Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica o zawiadomieniu stron postępowania, że w dniu 17.06.2019 roku wydana została decyzja nr RRN.6733.1.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie oświetlenia ulicznego na działce nr ewid. 87 w miejscowości Podgórki obręb Podgórki, gm. Wierzbica.
2019-06-18 15:13:10
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 18.06.2019 roku o zawiadomieniu stron postępowania, że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: przebudowa i rozbudowa linii sn 15 kv relacji gpz iłża-południowa – zad. 2 wraz z zabudową kanalizacji światłowodowej na działkach: - nr ewid. 214, 289 - dr, 315, 48 -dr, 322/1-dr, 322/2, 321/2, 320/4, 320/6, 319/2, 1014/2, 318/2, 317/2 w miejscowości Łączany obręb Łączany, gm. Wierzbica, - nr ewid. 177/2, 176/4, 176/6, 175/4, 175/6, 174/3, 412/2, 172/3, 171/3, 170/3, 167/2, 166/2, 376/2, 377, 378/3, 410/3, 159/1, 413/2-dr, 408/5 (Łączanka), 413/1 (Łączanka), 219, 218/2, 218/1, 413/3-dr, 243 w miejscowości Suliszka obręb Suliszka, gm. Wierzbica, - nr ewid. 109, 110/1, 110/2, 111, 112, 113, 114/1, 114/2, 98/2, 99/1, 99/2, 132, 133, 134/1, 134/5, 135, 136, 137, 138/1, 139/1, 228/1, 142, 225 -dr, 186, 221-dr, 224 - dr w miejscowości Podgórki obręb Podgórki, gm. Wierzbica.
2019-06-18 14:48:16
  ...więcej

Ogłoszenie z dnia 14 czerwca 2019 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Wierzbica, Polany Kolonia, Polany wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (Data publikacji 17.06.2019)
2019-06-18 07:08:56
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 5 maja 2019 roku w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego BUDOWIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA DZIAŁCE NR EWID. 87 W MIEJSCOWOŚCI PODGÓRKI OBRĘB PODGÓRKI, GM. WIERZBICA, na wniosek GMINY WIERZBICA reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXXXX XXXXXXXXX zam. Radom ul. XXXXXXXXXXXXXXX i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.
2019-06-10 14:21:35
  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, przebudowę urządzeń wodnych oraz na usługi wodne w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej 3560 Ruda Wielka - Dąbrówka Warszawska
2019-05-29 11:19:55
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 17.04.2019 roku o zawiadomieniu stron postępowania, że w dniu 12.04.2019r.,na wniosek PGE Dystrybucja S. A .z/s w Lublinie oddział Skarżysko – Kamienna Al. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko – Kamienna reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX Kasje Sp. z o.o. ul. Wiśniówka 75, 26-050 Zagnańsk zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Podgórki, Chomentów Szczygieł, Chomentów Puszcz obejmującej przebudowę i rozbudowę linii SN 15 kV relacji: GZP Iłża Południowa – z zabudową złącza kablowego ZKSN – 4 - zadanie 1 oraz budową kanalizacji światłowodowej na działkach nr 150, 160 położonych w Chomentów Szczygieł, na działkach nr 1300, 1310, 1311, 1299 położonych w Chomentów Puszcz, na działkach nr 58, 59, 60, 61/1, 61/2, 62/1, 63/1, 64/1, 64/2, 218, 216, 45, 217, 46, 47, 220,87, 223, 222, 224, 106, 107, 108, 109 położonych w Podgórkach
2019-04-18 12:34:33
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 17.04.2019 r. o zawiadomieniu stron postępowania, że w dniu 12.04.2019r.,na wniosek PGE Dystrybucja S. A .z/s w Lublinie oddział Skarżysko – Kamienna Al. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko – Kamienna reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXXXXX XXXXXXXXXXXX Kasje Sp. z o.o. ul. Wiśniówka 75, 26-050 Zagnańsk zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Podgórki, Łączany, Suliszka obejmującej przebudowę i rozbudowę linii SN 15 kV relacji: GZP Iłża Południowa – zadanie 2 wraz z zabudową kanalizacji światłowodowej na działkach nr 214, 289, 315, 48, 322/1, 322/2, 321/2, 320/4, 320/6, 319/2, 1014/2, 318/2, 317/2 położonych w Łączanach , na działkach nr 177/2, 176/4, 176/6, 175/4, 175/6, 174/3, 412/2, 172/3, 171/3, 170/3, 167/2, 166/2, 376/2, 377, 378/3, 410/3, 159/1, 413/2, 408/5, 413/1, 219, 218/2, 218/1, 413/3, 243 położonych w Suliszce , na działkach nr 109, 110/1, 110/2, 111, 112, 113, 114/1, 114/2, 98/2, 99/1, 99/2, 132, 133, 134/5, 135, 136, 137, 138/1, 139/1, 228/1, 142, 186, 221, 224 położonych w Podgórkach
2019-04-18 07:36:27
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 17.04.2019 r. o zawiadomieniu stron postępowania, że w dniu 12.04.2019r.,na wniosek Gminy Wierzbica reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXXXX XXXXXXXXXXXX zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Podgórki, obejmującej budowę oświetlenia ulicznego na działce nr 87.
2019-04-18 07:33:49
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Radomskiego z dnia 12 marca 2019 r. o wszczęciu na wniosek z dnia 25.01.2019 r. złożony przez Zarząd Powiatu Radomskiego: ul. Mazowieckiego 7, 26-600 Radom, postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3542W Wierzbica-Modrzejowice o długości L=3,64 km na terenie gminy Wierzbica
2019-03-21 14:30:00
  ...więcej

Raport o stanie środowiska w województwie mazowieckim w 2017 roku - Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie
2019-01-04 11:35:10
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 26.10.2018 roku o zawiadomieniu stron postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego działki nr 987 na działkach nr 936/1, 936/2, 936/3, 941, 943/1, 943/3, 946/2 w miejscowości Dąbrówka Warszawska obręb Dąbrówka Warszawska gm. Wierzbica, na wniosek GMINY WIERZBICA reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXXXXXXXXXXXXXX zam. Radom ul. XXXXXXXXXXXXXXX i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.
2018-11-09 13:27:29
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 7 listopada 2018 roku o zawiadomieniu stron postępowania, że w dniu 07.11.2018 roku wydana została decyzja znak: RRN.6733.5.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: DOBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DZIAŁKA NR 687 NA DZIAŁKACH NR EWID. 425, 735, 620, 621, 622, 623 W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA WARSZAWSKA OBRĘB DĄBRÓWKA WARSZAWSKA, GM. WIERZBICA
2018-11-07 13:35:54
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 26.10.2018 roku w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w dniu 26.10.2018 roku wydana została decyzja znak: RRN.6733.7.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: DOBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DZIAŁKA NR 1199 NA DZIAŁKACH NR EWID. 1199, 1216/2, 1217/2, 1218/2, 1219/2, 1221, 1223, 1225, 1227/2, 1228/2, 1229/2, 1230, 1232, 1234, 1238 W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA WARSZAWSKA OBRĘB DĄBRÓWKA WARSZAWSKA, GM. WIERZBICA.
2018-10-30 11:49:16
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 26.10.2018 roku w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego działki nr 687 na działkach nr 425, 735, 620, 621, 622, 623 w miejscowości Dąbrówka Warszawska obręb Dąbrówka Warszawska gm. Wierzbica, na wniosek GMINY WIERZBICA reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXXXXXXXXXXXX zam. Radom XXXXXXXXXXXXXXXX i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego
2018-10-30 11:48:07
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 26.10.2018 roku w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego działki nr 987 na działkach nr 936/1, 936/2, 936/3, 941, 943/1, 943/3, 946/2 w miejscowości Dąbrówka Warszawska obręb Dąbrówka Warszawska gm. Wierzbica, na wniosek GMINY WIERZBICA reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXXXXXXXXXXXX zam. Radom XXXXXXXXXXXXXXXX i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego
2018-10-30 11:46:41
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 04.10.2018 roku w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie oświetlenia ulicznego działka nr 987 na działkach nr 936/1, 936/2, 936/3, 939, 941, 943/1, 943/3, 946/2 w miejscowości Dąbrówka Warszawska obręb Dąbrówka Warszawska gm. Wierzbica, w dniu 27.09.2018r., wydane zostało postanowienie I-1.466.266.2018.1.KS Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Mazowiecka 14
2018-10-08 13:21:33
  ...więcej

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Wierzbica
2018-09-26 07:31:07
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 5 września 2018 roku w sprawie przekazania informacji Komisarza Wyborczego w Radomiu I o numerach oraz granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, utworzonych Postanowieniem Komisarza wyborczego w Radomiu I Nr DRD-532/64/18 z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wierzbica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 5572) , a także możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
2018-09-19 08:40:04
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w dniu 22.08.2018r.,na wniosek Gminy Wierzbica reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXXXXX XXXXXXXXXXX zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Dąbrówka Warszawska, obejmującej budowę oświetlenia ulicznego działki nr 987
2018-09-09 23:48:23
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie zawiadomienia stron postępowania że w dniu 22.08.2018r.,na wniosek Gminy Wierzbica reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXXXXX XXXXXXXXXXX zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Dąbrówka Warszawska, obejmującej budowę oświetlenia ulicznego działki nr 1199
2018-08-28 11:12:44
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 432
następne