Wierzbica na rok 2020
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 17:06:10.
Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 marca 2020 roku w sprawie przedstawienia
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019
rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 17:07:40.
Zarządzenie Nr 17/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2020
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 17:09:17.
Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 15/2020 w sprawie wprowadzenia
zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wierzbica
na rok 2020
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 17:10:26.
Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia
zasad przyznania i ustalenia wysokości
świadczeń pieniężnych Programu Rządowego ,,
Posiłek w szkole i w domu „ w związku z
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS -CoV-2
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 17:11:03.
Zarządzenie Nr 20/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad
gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku
ruchomego będącego własnością Gminy Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 17:11:49.
Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie: powołania
komisji do spraw zagospodarowania ruchomych
składników majątku, ustalenia zasad jej
działania w Urzędzie Gminy w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 17:13:01.
Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2020
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 17:13:40.
Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 maja 2020 roku w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dla Dyrektora Gminnego Żłobka w
Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 17:14:19.
Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 maja 2020 roku w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 102/2016 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie centralizacji
rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie
Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 17:15:03.
Zarządzenie Nr 24/1/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 maja 2020 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 17:16:14.
Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 22 maja 2020 roku w sprawie: powołania
Zespołu ds. przeprowadzenia diagnozy
zapotrzebowania na utworzenie oddziału
przedszkolnego działającego w Gminnym
Przedszkolu Publicznym w Łączanach w zakresie
upowszechniania edukacji przedszkolnej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X
Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1
Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie
10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach
zawodowych).
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 17:16:51.
Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 22 maja 2020 roku w sprawie: powołania
Zespołu ds. przeprowadzenia diagnozy
zapotrzebowania na utworzenie oddziału
przedszkolnego działającego w Gminnym
Przedszkolu Publicznym w Zalesicach w zakresie
upowszechniania edukacji przedszkolnej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X
Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1
Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie
10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach
zawodowych).
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 17:17:38.
Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 22 maja 2020 w sprawie wprowadzenia zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Wierzbica na rok 2020
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 17:19:05.
Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 maja 2020 roku w sprawie stwierdzenia
utraty mocy obowiązującej zarządzenia w sprawie
wykonywania zadań przez Urząd Gminy w Wierzbicy
w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę
interesantów
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 17:20:02.
Zarządzenie Nr 29/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmiany statusu
lokalu mieszkalnego na lokal socjalny
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 17:20:45.
Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie powołania
komisji ds. odbioru zadania pod nazwą :
Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób
sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w
Gminie Wierzbica. Działanie 8.3.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 17:21:39.
Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Wierzbica
Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 8 czerwca 2020
r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 17:54:10.
Zarządzenie Nr 32/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie powołania
komisji ds. odbioru zadania pod nazwą :
Działanie 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności
zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi
do lat 3 w Gminie Wierzbica.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 17:54:49.
Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 15.06.2020 r. w sprawie zlecenia Zakładowi
Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy
dostarczenia wody na rzecz Przedsiębiorstwo
Robót Inżynieryjnych "FART" Sp. z o.o., 25-116
Kielce, ul. Ściegiennego 268a w związku z
realizacją zadania pn. "Rozbudowa drogi
powiatowej nr 3542 Wierzbica-Modrzejowice"
realizowanego na zlecenie Powiatowego Zarządu
Dróg Publicznych w Radomiu
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 17:56:04.
Zarządzenie Nr 34/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2020
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 17:56:46.
Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata
2020 - 2026
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 17:57:36.
Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2020
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 17:58:19.
Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 czerwca 2020 w sprawie wprowadzenia zmian
w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Wierzbica na rok 2020
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 17:59:32.
Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany
Zarządzenia Nr 37/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2020
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 18:00:25.
Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2020
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 18:01:03.
Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 14.07.2020 r. w sprawie powołania komisji w
celu dokonania odbioru końcowego zadania pn:
Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób
sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w
Gminie Wierzbica. "Dostawa i montaż wyposażenia,
pomocy dydaktycznych i urządzeń biurowych
Gminnego Żłobka w Wierzbicy"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 18:01:44.
Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do sprzedaży działek
budowlanych położonych w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 18:02:45.
Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 16.07.2020 r. w sprawie powołania Grupy
Roboczej do spraw realizacji Projektu „Budowa
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w
Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica” nr
POSI.02.02.00-00-0022/18 w ramach Działania 2.2
Gospodarka odpadami komunalnymi Oś priorytetowa
II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian
klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 18:03:38.
Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia dnia
14 sierpnia 2020 roku dniem wolnym od pracy dla
pracowników Urzędu Gminy w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 18:04:21.
Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia
aktualizacji konsultacji społecznych Lokalnego
Programu
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 18:06:16.
Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 18:06:55.
Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie obniżenia
ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż działek o numerach
ewidencyjnych: 172/16, 172/17, 172/18 i 172/19
położonych w Wierzbicy stanowiących własność
Gminy Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 18:08:00.
Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2020
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 18:08:44.
Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia
zgody na likwidację samochodu osobowego
Volkswagen Transporter 2.0 nr VIN
WV2ZZZ70ZPH126895 nie nadającego się do dalszego
użytkowania
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 18:09:27.
Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 18.08.2020 roku w sprawie udziału w
powiatowym ćwiczeniu obronnym we
współdziałaniu ze starostwem powiatowym,
służbami, inspekcjami, strażami z terenu
powiatu radomskiego
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 18:10:15.
Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 18 sierpnia 2020 roku w sprawie
przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków
Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego im.
Jana Brzechwy w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 18:11:08.
Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do realizacji zamówienia
publicznego pod nazwą: „Inwentaryzacja
indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy
Wierzbica oraz sporządzenie aktualizacji planu
gospodarki niskoemisyjnej w gminie Wierzbica”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 18:12:08.
Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia postepowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Dostawa oleju opalowego
lekkiego”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 18:12:52.
Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania
Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu
ustnego nieograniczonego na najem lokalu
użytkowego stanowiącego własność Gminy
Wierzbica na okres do trzech lat
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 18:13:33.
Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie odwołania
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w
Łączanach z zajmowanego stanowiska
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 18:14:33.
Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie odwołania
Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w
Łączanach z zajmowanego stanowiska
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 18:15:17.
Zarządzenie Nr 56/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie odwołania
Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w
Polanach z zajmowanego stanowiska
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 18:16:59.
Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie odwołania
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana
Kochanowskiego w Polanach z zajmowanego stanowiska
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 18:17:45.
Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Polanach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 18:18:28.
Zarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie
przedłożenia powierzenia stanowiska Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesicach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 18:19:12.
Zarządzenie Nr 61/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia
bilansu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w
Wierzbicy za 2019 rok
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 18:19:59.
Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia
bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wierzbicy za 2019 rok
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 18:20:45.
Zarządzenie Nr 63/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia
bilansu Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy za
2019 rok
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 18:21:29.
Zarządzenie Nr 64/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28.08.2020 roku w sprawie przedstawienia
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy,
kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania
planu finansowego instytucji kultury i zakładu
opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku

Załącznik nr 1 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbica za I półrocze 2020 rok

Tabela 1 - Dochody

Tabela 2 - Wydatki

Tabela 3 - Informacja z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej (zlecone) za I półrocze 2020 roku

Tabela 3A - Informacja z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej (zlecone) za I półrocze 2020 roku

Tabela 4 - Informacja z wykonania bieżących zadań własnych Gminy Wierzbica realizowanych z udziałem dotacji z budżetu państwa (własne)

Tabela 4A - Informacja z wykonania bieżących zadań własnych Gminy Wierzbica realizowanych z udziałem dotacji z budżetu państwa (własne)

Tabela 5 - Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych Gminy Wierzbica za I półrocze 2020 roku

Tabela 6 - Wykonanie dotacji udzielonych w I półroczu 2020 roku z budżetu Gminy Wierzbica podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów

Tabela 7 - Dotacje celowe planowane do otrzymania przez Gminę Wierzbica w 2020 roku jako dochód majątkowy (Stan na 30.06.2020 r)

Tabela 8 - Informacja z wykonania wydatków Gminy Wierzbica na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2020 roku.

Załącznik nr 2 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r.

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 2 o nazwie "Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku"

Tabela Nr 2 do Załącznika Nr 2 o nazwie "Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku"

Zarządzenie nr 3 - Informacja z wykonania Planu Finansowego SPZOZ w Wierzbicy za I półrocze 2020 roku

Zarządzenie nr 4 - Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy na dzień 30.06.2020 roku

Załącznik nr 5 - Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy na dzień 30.06.2020 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 18:23:03.
Zarządzenie Nr 65/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 sierpnia 2020 roku Zarządzenie Nr 63/2020
Wójta Gminy Wierzbica z dnia 28 sierpnia 2020
roku w sprawie zatwierdzenia bilansu Gminnego
Ośrodka Kultury w Wierzbicy za 2019 rok
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 18:41:10.
Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2020
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 18:41:49.
Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2020
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 18:42:35.
Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2020
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 18:43:14.
Zarządzenie Nr 69/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania
komisji do spraw rozpatrywania i opiniowania
wniosków sołectw dotyczących przeznaczenia
funduszu sołeckiego
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 18:43:59.
Zarządzenie Nr 70/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 2 września 2020 roku w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkolnego
Przedszkolnego w Polanach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-21 18:44:40.
Zarządzenie Nr 71/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 2 września 2020 roku w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Łączanach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-23 13:47:40.
Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2020
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-23 13:48:18.
Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10 września 2020 roku w sprawie
zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
w Projekcie pt. "Ułatwienie powrotu do
aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę
nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wierzbica"

Regulamin rekrutacji

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-23 13:48:58.
Zarządzenie Nr 74/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 17 września 2020 roku w sprawie powołania
komisji przetargowej do rozstrzygnięcia
zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Zalesice”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-23 13:50:51.
Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21.09.2020 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do sprzedaży działek budowlanych
położonych w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-23 13:51:33.
Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia
stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola
Publicznego w Łączanach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-23 13:52:16.
Zarządzenie Nr 77/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 23 września 2020 r. w sprawie gromadzenia i
wydatkowania środków z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-23 13:52:51.
Zarządzenie Nr 78/2020 Wójt Gminy Wierzbica z
dnia 23 września 2020 roku w sprawie powołania
koordynatora do spraw dostępności oraz osoby
wspomagającej koordynatora do spraw dostępności
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-23 13:53:29.
Zarządzenie Nr 79/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2020
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-23 13:54:14.
Zarządzenie Nr 80/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 2 października 2020 roku w sprawie
powołania komisji przetargowej do
rozstrzygnięcia zamówienia publicznego pn.
Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania osadów
ściekowych o kodzie 19 08 05 z terenu
oczyszczalni ścieków Gminy Wierzbica - Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-23 13:54:52.
Zarządzenie Nr 81/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 6 października 2020 rok w sprawie
przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy
Gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2021

Projekt programu

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-23 14:00:19.
Zarządzenia Nr 82/2020 Wójt Gminy Wierzbica z
dnia 07 października 2020 rok w sprawie
powołania komisji przetargowej do
rozstrzygnięcia zamówienia publicznego pn.
„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Wierzbica” Etap I
- Budowa sieci i przyłącza wodociągowego na
terenie działek Nr 2096/12, 242/3, 242/7, 242/8 i
242/2 położonych w m. Rzeczków gm. Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-23 14:03:33.
Zarządzenie Nr 83/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 15 października w sprawie wprowadzenia zmian
w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Wierzbica na rok 2020
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-23 14:04:12.
Zarządzenie Nr 84/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 16 października 2020 roku w sprawie procesu
opracowania planu operacyjnego funkcjonowania w
warunkach zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz
udziału w tym procesie komórek i jednostek
organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych
przez Wójta Gminy Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-23 14:04:52.
Zarządzenie Nr 85/2020 Wójta Gminy Wierzbica w
sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi
klientów w Urzędzie Gminy w Wierzbicy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 85/2020 Wójta Gminy Wierzbica

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-23 14:05:36.
Zarządzenie Nr 86/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 19 października 2020 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu Gminy Wierzbica na rok 2020
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-23 14:07:20.
Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 października 2020 roku w sprawie
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Budowa
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (
PSZOK ) na terenie Gminy Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-23 14:08:01.
Zarządzenie Nr 88/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 22 października 2020 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu Gminy Wierzbica na rok 2020
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-23 14:08:42.
Zarządzenie Nr 89/2020 Wójta Gminy w Wierzbicy w
sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn.
"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w
miejscowości Zalesice”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-23 14:09:28.
Zarządzenie Nr 90/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 października 2020 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu Gminy Wierzbica na rok 2020
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-23 14:10:07.
Zarządzenie Nr 91/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie
przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Gminy
Wierzbica na 2021 rok oraz projektu Uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2021- 2026
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-23 14:10:54.
Zarządzenie Nr 92/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2020
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-23 14:11:30.
Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2020
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-23 14:12:08.
Zarządzenie Nr 95/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 18 listopada 2020 roku W sprawie wyrażenia
zgody na likwidację składników zużytego
majątku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w
Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-23 14:12:48.
Zarządzenie Nr 96/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 listopada 2020 w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania udzielenie zamówienia pn.: Odbiór,
transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy
Wierzbica, organizacja, wyposażenie oraz
prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK), odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów z PSZOK
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-23 14:13:25.
Zarządzenie Nr 97/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2020
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-23 14:14:04.
Zarządzenie Nr 98/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu
przyznawania nagrody rocznej Kierownikowi
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wierzbicy oraz wzoru wniosku o
przyznanie nagrody rocznej
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-23 14:14:43.
Zarządzenie Nr 99/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 1 grudnia 2020 rok w sprawie przekazania
środka trwałego oraz pozostałych środków
trwałych stanowiących własność Gminy
Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-23 14:15:25.
Zarządzenie Nr 100/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie powołania
komisji ds. odbioru zadania pod nazwą: Etap I -
Budowa Sieci I Przyłącza Wodociągowego Na
Terenie Działek Nr 2096/12, 242/3, 242/7, 242/8 I
242/2 Położonych w m. Rzeczków Gm. Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-23 14:16:03.
Zarządzenie Nr 101/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-23 14:17:32.
Zarządzenie Nr 102/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2020
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-23 14:18:14.
Zarządzenie Nr 103/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia dnia
24 grudnia 2020 roku dniem wolnym od pracy dla
pracowników Urzędu Gminy w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-23 14:19:06.
Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2020
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-23 14:19:45.
Zarządzenie Nr 107/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2020
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-23 14:20:23.
Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2020
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-11-23 14:21:14.
Data wprowadzenia: 2023-11-23 14:21:14
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski