Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 16 czerwca 2020 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji
2020-06-16 13:21:25
  ...więcej

Decyzja Nr 47/SPEC/2020 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20.05.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w tym zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. Kościuszki) w m. Wierzbica na odcinku od km 64+235 do km 64+305", powiat radomski, województwo mazowieckie.
2020-06-01 10:47:21
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 26.05.2020 roku w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w dniu 26.05.2020 roku wydana została decyzja nr RRN.6733.3.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie oświetlenie ulicznego na działkach nr ewid, 1214/4, 1214/3, 677/2, 677/1, 676 w miejscowości Ruda Wielka obręb Ruda Wielka gm. Wierzbica i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.
2020-05-27 15:15:57
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 8.05.2020 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie oświetlenie ulicznego na działkach nr ewid, 1214/4, 1214/3, 677/2, 677/1, 676 w miejscowości Ruda Wielka obręb Ruda Wielka gm. Wierzbica i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego
2020-05-08 13:57:12
  ...więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. Kościuszki) w m. Wierzbica na odcinku od km 64+235 do km 64+305"
2020-05-06 15:20:41
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 17.04.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. prowadzenie punktu do zbierania, w tym przeładunku złomu wraz ze zlokalizowaniem na potrzeby własnego transportu 2 szt. zbiorników na paliwo-olej napędowy o pojemności 5 m3 każdy oraz 1 szt. zbiornika na płyn AdBlue o pojemności ok. 1 m3, na terenie działek nr 2138/1 i 2138/2 obręb: 0012 Wierzbica, gm. Wierzbica, powiat radomski, województwo mazowieckie
2020-04-17 13:31:19
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 2.04.2020 w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w dniu 31.03.2020 roku wydana została decyzja znak: RRN.6733.4.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: ROZBUDOWIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO DZ.612/3 W MIEJSCOWOŚCI RUDA WIELKA UL. GRABOWA GM. WIERZBICA
2020-04-09 08:53:09
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 27.03.2020 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w dniu 27.03.2020 roku wydana została decyzja nr RRN.6733.2.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE LINII 15KV GPZ IŁŻA-RADOM POŁUDNIOWEJ, GM. IŁŻA- ZADANIE II, BUDOWIE LINII KABLOWEJ SN WRAZ Z RUROCIĄGIEM ŚWIATŁOWODOWYM I BUDOWIE BRAMKI ROZŁĄCZNIKOWEJ NA DZIAŁKACH NR EWID 413/3, 295,296 I 415 W MIEJSCOWOŚCI SULISZKA OBRĘB SULISZKA, GM. WIERZBICA
2020-03-30 01:28:04
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 18.03.2020 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w dniu 13.03.2020r.,na wniosek Gminy Wierzbica reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Bujanowicza zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Ruda Wielka, obejmującej rozbudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Granicznej
2020-03-20 09:54:30
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 18.03.2020 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w dniu 13.03.2020r.,na wniosek Gminy Wierzbica reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Bujanowicza zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Ruda Wielka, obejmującej rozbudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Granicznej
2020-03-19 11:11:48
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 04.03.2020 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE LINII 15KV GPZ IŁŻA-RADOM POŁUDNIOWEJ, GM. IŁŻA- ZADANIE II, BUDOWIE LINII KABLOWEJ SN WRAZ Z RUROCIĄGIEM ŚWIATŁOWODOWYM I BUDOWIE BRAMKI ROZŁĄCZNIKOWEJ NA DZIAŁKACH NR EWID 413/3, 295,296 I 415 W MIEJSCOWOŚCI SULISZKA OBRĘB SULISZKA, GM. WIERZBICA
2020-03-05 13:13:04
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 03.03.2020 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w dniu 03.03.2020 roku wydana została decyzja nr RRN.6733.2.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowie sieci kablowej średniego napięcia 15 kV, budowie sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, przebudowie napowietrznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV, budowie napowietrznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV, budowie złączy kablowo - pomiarowych w ramach inwestycji „PBW przebudowie sieci elektroenergetycznej ze stacji Polany Kolonia w m. Polany Kolonia gm. Wierzbica – RE Radom”
2020-03-05 09:29:33
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 18.02.2020 roku o zawiadomieniu stron postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego BUDOWA SŁUPOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ 15/0,4 kV, BUDOWA SIECI KABLOWEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 15 kV, BUDOWA SIECI KABLOWEJ NISKIEGO NAPIĘCIA 0,4 kV, PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNEJ SIECI NISKIEGO NAPIĘCIA 0,4 kV, BUDOWA NAPOWIETRZNEJ SIECI NISKIEGO NAPIĘCIA 0,4 kV, BUDOWA ZŁĄCZ KABLOWO-POMIAROWYCH W RAMACH INWESTYCJI „PBW PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ZE STACJI POLANY KOLONIA W M. KOLONIA POLANY GM. WIERZBICA – RE RADOM” NA DZIAŁKACH NR EWID.: 1044, 1045/7, 1045/2, 1045/3, 1045/4, 1045/5/ 1045/5, 1233/1, 1233/2, 1234/1, 1234/2, 1237, 1238, 1239/1, 1239/2, 1239/3,1240, 1660, 1241, 1280, 1281/1, 1281/2, 1282, 1283, 1284/1, 1284/2, 1285-1290, 1291/1, 1291/2, 1292/2, 1292/4, 1292/6, 1292/7, 1292/8, 1293 – 1295, 1484, 1485/1, 1485/2, 1485/3, 1486/3, 1503 I 521/3 W MIEJSCOWOŚCI WIERZBICA OBRĘB WIERZBICA, GM. WIERZBICA I NA DZIAŁKACH NR EWID.: 31/3, 31/4, 56/1, 57, 56/2, 53/1, 53/2, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 51/1, 54/1, 54/2, 55, 58/1, 58/2, 61/6, 61/8, 61/10, 61/12, 61/14, 62/1, 62/2, 87,88, 2, 3 I 4 W MIEJSCOWOŚCI POLANY KOLONIA OBRĘB POLANY KOLONIA, GM. WIERZBICA , na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a; 20-340 Lublin, reprezentowane przez P. Michała Majewskiego, Domaniówka 31/8; 25-413 Kielce i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.
2020-02-19 09:22:05
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 11.02.2020 r. o zawiadomieniu stron postępowania, że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowa sieci kablowej średniego napięcia 15 kV, budowa sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, przebudowa napowietrznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV, budowa napowietrznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV, budowa złącza kablowo - pomiarowych w ramach inwestycji „PBW przebudowa sieci elektroenergetycznej ze stacji Polany Kolonia w m. Polany Kolonia gm. Wierzbica – RE Radom” , w miejscowości Wierzbica , na działkach nr gruntu 1044, 1045/7, 1045/2, 1045/3, 1045/4, 1045/5, 1233/1, 1233/2, 1234/1, 1234/2, 1237, 1238, 1239/3, 1239/2, 1239/1, 1240, 1660, 1241, 1280, 1281/1, 1281/2, 1282, 1283, 1284/1, 1284/2, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291/2, 1291/1, 1292/6, 1292/7, 1292/8, 1292/4, 1292/2, 1293, 1294, 1295, 1484, 1485/3, 1485/2, 1485/1, 1486/3, 1503, 521/3 w Polanach Kolonia na działkach nr 31/3, 31/4, 56/1, 57, 56/2, 53/1, 53/2, 52/1, 52/2, 51/1, 52/3, 52/4, 52/5, 54/1, 54/2, 55, 58/1, 58/2, 61/6, 61/8, 61/10, 61/12, 61/14, 62/1, 62/2, 87, 88, 2, 3, 4, w dniu 05.02.2020r., wydane zostało postanowienie PZD.II.415.1.23.2020 Zarządu Powiatu w Radomiu
2020-02-19 09:19:16
  ...więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 lutego 2020 roku, że w dniu 13 grudnia 2019 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawia wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. Kościuszki) w m. Wierzbica na odcinku od km 64+235 do km 64+305".
2020-02-18 11:06:49
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 28.01.2020 r. o zawiadomieniu stron postępowania, że w dniu 24.01.2020 r.,na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Wojciecha Falkiewicza zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Suliszka obejmującej PBW przebudowy i rozbudowy linii 15kV GPZ Iłża – Radom Południowy, gm. Iłża – ZADANIE II, budowa linii kablowej SN wraz z rurociągiem światłowodowym, budowa bramki rozłącznikowej, na działkach nr gruntu 413/3, 295, 296, 415.
2020-01-30 13:26:14
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 07.01.2020 o zawiadomieniu, że w dniu 19.12.2019r.,na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Michała Majewskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Wierzbica i Polany Kolonia obejmującej budowę słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowa sieci kablowej średniego napięcia 15 kV, budowa sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, przebudowa napowietrznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV, budowa napowietrznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV, budowa złącza kablowo - pomiarowych w ramach inwestycji „PBW przebudowa sieci elektroenergetycznej ze stacji Polany Kolonia w m. Polany Kolonia gm. Wierzbica – RE Radom”, w miejscowości Wierzbica
2020-01-27 11:29:43
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 10.01.2020 r. o zawiadomieniu stron postępowania, że w dniu 10.01.2020 roku wydana została decyzja nr RRN.6733.9.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie napowietrznej linii nN oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda Wielka ul. Akacjowa , na działkach nr gruntu 494, 495, 496/1, 496/2, 497, 523/3, 647, 514/2, 512, 511, 967, 510, 509/4, 508/3, 508/2, 499/8, 499/7, 499/6, 498, 523/4, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521/1, 521/4, 521/3, 522 obręb Ruda Wielka gm. Wierzbica
2020-01-21 11:54:57
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 09.01.2020 roku w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie napowietrznej linii nN oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda Wielka ul. Akacjowa
2020-01-10 14:12:57
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 07.01.2020 o zawiadomieniu, iż w dniu 07.01.2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu zbierania złomu metali na wyznaczonej części działki nr 475/2 w Wierzbicy ul. Kochanowskiego 12 inwestor firma Produkcja Materiałów Budowlanych ,,MOS-BUD” Kamil Mosioł ul. Górna 47, 26 – 680 Wierzbica
2020-01-07 14:25:09
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 483
następne