Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko

Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko (baza danych ooś) jest systemem teleinformatycznym, służącym do zbierania, przetwarzania i udostępniania informacji o postępowaniach w zakresie ocen oddziaływania na środowisko.

Podstawę prawną dla funkcjonowania bazy danych ooś stanowi art. 128 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

„Art. 128

 1. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi bazę danych o ocenach oddziaływania na środowisko, obejmującą: 
  1. informacje o:
   • strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko,
   • ocenach oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć, z uwzględnieniem ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
   • ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
  2. inne dane o dokumentacji sporządzanej w ramach postępowań, o których mowa w pkt 1.

 2. Baza danych, o której mowa w ust. 1, jest prowadzona w systemie teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).”

Informacje zawarte w bazie danych ocen oddziaływania na środowisko pochodzą od organów, prowadzących postępowania w zakresie ooś. Wprowadzanie informacji do bazy danych ooś jest od 1 stycznia 2017 roku obowiązkiem ustawowym.

Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-24 09:04:45 | Data modyfikacji: 2017-01-24 09:07:06.
Data wprowadzenia: 2017-01-24 09:04:45
Data modyfikacji: 2017-01-24 09:07:06
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski