Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku w Gminie Wierzbica

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

  • § 1. Wzór publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zwanego dalej "wykazem", określa załącznik do rozporządzenia.
  • § 2. Wykaz składa się z kart informacyjnych zawierających dane umożliwiające wyszukiwanie i udostępnianie dokumentów, o których mowa w § 1.
  • § 3. Układ wykazu jest zgodny z układem zamieszczonych w nim kart informacyjnych.
  • § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2010 r.3)

___________

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 143, poz. 963 i Nr 182, poz. 1228.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 120, poz. 827), które na podstawie art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko traci moc z dniem 16 listopada 2010 r.

Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku w Gminie Wierzbica

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-18 08:41:37 | Data modyfikacji: 2017-01-03 14:58:16.
Data wprowadzenia: 2016-10-18 08:41:37
Data modyfikacji: 2017-01-03 14:58:16
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski