2022

ZARZĄDZENIE Nr 1/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmianowego systemu czasu pracy w Urzędzie Gminy w
Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-07 11:45:29.
ZARZĄDZENIE nr 2/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia
terminów przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów na rok
szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz
do klas I publicznych szkół podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica

Załącznik nr 1 i 2

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-07 11:46:16.
ZARZĄDZENIE Nr 3/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie przekazania
upoważnienia, kierownikom jednostek
organizacyjnych Gminy Wierzbica, do zaciągania
zobowiązań związanych z realizacją umów,
których realizacja w roku budżetowym i w latach
następnych jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania jednostki i z których
wynikające płatności wykraczają poza rok
budżetowy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-07 11:48:12.
ZARZĄDZENIE NR 4/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie
nauczycieli,zatrudnionych w zespołach
/szkołach/przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Wierzbica

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-07 11:49:12.
ZARZĄDZENIE Nr 5/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie planu finansowego
wydzielonego rachunku dochodów środków z
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

Załącznik do Zarządzenia - Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-07 11:51:51.
ZARZĄDZENIE Nr 6/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie planu finansowego
wydzielonego rachunku dochodów środków z
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

Załącznik do Zarządzenia - Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-07 11:58:28.
ZARZĄDZENIE Nr 7/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie zakresu i formy
materiałów niezbędnych do sporządzenia
informacji o stanie mienia Gminy Wierzbica na
dzień 31 grudnia 2021 roku

Załącznik nr 1 - Mienie komunalne

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-07 12:02:02.
ZARZĄDZENIE Nr 8/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie planów
finansowych zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami Gminie Wierzbica na
rok 2022

Załącznik nr 1 - dochody zlecone na 2022

Załącznik nr 2 - wydatki zlecone

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-07 12:06:33.
ZARZĄDZENIE Nr 9/2012 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie Wprowadzenia
Polityki Ochrony Danych Osobowych
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-07 12:09:55.
ZARZĄDZENIE Nr 10/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia i
przeprowadzenia Konkursu historycznego, pn.:
„NIEZŁOMNI, NIEPOKORNI, WYKLĘCI”

Regulamin Konkursu

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-07 12:11:06.
ZARZĄDZENIE Nr 11/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 9 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

Załącznik nr 3 - dochody zlecone

Załącznik nr 4 - wydatki zlecone

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-07 12:14:37.
ZARZĄDZENIE Nr 12/2022 Wójta Gminy Wierzbica w
sprawie odwołania zmianowego systemu czasu pracy
w Urzędzie Gminy w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-07 12:18:17.
ZARZĄDZENIE Nr 13/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do sprzedaży działek
budowalnych 172/16, 172/17, 172/18 położonych w
Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-07 12:18:59.
ZARZĄDZENIE Nr 14/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do dzierżawy niezabudowanej
nieruchomości rolnej ozn. nr ewid. 1349/2 w
Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-07 12:49:47.
ZARZĄDZENIE Nr 15/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie powołania
Komisji ds. rozliczenia udzielnych w 2021 roku z
budżetu gminy dotacji celowych na wykonanie
zadań publicznych
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-07 12:50:39.
ZARZĄDZENIE Nr 16/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia i
zatwierdzenia taryfy dla ciepła dla odbiorców
ciepła zaopatrywanych przez Gminę Wierzbica

Taryfa dla ciepła

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-07 12:52:24.
ZARZĄDZENIE Nr 17/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 7 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

Załącznik nr 3 - dochody zlecone

Załącznik nr 4 - wydatki zlecone

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-07 12:54:40.
ZARZĄDZENIE Nr 18/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Załącznik nr 1 - wydatki

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-07 12:58:05.
ZARZĄDZENIE Nr 19/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 11 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Załącznik nr 1

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-07 13:00:26.
ZARZĄDZENIE Nr 20/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 marca 2022 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do dzierżawy niezabudowanych
nieruchomości rolnych ozn. nr ewid. 1420/8,
1420/10, 1420/12, 1420/15, 1420/16, 1420/17,
1420/18, 1420/19, 1420/20, 1420/21, 1420/22
położonych w Wierzbicy oraz nieruchomości
rolnych ozn. nr ewid. 168/3, 168/5 położonych w
Rzeczkowie
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-07 13:02:26.
ZARZĄDZENIE Nr 21/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 21 marca 2022 roku w sprawie w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
rok 2022

Załącznik do Zarządzenia - Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-07 13:03:17.
ZARZĄDZENIE Nr 22/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

Załącznik nr 1 - dochody zlecone

Załącznik nr 4 - wydatki zlecone

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-07 13:06:14.
ZARZĄDZENIE Nr 23/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

Załącznik nr 3 - dochody zlecone

Załącznik nr 4 - wydatki zlecone

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-07 13:10:37.
ZARZĄDZENIE Nr 24/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 marca 2022 roku w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, pn.: "Przebudowa budynku byłej
szkoły podstawowej w Suliszce na Centrum Lokalnej
Kultury Rekreacji i Turystki z Izbą Pamięci
Ziemi Wierzbickiej"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-07 13:14:46.
ZARZĄDZENIE Nr 25/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 01 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania
komisji przetragowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia, pn.:
Termomodernizacja i remont budynku na stadionie w
Wierzbicy i utworzenie w nim Centrum Aktywności
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-07 13:15:19.
ZARZĄDZENIE Nr 26/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie wskazania
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy
do realizacji zadań Gminy Wierzbica w zakresie
przyznawania świadczeń pieniężnych z tytułu
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-07 13:15:59.
ZARZĄDZENIE Nr 27/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 5 kwietnia 2022 roku zmieniające
zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
dla Gminy Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-07 13:17:23.
ZARZĄDZENIE Nr 28/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Załącznik nr 1 - dochody

Załącznik nr 2 - wydatki

Załącznik nr 3 - dochody zlecone

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-07 13:18:05.
ZARZĄDZENIE Nr 29/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie
przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy za 2021 rok wraz z informacją o
stanie mienia Gminy oraz sprawozdań z wykonania
planów finansowych instytucji kultury i zakładu
opieki zdrowotnej

Załącznik nr 1-sprawozdanie opisowe

Załącznik nr 2-mienie komunalne

Załącznik nr 3- sprawozdanie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy

Załącznik nr 4 - sprawozdanie Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy

Załącznik nr 5 - sprawozdanie Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy

Załącznik nr 6 - realizacja programu "LABOLATORIA PRZYSZŁOŚCI"

Załącznik nr 7 - realizacja programu "PROMOCJA SZCZEPIEŃ"

Załącznik nr 8 - KOORDYNACJA AKCJI SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19

Załącznik nr 9 - realizacja programu WSPIERAJ SENIORA

Tabela nr 1 - DOCHODY ZA 2021 ROK

Tabela nr 2 - WYDATKI ZA 2021 ROK

Tabela nr 3 - DOCHODY ZLECONE 2021 ROK

Tabela nr 3A - WYDATKI ZLECONE 2021

Tabela nr 4 - DOTACJE - ZADANIA WŁASNE GMINY

Tabela nr 4A - DOTACJE - ZADANIA BIEŻĄCE GMINY 2021

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-07 13:22:38.
ZARZĄDZENIE Nr 30/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022
roku

Załącznik do Zarządzenia

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2023-12-07 13:41:44.
ZARZĄDZENIE NR 31/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022
rok

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-02 12:10:03.
ZARZĄDZENIE NR 32/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-02 12:14:42.
ZARZĄDZENIE NR 33/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania
rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania
zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu
organów Inspekcji Weterynaryjnej, zwierząt
padłych w wyniku zastosowania zabiegów
nakazanych przez te organy oraz zniszczonych z
nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej
produktów pochodzenia zwierzęcego

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-02 12:37:01.
ZARZĄDZENIE NR 34/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Giny
Wierzbica na rok 2022

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-02 12:58:49.
ZARZĄDZENIE NR 35/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022
roku

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-02 13:02:49.
ZARZĄDZENIE NR 36/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022
rok

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-02 13:06:55.
ZARZĄDZENIE NR 37/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022
rok

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-02 13:17:43.
ZARZĄDZENIE NR 38/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 9 maja 2022 roku w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia pn."Poprawa infrastruktury
drogowej poprzez rozbudowę drogi gminnej w
Polanach Kolonii, przebudowę drogi gminnej w
Podgórkach i remont ul. Ogrodowej w Wierzbicy"
 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-02 13:44:20.
ZARZĄDZENIE NR 39/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 11 maja 2022 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do dzierżawy niezabudowanej
nieruchomości rolnej ozn. nr ewid 1420/7
położonej w Wierzbicy

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 06:25:56.
ZARZĄDZENIE NR 40/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 17 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 06:28:41.
ZARZĄDZENIE NR 41/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 17 maja 2022 roku w sprawie planu finansowego
wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze
środków Funduszu Pomocy na 2022 rok

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 07:58:33.
ZARZĄDZENIE NR 42/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 20 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 08:00:38.
ZARZĄDZENIE NR 43/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 20 maja 2022 roku w sprawie planu finansowego
wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze
środków Funduszu Pomocy na 2022 rok

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 08:02:36.
ZARZĄDZENIE NR 44/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 20 maja 2022 roku w sprawie planu finansowego
wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze
środków Funduszu Pomocy na 2022 rok

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 08:04:53.
ZARZĄDZENIE NR 45/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 23 maja 2022 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do sprzedaży prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości ozn. nr
ewid. 241/58 stanowiącej własność Skarbu
Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym
Gminy Wierzbica

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 08:07:37.
ZARZĄDZENIE NR 46/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 24 maja 2022 roku w sprawie powołąnia
komisji przetargowej w celu przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na zadanie: Odbiór,
transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy
Wierzbica oraz odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów z PSZOK w m-ci Rzeczków
Kolonia

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 08:12:37.
ZARZĄDZENIE NR 47/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 25 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu na wolne stanowisko kierownicze
urzędnicze Dyrektora Gminnego Żłobka w
Wierzbicy

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 08:14:32.
ZARZĄDZENIE NR 48/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 25 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 08:16:29.
ZARZĄDZENIE NR 49/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 25 maja 2022 roku w sprawie planu finansowego
wydzielonego rachunku dochodów ze środków
Funduszu Pomocy na 2022 rok

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 08:18:38.
ZARZĄDZENIE NR 50/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 26 maja 2022 roku w sprawie powołania
składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Wierzbica

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 08:21:00.
ZARZĄDZENIE NR 51/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia
terminów przerw w pracy przedszkoli na terenie
Gminy Wierzbica w roku szkolnym 2021/2022

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 08:23:48.
ZARZĄDZENIE NR 52/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 08:25:41.
ZARZĄDZENIE NR 53/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022
rok

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 08:28:41.
ZARZĄDZENIE NR 54/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 08:30:50.
ZARZĄDZENIE NR 55/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022
rok

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 08:39:17.
ZARZĄDZENIE NR 56/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie powołania
Komisji Stypendialnej do spraw rozpatrywania i
opiniowania wniosków o przyznanie stypendium
sportowego

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 09:38:02.
ZARZĄDZENIE NR 57/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 09:40:47.
ZARZĄDZENIE NR 58/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022
rok

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 09:42:45.
ZARZĄDZENIE NR 59/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022
rok

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 09:44:41.
ZARZĄDZENIE NR 60/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia
konkursu kandydatów na stanowiska dyrektorów
zespołów szkolno przedszkolnych i dyrektora
przedszkola

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 09:46:52.
ZARZĄDZENIE NR 61/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa dla Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wierzbicy

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 09:48:59.
ZARZĄDZENIE NR 62/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 09:50:43.
ZARZĄDZENIE NR 63/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022
rok

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 09:52:42.
ZARZĄDZENIE NR 64/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022
rok

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 09:54:31.
ZARZĄDZENIE NR 65/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do sprzedaży działek
budowlanych nr 172/6 i 172/7 położonych w
Wierzbicy

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 09:56:32.
ZARZĄDZENIE NR 66/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 1 lipca 2022 roku w sprawie powołania
komisji przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia pn.:
"Przebudowa drogi gminnej nr 351114W w Rzeczkowie"

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 09:59:24.
ZARZĄDZENIE NR 67/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 13 lipca 2022 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno
Przedszkolnego w Zalesicach

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 10:04:01.
ZARZĄDZENIE NR 68/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 13 lipca 2022 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno
Przedszkolnego w Polanach

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 10:05:22.
ZARZĄDZENIE NR 69/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 13 lipca 2022 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego
Przedszkola Publicznego im. J. Brzechwy w
Wierzbicy

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 10:08:07.
ZARZĄDZENIE NR 70/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 13 lipca 2022 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno
Przedszkolnego w Łączanach

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 10:09:23.
ZARZĄDZENIE NR 71/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 13 lipca 2022 roku w sprawie powołania
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno
Przedszkolnego w Rudzie Wielkiej

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 11:05:40.
ZARZĄDZENIE NR 72/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 11:22:38.
ZARZĄDZENIE NR 73/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022
rok

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 11:24:45.
ZARZĄDZENIE NR 74/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 12:08:05.
ZARZĄDZENIE NR 75/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022
rok

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 14:20:39.
ZARZĄDZENIE NR 76/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji w Wierzbicy

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 14:23:00.
ZARZĄDZENIE NR 78/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy za rok 2021

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 14:25:13.
ZARZĄDZENIE NR 78/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego samorządowej instytucji
kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy
za rok 2021

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 14:31:21.
ZARZĄDZENIE NR 79/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego samorządowej instytucji
kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy za
rok 2021

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 14:35:53.
ZARZĄDZENIE NR 80/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 15:15:24.
ZARZĄDZENIE NR 81/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2022
rok

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 15:18:19.
ZARZĄDZENIE NR 82/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 1 sierpnia 2022 roku w sprawie unieważnienia
konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno
Przedszkolnego w Łączanach

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 15:20:44.
ZARZĄDZENIE NR 83/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 1 sierpnia 2022 roku w sprawie ponownego
ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w
Łączanach

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 15:23:49.
ZARZĄDZENIE NR 84/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2022

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 15:33:30.
ZARZĄDZENIE NR 85/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania i
funkcjonowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 15:35:50.
ZARZĄDZENIE NR 86/2022 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 18 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Maciej Kotowski | Data wprowadzenia: 2024-02-05 16:00:17.
Data wprowadzenia: 2024-02-05 16:00:17
Opublikowane przez: Maciej Kotowski