INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH W SPRAWIE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI
2021-10-14 19:51:35
Wójt Gminy Wierzbica zaprasza, przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na spotkanie. Spotkanie odbę  ...więcej

Decyzja Wójta Gminy Wierzbica z dnia 12.10.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz zbierania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach o numerach ewid. 2106/15 oraz 2106/12, obręb 0012 Wierzbica"
2021-10-14 14:02:39
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 12.10.2021 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz zbierania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach o nr ewid. 2106/1 oraz 2106/12, obręb 0012 Wierzbica, gmina Wierzbica
2021-10-14 14:00:07
  ...więcej

OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji
2021-10-01 14:03:35
Wierzbica, dnia 1 października 2021 r. RRN.6220.1.2021   O B W I E S Z C Z E N I Eo zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania admi  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica, że w siedzibie Urzędu Gminy Wierzbica w dniach 01.10.2021 r. do 21.10.2021 r. na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
2021-09-29 07:28:10
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 24.09.2021 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w dniu 24.09.2021 roku wydana została decyzja nr 8.2021 , znak: RI.6733.6.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ NA DZIAŁKACH NR EWID 1218/2, 1237,1284/2, 1284/10 W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA WARSZAWSKA OBRĘB DĄBRÓWKA WARSZAWSKA, GM. WIERZBICA
2021-09-28 14:43:59
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 23.09.2021 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 3545W na dwóch odcinkach - od skrzyżowania z drogą 3539W w m. Polany do końca zabudowy w m. Pomorzany oraz od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Płudnicy do skrzyżowania z drogą krajową nr 9"
2021-09-27 09:53:41
  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3593W Radom-Gębarzów-Polany"
2021-09-14 11:48:31
  ...więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 września 2021 roku w sprawie informacji, iż na wniosek Zarządu Powiatu w Radomiu z dnia 19 stycznia 2021 roku toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji potwierdzającej nabycie z dniem 1 stycznia 1999 roku z mocy prawa, przez Powiat Radomski prawa własności nieruchomości położonych w powiecie radomskim, gmina Wierzbica, obręb 0005 Polany, oznaczonych na mapie z projektem podziału jako działki: nr 378/3 i 674/3 zajętych pod drogę publiczną powiatową nr 34 446 (obecnie 3539W) Radom-Gębarzów-Polany
2021-09-14 11:45:03
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 10 września 2021 roku w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że na wniosek firmy Energy Solar 76 Sp. z o.o., ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 177/2 w obrębie Suliszka, gmina Wierzbica"
2021-09-13 12:28:21
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 6 września 2021 roku o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na pn."Rozbudowa drogi powiatowej nr 3545 na dwóch odcinkach - od skrzyżowania z drogą 3539W w m. Polany do końca zabudowy w m. Pomorzany oraz od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Płudnicy do skrzyżowania z drogą krajową nr 9"
2021-09-08 07:51:54
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 01.09.2021 roku w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ NA DZIAŁKACH NR EWID 1218/2, 1237, 1284/2 I 1284/10 W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA WARSZAWSKA OBRĘB DABRÓWKA WARSZAWSKA, GM. WIERZBICA
2021-09-02 13:34:05
  ...więcej

Informacja Wójta Gminy Wierzbica z dnia 24.08.2021 r. o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji do produkcji wysokoenergetycznego paliwa alternatywnego w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz zbierania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działkach o nr ewid. 2106/15 oraz 2106/12 obręb 0012 Wierzbica, gmina Wierzbica"
2021-08-25 22:14:26
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 16.08.2021 r. o wydaniu decyzji nr 7.2021 znak:RRN.6733.4.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie oświetlenia ulicznego, na działkach nr gruntu 3, 51/1, 51/2, 51/3, 51/10, 51/11, 51/5 w miejscowości Polany Kolonia obręb Polany Kolonia gm. Wierzbica
2021-08-16 11:51:53
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 10.08.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Dąbrówka Warszawska obejmującej budowę sieci wodociągowej, na działkach nr gruntu 1218/2, 1237, 1284/2, 1284/1, 1284/10 w miejscowości Dąbrówka Warszawska obręb Dąbrówka Warszawska gm. Wierzbica
2021-08-11 10:32:27
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 10.08.2021 r. w sprawie wydania w dniu 10.08.2021 r. decyzji nr RI.6733.3.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej NN oświetlenia ulicznego, na działkach nr gruntu 685/1, 684, 683/1, 1018, 1169/1 w miejscowości Ruda Wielka obręb Ruda Wielka gm. Wierzbica
2021-08-10 08:40:34
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 29.07.2021 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA DZIAŁKACH NR EWID 3, 51/1, 51/2, 51/3 51/5, 51/10, 51/11 W MIEJSCOWOŚCI POLANY KOLONIA OBRĘB POLANY KOLONIA, GM. WIERZBICA
2021-08-05 12:23:32
  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie wydania decyzji nr 35/21 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowania gazociągu średniego ciśnienia (10kPa-0,5MPa)
2021-08-04 09:22:28
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 28.07.2021 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej NN oświetlenia ulicznego, na działkach nr gruntu 685/1, 684, 683/1, 1018, 1169/1 w miejscowości Ruda Wielka obręb Ruda Wielka gm. Wierzbica
2021-07-29 09:20:01
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie wydania decyzji w sprawach stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, przez Powiat Radomski prawa własności nieruchomości położonych w powiecie radomskim, gminie Wierzbica, obręb 0007 Pomorzany, oznaczonych jako działki: nr 2006/1 o pow. 0,0210 ha, nr 48/1 o powierzchni 0,0104 ha
2021-07-21 12:11:05
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 577
następne