2007

Z a r z ą d z e n i e Nr 1/2007 Wójta Gminy W
i e r z b i c a z dnia 15 stycznia 2007 roku w
sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie
Organizacyjnym Urzędu Gminy W i e r z b i c a .
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-03-17 19:32:25.
Z A R Z Ą D Z E N I E N r 2/2007 WÓJTA
GMINY W WIERZBICY Na
podstawie art.19, pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku, Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr
19, poz.177 z póź. zmianami/, p o w o ł u j ę
Komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu
w trybie „zapytanie o cenę”
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-03-17 19:45:03.
Zarządzenie Nr 3/2007 Wójta Gminy w
Wierzbicy z dnia 2.02.2007 roku w sprawie:
przekazania bezdomnych psów osobie fizycznej
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-03-17 19:48:00.
ZARZĄDZENIE Nr 4 /2007 WÓJTA GMINY W
WIERZBICY z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie:
ustalenia planów finansowych dla jednostek
organizacyjnych Gminy Wierzbica na 2007 rok.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-03-17 19:51:53.
Zarządzenie Nr 5/2007 Wójta Gminy w Wierzbicy z
dnia 23 lutego 2007r.w sprawie : powołania
Komisji do przeprowadzenia wyboru ofert na
realizację zadań publicznych
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-03-18 15:50:29.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 6/2007 Wójta Gminy
W i e r z b i c a z dnia 27 lutego 2007 roku w
sprawie: odwołania Zastępcy Wójta Gminy W i e
r z b i c a
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-03-18 15:52:55.
Z a r z ą d z e n i e Nr 7/2007 Wójta Gminy w
Wierzbicy z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie :
zmian w budżecie.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-03-18 15:55:10.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 8/2007 Wó j t a
G m i n y W i e r z b i c a z dnia 16
marca 2007 roku w sprawie:powołania Komisji
Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-04-03 18:31:06.
Z a r z ą d z e n i e Nr 9 /2007 Wójta Gminy w
Wierzbicy z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie :
przedłożenia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wierzbica za 2006 rok
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-05-06 20:29:47.
ZARZĄDZENIE Nr 10/2007 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 marca 2007 roku w sprawie: powołania
stałej komisji.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-05-06 20:46:00.
Zarządzenie Nr 11/2007 Wójta Gminy w Wierzbicy z
dnia 20 marca 2007 roku w sprawie: zmian w
budżecie
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-05-06 20:49:53.
ZARZĄDZENIE NR 12/2007 Wójta Gminy w Wierzbicy
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia
w dniu 02.04.2007 r. wyboru ofert na realizację
zadań publicznych powierzonych na podstawie
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie/Dz.U. Nr 96,
poz. 873
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-05-21 13:27:54.
Zarządzenie Nr 13/2007 Wójta Gminy w Wierzbicy z
dnia 30 marca 2007 roku w sprawie: zmian w
budżecie
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-05-21 13:30:02.
Z a r z ą d z e n i e Nr 14/2007 Wójta Gminy
W i e r z b i c a z dnia 10 kwietnia 2007 roku w
sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie
Organizacyjnym Urzędu Gminy W i e r z b i c
a .
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-05-21 13:41:11.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15/2007 WÓJTA GMINY
W WIERZBICY w sprawie powołania komisji
przetargowej na „Zakup oraz montaż
urządzeń pomiarowych dla ścieków dowożonych w
Oczyszczalni Ścieków w Wierzbicy”.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-05-21 13:45:52.
Z a r z ą d z e n i e Nr 16/07 Wójta Gminy
Wierzbica z dnia 18.04.07 r w sprawie
odpłatności za zakupione okulary korekcyjne dla
pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy przy
monitorach ekranowych
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-05-21 13:49:51.
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 17/2007 W ó j t a
G m i n y W i e r z b i c a z dnia 19
kwietnia 2007 roku w sprawie : powołania Komisji
Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Łączanach
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-05-21 13:54:37.
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 18/2007 W ó j t a
G m i n y W i e r z b i c a z dnia 19
kwietnia 2007 roku w sprawie : powołania
Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu
na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w
Wierzbicy
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-05-21 13:58:18.
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 19/2007 W ó j t a
G m i n y W i e r z b i c a z dnia 19
kwietnia 2007 roku w sprawie : powołania
Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Wierzbicy
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-05-21 14:09:57.
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 20/2007 W ó j t a
G m i n y W i e r z b i c a z dnia 19 kwietnia
2007 roku w sprawie : powołania Komisji
Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Polanach
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Autor: Treść zarządzenia. | Data wprowadzenia: 2007-05-21 14:13:58.
Z a r z ą d z e n i e Nr 21/2007 Wójta Gminy w
Wierzbicy z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie :
zmian w budżecie.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-05-21 15:00:14.
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 22/2007 WÓJTA GMINY
W I E R Z B I C A z dnia 25 kwietnia 2007 roku
w sprawie:wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne
stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze
stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w W i e
r z b i c y
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-05-21 15:03:40.
Z a r z ą d z e n i e Nr. 23 /2007 Wójta Gminy
W i e r z b i c a z dnia 25 kwietnia 2007 roku
w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej ,
ustalenia jej zadań i trybu pracy.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-05-21 15:06:15.
ZARZĄDZENIE Nr 24 /2007 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 08.05.2007r w sprawie powołania Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-05-21 15:12:54.
Z a r z ą d z e n i e Nr 25/2007 Wójta Gminy w
Wierzbicy z dnia 09 maja 2007 roku w sprawie :
zmian w budżecie.
  Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-07-22 12:45:32 | Data modyfikacji: 2007-07-22 12:48:24.
Z a r z ą d z e n i e Nr 26/2007 Wójta Gminy
Wierzbica z dnia 09 maja 2007 roku W sprawie:
zatwierdzenia bilansu
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-07-26 14:39:21.
Zarządzenie Nr 27/2007 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 09 maja 2007 roku. w sprawie: zatwierdzenia
bilansu.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-07-26 14:42:38.
Zarządzenie Nr 28/2007 Wójta Gminy w Wierzbicy
z dnia 09 maja 2007 roku. w sprawie: zatwierdzenia
bilansu.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-07-26 14:54:00.
Z a r z ą d z e n i e Nr 29/2007 Wójta Gminy w
Wierzbicy z dnia 21 maja 2007 roku w sprawie :
zmian w budżecie.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-07-26 15:00:57.
Zarządzenie Nr 30/2007 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24.05.2007 r.w sprawie: powołania komisji.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-07-26 15:09:32.
ZARZĄDZENIE NR 31 WÓJTA GMINY WIERZBICA z dnia
29,05.2007 r.W związku z zakończonymi robotami
budowlanymi polegającymi na wykonaniu i montażu
czterech przystanków autobusowych
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-09-30 11:48:51.
ZARZĄDZENIE NR 32 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 29.05.2007 r. W związku z zakończonymi
robotami budowlanymi polegającymi na wykonaniu
naprawy i malowaniu elewacji remizy strażackiej w
Polanach
  Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-09-30 11:53:17.
ZARZĄDZENIE NR 33 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 29.05.2007 r. W związku z zakończonymi
robotami budowlanymi polegającymi na zakupie i
montażu urządzeń pomiarowych dla ścieków
dowożonych w Oczyszczalni ścieków w Wierzbicy
  Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-09-30 11:56:10.
Z a r z ą d z e n i e Nr 34 /2007 Wójta Gminy w
Wierzbicy z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie :
zmian w budżecie.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-09-30 12:00:25.
Z a r z ą d z e n i e Nr 35/2007 Wójta Gminy w
Wierzbicy z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie :
zmian w budżecie.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-09-30 12:03:03.
Z a r z ą d z e n i e Nr 36/2007 Wójta Gminy w
Wierzbicy z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie :
zmian w budżecie.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-09-30 12:04:55.
ZARZĄDZENIE NR 37 WÓJTA GMINY WIERZBICA z
dnia 05.07.2007 r.W związku z zakończonymi
robotami polegającymi na częściowej wymianie
pokrycia dachowego na budynku remizy OSP w
Wierzbicy, p o w o ł u j ę Komisję odbiorową
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-11-12 09:34:41.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 38/2007 WÓJTA
GMINY W I E RZ B I C A z dnia 25 lipca 2007
roku w sprawie:zatwierdzenia Regulaminu
przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej
pracowników samorządowych.

Załącznik 1

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-11-12 09:37:20.
Z a r z ą d z e n i e Nr 39/2007 Wójta Gminy w
Wierzbicy z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie :
zmian w budżecie.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-11-12 09:39:01.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 40/2007 z dnia 30
października 2003 roku Wójta Gminy Wierzbica w
sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-11-12 10:25:24.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 41/2007 WÓJTA
GMINY W WIERZBICY
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-11-12 10:27:59.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 42/2007 WÓJTA
GMINY W WIERZBICY
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-11-12 10:29:19.
Z a r z ą d z e n i e Nr 43/2007 Wójta Gminy
w Wierzbicy z dnia 29 sierpnia 2007 roku w
sprawie : przedłożenia Radzie Gminy oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej.informacji o
przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbica za I
półrocze 2007 roku.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-11-12 10:32:17.
Z a r z ą d z e n i e Nr 44/2007 Wójta Gminy w
Wierzbicy z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie
: zmian w budżecie.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-11-12 10:34:39.
Z a r z ą d z e n i e Nr 45/2007 Wójta Gminy w
Wierzbicy z dnia 11 września 2007 roku w sprawie
: zmian w budżecie.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-11-12 10:38:45.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 46/2007 WÓJTA
GMINY W WIERZBICY
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-11-12 10:58:52.
ZARZĄDZENIE Nr. 47/2007 WÓJTA GMINY
WIERZBICA z dnia 04 października 2007 roku

Załącznik 1

 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-11-12 11:02:54 | Data modyfikacji: 2007-11-12 11:03:45.
Z a r z ą d z e n i e Nr 48 /2007 Wójta Gminy w
Wierzbicy z dnia 27 września 2007 roku w sprawie
: zmian w budżecie.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-11-12 11:27:26.
ZARZĄDZENIE Nr. 49/2007 WÓJTA GMINY
WIERZBICA z dnia 04 października 2007 roku
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-11-12 11:28:42.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 50/2007 WÓJTA
GMINY W WIERZBICY
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-11-12 11:30:07.
Z a r z ą d z e n i e Nr 51 /2007 Wójta Gminy w
Wierzbicy z dnia 10 października 2007 roku w
sprawie : zmian w budżecie.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-11-12 11:31:39.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 52/2007 WÓJTA
GMINY W WIERZBICY
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-11-12 11:33:35.
Z A R Z Ą D Z E N I E N R 53/2007 WÓJTA
GMINY W WIERZBICY
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-11-12 11:35:20.
Z a r z ą d z e n i e Nr 54/2007 Wójta
Gminy W i e r z b i c a z dnia 31 października
2007 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w
Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy W i e r z
b i c a .
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-11-27 22:01:16.
ZARZĄDZENIE NR 55/2007 WÓJTA GMINY W
WIERZBICY z dnia 13 listopada 2007 roku Na
podstawie art.19 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku, Prawo zamówień publicznych /Dz. U z
2006 r. nr 164, poz. 1163 z póź. zm.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-02-10 12:41:06.
ZARZĄDZENIE Nr 56/2007 WÓJTA GMINY W
WIERZBICY z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie;
projektu uchwały budżetowej na 2008 rok.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-02-10 12:43:48.
Z a r z ą d z e n i e Nr 57 /2007 Wójta Gminy w
Wierzbicy z dnia 19 listopada 2007 roku w sprawie
: zmian w budżecie.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-02-10 12:47:16.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 58/2007 W ó j t a G
m i n y W i e r z b i c a z dnia 04 grudnia 2007
roku w sprawie: przeprowadzenia kontroli
zewnętrznej w zakładzie budżetowym pod nazwą
„Zakład Wodociągów i Kanalizacji w
Wierzbicy”.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-02-10 12:51:01.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 59/2007 W ó j t a G
m i n y W i e r z b i c a z dnia 04 grudnia
2007 roku w sprawie: przeprowadzenia kontroli
zewnętrznej w samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-02-10 12:55:17.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 60/2007 W ó j t a
G m i n y W i e r z b i c a z dnia 04 grudnia
2007 roku w sprawie: przeprowadzenia kontroli
zewnętrznej w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Wierzbicy.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-02-10 12:58:23.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 61/2007 W ó j t a
G m i n y W i e r z b i c a z dnia 04 grudnia
2007 roku w sprawie: przeprowadzenia kontroli
zewnętrznej w Gminnym Ośrodku Kultury w
Wierzbicy .
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-02-10 13:00:42.
Z a r z ą d z e n i e Nr 62 /2007 Wójta Gminy w
Wierzbicy z dnia 7 grudnia 2007 roku w sprawie :
zmian w budżecie.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-02-10 13:06:46.
Z a r z ą d z e n i e Nr 63/2007 Wójta Gminy w
Wierzbicy z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie :
zmian w budżecie.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-02-10 13:08:47.
Zarządzenie Nr 64/2007 Wójta Gminy w Wierzbicy z
dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie: zmian w
budżecie.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-02-10 13:10:33.
Zarządzenie Nr 65/2007 Wójta Gminy w Wierzbicy z
dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie: zmian w
budżecie
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-02-10 13:12:10.
Zarządzenie Nr 66/2007 Wójta Gminy w Wierzbicy z
dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie: zmian w
budżecie.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-02-10 13:14:05.
Zarządzenie Nr 67/2007 Wójta Gminy w Wierzbicy z
dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie:
przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów
według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku.
 Treść zarządzenia.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-02-10 13:18:44.
Data wprowadzenia: 2008-02-10 13:18:44
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk