Emisja obligacji

Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór
Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu
nabycia obligacji Gminy Wierzbica
 Zaproszenie konkurs.pdf

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-09 10:05:54 | Data modyfikacji: 2022-05-09 10:07:33.
Pakiet informacyjny
 Pakiet informacyjny.pdf

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-09 10:06:37.
UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WIERZBICA NA ROK 2022

Treść Uchwały

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-08 20:25:08 | Data modyfikacji: 2022-05-09 10:02:13.
AKTULANA UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2022 -
KWIECIEŃ 2022

Treść Uchwały

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-09 10:11:57.
UCHWAŁA WPF NA LATA 2022-2030
 Pierwotny WPF na 2022 r.pdf

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-09 10:18:43 | Data modyfikacji: 2022-05-09 10:24:50.
AKTULANA UCHWAŁA WPF NA LATA 2022-2028

Treść Uchwały

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-09 10:21:53.
INFORMACJA O POSIADANYCH AKCJACH, PORĘCZENIACH,
ZADŁUŻENIU
 Informacja o posiadanych akcjach.pdf

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-09 10:30:42 | Data modyfikacji: 2022-05-09 10:33:25.
UCHWAŁA W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI ORAZ ZASAD ICH
ZBYWANIA, NABYWANIA I WYKUPU
 Treść Uchwały

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-09 10:36:19.
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE ZA ROK 2021

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnych za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2021 roku

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji SP ZOZ wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-09 10:38:10.
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2022
ROKU

Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca 2022 roku

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnych za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca 2022 roku

Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2022 roku

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji SP ZOZ wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-09 10:57:29.
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA ROK 2020

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2020

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-08 20:43:30 | Data modyfikacji: 2022-05-09 10:14:17.
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU ZA ROK 2019

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2019

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-08 20:31:57 | Data modyfikacji: 2022-05-09 10:13:13.
Opinia RIO o możliwości sfinansowania orzez
Gminę Wierzbica planowanego deficytu w Uchwale
Budżetowej na rok 2022
 Treść opinii

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-09 14:00:03.
Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej
kwoty długu Gminy Wierzbica
 Treść opinii

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-09 14:01:13.
ZARZĄDZENIE Nr 29/2022 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie
przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy za 2021 rok wraz z informacją o
stanie mienia Gminy oraz sprawozdań z wykonania
planów finansowych instytucji kultury i zakładu
opieki zdrowotnej

Treść Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica nr 29/2022


Załącznik nr 1 - informacja o wykonaniu budżetu za rok 2021


Załącznik nr 2 - informacja o stanie mienia komunalnego


Załącznik nr 3 - sprawozdanie za rok 2021 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy


Załącznik nr 4 - sprawozdanie za rok 2021 Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy


Załącznik nr 5 - sprawozdanie za rok 2021 Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy


Załącznik nr 6 - realizacja programu "LABOLATORIA PRZYSZŁOŚCI"


Załącznik nr 7 - realizacja programu "PROMOCJA SZCZEPIEŃ"


Załącznik nr 8 - realizacja programu "KOORDYNACJA SZCZEPIEŃ"


Załącznik nr 9 - realizacja programu "WSPIERAJ SENIORA"


Tabela nr 1 - DOCHODY 2021 ROK


Tabela nr 2 - WYDATKI 2021 ROK


Tabela nr 3 - DOCHODY ZLECONE 2021 ROK


Tabela nr 3A - WYDATKI ZLECONE 2021 ROK


Tabela nr 4 - DOTACJE ZADANIA WŁASNE GMINY 2021


Tabela nr 4A - DOTACJE ZADANIA BIEŻĄCE GMINY 2021

Treść Zarządzenia

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-10 10:46:51 | Data modyfikacji: 2022-05-10 11:09:38.
Odpowiedzi na zapytania 1

Odpowiedzi na pytania z dnia 11.05.2022 r.

Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu za rok 2020

Wyciąg z protokołu głosowań z XLI sesji Rady Gminy Wierzbica

 

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-18 10:11:43.
Odpowiedzi na zapytania 2
 Odpowiedzi na pytania z dnia 16.05.2022 r.

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-05-18 10:24:16.
Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji przez
Gminę Wierzbica
 Treść opinii

Opublikowane przez: Joanna Sowa | Data wprowadzenia: 2022-06-01 13:48:39.
Data wprowadzenia: 2022-06-01 13:48:39
Opublikowane przez: Joanna Sowa