Farma Wiatrowa Mirów-Wierzbica

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie, że w dniu 3 lutego 2017
roku wydał decyzję odmawiającą zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie farmy wiatrowej "Mirów - Wierzbica" wraz
z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gmin
Mirów, Wierzbica i Jastrząb o maksymalnej mocy
56MW
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-20 10:56:52 | Data modyfikacji: 2017-02-20 10:59:36.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie o zawiadomieniu Stron, że
przed wydaniem decyzji w sprawie prowadzonej na
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy wiatrowej
"Mirów-Wierzbica", mają prawo wypowiedzieć się
co do zebranych dowodów i materiałów oraz
zgłoszonych żądań
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-11-18 09:13:03.
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska z dnia 27 sierpnia 2016 roku o
umorzeniu postępowania zażaleniowego na
postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie z dnia 08.07.2016
zawieszające postępowanie w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy
wiatrowej "Mirów - Wierzbica"
 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-04 12:07:59.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie o zawiadomieniu Stron, że
decyzja w sprawie wszczętej na wniosek z dnia 6
listopada 2015 roku złożony przez firmę MW
Rzeczniów Sp. z o.o. o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy
wiatrowej "Mirów-Wierzbica" nie zostanie wydana w
terminie określonym w art. 35 Kpa
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-09-28 09:34:35.
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w
przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-09-14 09:53:06.
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska z dnia 22 sierpnia 2016 roku dla stron
postępowania, że postanowieniem z dnia
22.08.2016 roku znak: DOOŚ-oaI.4210.21.2016.oz.1,
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził
niedopuszczalność zażalenia na postanowienie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Warszawie z dnia 29.01.2016 roku znak:
WOOŚ-II.4210.62.2015.MP.6, stwierdzające
konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego
na budowie farmy wiatrowej "Mirów-Wierzbica"
 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-29 13:42:24.
Postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska z dnia 22 sierpnia 2016 roku w
związku z zażaleniem Stowarzyszenia LEPSZE JUTRO
na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie z dnia 29.01.2016 roku
znak: WOOŚ-II.4210.62.2015.MP.6
 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-29 13:33:24.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie zawiadamia Strony, że w
dniu 12 sierpnia 2016 r. wydał postanowienia,
znak WOOŚ-II.4210.62.2015.MP.19, podejmujące
postępowanie w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarrunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy
wiatrowej "Mirów Wierzbica" wraz infrastrukturą
towarzyszącą na terenie gminy Mirów, Wierzbica
i Jastrząb o maksymalnej mocy 56MW
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-23 09:23:50.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie z dnia 8 lipca 2016 roku w
sprawie zawiadomienia Stron o wydaniu
postanowienia zawieszającego postępowanie w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy wiatrowej
"Mirów-Wierzbica" wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na terenie gmin Mirów, Wierzbica i
Jastrząb o maksymalnej mocy 56MW
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-07-13 14:19:06.
Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie 16
turbin wiatrowych
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-09 11:15:46 | Data modyfikacji: 2016-06-09 12:10:36.
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów z dnia
29.04.2016 o przedłużeniu terminu załatwiania
sprawy w przedmiocie wydania decyzji
środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Farma
Wiatrowa "Mirów-Wierzbica" polegającego na
budowie 16 turbin wiatrowych o mocy nominalnej do
3,5 MW
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-05 13:38:25.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2016
roku zawiadamia Strony, że w dniu 4 kwietnia 2016
r. wpłynęło zażalenie Stowarzyszenia LEPSZE
JUTRO na postanowienie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 stycznia
2016 r„ znak: WOOŚ-11.4210.62.2015.MP.6,
nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko oraz
określające zakres koniecznego do
wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
farmy wiatrowej "Mirów-Wierzbica" wraz z
infrastrukturą towarzyszącą na terenie gmin ·
Mirów, Wierzbica i Jastrząb o maksymalnej mocy
56 MWzawiadamia Strony, że w dniu 4 kwietnia 2016
r. wpłynęło zażalenie Stowarzyszenia LEPSZE
JUTRO na postanowienie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z
dnia 29 stycznia 2016 r„ znak:
WOOŚ-11.4210.62.2015.MP.6, nakładające
obowiązek przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko oraz
określające zakres koniecznego do
wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
farmy wiatrowej "Mirów-Wierzbica" wraz z
infrastrukturą towarzyszącą na terenie gmin ·
Mirów, Wierzbica i Jastrząb o maksymalnej mocy
56 MW
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-14 09:26:38 | Data modyfikacji: 2016-04-14 10:15:36.
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów z dnia
18.03.2016r. o przedłużeniu terminu załatwiania
sprawy w przedmiocie wydania decyzji
środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Farma
Wiatrowa "Mirów - Wierzbica"
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-03-30 12:04:49.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie z dnia 11 marca 2016 roku
w sprawie Stron o wydaniu postanowienia, znak:
WOOŚ-II.4210.62.2015.MP.10, którym odmówił
uzupełnienia postanowienia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 stycznia
2016r., znak: WOOŚ-II.4210.62.2015.MP.6,
nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy
wiatrowej "Mirów-Wierzbica" wraz z
infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy
Mirów, Wierzbica i Jastrząb o maksymalnej mocy
56 MW
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-03-22 08:59:03.
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie z dnia 11 marca 2016 roku
o odmówieniu uzupełnienia postanowienia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Warszawie z dnia 29 stycznia 2016 roku, znak:
WOOŚ-II.4210.62.2015.MP.6, nakładającego
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy wiatrowej
"Mirów-Wierzbica" wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na terenie gmin Mirów, Wierzbica i
Jastrząb o maksymalnej mocy 56 MW
 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-03-22 08:57:41 | Data modyfikacji: 2016-03-22 08:59:26.
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów z dnia
29.02.2016r. o przedłużeniu terminu załatwiania
sprawy w przedmiocie wydania decyzji
środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Farma
Wiatrowa "Mirów - Wierzbica"
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-03-04 11:32:03.
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie
 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-09 13:53:18 | Data modyfikacji: 2016-02-09 13:54:05.
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów z dnia
21.01.2016r. o przedłużeniu terminu załatwiania
sprawy w przedmiocie wydania decyzji
środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Farma
Wiatrowa "Mirów - Wierzbica"
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-01-26 14:03:36.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie o zawiadomieniu Stron, że
postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia
polegającego na budowie farmy wiatrowej
"Mirów-Wierzbica" nie zostanie wydane w terminie
określonym w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3
października 2008r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z
2013r. poz. 1232. ze zm.)
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-01-12 07:38:35.
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów z dnia
21.12.2015r. o przedłużeniu terminu załatwiania
sprawy w przedmiocie wydania decyzji
środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Farma
Wiatrowa "Mirów - Wierzbica"
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-12-28 11:33:07.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska o zawiadomieniu Stron o prowadzeniu
postępowania administracyjnego na wniosek z dnia
6 listopada 2015 r. złożony przez firmę MW
Rzeczniów Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana
Mariusza Adamczewskiego o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy
wiatrowej "Mirów-Wierzbica"
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-12-14 15:15:20.
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów z dnia
16.11.2015r. o przedłużeniu terminu załatwiania
sprawy w przedmiocie wydania decyzji
środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Farma
Wiatrowa "Mirów - Wierzbica"
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-11-23 11:03:01.
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów z dnia
14.10.2015 roku w sprawie przedłużenia terminu
załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji
środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Farma
Wiatrowa "Mirów - Wierzbica"
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-10-21 11:48:04 | Data modyfikacji: 2015-10-21 11:50:45.
Zawiadomienie o przedłużeniu załatwiania sprawy
w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla
przedsięwzięcia pn. Farma Wiatrowa Mirów -
Wierzbica
 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-08-25 22:20:45.
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów
w sprawie odmowy o dopuszczeniu Stowarzyszenia
Wspólne Dobro Gminy Jastrząb do udziału na
prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych warunkach dla
przedsięwzięcia p.n. Farma Wiatrowa Mirów -
Wierzbica
 Treść zawiadomienia - obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-08-06 07:41:23.
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów o
przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej w
postępowaniu prowadzonego z udziałem
społeczeństwa o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia pn. "Farma Wiatrowa
Mirów-Wierzbica
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-21 13:20:59.
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów z dnia
30.06.2015r. o prowadzeniu postępowania w sprawie
wydania decyzji środowiskowych uwarunkowanych dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie 16
turbin wiatrowych
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-21 13:03:37.
Obwieszczenie z dnia 15.06.2015r. o przedłużeniu
terminu załatwienia sprawy w przedmiocie wydania
decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.
Farma Wiatrowa "Mirów - Wierzbica"
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-21 13:02:28.
Obwieszczenie Urzędu Gminy Mirów z dnia
13.04.2014 r. o przedłużeniu terminu
załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji
środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Farma
Wiatrowa "Mirów - Wierzbica"
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-21 12:58:56.
Obwieszczenie z dnia 13.02.2015r. o przedłużeniu
terminu załatwiania sprawy w przemiocie Farma
Wiatrowa Mirów-Wierzbica
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-21 12:57:44.
Obwieszczenie Urzędu Gminy Mirów z dnia
29.12.2014 o przedłużeniu terminu załatwienia
sprawy w przedmiocie wydania decyzji
środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Farma
Wiatrowa "Mirów - Wierzbica"
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-21 12:52:18.
Obwieszczenia Wójta Gminy Mirów z dnia
21.11.2014 roku o wydaniu postępowania o
podjęciu zawieszonego postępowania
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-21 12:49:30 | Data modyfikacji: 2015-07-21 12:49:54.
Postanowienie Wójta Gminy Mirów z dnia
21.11.2014 r. o podjęciu prowadzenia zawieszonego
13.10.2014 roku postępowania w zakresie uzyskania
decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie 16
turbin wiatrowych o mocy nominalnej 3,5 MW
(włącznie) każda
 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-21 12:47:47.
Zawiadomienie Urzędu Gminy Mirów z dnia
09.10.2014 informuje, że w sprawie prowadzonego
postępowania pn. Farma Wiatrowa
"Mirów-Wierzbica" wpłynęła opinia sanitarna
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Starachowicach
 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-21 12:42:52.
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów z dnia
13.10.2014 roku o zawieszeniu postanowienia w
sprawie wydania decyzji środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie 16 turbin wiatrowych o
mocy nominalnej do 3,5 MW (każda)
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-21 12:28:53.
Obwieszczenie Wójta Gminy Mirów z dnia
13.10.2014 roku o określeniu zakresu raportu o
oddziaływaniu dla przedsięwzięcia polegającego
na budowie 16 turbin wiatrowych o mocy nominalnej
do 3,5MW (włącznie) każda
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-21 12:24:51 | Data modyfikacji: 2015-07-21 12:33:38.
Opinia Sanitarna dla przedsięwzięcia pn. "Farma
Wiatrowa Mirów-Wierzbica"
 Treść opinii sanitarnej

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-21 12:21:28.
Obwieszczenie z dnia 17.09.2014 roku o
przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w
przedmiocie wydania decyzji środowiskowej dla
przedsięwzięcia pn. Farma Wiatrowa "Mirów -
Wierzbica"
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-21 12:18:51 | Data modyfikacji: 2015-07-21 12:32:17.
Zawiadomienie Urzędu Gminy Mirów z dnia
09.09.2014 roku, że w dniu 25.08.2014 roku
wpłynęło do tutejszego urzędu postanowienie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Warszawie z dnia 20.08.2014 r.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-21 12:16:38 | Data modyfikacji: 2015-07-21 12:31:15.
Zawiadomienie - Obwieszczenie z dnia 21.07.2014
roku w sprawie sprostowania do zawiadomienia o
wszczęciu postępowania z dnia 16.07.2014 w
sprawie wydania decyzji środowiskowych
uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.
"Farma Wiatrowa Mirów-Wierzbica"
 Treść zawiadomienia - obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-21 12:09:36 | Data modyfikacji: 2015-07-21 12:30:19.
Zawiadomienie - Obwieszczenie z dnia 16.07.2014
roku o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
 Treść zawiadomienia - obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-21 12:06:24 | Data modyfikacji: 2015-07-21 12:29:50.
Data wprowadzenia: 2015-07-21 12:06:24
Data modyfikacji: 2015-07-21 12:29:50
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski