2022

ZARZĄDZENIE Nr 1/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmianowego systemu czasu pracy w Urzędzie Gminy w
Wierzbicy
 Treść Zarządzenia

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-03-03 10:30:23 | Data modyfikacji: 2022-03-03 10:51:24.
ZARZĄDZENIE nr 2/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia
terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów na rok
szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz
do klas I publicznych szkół podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1 i 2

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-01-31 14:25:52 | Data modyfikacji: 2022-03-02 12:37:38.
ZARZĄDZENIE Nr 3/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania
upoważnienia, kierownikom jednostek
organizacyjnych Gminy Wierzbica, do zaciągania
zobowiązań związanych z realizacją umów,
których realizacja w roku budżetowym i w latach
następnych jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania jednostki i z których
wynikające płatności wykraczają poza rok
budżetowy
 Treść Zarządzenia

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-03-02 12:37:12.
ZARZĄDZENIE NR 4/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie
nauczycieli,zatrudnionych w zespołach
/szkołach/przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Wierzbica

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2022-03-03 15:09:44.
ZARZĄDZENIE Nr 5/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie planu finansowego
wydzielonego rachunku dochodów środków z
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia - Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-03-02 12:46:10 | Data modyfikacji: 2022-03-02 12:50:38.
ZARZĄDZENIE Nr 6/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie planu finansowego
wydzielonego rachunku dochodów środków z
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia - Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-03-02 12:52:39.
ZARZĄDZENIE Nr 7/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie zakresu i formy
materiałów niezbędnych do sporządzenia
informacji o stanie mienia Gminy Wierzbica na
dzień 31 grudnia 2021 roku

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1 - Mienie komunalne

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-03-02 12:58:17.
ZARZĄDZENIE Nr 8/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie planów
finansowych zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami Gminie Wierzbica na
rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1 - dochody zlecone na 2022

Załącznik nr 2 - wydatki zlecone

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-03-02 13:02:49.
ZARZĄDZENIE Nr 9/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie Wprowadzenia
Polityki Ochrony Danych Osobowych
 Treść Zarządzenia

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-03-02 21:51:22.
ZARZĄDZENIE Nr 10/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia i
przeprowadzenia Konkursu historycznego, pn.:
„NIEZŁOMNI, NIEPOKORNI, WYKLĘCI”

Treść Zarządzenia

Regulamin Konkursu

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-03-02 21:52:32 | Data modyfikacji: 2022-03-02 21:57:18.
ZARZĄDZENIE Nr 11/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 9 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

Załącznik nr 3 - dochody zlecone

Załącznik nr 4 - wydatki zlecone

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-03-02 13:54:48.
ZARZĄDZENIE Nr 12/2022 Wójta Gminy Wierzbica w
sprawie odwołania zmianowego systemu czasu pracy
w Urzędzie Gminy w Wierzbicy
 Treść Zarządzenia

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-03-03 10:35:56.
ZARZĄDZENIE Nr 13/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do sprzedaży działek
budowalnych 172/16, 172/17, 172/18 położonych w
Wierzbicy
 Treść Zarządzenia

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-03-03 11:01:36.
ZARZĄDZENIE Nr 14/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do dzierżawy niezabudowanej
nieruchomości rolnej ozn. nr ewid. 1349/2 w
Wierzbicy
 Zarządzenie 14.pdf

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-03-03 10:44:20.
ZARZĄDZENIE Nr 15/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie powołania
Komisji ds. rozliczenia udzielnych w 2021 roku z
budżetu gminy dotacji celowych na wykonanie
zadań publicznych
 Treść Zarządzenia

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-03-03 10:46:59 | Data modyfikacji: 2022-03-03 10:51:50.
ZARZĄDZENIE Nr 16/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia i
zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla odbiorców
ciepła zaopatrywanych przez Gminę Wierzbica

Treść Zarządzenia

Taryfa dla ciepła

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-03-02 22:00:49.
ZARZĄDZENIE Nr 17/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 7 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

Załącznik nr 3 - dochody zlecone

Załącznik nr 4 - wydatki zlecone

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-03-08 10:23:25.
ZARZĄDZENIE Nr 18/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1 - wydatki

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-03-11 13:56:22.
ZARZĄDZENIE Nr 19/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 11 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-03-17 12:43:00.
ZARZĄDZENIE Nr 20/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 marca 2022 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do dzierżawy niezabudowanych
nieruchomości rolnych ozn. nr ewid. 1420/8,
1420/10, 1420/12, 1420/15, 1420/16, 1420/17,
1420/18, 1420/19, 1420/20, 1420/21, 1420/22
położonych w Wierzbicy oraz nieruchomości
rolnych ozn. nr ewid. 168/3, 168/5 położonych w
Rzeczkowie
 Zarządzenie nr 20.pdf

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-03-23 20:03:09.
ZARZĄDZENIE Nr 21/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 marca 2022 roku w sprawie w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia - Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-03-31 07:36:16.
ZARZĄDZENIE Nr 22/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

Załącznik nr 1 - dochody zlecone

Załącznik nr 4 - wydatki zlecone

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-03-31 07:41:59.
ZARZĄDZENIE Nr 23/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

Załącznik nr 3 - dochody zlecone

Załącznik nr 4 - wydatki zlecone

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-04-05 07:31:08.
ZARZĄDZENIE Nr 24/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 marca 2022 roku w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, pn.: "Przebudowa budynku byłej
szkoły podstawowej w Suliszce na Centrum Lokalnej
Kultury Rekreacji i Turystki z Izbą Pamięci
Ziemi Wierzbickiej"
 Treść Zarządzenia

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-04-22 08:24:37.
ZARZĄDZENIE Nr 25/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 01 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania
komisji przetragowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia, pn.:
Termomodernizacja i remont budynku na stadionie w
Wierzbicy i utworzenie w nim Centrum Aktywności
 Treść Zarządzenia

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-04-22 10:22:08.
ZARZĄDZENIE Nr 26/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie wskazania
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy
do realizacji zadań Gminy Wierzbica w zakresie
przyznawania świadczeń pieniężnych z tytułu
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
 Treść Zarządzenia

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-04-22 10:25:31.
ZARZĄDZENIE Nr 27/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 5 kwietnia 2022 roku zmieniające
zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
dla Gminy Wierzbica
 ZARZĄDZENIE zmieniające regulamin PSZOK.pdf

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-04-06 09:50:27.
ZARZĄDZENIE Nr 28/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

Załącznik nr 3 - dochody zlecone

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-04-19 08:07:09.
ZARZĄDZENIE Nr 29/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie
przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy za 2021 rok wraz z informacją o
stanie mienia Gminy oraz sprawozdań z wykonania
planów finansowych instytucji kultury i zakładu
opieki zdrowotnej

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1-sprawozdanie opisowe

Załącznik nr 2-mienie komunalne

Załącznik nr 3- sprawozdanie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy

Załącznik nr 4 - sprawozdanie Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy

Załącznik nr 5 - sprawozdanie Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy

Załącznik nr 6 - realizacja programu "LABOLATORIA PRZYSZŁOŚCI"

Załącznik nr 7 - realizacja programu "PROMOCJA SZCZEPIEŃ"

Załącznik nr 8 - KOORDYNACJA AKCJI SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19

Załącznik nr 9 - realizacja programu WSPIERAJ SENIORA

Tabela nr 1 - DOCHODY ZA 2021 ROK

Tabela nr 2 - WYDATKI ZA 2021 ROK

Tabela nr 3 - DOCHODY ZLECONE 2021 ROK

Tabela nr 3A - WYDATKI ZLECONE 2021

Tabela nr 4 - DOTACJE - ZADANIA WŁASNE GMINY

Tabela nr 4A - DOTACJE - ZADANIA BIEŻĄCE GMINY 2021

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-10 08:20:37.
ZARZĄDZENIE Nr 30/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022
roku

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-09 09:28:21.
ZARZĄDZENIE Nr 31/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022
rok

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-09 09:40:38 | Data modyfikacji: 2022-05-09 09:41:40.
ZARZĄDZENIE Nr 32/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

Załącznik nr 3 - dochody zlecone

Załącznik nr 4 - wydatki zlecone

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-09 09:49:21.
ZARZĄDZENIE Nr 33/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania
rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania
zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu
organów Inspekcji Weterynaryjnej, zwierząt
padłych w wyniku zastosowania zabiegów
nakazanych przez te organy oraz zniszczonych z
nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej
produktów pochodzenia zwierzęcego
 Treść Zarządzenia

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-04 08:28:37 | Data modyfikacji: 2022-05-04 08:28:59.
ZARZĄDZENIE Nr 34/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

Załącznik nr 3 - wydatki majątkowe

Załącznik nr 4 - wydatki zlecone

Załącznik nr 5 - wydatki zlecone

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-09 14:09:29.
ZARZĄDZENIE Nr 35/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022
rok

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-09 14:20:58.
ZARZĄDZENIE Nr 36/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022
rok

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-09 14:29:09.
ZARZĄDZENIE Nr 37/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022
rok

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-09 14:41:22.
ZARZĄDZENIE NR 38/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 09 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia pn.: „Poprawa
infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę drogi
gminnej w Polach Kolonii, przebudowę drogi
gminnej w Podgórkach i remont ul. Ogrodowej w
Wierzbicy

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2022-05-09 09:08:29.
ZARZĄDZENIE NR 39/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 11 maja 2022r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do dzierżawy niezabudowanej
nieruchomości rolnej ozn. nr ewid. 1420/7
położonej w Wierzbicy

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2022-05-11 13:32:15.
ZARZĄDZENIE Nr 40/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 17 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

Załącznik nr 3 - dochody zlecone

Załącznik nr 4 - wydatki zlecone

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-18 10:27:12.
ZARZĄDZENIE Nr 41/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 17 maja 2022 roku w sprawie planu finansowego
wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze
środków Funduszu Pomocy na 2022 rok

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-18 10:32:35.
ZARZĄDZENIE Nr 42/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-23 10:39:34.
ZARZĄDZENIE Nr 43/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 maja 2022 roku w sprawie planu finansowego
wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze
środków Funduszu Pomocy na 2022 rok

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-23 10:45:04.
ZARZĄDZENIE Nr 44/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 maja 2022 roku w sprawie planu finansowego
wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze
środków Funduszu Pomocy na 2022 rok

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-23 12:05:53.
ZARZĄDZENIE Nr 45/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 23 maja 2022 roku w sprawie powołania
Komisji przetargowej do sprzedaży prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości ozn. nr
ewid. 241/58 stanowiącej własność Skarbu
Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym
Gminy Wierzbica
 Treść Zarządzenia

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-23 13:48:41.
ZARZĄDZENIE Nr 46/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 maja 2022 roku w sparwie powołania
komisji przetargowej w celu przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na zadanie: Odbiór,
transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy
Wierzbica oraz odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów z PSZOK w m-ci Rzeczków
Kolonia
 Treść Zarządzenia

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-06-08 12:20:41.
ZARZĄDZENIE Nr 47/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 25 maja 2022 roku w sparwie ogłoszenia
konkursu na wolne stanowisko kierownicze
urzędnicze Dyrektora Gminnego Żłobka w
Wierzbicy
 Treść Zarządzenia

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-06-01 09:37:10.
ZARZĄDZENIE Nr 48/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 25 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-31 15:14:01.
ZARZĄDZENIE Nr 49/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 25 maja 2022 roku w sprawie planu finansowego
wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze
środków Funduszu Pomocy na 2022 rok

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-06-01 08:11:35.
ZARZĄDZENIE Nr 50/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 maja 2022 roku w sprawie powołania
składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Wierzbica
 Treść Zarządzenia

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-06-01 08:17:16.
Zarządzenie Nr 51/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie w sprawie
ustalenia terminów przerw pracy przedszkoli na
terenie Gminy Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2022-06-17 13:30:25.
ZARZĄDZENIE Nr 52/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

Załącznik nr 3 - dochody zlecone

Załącznik nr 4 - wydatki zlecone

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-06-09 13:48:35.
ZARZĄDZENIE Nr 53/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022
rok

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-06-09 13:57:23.
ZARZĄDZENIE Nr 54/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawiew sprawie
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść Zarządzenia

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Autor: Jolanta Szkopek | Data wprowadzenia: 2022-06-17 08:42:04.
ZARZĄDZENIE Nr 55/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022
rok

Treść Zarządzenia

Załącznik do Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Autor: Jolanta Szkopek | Data wprowadzenia: 2022-06-17 08:50:17.
ZARZĄDZENIE Nr 56/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie powołania
Komisji Stypendialnej do spraw rozpatrywania i
opiniowania wniosków o przyznanie stypendium
sportowego
 Treść Zarządzenia

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-06-21 09:03:39.
ZARZĄDZENIE NR 60/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektorów
zespołów szkolno przedszkolnych i dyrektora
przedszkola

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2022-06-24 09:10:28.
Data wprowadzenia: 2022-06-24 09:10:28
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski