Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. o wydaniu decyzji Nr 549/R/2021 w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Powiat Radomski prawa własności nieruchomości położonych w powiecie radomskim, gminie Wierzbica, obręb 0014 Zalesice
2021-05-11 10:29:47
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2021 r. o wydaniu decyzji Nr 587/R/2021 w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Radomski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności gruntu położonego w obrębie 0005 Polany, jedn. ewid. Wierzbica, zajętego przez drogę powiatową nr 34452 (obecnie nr 3545W) Wierzbica-Polany-Krzyżanowice
2021-05-11 10:24:20
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. o wydaniu decyzji Nr 549/R/2021 w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Radomski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności gruntu położonego w obrębie 0007 Pomorzany, jedn. ewid. Wierzbica, zajętego przez drogę powiatową nr 34452 (obecnie nr 3545W) Wierzbica-Polany-Krzyżanowice
2021-05-11 10:22:46
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 29.04.2021 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w dniu 22.04.2021 r. ,na wniosek Gminy Wierzbica reprezentowanej przez Wójta Gminy Wierzbica Zdzisława Duliasa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Suliszka, obejmującej zmianę sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej na Świetlicę na działce nr 97/2
2021-05-09 22:46:09
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Kowala z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zawiadomienia, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 3539W Radom-Gębarzów- Polany"
2021-05-05 09:19:03
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Radomskiego z dnia 9 kwietnia 2021 r. o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 3560W Ruda Wielka - Dąbrówka Warszawska
2021-04-18 11:12:27
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że na wniosek firmy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Waldemar Fituch, Zalesice 21, 26-680 Wierzbica zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie punktu zbierania odpadów na części działki nr 213 położonej w Zalesicach"
2021-04-18 11:07:04
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że na wniosek firmy PCWO Energy Projekt Sp. z o.o. ul. św. Leonarda 9, 25-311 Kielce zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 43 w miejscowości Podgórki, Wierzbica-Podgórki A"
2021-04-18 11:04:03
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że na wniosek firmy PCWO Energy Projekt Sp. z o.o. ul. św. Leonarda 9, 25-311 Kielce zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 43 w miejscowości Podgórki, Wierzbica-Podgórki B"
2021-04-18 11:03:27
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica, że w dniu 15.04.2021 roku wydana została decyzja nr RRN.6733.1.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ NA DZIAŁKACH NR EWID 645 I 543/1 W MIEJSCOWOŚCI RUDA WIELKA OBRĘB RUDA WIELKA, GM. WIERZBICA
2021-04-16 15:36:02
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Radomskiego z dnia 09.04.2021 r. o wniesieniu odwołania od decyzji na realizację inwestycji drogowej
2021-04-15 11:46:46
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica że w dniu 14.04.2021 roku wydana została decyzja nr RRN.6733.9.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI NA DZIAŁKACH NR EWID. 556/2, 425, 1283/3, 1283/1, 1283/2, 1283/5 W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA WARSZAWSKA OBRĘB DĄBRÓWKA WARSZAWSKA, GM. WIERZBICA
2021-04-15 11:36:14
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 9.04.2021 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej łączącej ul. Partyzantów z Marianowem
2021-04-12 11:46:02
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 30.03.2021 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie sieci wodociągowej, na działkach NR EWID 645 I 543/1 W MIEJSCOWOŚCI RUDA WIELKA OBRĘB RUDA WIELKA, GM. WIERZBICA
2021-03-31 10:21:23
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 30.03.2021 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr ewid. 556/2, 425, 1283/3, 1283/1, 1283/2, 1283/5 w miejscowości Dąbrówka Warszawska obręb Dąbrówka Warszawska gm. Wierzbica, na wniosek Pana Romana Piskorza zam. Nowy Dwór 58 A, 26-502 Jastrząb. Z możliwością wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów można skorzystać w terminie 7 dni , od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr ewid. 556/2, 425, 1283/3, 1283/1, 1283/2, 1283/5 w miejscowości Dąbrówka Warszawska obręb Dąbrówka Warszawska gm. Wierzbica.
2021-03-31 10:19:06
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 18.03.2021 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie sieci wodociągowej, na działkach NR EWID 645 I 543/1 W MIEJSCOWOŚCI RUDA WIELKA OBRĘB RUDA WIELKA, GM. WIERZBICA , w dniu 01.03.2021r., wydane zostało postanowienie DR.5151.49.2021.mk Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2021-03-19 20:34:45
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 17 marca 2021 roku o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji - rozbudowa drogi gminnej łączącej ul. Partyzantów z Marianowem
2021-03-17 22:35:15
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 12.03.2021 r. w sprawie zawiadomiena stron postępowania, że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr ewid. 556/2, 425, 1283/3, 1283/1, 1283/2, 1283/5 w miejscowości Dąbrówka Warszawska obręb Dąbrówka Warszawska gm. Wierzbica, w dniu 04.03.2021r., wydane zostało postanowienie PZD.II.415.1.57.202 Zarządu Powiatu w Radomiu.
2021-03-12 11:26:24
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 04.03.2021 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w dniu 04.03.2021 roku wydana została decyzja nr RRN.6733.7.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie słupowej stacji transformatorowej 15/05 kV, elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia (15kV) i niskiego napięcia 90,4kV) na działkach nr ewid. 955, 901, 984, 985, 981/2, 983/2, 979 w miejscowości Dąbrówka Warszawska obręb Dąbrówka Warszawska gm. Wierzbica, na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a; 20-340 Lublin.
2021-03-10 07:26:48
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 02.03.2021 r. w sprawie wydania decyzji nr RRN.6733.8.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie świetlicy wiejskiej wraz z miejscami postojowymi, placem zabaw, siłownią zewnętrzną, altaną, przyłaczami i szczelnym szambem na części działki nr ewid. 548/9 i na działce nr ewid. 549/5 w miejscowości Zalesice Kolonia obręb Zalesice, gm. Wierzbica, na wniosek Gminy Wierzbica reprezentowanej przez Wójta Gminy Wierzbica Zdzisława Duliasa.
2021-03-02 20:53:54
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 534
następne