Zagospodarowanie przestrzenne

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Wierzbica

Uchwała Nr XVI/123/2008 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie: uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wierzbica

Uchwała Nr XVII/128/2008 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 Kwietnia 2008 rok w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVI/123/2008 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przes

Treść - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbica

Rysunek - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbica

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-15 09:43:50.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu i obszaru górniczego Wierzbica III

Treść - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu i obszaru górniczego Wierzbica III

Rysunek - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu i obszaru górniczego Wierzbica III

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-15 09:39:58.

Wierzbica 2008.12.08   R.G.I.-7331/2/CP/2008


OBWIESZCZENIE


Wójta Gminy Wierzbica


 


 


 


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu


i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)


 


 


 


zawiadamiana strony postępowania


 


że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr 172/3, 174, 429/1, 430/1, 431/1, 432/1, 433/1 i odcinka sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr 474/11, 474/23, 474/13, 474/15, 474/17, 474/19, 474/21, 520/1, 515/1, 516/1 w ulicy Radomskiej


w Wierzbicy, w dniu 30.09.2008r. (data wpływu 25.11.2008r.)wydane zostało postanowienie L.dz.5140/9/08/2337/LK- Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie , w dniu 29.07.2008.r wydane zostało postanowienie WZMiUW. IR/SZ-0231/459/08 Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w dniu 24.07.2008r. wydane zostało postanowienie MZDW.P.P.7331/744-857/08 Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w dniu 28.07.2008r., wydane zostało postanowienie MBP.PP.7332-196/Rd/2008 Marszałka Województwa Mazowieckiego, w dniu 21.07.2008r wydane zostało postanowienie WI-R-AK/7048/123/08 Wojewody Mazowieckiego.


Z treścią postanowień można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy , pokój nr 25 w godz. 800-1500. Zażalenie można wnieść w terminie 7 dni,licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.


 


                                                                                                                                               


                                                                                                                                                Wójt Gminy Wierzbica


                                                                                                                                                    Dariusz Myśliwiec


               

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-10 17:16:40.

Wierzbica, 2006.03.31


 


 


 


OBWIESZCZENIE


WÓJTA GMINY WIERZBICA


 


o przystąpieniu do sporządzenia


miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


 


 


            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Wierzbicy uchwały Nr XXI/174/2005 z dnia 30 marca 2005r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu i obszaru górniczego WIERZBICA III oraz uchwały Nr XXX/242/2006 z dnia 24 lutego 2006 r., wprowadzającej zmiany do przywołanej na wstępie uchwały Nr XXI/174/2005.


            Projekt planu obejmuje fragment gminy Wierzbica, składający się z części gruntów sołectw Błędów, Ruda Wielka, Rzeczków, Stanisławów i Wierzbica.


            Granice obszaru objętego planem przedstawione są w załączniku graficznym do uchwały Nr XXI/174/2005, z którym można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Wierzbicy – pok. nr 25 – Stanowisko ds. Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i zagospodarowania Przestrzennego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i na obszarze sołectw Błędów, Ruda Wielka, Rzeczków, Stanisławów.


 


            Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Gminy w Wierzbicy, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, w terminie do dnia 12.05.2006r.


 


            Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, nazwę projektu planu którego wniosek dotyczy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (działki), której dotyczy wniosek.


 


 


 


WÓJT GMINY


Sylwester Kopycki

 

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-04-12 10:01:46.
Uchwała nr XXX/242/2006 z dnia 24 lutego 2006 r.
w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Nr
XXI/174/2005 z dnia 30 marca 2005r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu i obszaru
górniczego WIERZBICA III.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-04-12 09:59:56.
Uchwała nr XXI/174/2005 z dnia 30 marca 2005 r. w
przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planuzagospodarowania przestrzennego.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-04-12 09:57:28.
Data wprowadzenia: 2006-04-12 09:57:28
Opublikowane przez: Krzysztof Pater