Komunikaty i obwieszczenia na samorzad.gov.pl/maz-wierzbica
2024-07-05 00:27:06
https://samorzad.gov.pl/web/maz-wierzbica/komunikaty-i-obwieszczenia  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 935 położonej w miejscowości Dąbrówka Warszawska obręb Dąbrówka Warszawska gm. Wierzbica
2024-01-03 08:32:07
  ...więcej

O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Wierzbica zawiadamia strony postępowania (powyżej 10) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej Wólka Pomorzańska – Pomorzany, gm. Wierzbica”
2023-12-29 12:49:45
  ...więcej

O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Wierzbica zawiadamia strony postępowania (powyżej 10) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej Łączany – Głodna Wólka, gm. Wierzbica”
2023-12-29 12:47:24
  ...więcej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbicaże w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: obejmującą BUDOWE ZBIORNIKA WODY UZDATNIONEJ O POJ. 150M3 Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ I REMONTEM BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY I NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ W RAMACH ZADANIA „ PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ZALESICE” NA DZIAŁKACH NR EWID. 173/1, 174/1, 175/1, 176/1, 177/1 I 178/1 W MIEJSCOWOŚCI ZALESICE OBRĘB ZALESICE, GM. WIERZBICA., w dniu 19.12.2023r.,r., wydane zostało postanowienie PZD.II.415.1.357.2023.PS
2023-12-29 06:42:10
  ...więcej

O B W I E S Z C Z E N I Eo zebraniu dowodów i materiałów potrzebnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej Łączany – Głodna Wólka, gm. Wierzbica”
2023-12-14 13:51:34
  ...więcej

O B W I E S Z C Z E N I Eo zebraniu dowodów i materiałów potrzebnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej Wólka Pomorzańska – Pomorzany, gm. Wierzbica”
2023-12-14 13:47:33
  ...więcej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica, że w dniu 14.11.2023r.,na wniosek Gminy Wierzbica – reprezentowanej przez pełnomocnika Monikę Zalewską, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Zalesice obejmującą BUDOWE ZBIORNIKA WODY UZDATNIONEJ O POJ. 150M3 Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ I REMONTEM BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY I NIEZBĘDNYCH URZĄDZEŃ W RAMACH ZADANIA „ PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ZALESICE” NA DZIAŁKACH NR EWID. 173/1, 174/1, 175/1, 176/1, 177/1 I 178/1 W MIEJSCOWOŚCI ZALESICE OBRĘB ZALESICE, GM. WIERZBICA
2023-11-30 09:54:46
  ...więcej

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wierzbica z dnia 28.11.2023 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego
2023-11-28 13:19:01
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej Łączany - Głodna Wólka, gm. Wierzbica"
2023-11-13 23:56:21
  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej Wólka Pomorzańska – Pomorzany, gm. Wierzbica"
2023-11-13 23:51:41
  ...więcej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbicaże w dniu 02.11.2023 roku zmieniono wydaną decyzję znak: RRN.6733.8.2020 z dnia 02.03.2012r.,w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: BUDOWIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, PLACEM ZABAW, SIŁOWNIĄ ZEWNĘTRZNĄ, ALTANĄ, PRZYŁACZAMI I SZCZELNYM SZAMBEM NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR EWID. 548/9 I NA DZIAŁCE NR EWID. 549/5 W MIEJSCOWOŚCI ZALESICE KOLONIA OBRĘB ZALESICE, GM. WIERZBICA
2023-11-02 13:54:33
  ...więcej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Nr 1.2021 z dnia 02.03.2021r.,o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod budowę świetlicy wiejskiej wraz z miejscami postojowymi, placem zabaw, siłownią zewnętrzną, altaną, przyłączami i szczelnym szambem na części działki nr ew. 548/9 i na działce nr ew. 549/5 w miejscowości Zalesice Kolonia obręb Zalesice gm. Wierzbica
2023-10-17 13:53:58
  ...więcej

Obwieszczenie, że decyzją Nr 336/23/PE.I z dnia 12.10.2023 r., znak: PE-I.7422.62.2023.KP stwierdził wygaśnięcie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „Wierzbica-Pole A” na terenie miejscowości Wierzbica, gm. Wierzbica, pow. radomski, woj. mazowieckie
2023-10-17 08:54:27
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 12.10.2023 r. o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia "Budowa instalacji przetwarzania odpadów z uwzględnieniem zbierania odpadów przez BIOELEKTRA Wierzbica Sp. z o.o. na terenie dz. o nr. ewid. 310/40, 310/21, 310/11 w Gminie Wierzbica"
2023-10-13 00:46:17
  ...więcej

2023-09-28 23:05:03
Komunikaty i obwieszczenia do marca 2023 r.  ...więcej

Pokazano 1 - 16 z 16