> 2017

2017

Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 03.01.2017 roku Wójta Gminy Wierzbica w
sprawie powołania Komisji Przetargowej do
sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych położonych
w Wierzbicy
 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-31 11:07:09.
Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie powołania
komisji rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na
wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiarów
podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Wierzbicy
 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-31 11:09:22.
Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie: obniżenia
ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego nr 8
położonego w Wierzbicy przy ulicy Sienkiewicza
31 oraz lokalu nr 13 położonego w Wierzbicy przy
ulicy Janka Krasickiego 27 stanowiących
własność Gminy Wierzbica przeznaczonych do
sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego
 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-31 11:10:44.
Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia
planu finansowego dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami
 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-31 11:13:35.
Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia
planu finansowego dla Urzędu Gminy w Wierzbicy na
2017 roku
 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-31 11:17:53.
Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie powołania
Komisji d/s rozliczenia udzielonych w 2016 roku z
budżetu gminy dotacji celowych
 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-31 11:19:44.
Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczącej zmiany nazwy ulicy położonej w
Wierzbicy
 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-01 12:24:42.
Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie uchylenia
Zarządzenia Nr 6/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie powołania
Komisji d/s rozliczenia udzielonych w 2016 roku z
budżetu gminy dotacji celowych
 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-20 10:50:54.
Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie powołania
Komisji d/s rozliczenia udzielonych w 2016 roku z
budżetu gminy dotacji celowych na wykonanie
zadań publicznych
 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-20 10:52:07.
Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie powołania
Komisji d/s rozliczenia udzielonych w 2016 roku z
budżetu gminy dotacji celowych na dofinansowanie
zadań inwestycyjnych oraz zadań bieżących
 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-20 10:53:13.
Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 11/2017 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 22
lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Wierzbica na rok 2017
 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-27 13:35:01.
Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie finansowym zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej na rok 2017
 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-27 13:36:58.
Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27.02.2017 roku w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do sprzedaży dwóch lokali
mieszkalnych położonych w Wierzbicy
 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-27 13:39:53.
Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 marca 2017 roku w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w
roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli
dla których organem prowadzącym jest Gmina
Wierzbica

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

Wniosek o przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-29 08:34:51 | Data modyfikacji: 2017-03-29 08:36:36.
Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 marca 2017 roku w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do
klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Wierzbica na rok szkolny 2017/2018

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-29 08:38:05 | Data modyfikacji: 2017-03-29 08:36:36.
Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przedstawienia
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016
rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wierzbica za 2016 rok

Tabela nr 1 - Dochody

Tabela nr 2 - Wydatki

Tabela nr 3, 3A, 4, 4A - sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej (zlecone)

Tabela nr 5 - sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych Gminy Wierzbica za 2016 rok

Tabela nr 6 - Wykonanie dotacji udzielonych w 2016 roku z budżetu Gminy Wierzbica podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Tabela nr 7 - Dotacje celowe otrzymane przez Gminę Wierzbica w 2016 roku jako dochód majątkowy

Tabela nr 8 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków Gminy Wierzbica na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2016 rok

Załącznik nr 2 - Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wierzbica

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-03 13:40:19 | Data modyfikacji: 2017-03-29 08:36:36.
Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30.03.2017 w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie
"przetargu nieograniczonego" w dniu 19.04.2017 r.
na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej
wewnętrznej w m. Wierzbica, ul. Piaskowa na
odcinku o długości 656,31m"
 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-30 11:28:23 | Data modyfikacji: 2017-03-29 08:36:36.
Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2017
 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-03 14:07:17 | Data modyfikacji: 2017-04-05 14:19:10.
Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Wierzbica w
sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na rok 2017
 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-03 14:11:12 | Data modyfikacji: 2017-04-05 14:19:10.
Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia
terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017
roku w Urzędzie Gminy w Wierzbicy za
ekwiwalentnym odpracowaniem
 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-18 12:51:00 | Data modyfikacji: 2017-04-05 14:19:10.
Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania
Zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia
publicznego pod nazwą „Kompleksowe działania w
zakresie poprawy efektywności energetycznej
budynków w Gminie Wierzbica szansą na
zmniejszenie kosztów oraz zapoczątkowanie
procesu poprawy jakości powietrza”

Treść zarządzenia

Treść zarządzenia Nr 23.1/2017 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 12 maja 2017 roku

Treść zarządzenia Nr 23.2/2017 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 19 maja 2017 roku

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-19 14:55:05 | Data modyfikacji: 2017-05-19 14:32:49.
Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do sprzedaży dwóch lokali
mieszkalnych położonych w Wierzbicy
 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-19 15:01:59 | Data modyfikacji: 2017-05-19 14:32:49.
Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 kwietnia 2017 w sprawie wprowadzenia zmian
w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Wierzbica na rok 2017
 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-15 11:11:51 | Data modyfikacji: 2017-05-19 14:32:49.
Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie finansowym zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej na rok 2017
 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-15 11:13:17 | Data modyfikacji: 2017-05-19 14:32:49.
Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 12 maja 2017 roku w sprawie przeprowadzenia
konsultacji dotyczących zmiany nazwy ul. Janka
Krasickiego w Wierzbicy
 
Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-12 13:49:36 | Data modyfikacji: 2017-05-12 13:51:08.
Data wprowadzenia: 2017-05-12 13:49:36
Data modyfikacji: 2017-05-12 13:51:08
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Wójt Gminy
Zdzisław Cezary Dulias
Kontakt:
Tel: (+48 48) 618-36-00
Fax: (+48 48) 618-36-11
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl