Gospodarka odpadami komunalnymi

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu
Gminy Wierzbica w okresie od 01.07.2020 do
31.12.2020

Treść harmonogramu - Rejon 1, 2, 3, Zabudowa wielorodzinna

Treść harmonogramu - Rejon 4, 5, 6, Zabudowa wielorodzinna

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-06-26 09:27:49 | Data modyfikacji: 2020-06-26 09:28:17.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu
Gminy Wierzbica w okresie od 01.01.2020 do
30.06.2020
 Treść Harmonogramu

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-27 08:43:38 | Data modyfikacji: 2019-12-28 11:36:40.
PPUH "RADKOM" Sp. z o.o. wstrzymuje odbiór
odpadów podlegających biodegradacji do końca
2019 roku
 Treść pisma

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-09-19 12:40:02 | Data modyfikacji: 2019-09-19 12:42:34.
Segregacja odpadów komunalnych w Gminie Wierzbica
 Treść instrukcji segregacji odpadów komunalnych

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-27 09:19:07 | Data modyfikacji: 2020-02-20 14:50:42.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wierzbica zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wierzbica Nr IV/25/2018 z dnia 28.12.2018 i Nr V/37/2019 z dnia 30.01.2019 jednostkowe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą od 1 marca 2019 roku:

 • opłata w wysokości 8 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku gdy odpady są zbierane w sposób selektywny,

 • opłata w wysokości 16 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny,

Wysokość opłaty została ustalona w deklaracjach składanych przez właścicieli posesji do Urzędu Gminy Wierzbica i na tej podstawie mieszkańcy dokonują opłaty.

Opłata, o której mowa wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Opłatę można dokonać w kasie Urzędu Gminy Wierzbica w godzinach urzędowania lub na rachunek bankowy (każdy właściciel nieruchomości posiada indywidualny rachunek bankowy na który dokonuje wpłat). Druki opłat można pobrać w pok. nr 4.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (+48) 618 36 38.

Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-27 08:36:00 | Data modyfikacji: 2019-03-27 09:16:00.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
"PSZOK"

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych "PSZOK" czynny w każdą sobotę w godz. 8:00-14:00 na terenie Oczyszczalni Ścieków w Wierzbicy - Rzeczków Kolonia 78.

PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY
WIERZBICA (PSZOK) zlokalizowany na terenie Oczyszczalni Ścieków
w Wierzbicy (Rzeczków -Kolonia 78)


1. W PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny wytworzone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Wierzbica w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami.

2. Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkane)
w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:

1) papier,
2) tworzywa sztuczne,
3) szkło,
4) zmieszane odpady opakowaniowe,
5) przeterminowane leki,
6) chemikalia oraz zanieczyszczone opakowania,
7) zużyte baterie i akumulatory,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
10) odpady budowlane i rozbiórkowe,
11) materiały izolacyjne ze styropianu, waty mineralnej i papy,
12) zużyte opony,
13) odpady zielone,
14) odzież i tekstylia inne niż biodegradowalne,
15) popioły,
16) opakowania wielomateriałowe,
17) inne odpady zbierane w sposób selektywny nie wymienione wyżej.

3. W PSZOK nie przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

1) zmieszane odpady komunalne;
2) odpady zawierające azbest;
3) części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii);
4) opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych;
5) sprzęt budowlany;
6) zmieszane odpady budowlane;
7) urządzenia przemysłowe;
8) odpady poprodukcyjne;
9) odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań);
10) odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet);
11) butle gazowe;
12) gaśnice;
13) wata szklana;
14) padłe zwierzęta gospodarskie, domowe oraz dzikie.

4. Odpady z guzów i materiały izolacyjne przyjmowane są tylko z drobnych remontów wykonywanych w gospodarstwach domowych.

5. Większe ilości odpadów powstałe w wyniku prac budowlanych oraz ociepleń kompleksowych budynków należy przekazywać Przedsiębiorcy odbierającemu odpady
z terenu gminy Wierzbica za dodatkową odpłatnością.

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-06-13 09:15:22 | Data modyfikacji: 2019-06-25 12:52:47.

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchmości z terenu Gminy Wierzbica:

Konsorcjum Firm:

 • PPHU "INTERBUD" Sp. z o.o.
  ul. Limanowskiego 154
  26-600 Radom
 • PUK "EKO ESTETYKA"
  ul. Starokrakowska 137
  26-600 Radom

Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów:

 • PPUH "RADKOM"
  ul. Witosa 96
  26-600 Radom

prowadzący Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-06-13 11:43:22.
Odbiór zużytego sprzętu elektronicznego i
elektrycznego

Odbiór zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego pochodzący z gospodarstw domowych odbierany jest raz na kwartał. 

W dniu odbioru odpadów wielkogabrytowych, opon i elektroodpadów zgodnie z harmonogramem oraz przyjmowany jest w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w każdą sobotę w godz. 8:00 - 14:00 na terenie Oczyszczalni Scieków w Wierzbicy - Rzeczków Kolonia 78.

Wykaz firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gminy Wierzbica

Poniższa informacja wynika z art. 3 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.)
Ze względu na prowadzoną selektywna zbiórkę odpadów zabronione jest wyrzucanie zużytego sprzętu do pojemników na odpady komunalne.

Ustawodawca ustalił katalog tego sprzętu:

 • Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne.
 • Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: odkurzacze, zamiatacze dywanów, żelazka, tostery, frytkownice, noże elektryczne, wagi.
 • Sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny: komputery, laptopy (w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura), stacje robocze, notebooki, notepady, kalkulatory kieszonkowe i biurowe, elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, faksy, teleksy, telefony, telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe.
 • Sprzęt audiowizualny: odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery wideo, sprzęt hi-fi, wzmacniacze dźwięku.
 • Sprzęt oświetleniowy: oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych (z wyjątkiem opraw stosowanych w gospodarstwach domowych), liniowe lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, niskoprężne lampy sodowe.
 • Narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, maszyny do szycia.
 • Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy: kolejki elektryczne i tory wyścigowe, gry wideo, kieszonkowe konsole do gier wideo.
 • Przyrządy medyczne: sprzęt do radioterapii, sprzęt do badań kardiologicznych, sprzęt do wentylacji płuc, analizatory.
 • Przyrządy do nadzoru i kontroli: czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty.
 • Automaty do wydawania: napojów gorących, butelek lub puszek z zimnymi i gorącymi napojami, produktów stałych, bankomaty.

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1495) starą lodówkę czy inny nie nadający się do użytku sprzęt można przekazać nieodpłatnie do sklepu (jednostki sprzedaży detalicznej) przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju.

Jednostki sprzedaży detalicznej:

 • PHU „Bogmar” Marta Siwierska, ul. Krasickiego 28, 26-680 Wierzbica

Firmy odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Wierzbica, w tym zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

Konsorcjum firm: 

 1. PPUH Interbud sp. z o.o. Radom ul. Limanowskiego 154
 2. PUK Eko Estetyka Radom ul. Starokrakowska 137

%MCEPASTEBIN%

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-06-13 11:48:08 | Data modyfikacji: 2019-06-25 12:56:21.
Wykaz poziomów osiągniętych przez podmioty
odbierające odpady komunalne z terenu gminy
Wierzbica
 Treść wykazu

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-30 14:25:31.
Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu i innych
zanieczyszczeń z chodników

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.). właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Wierzbica zobowiązani są do utrzymania na ich terenie porządku i czystości poprzez uprzątnięcie błota, lodu, śniegu i innych nieczystości z części nieruchomości służących do użytku publicznego.


W związku z powyższym w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i nadejściem okresu zimowego, występowaniem opadów śniegu, Urząd Gminy w Wierzbicy przypomina wszystkim właścicielom, zarządcom oraz administratorom nieruchomości o powyższym obowiązku.


Jednocześnie przypomina, iż zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) o obowiązku utrzymywania i użytkowania obiektów, tj. konieczności odśnieżania dachów oraz usuwania sopli lodowych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-12-31 07:46:57 | Data modyfikacji: 2019-12-31 07:47:34.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Sprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Poziomy recyklingu

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-27 09:21:29 | Data modyfikacji: 2019-12-31 07:47:37.

Zobacz:
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi .  Sprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi .  Poziomy recyklingu .  Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków . 
Data wprowadzenia: 2019-03-27 09:21:29
Data modyfikacji: 2019-12-31 07:47:37
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski