2012

U c h w a ł a Nr XXIX/212/2012 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie:
ustalenia wydatków niewygasających z upływem
roku budżetowego.

Załącznik 1

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-18 11:27:47.
Uchwała nr XXIX/211/2012 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Wierzbica

Załącznik 1

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-04 14:47:31 | Data modyfikacji: 2013-01-18 11:26:00.
U C H W A Ł A nr. XXIX/210/2012 Rady Gminy W i
e r z b i c a z dnia 28 grudnia 2012r w
sprawie: nadania statutu Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w W i e r z b i c y .

Załącznik 1

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-04 14:45:04 | Data modyfikacji: 2013-01-18 11:25:39.
Uchwała nr: XXIX/209/2012 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie : Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2017.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-04 14:37:24.
Uchwała Budżetowa na rok 2013 Nr XXIX/208/2012
Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2012 roku

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-03 15:57:27.
Uchwała nr XXVIII/207/2012 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-12-27 18:16:50.
Uchwała Nr XXVIII/206/2012 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie:
zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-12-27 18:15:00.
UCHWAŁA NR XXVII / 205 / 2012 R a d y G m i n
y W i e r z b i c a z dnia 30 listopada
2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do
Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w W i e r z b i c y .
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-12-14 12:03:53.
Uchwała Nr XXVII/204/2012 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 30.11.2012 roku w sprawie: oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego w budynku
Urzędu Gminy w Wierzbicy .
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-12-14 12:02:14.
Uchwała Nr XXVII/203/2012 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 30 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na
lata 2012 – 2017.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-12-13 17:17:47.
Uchwała Nr XXVII/202/2012 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na rok 2012

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-12-13 17:11:44.
U c h w a ł a Nr XXVII/201/2012 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 30 listopada 2012 roku w
sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbica
w 2012 roku”
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-12-12 17:02:00.
UCHWAŁA nr XXVII/200/2012 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 30 listopada 2012 roku w
sprawie: sprzedaży lokali komunalnych.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-12-12 16:57:22.
Uchwała nr XXVII/199/2012 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości, którzy nie są
obowiązani do ponoszenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz
gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transporcie nieczystości
ciekłych
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-12-12 16:53:42.
Uchwała nr XXVII/198/2012 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-12-12 16:47:04.
U C H W A Ł A Nr XXVII/197/2012 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 30 listopada 2012 roku w
sprawie: uchylenia uchwały Nr XIV/109/2011 Rady
Gminy w Wierzbicy z dnia 25 listopada 2011 roku w
sprawie opłaty od posiadania psów.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-12-11 13:38:26.
Uchwała Nr XXVII/196/2012 Rady Gminy Wierzbica
z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie : ustalenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-12-11 12:01:01.
Uchwała Nr XXVII/195/2012 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie :
ustalenia stawek podatku od nieruchomości .
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-12-11 11:48:54.
Uchwała Nr XXVII/194/2012 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: obniżenia
średniej ceny skupu żyta na rok 2013 dla
ustalenia podatku rolnego.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-12-11 11:46:07.
Uchwała NR XXVI/193/2012 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie: przyjęcia
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy
Wierzbica na lata 2011 – 2014
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-11-21 17:14:44.
Uchwała Nr XXVI/192/2012 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie: oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego na
parterze budynku Nr 28 przy ul. Janka Krasickiego
w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-11-21 12:24:23.
Uchwała Nr . XXVI/191/2012 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 09 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia opłat za przejęcie
przez Gminę Wierzbica od właścicieli
nieruchomości obowiązku pozbywania się
zebranych na terenie nieruchomości odpadów
komunalnych
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-11-19 15:56:58.
Uchwała nr XXVI/190/2012 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 09 listopada 2012r. w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi przez
właścicieli nieruchomości na terenie gminy
Wierzbica.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-11-16 17:33:14.
Uchwała nr XXVI/189/2012 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 09 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-11-16 17:29:26.
Uchwała nr XXVI/188/2012 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 09 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy

Załącznik 2

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-11-16 17:24:49.
UCHWAŁA NR XXV/187/2012 RADY GMINY WIERZBICA z
dnia 29 października 2012 r. w sprawie podziału
Gminy Wierzbica na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-11-15 16:12:43.
Uchwała Nr XXV/186/2012 Rady Gminy w Wierzbicy w
sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2012

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-11-08 11:30:46.
Uchwała Nr XXIV/185/2012 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 5 października 2012 r.zmieniająca uchwałę
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2012 – 2017.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-17 12:05:00.
Uchwała Nr XXIV/184/2012 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 5 października 2012 roku w sprawie: zmian
w uchwale budżetowej na rok 2012.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-17 11:54:17.
U c h w a ł a Nr XXIII/183/2012 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 21 września 2012 roku. w
sprawie: przekazania dotacji celowej na
dofinansowanie zadania z zakresu kultury fizycznej
i sportu.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-17 11:46:20.
Uchwała Nr XXIII/182/2012 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 21 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na
lata 2012 – 2017.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-15 17:47:42.
Uchwała Nr XXIII/181/2012 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 21 września 2012 roku w sprawie: zmian
w uchwale budżetowej na rok 2012

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-15 17:33:48.
Uchwała Nr XXIII/180/2012 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 21.09.2012 roku w sprawie: oddania w
dzierżawę pomieszczeń położonych na parterze
budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy przy ul.
Kościuszki 73.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-11 16:58:46.
Uchwała Nr XXIII/179/2012 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 21.09.2012 roku w sprawie: dzierżawy
działki nr 2077/2 położonej w Wierzbicy .
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-11 16:34:33.
Uchwała Nr XXIII/178/2012 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 21.09. 2012 roku w sprawie: oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego na
parterze budynku Nr 14 przy ul. Janka Krasickiego
w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-11 16:32:11.
U C H W A Ł A N R XXIII/177/2012 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 14 września 2012 roku w
sprawie: zaopiniowania sprzedaży lokalu
użytkowego nr 2 w bloku nr 28 w Wierzbicy przy
ulicy Janka Krasickiego.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-11 16:27:16.
Uchwała Nr . XXIII/176/2012 Rady gminy wierzbica
z dnia 21 września 2012 r. w sprawie
określenia wymagań jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych 
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-11 16:23:52.
Uchwała Nr . XXIII/175/2012 Rady Gminy W i e r z
b i c a z dnia 21 września 2012 rok w sprawie:
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-11 16:15:31.
UCHWAŁA nr XXIII/174/2012 RADY GMINY WIERZBICA
z dnia 21 września 2012r. w sprawie przyjęcia
statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Wierzbicy.

Załącznik 1

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-01 12:13:49.
Uchwała Nr XXIII/173/2012 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 21 września 2012 roku w sprawie:
wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Wierzbicy, jako właściwego do realizacji zadania
administracji publicznej w zakresie wspierania
rodziny
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-01 12:11:13.
Uchwała Nr XXIII/172/2012 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 21 września 2012 roku w sprawie:
przystąpienia Gminy Wierzbica/Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej do realizacji projektu w ramach
Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.

Załącznik 1

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-01 12:03:34.
U C H W A Ł A nr XXII/171/2012 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 09 sierpnia 2012r.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-12 18:00:57.
U C H W A Ł A nr XXII/170/2012 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 09 sierpnia 2012r. w sprawie:
zatwierdzenia do realizacji projektu
pt."Dziecięca akademia przyszłości -
wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez
dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje
kluczowe w szkołach podstawowych"
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-12 17:56:19 | Data modyfikacji: 2012-09-12 17:56:51.
U C H W A Ł A nr XXII/169/2012 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 09 sierpnia 2012r. w sprawie:
zatwierdzenia do realizacji projektu
pt."Przedszkole marzeń w Gmninie Wierzbica"
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-12 17:49:52.
U c h w a ł a Nr XXII/168/2012 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 9 sierpnia 2012 roku.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-10 14:45:12.
Uchwała Nr XXII/167/2012 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 09 sierpnia 2012 roku w sprawie:
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Wierzbica

Uzasadnienie

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2012-09-10 13:43:35 | Data modyfikacji: 2017-03-27 10:57:25.
U C H W A Ł A nr XXII/166/2012 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 09 sierpnia 2012r. w sprawie:
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
podpisanej przez przedstawicieli Zarządu
Wspólnoty Mieszkaniowej nr 10, ul. J.
Krasickiego 10 w Wierzbicy P. Marka Stąpora i P.
Konrada Wozicha.

Uzasadnienie

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-10 13:39:29 | Data modyfikacji: 2012-09-10 13:40:54.
Uchwała Nr XXII/165/2012 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 9 sierpnia2012 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na
lata 2012 – 2017.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-10 12:37:35.
Uchwała Nr XXII/164/2012 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 9 sierpnia 2012 roku w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na rok 2012

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-10 12:08:02.
Uchwała Nr XXI/163/2012 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 15 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na
lata 2012 – 2017.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-06-19 17:09:35.
Uchwała Nr XXI/162/2012 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w
uchwale budżetowej na rok 2012

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-06-19 17:01:36.
U C H W A Ł A nr XX/161/2012 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 01 czerwca 2012r. w sprawie:
zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-06-15 12:20:36.
U C H W A Ł A nr XX/160/2012 Rady Gminy Wierzbica
z dnia 01 czerwca 2012r. w sprawie: rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy podpisanej
przez przedstawicieli Zarządu Wspólnoty
Mieszkaniowej nr 10, ul. J. Krasickiego 10 w
Wierzbicy P. Marka Stąpora i P. Konrada Wozicha

Uzasadnienie

  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-06-15 12:10:06.
Uchwała Nr XX/159/2012 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale
budżetowej na rok 2012.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-06-15 11:55:31.
UCHWAŁA Nr . XX/158/2012 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 01 czerwca 2012 r w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za rok 2011.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-06-13 16:12:44.
UCHWAŁA Nr XX/157/2012 RADY GMINY Wierzbica z
dnia 01 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy za 2011 rok.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-06-13 16:10:43.
Uchwałą Nr. XIX/156/2012 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 09 maja 2012r. w sprawie : sprzedaży lokali
użytkowych.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-05-21 14:18:09.
U C H W A Ł A NR XIX/155/2012 R a d y G m i n
y W i e r z b i c a z dnia 09 maja 2012
roku w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w W i e r z b i c y.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-05-21 14:14:22.
Uchwała Nr XIX/154/2012 Rady Gminy w W i e r z
b i c y z dnia 09 maja 2012 roku w
sprawie:ustalenia obwodu Zespołu Szkół
Publicznej Szkoły Podstawowej Publicznego
Gimnazjum w Rudzie Wielkiej.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-05-21 14:08:54.
Uchwała Nr XIX/153/2012 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 09 maja 2012 roku w sprawie: ustalenia planu
sieci publicznych szkół podstawowych i
gimnazjów prowadzonych przez Gminę Wierzbica.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-05-21 14:05:37.
Uchwała Nr XIX/152/2012 Rady Gminy W i e r z b
i c a w sprawie : połączenia Publicznego
Gimnazjum w Rudzie Wielkiej, Publicznej Szkoły
Podstawowej w Rudzie Wielkiej w:Zespół Szkół
Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczne Gimnazjum
w Rudzie Wielkiej.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-05-21 14:03:12.
U C H W A Ł A NR XIX/151/2012 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 09 maja 2012 r. w sprawie:
sprzedaży lokalu użytkowego nr 5 o pow. 18,50
m² przy ulicy Janka Krasickiego 14 oraz lokalu
użytkowego nr 7 o pow. 21,10 m² przy ulicy Janka
Krasickiego 28 położonych w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-05-16 15:49:12.
U C H W A L A NR XIX/150/2012 RADY GMINY
WIERZBICA z dnia 09 maja 2012 roku w sprawie:
sprzedaży nieruchomości położonej w Wierzbicy
na rzecz jej użytkowników wieczystych.
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-05-16 15:46:56.
Uchwała Nr XIX/149/2012 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego na
parterze budynku Nr 14 przy ul. Janka Krasickiego
w Wierzbicy.
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-05-16 15:43:45.
Uchwała Nr XIX/148/2012 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego na
parterze budynku Nr 10 przy ul. Janka Krasickiego
w Wierzbicy.
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-05-16 15:41:24.
Uchwała Nr XIX/147/2012 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego na
parterze budynku Nr 14 przy ul. Janka Krasickiego
w Wierzbicy
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-05-16 15:28:49.
Uchwała Nr XIX/146/2012 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego na
parterze budynku Nr 28 przy ul. Janka Krasickiego
w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-05-16 15:26:58.
Uchwała Nr XIX/145/2012 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego na
parterze budynku Nr 28 przy ul. Janka Krasickiego
w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-05-16 15:10:03.
Uchwała Nr XIX/144/2012 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: oddania w
dzierżawę lokalu użytkowego przy ul. Jana
Pawła II 17 w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-05-16 15:05:04.
Uchwała Nr XIX/143/2012 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: oddania w
dzierżawę lokalu użytkowego przy ul.
Kochanowskiego 10 w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-05-16 14:45:36.
Uchwała Nr XIX/142/2012 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego na
parterze budynku Nr 28 przy ul. Janka Krasickiego
w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-05-16 14:43:15.
Uchwała Nr XIX/141/2012 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 9 maja 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody
na zawarcie umowy użyczenia dla Świetlicy
Środowiskowej „Betania” przy parafii
Rzymsko – Katolickiej św. Stanisława Bpa M. w
Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-05-16 14:39:57.
UCHWAŁA Nr XIX/140/2012 z dnia 9 maja 2012roku
Rady Gminy w Wierzbicy w sprawie: zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i warunków
sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy
Wierzbica.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-05-16 14:37:34.
Uchwała Nr XIX/139/2012 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 9 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na
lata 2012 – 2017.

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-05-16 14:26:44.
Uchwała Nr XIX/138/2012 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 9 maja 2012r. w sprawie: zmian w uchwale
budżetowej na rok 2012

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-05-16 14:20:30.
U c h w a ł a Nr XIX/137/2012 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 9 maja 2012 roku.w sprawie :
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi radomskiemu
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-05-14 17:28:21.
U C H W A Ł A nr XVIII/136/2012 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 03 kwietnia 2012r. w sprawie:
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
podpisanej przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
nr 10, ul. J. Krasickiego 10 w Wierzbicy.

Uzasadnienie

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-04-06 11:36:54.
U C H W A Ł A nr , XVII/135/2012 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie:
wyrażenia zgody na realizację projektu
finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach, Działanie 9.1.
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie
9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z
grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszenie różnic w jakości usług
edukacyjnych.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-04-05 13:33:31.
UCHWAŁA NR XVII/ 134 /2012 RADY GMINY w
Wierzbicy z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie:
zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „
e-Belfer-przygotowanie nauczycieli Publicznego
Gimnazjum im. ks. bp. Jana Chrapka w Wierzbicy do
stosowania e-learningu w nauczaniu i
samokształceniu” nr-POKL.09.04.00-14-072/11,
współfinansowanego przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-04-05 13:29:58.
UCHWAŁA nr . XVII/133/2012 RADY GMINY w
Wierzbicy z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie:
zatwierdzenia do realizacji projektu pt.
„Nowoczesne kadry systemu oświaty w Gminie
Wierzbica” nr - POKL.09.04.00-14-008/11,
współfinansowanego przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-04-05 13:25:45.
UCHWAŁA NR . XVII/132/2012 RADY GMINY w
Wierzbicy z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie:
zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „
e-Belfer-przygotowanie nauczycieli Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w
Wierzbicy do stosowania e-learningu w nauczaniu i
samokształceniu” nr-POKL.09.04.00-14-071/11,
współfinansowanego przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-04-05 13:22:29.
Uchwała Nr XVII/131/2012 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 lutego 2012r.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-04-02 17:05:55.
U C H W A Ł A nr. XVII/130/2012 Rady Gminy W i e
r z b i c a z dnia 29 lutego 2012 roku w
sprawie: przyjęcia Planu Pracy Rady Gminy i
komisji stałych Rady .

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-03-28 12:44:16.
Uchwała Nr: XVII/129/2012 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na
lata 2012 – 2017.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-03-28 12:37:12.
Uchwała Nr XVII/128/2012 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 29 lutego 2012r.w sprawie: zmian w uchwale
budżetowej na rok 2012

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-03-28 11:41:43.
Data wprowadzenia: 2012-03-28 11:41:43
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk