Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 14.09.2020 r. w sprawie zawiadomienia, iż postępowanie wyjaśniające w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych „Polany Kolonia 2” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 1 MW”, planowanego na terenie działek nr 239, 240 w obrębie Polany Kolonia, gmina Wierzbica zostało zakończone.
2020-09-18 07:41:05
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 14.09.2020 r. w sprawie zawiadomienia, iż postępowanie wyjaśniające w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych „Polany Kolonia 1” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 1 MW”, planowanego na terenie działek nr 239, 240 w obrębie Polany Kolonia, Gmina Wierzbica zostało zakończone.
2020-09-18 07:38:57
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 08.09.2020 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania, iż w dniu 24.08.2020r. na wniosek „ROUTIER-TRANS BIS” Kłosiński Piotr z siedzibą w Kotarwicach 33, 26-624 Kowala-Stępocina, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia wodnego – studni głębinowej, wierconej, pionowej do poboru wód podziemnych na terenie działki nr 1349/18 obręb 0012 Wierzbica, gmina Wierzbica
2020-09-08 12:20:33
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych "Polany Kolonia 2" wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 1 MW"
2020-08-25 12:30:29
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych "Polany Kolonia 1" wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 1 MW"
2020-08-25 12:26:11
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 21 sierpnia 2020 roku w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych "Polany Kolonia 1" wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 1 MW"
2020-08-25 12:25:11
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 10.08.2020 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Wierzbica, Polany Kolonia, Polany wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2020-08-10 23:21:56
  ...więcej

Postanowienie Nr 749/2020 Starosty Radomskiego z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie sprostowania decyzji Nr 2118.2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. zatwierdzającej projekt budowlany branży drogowej i udzielającej pozwolenia na rozbudowę drogi powiatowej nr 3542W Wierzbica - Modrzejowice
2020-08-09 21:48:28
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 9.07.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu do zbierania, w tym przeładunku złomu wraz ze zlokalizowaniem na potrzeby własnego transportu 2 szt. zbiorników na paliwo-olej napędowy o pojemności 5 m3 każdy oraz 1 szt. zbiornika na płyn AdBlue o pojemności ok. 1 m3, na terenie działek nr 2138/1 i 2138/2 obręb: 0012 Wierzbica, którego inwestorem jest firma Usługowo-Handlowa "PIOTR" Piotr Podsiadły ul. Kościuszki, 26-680 Wierzbica
2020-07-10 10:03:20
  ...więcej

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
2020-07-09 08:13:48
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 16 czerwca 2020 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji
2020-06-16 13:21:25
  ...więcej

Decyzja Nr 47/SPEC/2020 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20.05.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w tym zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. Kościuszki) w m. Wierzbica na odcinku od km 64+235 do km 64+305", powiat radomski, województwo mazowieckie.
2020-06-01 10:47:21
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 26.05.2020 roku w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w dniu 26.05.2020 roku wydana została decyzja nr RRN.6733.3.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie oświetlenie ulicznego na działkach nr ewid, 1214/4, 1214/3, 677/2, 677/1, 676 w miejscowości Ruda Wielka obręb Ruda Wielka gm. Wierzbica i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.
2020-05-27 15:15:57
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 8.05.2020 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie oświetlenie ulicznego na działkach nr ewid, 1214/4, 1214/3, 677/2, 677/1, 676 w miejscowości Ruda Wielka obręb Ruda Wielka gm. Wierzbica i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego
2020-05-08 13:57:12
  ...więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. Kościuszki) w m. Wierzbica na odcinku od km 64+235 do km 64+305"
2020-05-06 15:20:41
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 17.04.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. prowadzenie punktu do zbierania, w tym przeładunku złomu wraz ze zlokalizowaniem na potrzeby własnego transportu 2 szt. zbiorników na paliwo-olej napędowy o pojemności 5 m3 każdy oraz 1 szt. zbiornika na płyn AdBlue o pojemności ok. 1 m3, na terenie działek nr 2138/1 i 2138/2 obręb: 0012 Wierzbica, gm. Wierzbica, powiat radomski, województwo mazowieckie
2020-04-17 13:31:19
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 2.04.2020 w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w dniu 31.03.2020 roku wydana została decyzja znak: RRN.6733.4.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: ROZBUDOWIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO DZ.612/3 W MIEJSCOWOŚCI RUDA WIELKA UL. GRABOWA GM. WIERZBICA
2020-04-09 08:53:09
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w dniu 27.03.2020 roku wydana została decyzja nr RRN.6733.2.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE LINII 15KV GPZ IŁŻA-RADOM POŁUDNIOWEJ, GM. IŁŻA- ZADANIE II, BUDOWIE LINII KABLOWEJ SN WRAZ Z RUROCIĄGIEM ŚWIATŁOWODOWYM I BUDOWIE BRAMKI ROZŁĄCZNIKOWEJ NA DZIAŁKACH NR EWID 413/3, 295,296 I 415 W MIEJSCOWOŚCI SULISZKA OBRĘB SULISZKA, GM. WIERZBICA
2020-03-30 01:28:04
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 18.03.2020 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w dniu 13.03.2020r.,na wniosek Gminy Wierzbica reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Bujanowicza zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Ruda Wielka, obejmującej rozbudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Granicznej
2020-03-20 09:54:30
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 18.03.2020 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w dniu 13.03.2020r.,na wniosek Gminy Wierzbica reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Bujanowicza zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Ruda Wielka, obejmującej rozbudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Granicznej
2020-03-19 11:11:48
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 493
następne