2006

Uchwała nr XXX/238/2006 z dnia 24 lutego 2006 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
radnego Pana Marka Lisa.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2006-03-20 10:49:54 | Data modyfikacji: 2018-04-27 10:15:58.
Uchwała nr XXX/239/2006 z dnia 24 lutego 2006 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Wójta Gminy
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2006-03-20 12:31:39 | Data modyfikacji: 2018-04-27 10:19:42.
Uchwała nr XXX/240/2006 z dnia 24 lutego 2006 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej
działającej przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-03-20 12:38:37.
Uchwała nr XXX/241/2006 z dnia 24 lutego 2006 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Wierzbica.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-03-20 12:39:58.
Uchwała nr XXX/242/2006 z dnia 24 lutego 2006 r.
w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Nr
XXI/174/2005 z dnia 30 marca 2005r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu i obszaru
górniczego WIERZBICA III.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-03-20 12:41:48.
Uchwała nr XXX/243/2006 z dnia 24 lutego 2006 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Wójta Gminy podpisanej przez Zarząd Wspólnoty
Mieszkaniowej Nr 17.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-03-20 12:44:41.
Uchwała nr XXXI/244/2006 z dnia 17 marca 2006 r.
w sprawie zobowiązania Wójta Gminy do odkupienia
od Pana Mariana Brusika zam. Rzeczków Kol. 16
wyników badań zgodnie z przedstawionym
rachunkiem.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-03-20 12:46:09 | Data modyfikacji: 2006-04-19 08:37:20.
Uchwała nr XXXI/245/2006 z dnia 17 marca 2006 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli Gminy przez
Najwyższą Izbę Kontroli.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-03-20 12:47:42 | Data modyfikacji: 2006-04-19 08:37:34.
Uchwała nr XXXII/246/2006 z dnia 29 marca 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy
.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-04-20 09:23:22.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/246/2006.
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-04-20 09:24:35.
Uchwała nr XXXII/247/2006 z dnia 29 marca 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-04-20 09:27:47 | Data modyfikacji: 2006-04-20 09:28:01.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/247/2006.
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-04-20 09:29:28.
Uchwała nr XXXIII/248/2006 z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2006-2009.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-05-16 12:24:59.
Załącznik do uchwały nr XXXIII/248/2006.
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-05-16 12:27:39.
Uchwała nr XXXIII/249/2006 z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie sprzedaży działki nr 1349/4
położonej w Wierzbicy oraz części działki nr
310/31 położonej w Rzeczkowie w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-05-16 12:30:56.
Uchwała nr XXXIII/250/2006 z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie udzielenia upoważnień Wójtowi
Gminy w roku budżetowym 2006.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-05-16 12:32:33.
Uchwała nr XXXIII/251/2006 z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie nieudzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-05-16 12:34:44.
Uchwała nr XXXIV/252/2006 z dnia 9 czerwca 2006r.
w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale nr
XXIII/236/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 roku
dotyczącej sprzedaży lokali komunalnych.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-06-21 14:14:52.
Uchwała nr XXXIV/253/2006 z dnia 9 czerwca 2006r.
w sprawie odpłatności za korzystanie z
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wierzbica.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-06-21 14:16:23.
Uchwała nr XXXIV/254/2006 z dnia 9 czerwca 2006r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego
kredytu.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-06-21 14:18:10.
Uchwała nr XXXIV/255/2006 z dnia 9 czerwca 2006r.
w sprawie zmian w budżecie.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-06-21 14:19:26.
Uchwała nr XXXIV/256/2006 z dnia 9 czerwca 2006r.
w sprawie zmian w budżecie.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-06-21 14:20:44.
Uchwała nr XXXIV/257/2006 z dnia 9 czerwca 2006r.
w sprawie zasad i trybu umarzania oraz uzgadniania
w sprawach wierzytelności jednostek
organizacyjnych Gminy Wierzbica z tytułu
należności pieniężnych do których nie stosuje
się przepisów ordynacja podatkowa.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-06-21 14:22:17.
Uchwała nr XXXIV/258/2006 z dnia 9 czerwca 2006r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/290/2002 Rady
Gminy Wierzbica z dnia 26 lutego 2002 roku w
sprawie utworzenia zakładu budżetowego p.n.
„Zakład Wodociągów i Kanalizacji”
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-06-21 14:27:01.
Uchwała nr XXXIV/259/2006 z dnia 9 czerwca 2006r.
w sprawie oddania w dzierżawę na okres dłuższy
niż 3 lata nieruchomości położonej we
Wspólnocie Mieszkaniowej Nr 20 przy ul. J.
Krasickiego w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-06-21 14:28:49.
Uchwała nr XXXIV/260/2006 z dnia 9 czerwca 2006r.
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy
Wierzbicy z Organizacjami Pozarządowymi w roku
2006.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-06-21 14:30:05.
Załącznik do uchwały nr XXXIV/260/2006.
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-06-21 14:33:01.
Uchwała nr XXXIV/261/2006 z dnia 9 czerwca 2006r.
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr
XXXIII/250/2006 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 28
kwietnia 2006 roku.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-06-21 14:34:18.
Uchwała nr XXXIV/262/2006 z dnia 9 czerwca 2006r.
w sprawie zmian w budżecie.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-06-21 14:38:25.
Uchwała nr XXXV/263/2006 z dnia 7 lipca 2006r. w
sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/256/2006
podjętej na sesji Rady Gminy w Wierzbicy w dniu 9
czerwca 2006 roku.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-07-19 11:10:38.
Uchwała nr XXXV/264/2006 z dnia 7 lipca 2006r. w
sprawie zmian w budżecie.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-07-19 11:11:52.
Uchwała nr XXXV/265/2006 z dnia 7 lipca 2006r. w
sprawie zmian w budżecie.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-07-19 11:13:02.
Uchwała nr XXXV/266/2006 z dnia 7 lipca 2006r. w
sprawie wprowadzenia zmian do harmonogramu
wydatków na realizację Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2006 rok stanowiącego załącznik
do uchwały Nr XXIX/231/2005 z dnia 29 grudnia
2005 roku.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-07-19 11:15:02.
Załącznik do uchwały nr XXXV/266/2006.
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-07-19 11:16:20.
Uchwała nr XXXV/267/2006 z dnia 7 lipca 2006r. w
sprawie zmian w budżecie.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-07-19 11:17:29.
Uchwała nr XXXV/268/2006 z dnia 7 lipca 2006r. w
sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego na
nieruchomości rolne i usługowe będące
własnością komunalną.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-07-19 11:18:55.
Uchwała nr XXXV/269/2006 z dnia 7 lipca 2006r. w
sprawie stawek opłaty targowej na 2006 rok.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-07-19 11:20:46.
Uchwała nr XXXV/270/2006 z dnia 7 lipca 2006r. w
sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Wójta Gminy
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2006-07-19 11:23:58 | Data modyfikacji: 2017-03-27 10:33:53.
Uchwała nr XXXV/271/2006 z dnia 7 lipca 2006r. w
sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-07-19 11:25:39.
Uchwała nr XXXVI/274/2006 z dnia 4 sierpnia
2006r. w sprawie zmian w budżecie.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-08-24 09:02:52.
Uchwała nr XXXVI/275/2006 z dnia 4 sierpnia
2006r. w sprawie zmian w budżecie.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-08-24 09:12:00.
Uchwała nr XXXVI/276/2006 z dnia 4 sierpnia
2006r. w sprawie ustalenia stawek opłat z tytułu
sporządzania i udostępniania kserokopii i
odpisów dokumentów udostępnianych obywatelom na
podstawie przepisów ustawy o dostępie do
informacji publicznej z dnia 6 września 2001
roku.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-08-24 09:14:21.
Uchwała nr XXXVI/277/2006 z dnia 4 sierpnia
2006r. w sprawie wprowadzenia zmian do chwały Nr
IX/79/2003 z dnia 05 września 2003 roku w sprawie
ustalenia zasad polityki czynszowej oraz
określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i
socjalne na 2003 rok.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-08-24 09:17:07.
Uchwała nr XXXVI/278/2006 z dnia 4 sierpnia
2006r. w sprawie uchylenia uchwały nr.
XXXV/266/2006 w sprawie wprowadzenia zmian do
harmonogramu wydatków na realizację Gminnego
Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2006 rok podjętej na sesji w dniu
07.07.2006r.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-08-24 09:18:49.
Uchwała nr XXXVI/279/2006 z dnia 4 sierpnia
2006r. w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Wójta Gminy
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2006-08-24 09:20:38 | Data modyfikacji: 2017-03-27 10:36:02.
 Treść uzasadnienia do uchwały nr XXXVI/279/2006

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-08-24 09:21:32.
Uchwała nr XXXVI/280/2006 z dnia 4 sierpnia
2006r. w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Wójta Gminy podpisanej przez Pana
Marka Matejskiego zam. Wierzbica ul. J.
Krasickiego 17/14.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2006-08-24 09:23:11 | Data modyfikacji: 2017-03-27 10:39:41.
 Treść uzasadnienia do uchwały nr XXXVI/280/2006

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-08-24 09:24:29.
Uchwała nr XXXVII/281/2006 z dnia 22 września
2006r. w sprawie zmian w budżecie.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-10-05 12:05:45.
Uchwała nr XXXVII/282/2006 z dnia 22 września
2006r. w sprawie zmian w budżecie.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-10-05 12:06:57.
Uchwała nr XXXVII/283/2006 z dnia 22 września
2006r. w sprawie bezprzetargowego zbycia
nieruchomości.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-10-05 12:08:22.
Uchwała nr XXXVII/284/2006 z dnia 22 września
2006r. w sprawie zmian w budżecie.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-10-05 12:09:32.
Uchwała nr XXXVII/285/2006 z dnia 22 września
2006r. w sprawie ustalenia zakresu i formy
informacji z przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Wierzbicy oraz podległych gminie
Wierzbica samorządowych instytucji kultury.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-10-05 12:16:39.
Uchwała nr XXXVII/286/2006 z dnia 22 września
2006r. w sprawie oddania w użytkowanie na okres
dłuższy niż 3 lata lokalu użytkowego
zlokalizowanego w budynku Nr 20 przy ul. J.
Krasickiego w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-10-05 12:18:09.
UCHWAŁA nr. I/1/2006 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie: wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy W i e r z b i c a
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-01-24 21:22:55.
UCHWAŁA nr. I/2/2006 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie: wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wierzbica
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-01-24 21:40:17.
UCHWAŁA nr. I/3/2006 Rady Gminy Wierzbica z dnia
27 listopada 2006 roku w sprawie: udostępnienia
dokumentów Radzie Gminy
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-01-25 09:35:01 | Data modyfikacji: 2007-02-01 09:54:48.
UCHWAŁA Nr. I/4/2006 Rady Gminy Wierzbica z dnia
27 listopada 2006 roku w sprawie: zmian w
budżecie.
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-01-25 09:54:35 | Data modyfikacji: 2007-01-30 17:17:19.
UCHWAŁA Nr II/5/2006 Rady Gminy Wierzbica z dnia
05 grudnia 2006 roku w sprawie: przekazania
Przewodniczącemu Rady Gmtny w Wierzbicy
czynności przewidzianych dla pracodawcy w
stosunku do Wójta.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-01-25 10:38:35 | Data modyfikacji: 2007-01-30 17:17:56.
UCHWAŁA Nr. II/6/2006 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 05 grudnia 2006 roku w sprawie: przyznania
limitu kilometrów dla Wójta Gminy Wierzbica.
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-01-28 19:38:23 | Data modyfikacji: 2007-01-30 17:15:15.
UCHWAŁA Nr. II/7/2006 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 05 grudnia 2006 roku w sprawie: ustalenia
wynagrodzenia dla Wójta Gminy Wierzbica.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-01-30 17:11:32 | Data modyfikacji: 2007-01-30 17:15:41.
UCHWAŁA Nr. II/8/2006 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 05 grudnia 2006 roku w sprawie: ustalenia
diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych.
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-01-30 17:33:43.
UCHWAŁA Nr. II/9/2006 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 05 grudnia 2006 roku w sprawie: Ustalenia
diet oraz zwrotu kosztów podróży dla
przewodniczących jednostek pomocniczych Gminy.
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-01-30 17:37:01.
UCHWAŁA Nr. II/10/2006 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 05 grudnia 2006 roku w sprawie: ustalenia
Przewodniczącemu Rady Gminy diety w formie
ryczałtu.
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-01-30 17:40:38.
UCHWAŁA nr. II/11/2006 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 05 grudnia 2006 roku w sprawie: ustalenia
liczby i rodzajów stałych komisji Rady Gminy.
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-01-30 17:42:35.
UCHWAŁA nr. II/12/2006 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 05 grudnia 2006 roku w sprawie: powołania
Komisji Rewizyjnej.
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-01-30 17:45:40.
UCHWAŁA nr. II/13/2006 Rady Gminy Wierzbica a
dnia 05 grudnia 2006 roku w sprawie: powołania
Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury i Sportu.
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-01-30 17:50:26.
UCHWAŁA nr. II/14/2006 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 05 grudnia 2006 w sprawie : powołania
Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Spraw
Samorządowych.
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-01-30 17:53:15.
UCHWAŁA nr. II/15/2006 Rady Gminy Wierzbica a
dnia 05 grudnia 2006 roku w sprawie: powołania
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-01-30 17:58:58.
UCHWAŁA Nr III/16/2006 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie obniżenia
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
na 2007 rok.
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-01-30 18:07:41.
UCHWAŁA Nr. III/17/2006 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 14 grudnia 2006 rokuw sprawie określenia
stawek w podatku od nieruchomości na 2007 rok.
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-01-30 18:13:28.
UCHWAŁA Nr. III/l8/2006 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 14 grudnia 2006 rokuw sprawie zwolnień w
podatku od nieruchomości na 2007 rok
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-01-30 18:16:07.
UCHWAŁA Nr. III/l9/2006 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od posiadania psów.
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-01-30 18:18:38.
UCHWAŁA Nr. III/20/2006 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 14 grudnia 2006 w sprawie stawek podatku od
środków transportowych.
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-01-30 18:22:27.
UCHWAŁA Nr. III/21/2006 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 14 grudnia 2006 roku sprawie wynagradzania
inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego,
leśnego i od nieruchomości.
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-01-30 18:27:20.
UCHWAŁA Nr. III/22/2006 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia
opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz
sposobu jej poboru.
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-01-30 18:29:39.
UCHWAŁA Nr. III/23/2006 Rady Gminy Wierzbica
z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie:
wyrównania wynagrodzenia byłego Wójta Gminy
Pana Sylwestra Kopyckiego.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-01-30 18:32:41.
UCHWAŁA Nr. III/24/2006 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie: zmian w
budżecie.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-01-30 18:38:39.
UCHWAŁA Nr. III/24/2006 - załącznik
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-01-31 09:37:00.
UCHWAŁA Nr. III/25/2006 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie: zmian w
budżecie.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-01-31 10:55:46.
UCHWAŁA Nr. III/26/2006 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie: zmian w
budżecie.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-01-31 10:59:17.
UCHWAŁA Nr. III/27/2006 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie: zwolnień od
podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
realizujących nowe inwestycje.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-01-31 11:02:41.
UCHWAŁA Nr. III/28/2006 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: zwolnień od
podatku od środków transportowych dla
przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-01-31 11:06:24.
UCHWAŁA Nr. III/29/2006 Rady Gminy Wierzbica
dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: wprowadzenia
zmian do uchwały Rady Gminy Wierzbica nr.
XXXI/303/2002 z dnia 23 kwietnia 2002 roku w
sprawie ustalenia stawek wynajmu lokali
użytkowych stanowiących własność komunalną
na okres powyżej 3-ch lat.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-01-31 11:15:23.
UCHWAŁA Nr. III/30/2006 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 28.12. 2006 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Wierzbica".
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-01-31 11:18:15.
UCHWAŁA Nr. III/31/2006 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: zarządzenia
wyborów organów samorządu mieszkańców.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-01-31 11:19:15 | Data modyfikacji: 2007-01-31 11:22:25.
UCHWAŁA Nr. III/32/2006 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 grudnia 2006r.w sprawie : przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i innych Uzależnień.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-01-31 11:24:52.
UCHWAŁA Nr. III/32/ - załącznik
 Treść załącznika.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-01-31 11:26:08.
UCHWAŁA Nr. III/33/2006 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: zmian w
budżecie.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-01-31 11:31:54.
U CHWAŁA Nr.III/34/2006 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: zmian w
budżecie.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-01-31 11:40:24.
Data wprowadzenia: 2007-01-31 11:40:24
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk