Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 02.03.2021 r. w sprawie wydania decyzji nr RRN.6733.8.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie świetlicy wiejskiej wraz z miejscami postojowymi, placem zabaw, siłownią zewnętrzną, altaną, przyłaczami i szczelnym szambem na części działki nr ewid. 548/9 i na działce nr ewid. 549/5 w miejscowości Zalesice Kolonia obręb Zalesice, gm. Wierzbica, na wniosek Gminy Wierzbica reprezentowanej przez Wójta Gminy Wierzbica Zdzisława Duliasa.
2021-03-02 20:53:54
  ...więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2021 r. o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Radomski z mocy prawa z dnia 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Wierzbica obręb Pomorzany oznaczonej jako działki nr 2359, 2360/2, 2364/1, 2372/1, 2372/2
2021-03-02 20:49:44
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Radomskiego z dnia 22.02.2021 r. o wydaniu w dniu 19.02.2021 r. decyzji nr 368.2021 Zn. BA.6740.2257.2020.ŁW zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3560W Ruda Wielka - Dąbrówka Warszawska na terenie Gmin Kowala i Wierzbica
2021-03-01 22:45:36
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 23.02.2021 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie świetlicy wiejskiej wraz z miejscami postojowymi, placem zabaw, siłownią zewnętrzną , altaną, przyłączami i szczelnym szambem na części działki nr ewid. 548/9 i na działce nr ewid. 549/5 w miejscowości Zalesice Kolonia obręb Zalesice, gm. Wierzbica na wniosek Gminy Wierzbica reprezentowanej przez Wójta Gminy Wierzbica Zdzisława Duliasa
2021-02-24 11:42:23
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 19.02.2021 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie świetlicy wiejskiej wraz z miejscami postojowymi, placem zabaw, siłownią zewnętrzną, altaną, przyłączami i szczelnym szambem na części działki nr ewid. 548/9 i na działce nr ewid. 549/5 w miejscowości Zalesice Kolonia w dniu 2.02.2021 r. wydane zostało postanowienie PZD.II.415.1.24.2021 Zarządu Powiatu w Radomiu.
2021-02-22 23:06:06
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 11.02.2021 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania że w dniu 22.12.2020r.,na wniosek Pana Romana Piskorza zam. Nowy Dwór 58 A, 26-502 Jastrząb, zmienionego w dniu 10.02.2021r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Dąbrówka Warszawska obręb Dąbrówka Warszawska gm. Wierzbica, obejmującej budowę sieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr ewid. 556/2, 425, 1283/3, 1283/1, 1283/2, 1283/5.
2021-02-12 13:41:12
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 11.02.2021 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania że w dniu 27.01.2021r. na wniosek Pani Anny Krawczyk zam. Wierzbica ul. I, Krasickiego 11/1, 26-680 Wierzbica zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Ruda Wielka obejmującej budowę sieci wodociągowej , na działkach nr gruntu 645, 543/1 w miejscowości Ruda Wielka obręb Ruda Wielka gm. Wierzbica.
2021-02-12 13:39:42
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 08.02.2021 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na : lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Dąbrówka Warszawska, obejmującej budowę słupowej stacji transformatorowej 15/05 kV, elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia (15kV) i niskiego napięcia 90,4kV) na działkach nr ewid. 955, 901, 984, 985, 981/2, 983/2, 979 w miejscowości Dąbrówka Warszawska obręb Dąbrówka Warszawska gm. Wierzbica, na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a; 20-340 Lublin, reprezentowane przez P. Władysłąwa Łokcia „BEGOMEX”, 26-600 Radom ul. Kanałowa 10/12 lok. 12 i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego
2021-02-10 13:10:24
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 8.02.2021 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania iż w dniu 08.02.2020 r. na wniosek Firmy Usługowej MS Materek Szymon, ul. Staszica 32, 26 – 400 Przysucha w imieniu inwestora, tj. Gminy Wierzbica zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej łączącej ul. Partyzantów z Marianowem
2021-02-09 09:29:34
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 15.01.2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na "rozbudowie drogi powiatowej nr 3539W Radom-Gębarzów-Polanów" celem powiadomienia mieszkańcom o podjętym postępowaniu
2021-01-29 08:14:35
  ...więcej

Obwieszczenie Wójt Gminy Wierzbica z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania, iż w dniu 23.12.2020 r. na wniosek Green Petrol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jasnej 1/307, 00-013 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Instalacji do produkcji wysokoenergetycznego paliwa alternatywnego w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
2021-01-22 08:43:15
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Radomskiego z dnia 12.01.2021 r. o wszczęciu na wniosek z dnia 23.11.2020 r. złożony przez Zarząd Powiatu Radomskiego postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3560W Ruda Wielka - Dąbrówka Warszawska na terenie Gminy Wierzbica i Gminy Kowala
2021-01-19 12:34:34
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 30.12.2020 r. zawiadomienia strony postępowania że w dniu 22.12.2020r.,na wniosek Pana Romana Piskorza zam. Nowy Dwór 58 A, 26-502 Jastrzab, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Dąbrówka Warszawska obręb Dąbrówka Warszawska gm. Wierzbica, obejmującej budowę sieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr ewid. 559, 425, 1283/3, 1283/1, 1283/2, 1283/5.
2020-12-31 11:32:56
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 28.12.2020 r. w sprawie zawiadomienia stron postepowania, że w dniu 28.12.2020 roku wydana została decyzja nr RRN.6733.4.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: rozbudowie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem na działkach nr ewid. 605/1, 605/2 i 605/3 w miejscowości Łączany obręb Łączany, gm. Wierzbica
2020-12-28 21:53:42
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 21.12.2020 r. o zawiadomieniu stron postępowania, że w dniu 14.12.2020r.,na wniosek Gminy Wierzbica reprezentowanej przez Wójta Gminy Wierzbica Zdzisława Duliasa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Zalesice Kolonia obręb Zalesice gm. Wierzbica, obejmującej budowę budynku świetlicy wiejskiej, altany, placu zabaw, siłowni zewnętrznej, miejsc postojowych na działkach nr ewid. 548/9, 549/5
2020-12-21 13:49:44
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 21.12.2020 w sprawie zawiadomienia stron postepowania że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego rozbudowie budynku publicznej szkoły podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem na działkach nr ewid. 605/1, 605/2 i 605/3 w miejscowości Łączany obręb Łączany, gm. Wierzbica
2020-12-21 09:48:27
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 24.11.2020 r., że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie budynku publicznej szkoły podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem na działkach nr gruntu 605/1, 605/2, 605/3 w miejscowości Łączny obręb Łączany gm. Wierzbica, w dniu 09.11.2020r., wydane zostało postanowienie PZD.II.415.1.316.2020 Zarządu Powiatu w Radomiu
2020-11-30 12:35:44
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 16.10.2020 r. o zawiadomieniu stron postępowania o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia wodnego - studni głębinowe, wierconej, pionowej do poboru wód podziemnych na terenie działki nr 1349/18 obręb 0012 Wierzbica, gmina Wierzbica, inwestor "ROUTIER-TRANS BIS" Kłosiński Piotr z siedzibę w Kotarwicach 33, 26-624 Kowala-Stępocina
2020-10-16 14:00:29
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 13.10.2020 r. o zawiadomieniu stron postępowania, że w dniu 09.10.2020r.,na wniosek Gminy Wierzbica reprezentowanej przez pełnomocnika Pana R. Ż. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Łączany, obejmującej rozbudowę budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem na działkach nr 605/1, 605/2, 605/3.
2020-10-16 07:33:47
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 2.10.2020 w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych „Polany Kolonia 1” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 1 MW”, planowanego na terenie działek nr 239, 240 w obrębie Polany Kolonia, gmina Wierzbica, którego inwestorem jest SPower Lubień Jamno Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 58/3, 00-545 Warszawa.
2020-10-08 13:32:12
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 515
następne