2017

Uchwała Nr XLIII/277/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia
wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-24 12:16:51.
Uchwała Nr XLIII/276/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica
na lata 2017-2026
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-24 12:14:30 | Data modyfikacji: 2018-01-24 12:18:44.
Uchwała Nr XLIII/275/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2017
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-24 12:08:13.
Uchwała Nr XLIII/274/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia
zgody na współdziałanie z Gminą Kowala w celu
realizacji projektu partnerskiego pn.: "Budowa
Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica" i
aplikowanie o środki w ramach konkursu nr
POLIS.02.02.00-IW.02-00-205/17 współfinansowano
ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktur i Środowisko
2014 - 2020 - Oś priorytetowa II Ochrona
Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-24 12:06:32.
Uchwała Nr XLIII/272/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia
zgody na oddanie jednostkom organizacyjnym
zabudowaną nieruchomość w trwały zarząd na
czas nieoznaczony
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-24 11:57:17 | Data modyfikacji: 2018-01-24 11:58:03.
Uchwała Nr XLIII/271/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia
zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste udziału
łącznego 26256/89256 części w nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działka nr 2081/5 o powierzchni 1718 m2
położonej w Wierzbicy przy ul. Sienkiewicza 32
oraz na zmianę udziałów w użytkowaniu
wieczystym w związku ze zmianą powierzchni
użytkowej lokali
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-24 10:59:30.
Uchwała Nr XLIII/270/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w
sprawie podziału Gminy Wierzbica na obwody
głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-24 10:55:42.
Uchwała Nr XLIII/269/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018– 2026

Treść uchwały

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2018 - 2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/269/2017 Rady Gminy Wierzbica w sprawie WPF na lata 2018-2026 z dnia 28 grudnia 2017 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/269/2017 Rady Gminy Wierzbica w sprawie WPF na lata 2018-2026 z dnia 28 grudnia 2017 roku

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-24 10:52:11 | Data modyfikacji: 2018-01-26 10:37:48.
Uchwała Nr XLIII/268/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia
planu budżetu na 2018 rok

Treść uchwały budżetowej na 2018 rok

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XLIII/268/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2017 roku - Planowane dochody budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XLIII/268/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2017 roku - Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XLIII/268/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2017 roku - Plan wydatków majątkowych Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XLIII/268/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2017 roku - Plan wydatków Gminy Wierzbica na zadania realizowane w 2018 roku w ramach Funduszu Sołeckiego

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XLIII/268/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2017 roku - Dotacje udzielane w 2018 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XLIII/268/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2017 roku - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018 r.

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-24 10:50:33 | Data modyfikacji: 2018-01-24 11:58:24.
Uchwała Nr XLII/267/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym
550/6 położonej w obrębie geodezyjnym Ruda
Wielka
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-24 10:46:27.
Uchwała Nr XLII/266/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia
zmian Statucie Gminy Wierzbica
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-11 08:39:20.
Uchwała Nr XLII/265/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchylenia
uchwały dotyczącej zatwierdzenia Regulaminu
Organizacyjnego Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji w Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-11 08:38:31 | Data modyfikacji: 2017-12-12 09:37:25.
Uchwała Nr XLII/264/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie nadania
Statutu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w
Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-11 08:38:23 | Data modyfikacji: 2017-12-12 09:48:42.
Uchwała Nr XLII/263/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy Wierzbica z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
organizacjami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2018
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-11 08:36:46.
Uchwała Nr XLII/262/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2017
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-11 08:34:05.
Uchwała Nr XLII/261/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie poboru
podatków w drodze inkasa
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-11 08:32:38.
Uchwała Nr XLII/260/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 2017 roku w sprawie określenia wzoru
formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Treść uchwały

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

DR-1 Deklaracja na podatek rolny

IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego

DL-1 Deklaracja na podatek leśny

IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-11 08:28:26.
Uchwała Nr XLII/259/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta na rok 2018 dla
ustalonego podatku rolnego
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-11 08:27:47.
Uchwała Nr XLII/258/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce
Warszawskiej w ośmioletnią Publiczną Szkołę
Podstawową w Dąbrówce Warszawskiej
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-06 14:26:59.
Uchwała Nr XLII/257/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesicach w
ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w
Zalesicach
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-06 14:25:51.
Uchwała Nr XLII/256/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Publicznej Szkoły Podstawowej w Polanach w
ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w
Polanach
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-06 14:24:45.
Uchwała Nr XLII/255/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Publicznej Szkoły Podstawowej w Łączanach w
ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w
Łączanach
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-06 14:23:27.
Uchwała Nr XLII/254/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół
Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczne Gimnazjum w
Rudzie Wielkiej w ośmioletnią Publiczną
Szkołę Podstawową w Rudzie Wielkiej
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-06 14:21:57.
Uchwała Nr XLII/253/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Publicznej Szkoły Podstawowej im. St.
Żeromskiego w Wierzbicy w ośmioletnią
Publiczną Szkołę Podstawową im. St.
Żeromskiego w Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-06 14:20:32.
Uchwała nr XLI/252/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 24 października 2017 roku w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz szczegółowe warunki częściowego lub
całkowitego zwalniania z opłat, jak również
tryb ich pobierania
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-08 10:29:32.
Uchwała Nr XLI/251/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 24 października 2017 roku w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika
GOPS w Wierzbicy podpisanej przez Pana XXXXXXXX
XXXX.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-08 10:28:13.
Uchwała Nr XLI/250/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 24 października 2017 roku w sprawie oddania
w użyczenie Kołu Gospodyń Wiejskich w
Łączanach pomieszczenia o powierzchni 120m2 w
budynku będącym własnością Gminy Wierzbica na
okres 3 lat
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-08 10:02:33.
Uchwała Nr XLI/249/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 24 października 2017 roku w sprawie
uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa
Mazowieckiego zmieniającej rozporządzenie
Wojewody Mazowieckiego w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Iłża-Makowiec
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-08 09:58:31 | Data modyfikacji: 2017-11-08 10:00:09.
Uchwała Nr XLI/248/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 24 października 2017 roku w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wierzbica w
2018 roku
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-08 09:56:11.
Uchwała Nr XLI/247/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 24 października 2017 roku w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica
na lata 2017-2026
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-08 09:46:35 | Data modyfikacji: 2017-11-08 09:56:50.
Uchwała Nr XLI/246/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 24.10.2017 r. w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2017
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-08 09:39:53 | Data modyfikacji: 2017-11-08 09:56:56.
Uchwała Nr XL/245/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 2 października w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2017-
2026
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-08 09:36:01.
Uchwała Nr XL/244/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 2 października w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2017
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-08 09:32:53.
Uchwała Nr XXXIX/243/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 1 września 2017 roku w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-02 09:11:07.
Uchwała Nr XXXIX/242/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 1 września 2017 roku w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2017
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-02 09:09:01 | Data modyfikacji: 2017-10-02 09:09:49.
Uchwała Nr XXXIX/241/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 1 września 2017 roku w sprawie oddania w
dzierżawę na okres 3 lat działek nr 168/3 i
168/5 położonych w Rzeczkowie
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-02 09:07:24 | Data modyfikacji: 2017-10-02 09:09:58.
Uchwała Nr XXXIX/240/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 1 września 2017 roku w sprawie oddania w
dzierżawę na okres 3 lat działki nr 1388/10
położonej w Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-02 09:05:37 | Data modyfikacji: 2017-10-02 09:10:10.
Uchwała Nr XXXIX/239/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 1 września 2017 roku w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowe warunki
częściowego lub całkowitego zwalniania od
opłat, jak również tryb ich pobierania
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-02 09:04:14.
Uchwała Nr XXXIX/238/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 1 września 2017 roku w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy Wierzbica
podpisanej przez Wiceprzewodniczącego Polskiej
Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i
Pomocy Społecznej
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-02 09:01:01.
Uchwała Nr XXXIX/237/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 1 września 2017 roku w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Kierownika GOPS w
Wierzbicy podpisanej przez Wiceprzewodniczącego
Polskiej Federacji Związkowej Pracowników
Socjalnych i Pomocy Społecznej
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-02 08:58:38.
Uchwała Nr XXXIX/236/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 1 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-02 08:56:28.
Uchwała Nr XXXVIII/235/2017 Rady Gminy Wierzbica
z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie zmiany opisu
granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie
Gminy Wierzbica
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-02 08:54:44.
Uchwała Nr XXXVIII/234/2017 Rady Gminy Wierzbica
z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica
na lata 2017 - 2026
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-02 08:51:36 | Data modyfikacji: 2018-02-09 10:43:17.
Uchwała Nr XXXVII/233/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2017
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-02 08:49:32.
Uchwała Nr XXXVII/232/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi radomskiemu
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-02 08:46:13.
Uchwała Nr XXXVII/231/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica
na lata 2017 - 2026
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-02 08:45:09 | Data modyfikacji: 2018-02-09 10:45:48.
Uchwała Nr XXXVII/230/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2017
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-02 08:43:55 | Data modyfikacji: 2018-02-09 10:44:26.
Uchwała Nr XXXVII/229/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy Wierzbica
podpisanej przez Wiceprzewodniczącego Polskiej
Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i
Pomocy Społecznej
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-07-10 12:40:01.
Uchwała Nr XXXVII/228/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 21 czerwca 2017 w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Kierownika GOPS w Wierzbicy
podpisanej przez Wiceprzewodniczącego Polskiej
Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i
Pomocy Społecznej
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-07-10 12:37:28.
Uchwała Nr XXXVII/227/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy Wierzbica
złożonej przez Młodzieżowy Klub Sportowy
"BIELIK" Wierzbica
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-07-10 12:29:44 | Data modyfikacji: 2018-04-27 10:23:01.
Uchwała Nr XXXVII/226/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy Wierzbica
podpisanej przez Pana XXXXXXX XXXXXXX
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-07-10 12:25:58 | Data modyfikacji: 2018-04-27 10:26:31.
Uchwała Nr XXXVII/225/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany nazwy
ulicy w miejscowości Wierzbica
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-07-10 12:24:04.
Uchwała Nr XXXVII/224/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia
zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części
działki nr 2077/2 położonej w Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-07-10 12:22:15.
Uchwała Nr XXXVII/223/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie przedłużenia
czasu obowiązującego dotychczasowych taryf
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-07-10 12:19:47.
Uchwała Nr XXXVII/222/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2016 rok
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-07-10 12:16:53.
Uchwała Nr XXXVII/221/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrywania
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2016
rok
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-07-10 12:14:48.
Uchwała Nr XXXVI/220/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie działki
oddania w dzierżawę na okres 3 lat działki nr
1420/18 położonej w Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-15 11:17:11 | Data modyfikacji: 2017-05-15 11:17:42.
Uchwała Nr XXXVI/219/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie sprzedaży
działki o numerze ewidencyjnym 201/1 położonej
w obrębie geodezyjnym Suliszka
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-15 11:15:34.
Uchwała Nr XXXVI/218/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Kierownika GOPS oraz
Wójta Gminy Wierzbica podpisanej przez
Wiceprzewodniczącego Polskiej Federacji
Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy
Społecznej
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-15 11:10:24.
Uchwała Nr XXXVI/217/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Kierownika GOPS w
Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-15 11:08:07.
Uchwała Nr XXXVI/216/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica
na lata 2017-2026
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-15 10:45:46.
Uchwała Nr XXXVI/215/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2017
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-15 10:43:06.
Uchwała Nr XXXV/214/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbica
na lata 2016 – 2023

Treść uchwały

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wierzbica na lata 2016-2023

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-20 09:23:37 | Data modyfikacji: 2017-04-20 09:29:44.
Uchwała Nr XXXIV/213/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica
na lata 2017-2026
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-20 09:21:57 | Data modyfikacji: 2017-05-15 15:23:09.
Uchwała Nr XXXIV/212/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 12 kwietnia 2017 roku Uchwała Nr
XXXVI/216/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28
kwietnia 2017 roku w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata
2017-2026
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-20 09:21:51 | Data modyfikacji: 2017-05-15 12:18:59.
Uchwała Nr XXXIV/211/2017 Rady Gminy Wierzbica
 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-20 09:21:44.
Uchwała Nr XXXIII/210/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica
na lata 2017-2026
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-05 11:36:14.
Uchwała Nr XXXIII/209/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2017
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-05 11:34:04.
Uchwała Nr XXXIII/208/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 marca 2017 roku program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbica
w 2017 roku
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-05 11:30:25.
Uchwała Nr XXXIII/207/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zaliczenia dróg
do kategorii dróg gminnych
 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-05 11:18:20.
Uchwała Nr XXXIII/206/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 marca 2017 roku w sprawie określenia
kryteriów obowiązujących na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do gminnych
przedszkoli publicznych na terenie Gminy
Wierzbica, określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz
przyznania liczby pkt dla poszczególnych
kryteriów
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-05 11:15:58.
Uchwała Nr XXXIII/205/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 marca 2017 roku w sprawie określenia
kryteriów obowiązujących w postępowaniu
rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół
podstawowych dla których organem prowadzącym
jest Gmina Wierzbica
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-05 11:12:41.
Uchwała Nr XXXIII/204/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 marca 2017 roku w sprawie dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo
oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 roku
do dnia 31 sierpnia 2019 roku
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-05 11:10:25.
Uchwała Nr XXXIII/203/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 marca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Kierownika GOPS oraz
Wójta Gminy Wierzbica podpisanej przez
Wiceprzewodniczącego Polskiej Federacji
Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy
Społecznej
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-05 11:07:34.
Uchwała Nr XXXIII/202/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 marca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy Wierzbica
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-05 11:03:05.
Uchwała Nr XXXII/201/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie oddania w najem
pomieszczenia położonego na parterze budynku Nr
14 przy ul. Janka Krasickiego w Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-17 10:29:47.
Uchwała Nr XXXII/200/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie oddania w najem
pomieszczenia położonego na parterze budynku Nr
27 przy ul. Janka Krasickiego w Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-17 10:26:36.
Uchwała Nr XXXII/199/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie oddania w najem
pomieszczenia położonego na parterze budynku Nr
20 przy ul. Janka Krasickiego w Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-17 10:24:32.
Uchwała Nr XXXII/198/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie nadania nazwy
ulic w miejscowości Ruda Wielka
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-17 10:22:19 | Data modyfikacji: 2017-02-17 10:25:12.
Uchwała Nr XXXII/197/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie oddania w
dzierżawę na okres 3 lat działki nr 1786
położonej w Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-17 10:18:06.
Uchwała Nr XXXII/196/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica
na lata 2017-2026
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-17 10:16:05.
Uchwała Nr XXXII/195/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2017
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-17 10:13:33.
Uchwała Nr XXXII/194/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-17 10:11:39.
Uchwała Nr XXXI/193/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia
Planu Pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-20 14:59:26.
Uchwała Nr XXXI/192/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalności Kierownika GOPS
podpisanej przez Wiceprzewodniczącego Polskiej
Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i
Pomocy Społecznej
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-20 14:56:49.
Uchwała Nr XXXI/191/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie określenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w
publicznych przedszkolach, publicznych innych
formach wychowania przedszkolnego dla których
organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica oraz
warunków zwalniania z tych opłat
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-20 14:54:52.
Uchwała Nr XXXI/190/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017– 2026
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-20 14:53:29.
Uchwała Nr XXXI/189/2017 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 17 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia
budżetu na 2017 rok
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-20 14:52:01.
Data wprowadzenia: 2017-01-20 14:52:01
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski