2004

Uchwała nr XII/106/2004 z dnia 20 lutego 2004
roku w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika
procentowego, od którego zależy wysokość
dodatku mieszkaniowego
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-03-15 13:01:51.
Uchwała nr XII/107/2004 z dnia 20 lutego 2004
roku w sprawie odpłatności za korzystanie z
przedszkoli.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-03-16 09:27:31 | Data modyfikacji: 2004-04-15 09:26:56.
Uchwała nr XII/108/2004 z dnia 20 lutego 2004
roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-03-16 11:29:28.
Uchwała nr XII/109/2004 z dnia 20 lutego 2004
roku w sprawie zatwierdzenia opłat za pobór wody
oraz odprowadzanie ścieków na terenie Gminy
Wierzbica.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-03-16 11:31:24 | Data modyfikacji: 2004-03-16 11:37:56.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/109/2004
 Treść załącznika

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-03-16 11:41:08.
Uchwała nr XII/110/2004 z dnia 26 lutego 2004
roku w sprawie zatwierdzenia opłat za pobór wody
oraz odprowadzanie ścieków na terenie gminy
Wierzbica.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-03-16 11:43:15.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/110/2004 z
dnia 26 lutego 2004 roku.
 Treść załącznika

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-03-16 11:44:59.
Uchwała nr XV/113/2004 z dnia 28 kwietnia 2004
roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-06-07 14:30:44.
Uchwała nr XV/114/2004 z dnia 28 kwietnia 2004
roku w sprawie zmian w budżecie
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-05-11 07:42:01.
Uchwała nr XV/115/2004 z dnia 28 kwietnia 2004
roku w sprawie postępowania naprawczego finansów
Gminy.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-06-07 14:33:47.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/115/2004
 Treść załącznika

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-06-07 14:35:52.
Uchwała nr XV/116/2004 z dnia 28 kwietnia 2004
roku w sprawie zatwierdzenia taryf za pobór wody
oraz wprowadzanie ścieków do urządzeń
kanalizacyjnych na terenie gminy Wierzbica.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-05-11 07:49:16 | Data modyfikacji: 2004-05-11 08:01:10.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/116/2004
 Treść załącznika

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-05-11 07:52:35.
Uchwała nr XV/117/2004 z dnia 28 kwietnia 2004
roku w sprawie ustalenia dopłat do ceny 1m3
ścieków na terenie gminy Wierzbica.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-05-11 07:57:55 | Data modyfikacji: 2004-05-11 08:01:55.
Uchwała nr XV/118/2004 z dnia 28 kwietnia 2004
roku w sprawie zmian w budżecie.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-05-11 08:00:23.
Uchwała nr XV/119/2004 z 28 kwietnia 2004 roku w
sprawie zmian w budżecie.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-05-11 08:05:12.
Uchwała nr XV/120/2004 z dnia 28 kwietnia 2004
roku w sprawie zmian w budżecie.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-05-11 08:06:46.
Uchwała nr XV/121/2004 z dnia 28 kwietnia 2004
roku w sprawie przeprowadzenia lokalnego
referendum dotyczącego przejęcia za
odpłatnością przez Gminę Wierzbica obowiązku
właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania
się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-05-11 08:10:00.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/121/2004
 Treść załącznika

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-05-11 08:12:11.
Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/121/2004
 Treść załącznika

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-05-11 08:13:28.
Uchwała nr XV/122/2004 z dnia 28 kwietnia 2004
roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds.
Przeprowadzenia Referendum dotyczącego
przejęcia przez Gminę Wierzbica obowiązku
właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania
się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
za odpłatnością w wysokości ustalonej przez
Radę Gminy.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-06-07 14:39:00 | Data modyfikacji: 2004-06-07 14:42:06.
Uchwała nr XV/123/2004 z dnia 28 kwietnia 2004
roku w sprawie zwolnień od podatku od
nieruchomości dla przedsiębiorców
realizujących nowe inwestycje.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-05-11 08:18:08.
Uchwała nr XVI/124/2004 z dnia 29 czerwca 2004
roku w sprawie zmian w budżecie.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-09 09:55:27 | Data modyfikacji: 2004-09-09 09:58:54.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/124/2004
 Treść załącznika

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-09 10:04:06.
Uchwała nr XVI/125/2004 z dnia 29 czerwca 2004
roku w sprawie zmian w budżecie.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-09 10:07:05 | Data modyfikacji: 2004-09-09 10:12:02.
Uchwała nr XVI/126/2004 z dnia 29 czerwca 2004 w
sprawie zmian w budżecie.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-09 10:17:43.
Uchwała nr XVI/127/2004 z dnia 29 czerwca 2004 w
sprawie zmian w budżecie.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-09 10:21:05.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/127/2004
 Treść załącznika

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-09 10:24:07.
Uchwała nr XVI/128/2004 z dnia 29 czerwca 2004 w
sprawie zmian w budżecie.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-09 10:27:10.
Uchwała nr XVI/129/2004 z dnia 29 czerwca 2004
roku w sprawie bezprzetargowego zbycia
nieruchomości.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-09 10:30:57.
Uchwała nr XVI/130/2004 z dnia 29 czerwca 2004
roku w sprawie bezprzetargowego zbycia
nieruchomości.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-09 10:42:12.
Uchwała nr XVI/131/2004 z dnia 29 czerwca 2004
roku ustalenia sieci przedszkoli publicznych
prowadzonych przez Gminę Wierzbica.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-10 08:26:40.
Uchwała nr XVI/132/2004 z dnia 29 czerwca 2004 w
sprawie uchylenia uchwały nr XII/105/2004
podjętej na sesji w dniu 20 lutego 2004 roku.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-09 10:48:04.
Uchwała nr XVI/133/2004 z dnia 29 czerwca 2004 w
sprawie zniesienia współwłasności
nieruchomości zabudowanej położonej w Wierzbicy
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1954/1 o pow.
3500 m2, w której Gmina Wierzbica jest
współwłaścicielem do 1/2 części.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-09 10:51:31 | Data modyfikacji: 2004-09-09 10:55:53.
Uchwała nr XVI/134/2004 z dnia 29 czerwca 2004 w
sprawie powołania Komisji ds. Rozwoju Lokalnego.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-09-09 10:54:53 | Data modyfikacji: 2004-09-09 10:56:30.
Uchwała nr XVII/135/2004 z dnia 24 września 2004
roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Utrzymania
Czystości i Porządku na terenie Gminy Wierzbica.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-10-06 13:09:27.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/135/2004
 Treść załącznika

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-10-06 13:10:47.
Uchwała nr XVII/136/2004 z dnia 24 września 2004
roku w sprawie zmian w budżecie.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-10-06 13:12:52.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/136/2004
 Treść załącznika

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-10-06 13:13:39.
Uchwała nr XVII/137/2004 z dnia 24 września 2004
roku w sprawie zmian w budżecie.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-10-06 13:15:07.
Uchwała nr XVII/138/2004 z dnia 24 wrzesnia 2004
roku w sprawie odwołania Pani Barbary
Maciejewskiej Skarbnika Gminy Wierzbica.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-10-06 13:16:59.
Uchwała nr XVII/139/2004 z dnia 24 września 2004
roku w sprawie powołania Pani Ireny Stańkowskiej
na stanowisko Skarbnika Gminy Wierzbica.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-10-06 13:18:34.
Uchwała nr XVII/140/2004 z dnia 24 września w
sprawie określenia szczegółowych zasad
przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-10-06 13:20:14 | Data modyfikacji: 2004-12-06 12:15:23.
Uchwała nr XVIII/141/2004 z dnia 29 listopada
2004 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do
celów wymiaru podatku rolnego na 2005 rok.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-12-06 12:20:09 | Data modyfikacji: 2004-12-06 12:31:07.
Uchwała nr XVIII/142/2004 z dnia 29 listopada
2004 roku w sprawie stawek podatku od środków
transportowych.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-12-06 12:30:47.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/142/2004.
 Treść załącznika

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-12-06 12:35:48.
Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/142/2004.
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-12-06 12:40:24.
Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/142/2004.
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-12-06 12:43:22.
Uchwała nr XVIII/143/2004 z dnia 29 listopada
2004 roku
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-12-06 12:48:55.
 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-12-06 12:53:06.
 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-12-06 12:54:48.
 DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-12-06 12:55:50.
 DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-12-06 12:56:20.
 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-12-06 12:57:37.
 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-12-06 12:58:39.
 DANE O NIERUCHOMOŚCIACH

