2017

Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 03.01.2017 roku Wójta Gminy Wierzbica w
sprawie powołania Komisji Przetargowej do
sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych położonych
w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-31 11:07:09.
Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie powołania
komisji rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na
wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiarów
podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-31 11:09:22.
Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie: obniżenia
ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego nr 8
położonego w Wierzbicy przy ulicy Sienkiewicza
31 oraz lokalu nr 13 położonego w Wierzbicy przy
ulicy Janka Krasickiego 27 stanowiących
własność Gminy Wierzbica przeznaczonych do
sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-31 11:10:44.
Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia
planu finansowego dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-31 11:13:35.
Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia
planu finansowego dla Urzędu Gminy w Wierzbicy na
2017 roku
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-31 11:17:53.
Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie powołania
Komisji d/s rozliczenia udzielonych w 2016 roku z
budżetu gminy dotacji celowych
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-31 11:19:44.
Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczącej zmiany nazwy ulicy położonej w
Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-01 12:24:42.
Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie uchylenia
Zarządzenia Nr 6/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie powołania
Komisji d/s rozliczenia udzielonych w 2016 roku z
budżetu gminy dotacji celowych
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-20 10:50:54.
Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie powołania
Komisji d/s rozliczenia udzielonych w 2016 roku z
budżetu gminy dotacji celowych na wykonanie
zadań publicznych
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-20 10:52:07.
Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie powołania
Komisji d/s rozliczenia udzielonych w 2016 roku z
budżetu gminy dotacji celowych na dofinansowanie
zadań inwestycyjnych oraz zadań bieżących
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-20 10:53:13.
Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 11/2017 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 22
lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Wierzbica na rok 2017
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-27 13:35:01.
Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie finansowym zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej na rok 2017
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-27 13:36:58.
Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27.02.2017 roku w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do sprzedaży dwóch lokali
mieszkalnych położonych w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-27 13:39:53.
Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie powołania
Komisji konkursowej do oceny i opiniowania ofert
złożonych w otwartych konkursach ofert na
realizację zadań publicznych w 2017 roku
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-08-03 11:19:53.
Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 marca 2017 roku w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w
roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli
dla których organem prowadzącym jest Gmina
Wierzbica

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

Wniosek o przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-29 08:34:51 | Data modyfikacji: 2017-03-29 08:36:36.
Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 marca 2017 roku w sprawie ustalenia
harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do
klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Wierzbica na rok szkolny 2017/2018

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-29 08:38:05.
Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przedstawienia
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2016
rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wierzbica za 2016 rok

Tabela nr 1 - Dochody

Tabela nr 2 - Wydatki

Tabela nr 3, 3A, 4, 4A - sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej (zlecone)

Tabela nr 5 - sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych Gminy Wierzbica za 2016 rok

Tabela nr 6 - Wykonanie dotacji udzielonych w 2016 roku z budżetu Gminy Wierzbica podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Tabela nr 7 - Dotacje celowe otrzymane przez Gminę Wierzbica w 2016 roku jako dochód majątkowy

Tabela nr 8 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków Gminy Wierzbica na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2016 rok

Załącznik nr 2 - Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wierzbica

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-03 13:40:19.
Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30.03.2017 w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie
"przetargu nieograniczonego" w dniu 19.04.2017 r.
na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej
wewnętrznej w m. Wierzbica, ul. Piaskowa na
odcinku o długości 656,31m"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-30 11:28:23.
Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2017
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-03 14:07:17 | Data modyfikacji: 2017-04-05 14:19:10.
Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Wierzbica w
sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na rok 2017
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-03 14:11:12.
Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia
terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017
roku w Urzędzie Gminy w Wierzbicy za
ekwiwalentnym odpracowaniem
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-18 12:51:00.
Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania
Zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia
publicznego pod nazwą „Kompleksowe działania w
zakresie poprawy efektywności energetycznej
budynków w Gminie Wierzbica szansą na
zmniejszenie kosztów oraz zapoczątkowanie
procesu poprawy jakości powietrza”

Treść zarządzenia

Treść zarządzenia Nr 23.1/2017 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 12 maja 2017 roku

Treść zarządzenia Nr 23.2/2017 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 19 maja 2017 roku

Treść zarządzenia Nr 23.3/2017 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 25 maja 2017 roku

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-19 14:55:05 | Data modyfikacji: 2017-05-19 14:32:49.
Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do sprzedaży dwóch lokali
mieszkalnych położonych w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-19 15:01:59.
Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 kwietnia 2017 w sprawie wprowadzenia zmian
w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Wierzbica na rok 2017
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-15 11:11:51.
Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie finansowym zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej na rok 2017
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-15 11:13:17.
Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 12 maja 2017 roku w sprawie przeprowadzenia
konsultacji dotyczących zmiany nazwy ul. Janka
Krasickiego w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-12 13:49:36 | Data modyfikacji: 2017-05-12 13:51:08.
Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 12 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wierzbica
na rok 2017
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-08-03 11:25:33.
Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wierzbica
na rok 2017
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-06-06 14:04:57.
Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie finansowym zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej na rok 2017
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-06-06 14:09:01.
Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia
terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017
roku w Urzędzie Gminy w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-06-06 14:11:25.
Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie określenia
wzoru wniosków i dokumentów związanych z
Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Wierzbica

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1 - Wniosek o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury

Załącznik nr 2 - Wniosek o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury

Załącznik nr 3 - Odpis pełny z Rejestru Instytucji Kultury Gminy Wierzbica

Załącznik nr 4 - Odpis skrócony z rejestru instytucji kultury

Księga rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy

Księga rejestrowa Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy

Rejestr Instytucji Kultury

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-06-14 11:04:13 | Data modyfikacji: 2017-06-14 11:07:15.
Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie powołania
członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-06-14 11:00:48.
Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 12.06.2017 roku w sprawie powołania komisji
ds. odbioru zadania pod nazwą: „Przebudowa
drogi gminnej wewnętrznej w m. Wierzbica ul.
Piaskowa na odcinku o długości 656,31m”.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-06-12 21:29:58.
Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2017
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-08-03 11:31:35 | Data modyfikacji: 2017-08-03 11:32:55.
Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie finansowym zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej na rok 2017
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-08-03 11:27:11 | Data modyfikacji: 2017-08-03 11:28:23.
Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia postepowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Przebudowa dróg gminnych, ul.
Głowackiego i Batalionów Chłopskich w
Wierzbicy”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-06-19 09:50:02 | Data modyfikacji: 2017-08-03 11:29:09.
Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia
bilansu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy
za 2016 rok
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-08-03 11:34:15.
Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia
bilansu Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy za
2016 rok
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-08-03 11:36:27 | Data modyfikacji: 2017-08-03 11:39:33.
Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia
bilansu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wierzbicy za 2016 rok
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-08-03 11:38:45.
Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2017
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-08-03 11:40:52 | Data modyfikacji: 2017-08-03 11:41:40.
Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zasad
rejestrowania umów, ugód i porozumień w
Urzędzie Gminy w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-08-03 11:42:47.
Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia kontroli upraw konopi
włóknistych na terenie Gminy Wierzbica w ramach
nadzoru sprawowanego przez Wójta Gminy Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-08-03 11:45:47.
Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia
harmonogramu czynności włączenia Publicznego
Gimnazjum im. ks. bp. Jana Chrapka w Wierzbicy do
Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w
Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-08-03 11:47:51.
Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 07 czerwca 2017 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzania postępowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego pn. "Przebudowa wodociągu gminnego
przy ul. Partyzantów w Wierzbicy"
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-07-10 11:42:12 | Data modyfikacji: 2017-07-26 14:59:42.
Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu
pracownika Urzędu Gminy w Wierzbicy z zakresu
służby przygotowawczej
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-08-03 11:50:37.
Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-08-03 11:54:32 | Data modyfikacji: 2017-08-21 08:44:17.
Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie powołania
Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-08-03 11:55:55 | Data modyfikacji: 2017-08-21 08:45:34.
Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia dnia
wolnego od pracy w dniu 14 sierpnia 2017 roku w
Urzędzie Gminy w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-08-03 11:58:00.
Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2017
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-09-25 11:00:03 | Data modyfikacji: 2017-09-25 11:00:56.
Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie finansowym zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej na rok 2017
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-09-25 11:02:17 | Data modyfikacji: 2017-09-25 11:03:18.
Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 03 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia postepowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Dostawa oleju opałowego
lekkiego”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-08-04 08:27:41.
Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy w Wierzbicy z
dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie
przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora
Szkoły Podstawowej w Polanach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-09-25 11:04:35.
Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie
przedłożenia powierzenia stanowiska dyrektora
Szkoły Podstawowej w Łączanach
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-09-25 11:06:17 | Data modyfikacji: 2017-09-25 11:07:08.
Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie
przedłożenia powierzenia stanowiska dyrektora
Zespołu Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-09-25 11:08:28.
Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy w Wierzbicy w
sprawie przedstawienia informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu
realizacji wykonania planu finansowego instytucji
kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I
półrocze 2017 roku
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-09-25 10:35:44 | Data modyfikacji: 2017-09-25 10:36:14.
Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia postepowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w miejscowości Rzeczków”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-08-24 14:04:23 | Data modyfikacji: 2017-09-25 10:37:59.
Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Wierzbica w
sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania pod
nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej
budynków użyteczności publicznej w Gminie
Wierzbica”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-08-30 21:00:38 | Data modyfikacji: 2017-09-25 10:37:47.
Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy w Wierzbicy w
sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków
budżetu Gminy Wierzbica na rok 2017
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-09-25 10:08:22.
Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wierzbica
na rok 2017
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-09-25 10:10:15 | Data modyfikacji: 2017-09-25 10:13:57.
Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy w Wierzbicy z
dnia 11.09.2017 w sprawie udziału w powiatowych
ćwiczeniu obronnym we współdziałaniu ze
starostwem powiatowym, służbami, inspekcjami,
strażami z terenu powiatu radomskiego oraz
Wojskową Komendą Uzupełnień w Radomiu
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-09-25 11:11:47 | Data modyfikacji: 2017-09-25 11:13:00.
Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 13 września 2017 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do realizacji zamówienia
publicznego pod nazwą: „Poprawa efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej
w Gminie Wierzbica” – Pompy Ciepła
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-09-13 11:29:09 | Data modyfikacji: 2017-09-25 10:14:04.
Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy w Wierzbicy z
dnia 19 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2017
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-09-25 10:11:48.
Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 19 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie finansowym zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej na rok 2017
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-09-25 10:13:07.
Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 września 2017 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia postepowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w miejscowości Zalesice”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-09-25 10:46:36.
Zarządzenie Nr 67/207 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 25 września 2017 roku w sprawie powołania
komisji ds. odbioru zadania pod nazwą: „Poprawa
efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej w Gminie Wierzbica”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-09-25 14:52:40.
Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 25 września 2017 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do realizacji zamówienia
publicznego pod nazwą: „Poprawa efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej
w Gminie Wierzbica” – Pompy Ciepła
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-09-25 14:53:54.
Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 2 października 2017 roku w sprawie :
uchylenia Zarządzenia Nr 27/2009 Wójta Gminy
Wierzbica z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie
ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych
Rb -WS w zakresie wydatków strukturalnych
ponoszonych przez Urząd Gminy w Wierzbicy oraz
jednostki organizacyjne Gminy Wierzbica
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-23 14:55:41 | Data modyfikacji: 2017-10-23 15:49:48.
Zarządzenie Nr 71 Wójta Gminy Wierzbica z dnia
02.10.2017 roku w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do sprzedaży działek o numerach
ewidencyjnych 172/16, 172/17, 172/18 i 172/19
położonych w Wierzbicy oraz działki nr 201/1
położonej w Suliszce
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-02 15:48:21 | Data modyfikacji: 2017-10-23 14:20:05.
Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 16 października 2017 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu Gminy Wierzbica na rok 2017
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-23 14:58:08.
Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 16 października 2017 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej na rok
2017
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-23 14:59:47 | Data modyfikacji: 2017-10-23 15:12:38.
Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 17 października 2017 roku
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-08 10:35:59.
Zarządzenie Nr 75 Wójta Gminy Wierzbica z dnia
17 października 2017 roku w sprawie powołania
Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz
Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie
Gminy w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-08 10:31:57 | Data modyfikacji: 2017-11-08 10:34:31.
Zarządzenie Nr 76/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 23 października 2017 roku w sprawie
przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy
Gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2018 rok

Treść zarządzenia

Program współpracy Gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-23 14:19:51.
Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 25 października 2017 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków
budżetu Gminy Wierzbica na rok 2017
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-08 10:38:41.
Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 25 października 2017 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej na rok
2017
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-08 10:40:46 | Data modyfikacji: 2017-11-08 10:41:29.
Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 31 października 2017 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2017
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-08 10:45:51 | Data modyfikacji: 2017-11-08 10:46:30.
Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do realizacji zadania pn.
"Poprawa efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej w Gminie Wierzbica -
Pompy Ciepła
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-03 12:40:02 | Data modyfikacji: 2017-11-03 12:41:41.
Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w
Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-22 12:53:35.
Zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2017
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-20 12:11:33.
Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie finansowym zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej na rok 2017
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-20 12:09:18 | Data modyfikacji: 2017-11-20 12:10:00.
Zarządzenie Nr 84/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia w sprawie przedstawienia projektu Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na 2018 rok oraz
projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2018 - 2026
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-23 07:41:39.
Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie powołania
Komisji Przetargowej do realizacji zamówienia
publicznego pod nazwą: „Poprawa efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej
w Gminie Wierzbica” - Pompy Ciepła
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-17 08:38:21 | Data modyfikacji: 2017-11-20 12:10:09.
Zarządzenie Nr 86/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie powołania
komisji do przeprowadzenia kontroli firm: 1.
Tonsmaier Wschód Sp. z o.o., ul. Wrocławska 3,
26-600 Radom, 2. Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych "EKO-ESTETYKA" Małecki Sp. Jawna, ul.
Starokrakowska 137, 26-600 Radom, 3.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK
Recykling, ul. Chorzowska 3, 26-600 Radom.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-24 13:38:19.
Zarządzenie Nr 87/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 23.11.2017 roku w sprawie: ustalenia projektu
planu finansowego dla Urzędu Gminy Wierzbica na
2018 rok
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-23 13:29:24.
Zarządzenie Nr 88/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia postepowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej
dla Gminy Wierzbica oraz jej jednostek
organizacyjnych”
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-23 09:37:52.
Zarządzenie Nr 89/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27.11.2017 roku w sprawie powołania Komisji
Rekrutacyjnej ds. naboru kandydatów na wolne
stanowisko kierownicze urzędnicze Kierownika
Referatu Organizacyjno-Prawnego w Urzędzie Gminy
w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-27 15:06:59.
Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27.11.2017 w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa procesowego
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-04 11:43:53.
Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2017
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-11 08:50:34.
Zarządzenie Nr 92/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie finansowym zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej na rok 2017
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-11 08:54:34.
Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Wierzbica z 7
grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do realizacji zamówienia publicznego
pod nazwą: "Poprawa efektywności energetycznej
budynków użyteczności publicznej w Gminie
Wierzbica" - Pompy ciepła
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-13 08:28:40.
Zarządzenie Nr 94/2017 Wójta Gminy Wierzbica z 7
grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w
planie dochodów i wydatków budżetu Gminy
Wierzbica na rok 2017
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-13 08:03:29 | Data modyfikacji: 2017-12-13 08:07:15.
Zarządzenie Nr 95/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie finansowym zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej na rok 2017
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-13 08:04:44 | Data modyfikacji: 2017-12-13 08:07:01.
Zarządzenie Nr 96/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na 2017 rok
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-22 08:50:01.
Zarządzenie Nr 97/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie finansowym zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej na rok 2017
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-22 08:55:11.
Zarządzenie Nr 98/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wierzbica
na rok 2017
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-23 11:00:07.
Zarządzenie Nr 99/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie powołania
Komisji do przeprowadzenia postępowania
przetargowego na udzielenie zamówienia
publicznego w trybie - z wolnej ręki - pn. "Zakup
biletów miesięcznych dla uczniów szkół z
terenu gminy Wierzbica korzystających z dojazdów
komunikacją regularną w 2018 r."
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-22 08:58:16.
Zarządzenie Nr 100/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie
przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów
według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-22 09:00:56.
Zarządzenie Nr 101/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia
dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 roku dla
pracowników Urzędu Gminy w Wierzbicy
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-29 10:25:34.
Zarządzenia Nr 102/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2017
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-23 11:02:48.
Zarządzenie Nr 103/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie finansowym zdań zleconych z
zakresu administracji rządowej na rok 2017
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-23 11:05:40.
Zarządzenie Nr 104/2017 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu
Gminy Wierzbica na rok 2017
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-23 11:06:59.
Data wprowadzenia: 2018-01-23 11:06:59
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski