Referaty i samodzielne stanowiska

Referaty:

Samodzielene Stanowiska:

Do zadań realizowanych przez wszystkie referaty Urzędu należy:

 1. realizowanie zadań należących do kompetencji Wójta oraz zapewnienie właściwej i terminowej ich realizacji,
 2. współuczestniczenie w opracowywaniu projektu budżetu Gminy poprzez planowanie potrzeb rzeczywistych i finansowych w zakresie powierzonych zadań;
 3. realizacja zadań ujętych w budżecie;
 4. rozpatrywanie i przygotowywanie odpowiedzi w sprawach skarg i wniosków i petycji oraz informacji publicznej;
 5. przygotowywanie na wnioski i interpelacje radnych i parlamentarzystów;
 6. przygotowywanie aktów prawnych w tym projektów uchwał Rady oraz sprawowanie nadzoru nad ich realizacją;
 7. przygotowywanie dla potrzeb Wójta informacji, sprawozdań, analiz i ocen z realizacji zadań;
 8. realizacja uchwał Rady oraz decyzji, zarządzeń, komunikatów i poleceń Wójta;
 9. wykonywanie sprawozdawczości;
 10. prowadzenie szkoleń dla współpracowników referatu;
 11. sporządzanie wniosków o przyznanie pomocy ze środków unijnych oraz wniosków o płatność na realizację zadań z zakresu działań referatu;
 12. współpraca z jednostkami organizacyjnymi i jednostkami pomocniczymi Gminy oraz kontrola tych jednostek w zakresie właściwej realizacji powierzonych zadań, prawidłowości gospodarowania powierzonym mieniem komunalnym i środkami finansowymi;
 13. współpraca między referatami, przekazywanie informacji w ramach struktur Urzędu;
 14. realizowanie zadań związanych z obronnością i zarządzaniem kryzysowym.

Koordynatorem wyżej wymienionych zadań jest Sekretarz Gminy.

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-13 12:39:05 | Data modyfikacji: 2021-09-23 11:09:24.

Zobacz:
 Referat Organizacyjno –Prawny (OP) .  Referat Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego (SO-USC) .  Referat Finansów (FN) .  Referat Oświaty (RO) .  Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska (RI) .  Stanowisko do spraw Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej (ZK), Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Pełnomocnik ds. Ochrony informacji Niejawnej .  Główny specjalista d.s. inwestycji (SP) .  Radca Prawny (RP) .  Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) .  Koordynator dostępności . 
Data wprowadzenia: 2015-07-13 12:39:05
Data modyfikacji: 2021-09-23 11:09:24
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski