Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 28.07.2021 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej NN oświetlenia ulicznego, na działkach nr gruntu 685/1, 684, 683/1, 1018, 1169/1 w miejscowości Ruda Wielka obręb Ruda Wielka gm. Wierzbica
2021-07-29 09:20:01
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie wydania decyzji w sprawach stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, przez Powiat Radomski prawa własności nieruchomości położonych w powiecie radomskim, gminie Wierzbica, obręb 0007 Pomorzany, oznaczonych jako działki: nr 2006/1 o pow. 0,0210 ha, nr 48/1 o powierzchni 0,0104 ha
2021-07-21 12:11:05
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 14.07.2021 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,, Zwiększeniu wydajności instalacji do produkcji paliw alternatywnych zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 2106/22 przy ul. Kościuszki 92 w Wierzbicy, gmina Wierzbica, powiat radomski, województwo mazowieckie’’. Obręb 0012 Wierzbica
2021-07-15 08:54:29
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 13.07.2021 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w dniu 13.07.2021 roku wydana została decyzja nr RRN.6733.2.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: ZMIANIE SPOOSBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ŚWIETLICĘ NA DZIAŁKACH NR EWID. 97/2 W MIEJSCOWOŚCI SULISZKA OBRĘB SULISZKA GM. WIERZBICA
2021-07-14 11:45:30
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 08.07.2021 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania (powyżej 10), że na wniosek firmy Bioelektra Group, ul. Jasna 1 lok. 307, 00 – 013 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie instalacji przetwarzania odpadów z uwzględnieniem zbierania odpadów przez Bioelektra Wierzbica Sp. z o.o. na terenie dz. o nr ew. 310/40, 310/ 21, 310/11 w gminie Wierzbica, powiat radomski, województwo mazowieckie.’’ Obręb 0009 Rzeczków
2021-07-09 17:38:19
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie wydania decyzji o stwierdzeniu nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, przez Powiat Radomski prawa własności nieruchomości położonych w powiecie radomskim, Gminie Wierzbica, obręb 0014 Zalesice, arkusz mapy 2 oznaczonej jako działka numer 723/2
2021-07-09 17:36:02
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 6.07.2021 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w dniu 09.06.2021r.,na wniosek Gminy Wierzbica reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Bujanowicza zam. Radom ul. płk. Jana Zientarskiego 10 lok. 20, 26-600 Radom , zmienionego w dniu 29.06.2021r.,zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Polany Kolonia obejmującej budowę oświetlenia ulicznego, na działkach nr gruntu 3, 51/1, 51/2, 51/3, 51/10, 51/11, 51/5 w miejscowości Polany Kolonia obręb Polany Kolonia gm. Wierzbica
2021-07-09 17:34:00
  ...więcej

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zlewni w Radomiu z dnia 28 czerwca 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
2021-07-08 07:43:22
  ...więcej

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zlewni w Radomiu z dnia 28 czerwca 2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
2021-07-08 07:41:07
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 06.07.2021 roku w sprawie zawiadomienia strony postępowania (powyżej 10), że w dniu 06.07.2021 r. wydał decyzję, znak: RRN.6220.7.2021 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa punktu zbierania odpadów na części działki nr 213 położonej w Zalesicach’’, obręb 0014 Zalesice, gmina Wierzbica
2021-07-06 13:18:30
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 30.06.2021 roku w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na świetlicę na działce nr ewid. 97/2 w miejscowości Suliszka obręb Suliszka, gm. Wierzbica
2021-07-06 13:16:02
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 02.07.2021 roku w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w dniu 09.06.2021r.,na wniosek Gminy Wierzbica reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Bujanowicza zam. Radom ul. płk. Jana Zientarskiego 10 lok. 20, 26-600 Radom , zmienionego w dniu 29.06.2021r.,zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Ruda Wielka obejmującej budowę napowietrznej sieci elektroenergetycznej NN oświetlenia ulicznego, na działkach nr gruntu 685/1, 684, 683/1, 1018, 1169/1 w miejscowości Ruda Wielka obręb Ruda Wielka gm. Wierzbica
2021-07-06 13:13:56
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania fragmentu obrębu Wierzbica, Polany Kolonia, Polany wraz z prognoza oddziaływania na środowisko
2021-06-29 11:31:47
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 23.06.2021 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej na Świetlicę na działce nr gruntu 97/2 w miejscowości Suliszka obręb Suliszka gm. Wierzbica, w dniu 02.06.2021r., wydane zostało postanowienie PZD.II.415.1.202.2021 Zarządu Powiatu w Radomiu.
2021-06-24 12:01:32
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 21.06.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3545W na dwóch odcinkach - od skrzyżowania z drogą 3539W w m. Polany do końca zabudowy w m. Pomorzany oraz od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Płudnicy do skrzyżowania z drogą krajową nr 9"
2021-06-21 14:59:26
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w dniu 17.06.2021 r. wydał postanowienie, znak: RRN.6220.7.2021, którym zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa punktu zbierania odpadów na części działki nr 213 położonej w Zalesicach’’, obręb 0014 Zalesice, gmina Wierzbica
2021-06-21 07:56:49
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 43 w miejscowości Podgórki, Wierzbica – Podgórki B’’, obręb 0004 Podgórki, gmina Wierzbica
2021-06-21 07:54:14
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 43 w miejscowości Podgórki, Wierzbica – Podgórki A’’, obręb 0004 Podgórki, gmina Wierzbica
2021-06-21 07:52:37
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa gazociągu średniego ciśnienia położonych w miejscowości Podsuliszka, gm. Skaryszew oraz w miejscowości Suliszka, Łączany, gm. Wierzbica
2021-06-17 23:07:05
  ...więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawach stwierdzenia nabycia przez Powiat Radomski z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonych w gminie Wierzbica, obręb 0007 Pomorzany, oznaczonych jako działki nr 2006/1, nr 48/1 zajętych pod drogę publiczną - powiatową nr 34 446 (obecnie nr 3539W) Radom-Gębarzów-Polany
2021-06-15 11:19:33
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 559
następne