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-12-06 12:59:14.
 DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-12-06 13:00:04.
 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-12-06 13:01:30.
 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-12-06 13:02:07.
 DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-12-06 13:02:38.
 DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-12-06 13:03:19.
Uchwała nr XVIII/144/2004 z dnia 29 listopada
2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od posiadania psów.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-12-06 13:05:58.
Uchwała nr XVIII/145/2004 z dnia 29 listopada
2004 roku w sprawie wynagradzania inkasentów z
tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od
nieruchomości.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-12-06 13:07:57.
Uchwała nr XVIII/146/2004 z dnia 29 listopada
2004 roku w sprawie ustalenia opłaty
administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu
jej poboru.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-12-06 13:11:50.
Uchwała nr XVIII/147/2004 z dnia 29 listopada
2004 roku w sprawie stawek opłaty targowej na
2005 rok.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-12-06 13:13:33.
Uchwała nr XVIII/148/2004 z dnia 29 listopada
2004 roku w sprawie określenia stawek w podatku
od nieruchomości na 2005 rok.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-12-06 13:14:54.
Uchwała nr XVIII/149/2004 z dnia 29 listopada
2004 roku w sprawie zwolnień w podatku od
nieruchomości na 2005 rok.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-12-06 13:16:15.
Uchwała nr XVIII/150/2004 z dnia 29 listopada w
sprawie zmian w budżecie.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-12-06 13:17:30 | Data modyfikacji: 2004-12-08 09:35:32.
Uchwała nr XVIII/151/2004 z dnia 29 listopada
2004 roku w sprawie uznania za zasadną skargi na
działalność Radnego Gminy P. Adama Cieślaka
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2004-12-06 13:19:25 | Data modyfikacji: 2017-03-27 10:20:07.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/151/2004.
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-12-06 13:27:25.
Uchwała nr XVIII/152/2004 z dnia 29 listopada
2004 roku w sprawie ustalenia najniższego
wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii
zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla
pracowników zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych jednostek samorządu
terytorialnego.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-12-06 13:37:04.
Uchwała nr XVIII/153/2004 z dnia 29 listopada
2004 roku w sprawie zmian w budżecie.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-12-06 13:38:59 | Data modyfikacji: 2004-12-08 09:36:04.
Uchwała nr XVIII/154/2004 z dnia 29 listopada
2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-12-06 13:42:34 | Data modyfikacji: 2004-12-08 09:36:27.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/154/2004.
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-12-06 13:44:21 | Data modyfikacji: 2004-12-08 09:36:50.
Uchwała nr XVIII/155/2004 z dnia 29 listopada
2004 roku w sprawie zmian w budżecie.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-12-06 13:46:02 | Data modyfikacji: 2004-12-08 09:37:12.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/155/2004.
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-12-06 13:47:04.
Uchwała nr XIX/156/2004 z dnia 29 grudnia 2004
roku w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
Radnego Pana XXXXXXX XXXXXXX.
 Treść uchwały (Adobe Reader)

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2005-01-18 11:50:57 | Data modyfikacji: 2018-04-27 10:27:14.
Uchwała nr XIX/157/2004 z dnia 29 grudnia 2004
roku w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
radnego Pana XXXXXXX XXXXXXX.
 Treść uchwały (Adobe Reader)

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2005-01-18 11:55:23 | Data modyfikacji: 2018-04-27 10:27:22.
Uchwała nr XIX/158/2004 z dnia 29 grudnia 2004
roku w sprawie zmian w budżecie.
 Treść uchwały (Adobe Reader)

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-01-18 11:57:45.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/158/2004
 Treść załącznika (Adobe Reader)

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-01-24 13:01:35.
Uchwała nr XIX/159/2004 z dnia 29 grudnia 2004
roku w sprawie: wprowadzenia zmiany w uchwale nr
XXIII/236/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 roku
dotyczącej sprzedaży lokali komunalnych.
 Treść uchwały (Adobe Reader)

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-01-18 12:01:25.
Uchwała nr XIX/160/2004 z dnia 29 grudnia 2004
roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
 Treść uchwały (Adobe Reader)

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-01-18 12:03:25.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/160/2004.
 Treść załącznika (Adobe Reader)

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-01-18 12:06:16.
Uchwała nr XIX/161/2004 z dnia 29 grudnia 2004
roku w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
radnego Pana XXXXXXX XXXXXXX.
 Treść uchwały (Adobe Reader)

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2005-01-18 12:10:19 | Data modyfikacji: 2018-04-27 10:27:47.
Uchwała nr XIX/162/2004 z dnia 29 grudnia 2004
roku w sprawie: powołania członków Komisji
Rewizyjnej.
 Treść uchwały (Adobe Reader)

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-01-18 12:12:30.
Data wprowadzenia: 2005-01-18 12:12:30
Opublikowane przez: Krzysztof Pater