Komunikaty i obwieszczenia
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WOOŚ-II.442.1.2018.TR.2 z dnia 28 lutego 2018 roku o podaniu do publicznej wiadomości, że przystąpiono do postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na planowanym przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie
2018-03-06 09:57:59
  ...więcej

Zawiadomienie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 05.02.2018 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 727 w miejscowości Wierzbica na odcinku od km 63+455 do km 64+610
2018-03-05 12:38:02
  ...więcej

Zawiadomienie o wydanej w dniu 22.02.2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła do produkcji betonu o wydajności do 120m3/h mieszanki betonowej wraz z niezbędną infrastrukturą – usytuowanych w miejscowości Rzeczków na dz nr. 310/62,310/64 Gmina Wierzbica inwestor P. Chełmiński Jakub zam. Kowala 37, 26- 624 Kowala reprezentowanego przez pełnomocnika P. Bujak Grzegorz Roman ul. Staszica 6/06, 25-008 Kielce
2018-02-22 11:23:50
  ...więcej

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 13.02.2018 roku o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 727 w miejscowości Wierzbica na odcinku od km 63+455 do km 64+610 inwestor Mazowiecki Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
2018-02-13 11:21:06
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica w sprawie zawiadamiania stron postępowania, że w dniu 15.01.2018 r., wydana została decyzja nr 1/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: BUDOWA LINII KABLOWEJ SN I NN WRAZ Z ZABUDOWĄ BRAMKI ROZŁĄCZNIKOWEJ I BUDOWĄ STACJI TRAFO 15/0,4kV NA DZIAŁKACH NR EW. 501/2 i 501/3 W MIEJSCOWOŚCI RUDA WIELKA UL. AKACJOWA 25 OBRĘB RUDA WIELKA, GM. WIERZBICA
2018-01-16 09:57:43
  ...więcej

Zawiadomienie-Obwieszczenie z dnia 15.01.2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 w miejscowości Wierzbica na odcinku od km 63+455 do km 64+610
2018-01-16 07:29:00
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 05.01.2017 roku w sprawie wydania postanowienia znak RGI 6234.25-9.14.15.16.17.18 o zawieszeniu postępowania w sprawie naruszenia art 29 ust 3 ustawy z dnia 11 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2012r., Nr 145) wnioskodawca P. XXXXX i XXXXXXXX zam ul. Oleńki XX m X 26 – 600 Radom reprezentowanych przez r.pr. XXXXX XXXXXX zastępowaną przez XXXX XXXXXXXXXXXX - XXXXXX.
2018-01-05 13:24:09
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 04.01.2018 roku w sprawie wydania postanowienia znak RGI 6234.25-9.14.15.16.17.18 o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego w sprawie naruszenia art 29 ust 3 ustawy z dnia 11 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2012r., Nr 145) wnioskodawca P. XXXXX i XXXXXXX XXXXXXXXXX zam ul. Oleńki 17 m1 26–600 Radom reprezentowanych przez r.pr. XXXXX XXXXXX zastępowaną przez XXXX XXXXXXXXXXX-XXXXXX
2018-01-04 12:07:06
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 27.12.2017 roku w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na BUDOWIE LINII KABLOWEJ SN i NN WRAZ Z ZABUDOWĄ BRAMKI ROZŁĄCZNIKOWEJ I BUDOWIE STACJI TRAFO 15/0,4 kV NA TERENIE DZIAŁEK NR 501/2, 501/3 W MIEJSCOWOŚCI RUDA WIELKA UL. AKACJOWA 25 OBRĘB RUDA WIELKA, GMINA WIERZBICA
2017-12-28 16:23:21
  ...więcej

Decyzja Starosty Radomskiego z dnia 23.10.2017 roku w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w miejscowości Polany gmina Wierzbica, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 263 i 264/1
2017-12-13 07:44:25
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2017-12-01 14:34:16
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 20.11.2017 roku w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że dniu 09.11.2017r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Ruda Wielka, obejmującej budowę linii kablowej SN, budowę linii kablowej nn, zabudowa bramki rozłącznikowej, budowa stacji trafo 15/0,4 kV na działkach nr 501/3, 501/2
2017-11-20 12:01:10
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2017-10-18 14:40:14
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 09.10.2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,wydobyciu kopaliny metodą odkrywkową bez użycia środków strzałowych działka nr ew 155 w miejscowości Rzeczków gm. Wierzbica”
2017-10-10 11:03:29
  ...więcej

Zawiadomienie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą w miejscowości Wierzbica dz. nr 1445/2 gmina Wierzbica powiat Radomski inwestor P. Chełmiński Patryk ul. Sycyńska 29L/1/2, 26 – 600 Radom reprezentowanego przez pełnomocnika P. Bujak Grzegorz Roman ul. Staszica 6/10, 25-008 Kielce
2017-06-26 12:06:28
  ...więcej

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 06.06.2017 roku, że w dniu 06.06.2017 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na stolarnię z kabiną lakierniczą do nakładania powłok na fronty meblowe na działce nr 203 w Błędowie gmina Wierzbica inwestor P. Tomasz Konwa AMBIT Błędów 6, 26 – 680 Wierzbica
2017-06-06 13:55:40
  ...więcej

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 04.05.2017 informujące o zmianie terminu przeprowadzania rozprawy administracyjnej, która odbędzie się w dniu 12.07.2017 r. o godz. 10 00 na działce położonej przy ul. Oleńki nr 134 , 26 – 600 Radom
2017-05-31 12:36:23
  ...więcej

Zawiadomienie - obwieszczenie o rozprawie administracyjnej w dniu 07.06.2017 r. o godz. 10:00 na działce położonej przy ul. Oleńki nr 134, 26-600 Radom przeprowadzona zostanie rozprawa administracyjna w sprawie rozpatrzenia z wniosku P. Hanna i Sławomir Zimniccy o zakłócenie stosunków wodnych przez podniesienie i utwardzenie ul. Oleńki
2017-05-09 12:08:41
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 04.05.2017 znak RGI 6234.25-5.14.15.16.17 o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie czy doszło do naruszenia przepisów prawa wodnego tj. art 29 ust 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (Dz.U.z 2012 r poz 145) przez podniesienie i utwardzenie ul. Oleńki gm. Radom właściciel gruntu Gmina Miasto Radom reprezentowana przez Prezydenta Miasta Radomia, ze szkodą dla działki nr 134 własność P. Hanna i Sławomir Zimniccy
2017-05-04 16:05:27
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 28.02.2017 roku o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na,, zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na stolarnię z kabiną lakierniczą do nakładania powłok na fronty meblowe na działce nr 203 w Błędowie gmina Wierzbica.
2017-03-01 06:53:38
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 381
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Wójt Gminy
Zdzisław Cezary Dulias
Kontakt:
Tel: (+48 48) 618-36-00
Fax: (+48 48) 618-36-11
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl