Gospodarka odpadami komunalnymi

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
01.10.2022 - 30.09.2023

Harmonogram odbioru odpadów REJON 1,2,3

Harmonogram odbioru odpadów REJON 4,5,6

Harmonogram odbioru odpadów ZABUDOWA WIELORODZINNA

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-08-30 13:33:28 | Data modyfikacji: 2022-10-11 12:43:49.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu
Gminy Wierzbica - zabudowa wielorodzinna w okresie
od 01.03.2021 r. do 31.12.2021 r.
 Treść harmonogramu

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2021-03-02 21:05:16.
Segregacja odpadów komunalnych w Gminie Wierzbica
 Treść instrukcji segregacji odpadów komunalnych

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-27 09:19:07 | Data modyfikacji: 2020-02-20 14:50:42.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wierzbica zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wierzbica Nr XIV/91/2019 z dnia 28.08.2019 jednostkowe miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą od 1 października 2019 roku:

 • opłata w wysokości 15 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku gdy odpady są zbierane w sposób selektywny,
 • opłata w wysokości 30 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny,

Wysokość opłaty została ustalona w deklaracjach składanych przez właścicieli posesji do Urzędu Gminy Wierzbica i na tej podstawie mieszkańcy dokonują opłaty.

Opłata, o której mowa wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Opłaty należy dokonywać na rachunek bankowy (każdy właściciel nieruchomości posiada indywidualny rachunek bankowy na który dokonuje wpłat).

Druki opłat można pobrać w pok. nr 4.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (+48) 618 36 38.

Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-27 08:36:00 | Data modyfikacji: 2021-01-19 09:48:13.
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
"PSZOK"

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych "PSZOK" czynny w każdą sobotę w godz. 8:00-14:00 na terenie Oczyszczalni Ścieków w Wierzbicy - Rzeczków Kolonia 78.

PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY
WIERZBICA (PSZOK) zlokalizowany na terenie Oczyszczalni Ścieków w Wierzbicy (Rzeczków -Kolonia 78)

1. W PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny wytworzone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Wierzbica w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami.

2. Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkane)
w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:

1) papier,
2) tworzywa sztuczne,
3) szkło,
4) zmieszane odpady opakowaniowe,
5) przeterminowane leki,
6) chemikalia oraz zanieczyszczone opakowania,
7) zużyte baterie i akumulatory,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
10) odpady budowlane i rozbiórkowe,
11) materiały izolacyjne ze styropianu, waty mineralnej i papy,
12) zużyte opony,
13) odpady zielone,
14) odzież i tekstylia inne niż biodegradowalne,
15) popioły,
16) opakowania wielomateriałowe,
17) inne odpady zbierane w sposób selektywny nie wymienione wyżej.

3. W PSZOK nie przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

1) zmieszane odpady komunalne;
2) odpady zawierające azbest;
3) części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii);
4) opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych;
5) sprzęt budowlany;
6) zmieszane odpady budowlane;
7) urządzenia przemysłowe;
8) odpady poprodukcyjne;
9) odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań);
10) odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet);
11) butle gazowe;
12) gaśnice;
13) wata szklana;
14) padłe zwierzęta gospodarskie, domowe oraz dzikie.

4. Odpady z guzów i materiały izolacyjne przyjmowane są tylko z drobnych remontów wykonywanych w gospodarstwach domowych.

5. Większe ilości odpadów powstałe w wyniku prac budowlanych oraz ociepleń kompleksowych budynków należy przekazywać Przedsiębiorcy odbierającemu odpady
z terenu gminy Wierzbica za dodatkową odpłatnością.

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-06-13 09:15:22 | Data modyfikacji: 2021-10-27 11:51:57.

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchmości z terenu Gminy Wierzbica:

 • Usługi Ekologiczne Eko Jas Krzysztof Janas
  ul. Kasztanowa 21
  26-525 Garno

Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów:

 • PPUH "RADKOM"
  ul. Witosa 96
  26-600 Radom

prowadzący Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-06-13 11:43:22 | Data modyfikacji: 2021-10-27 11:59:11.
Odbiór zużytego sprzętu elektronicznego i
elektrycznego

Odbiór zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego pochodzący z gospodarstw domowych odbierany jest raz na kwartał. 

W dniu odbioru odpadów wielkogabrytowych, opon i elektroodpadów zgodnie z harmonogramem oraz przyjmowany jest w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w każdą sobotę w godz. 8:00 - 14:00 na terenie Oczyszczalni Scieków w Wierzbicy - Rzeczków Kolonia 78.

Wykaz firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu gminy Wierzbica

Poniższa informacja wynika z art. 3 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.)
Ze względu na prowadzoną selektywna zbiórkę odpadów zabronione jest wyrzucanie zużytego sprzętu do pojemników na odpady komunalne.

Ustawodawca ustalił katalog tego sprzętu:

 • Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne.
 • Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: odkurzacze, zamiatacze dywanów, żelazka, tostery, frytkownice, noże elektryczne, wagi.
 • Sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny: komputery, laptopy (w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura), stacje robocze, notebooki, notepady, kalkulatory kieszonkowe i biurowe, elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, faksy, teleksy, telefony, telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe.
 • Sprzęt audiowizualny: odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery wideo, sprzęt hi-fi, wzmacniacze dźwięku.
 • Sprzęt oświetleniowy: oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych (z wyjątkiem opraw stosowanych w gospodarstwach domowych), liniowe lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, niskoprężne lampy sodowe.
 • Narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, maszyny do szycia.
 • Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy: kolejki elektryczne i tory wyścigowe, gry wideo, kieszonkowe konsole do gier wideo.
 • Przyrządy medyczne: sprzęt do radioterapii, sprzęt do badań kardiologicznych, sprzęt do wentylacji płuc, analizatory.
 • Przyrządy do nadzoru i kontroli: czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty.
 • Automaty do wydawania: napojów gorących, butelek lub puszek z zimnymi i gorącymi napojami, produktów stałych, bankomaty.

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1495) starą lodówkę czy inny nie nadający się do użytku sprzęt można przekazać nieodpłatnie do sklepu (jednostki sprzedaży detalicznej) przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju.

Jednostki sprzedaży detalicznej:

 • PHU „Bogmar” Marta Siwierska, ul. Krasickiego 28, 26-680 Wierzbica

Firmy odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Wierzbica, w tym zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

Konsorcjum firm: 

 1. PPUH Interbud sp. z o.o. Radom ul. Limanowskiego 154
 2. PUK Eko Estetyka Radom ul. Starokrakowska 137

%MCEPASTEBIN%

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-06-13 11:48:08 | Data modyfikacji: 2019-06-25 12:56:21.
Wykaz poziomów osiągniętych przez podmioty
odbierające odpady komunalne z terenu gminy
Wierzbica
 Treść wykazu

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-07-30 14:25:31.
Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu i innych
zanieczyszczeń z chodników

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.). właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Wierzbica zobowiązani są do utrzymania na ich terenie porządku i czystości poprzez uprzątnięcie błota, lodu, śniegu i innych nieczystości z części nieruchomości służących do użytku publicznego.


W związku z powyższym w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i nadejściem okresu zimowego, występowaniem opadów śniegu, Urząd Gminy w Wierzbicy przypomina wszystkim właścicielom, zarządcom oraz administratorom nieruchomości o powyższym obowiązku.


Jednocześnie przypomina, iż zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) o obowiązku utrzymywania i użytkowania obiektów, tj. konieczności odśnieżania dachów oraz usuwania sopli lodowych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-12-31 07:46:57 | Data modyfikacji: 2019-12-31 07:47:34.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Sprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Poziomy recyklingu

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-27 09:21:29 | Data modyfikacji: 2019-12-31 07:47:37.

Zobacz:
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi .  Sprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi .  Poziomy recyklingu .  Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków . 
Data wprowadzenia: 2019-03-27 09:21:29
Data modyfikacji: 2019-12-31 07:47:37
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski