2008

U c h w a ł a Nr XXVI/190/2008 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie:
ustalenia wydatków niewygasających z upływem
roku budżetowego.

Załącznik 1

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-03-12 21:34:08.
U C H W A Ł A Nr XXVI/189/2008 R A D Y G M I
N Y W W I E R Z B I C Y z dnia 30 grudnia 2008
roku w sprawie :zmian w budżecie na rok 2008 .

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-03-12 20:42:04.
Uchwała Nr XXVI/188/2008 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: uchwalenia
budżetu na rok 2009.

Załącznik 1

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-01-18 21:23:56.
U C H WA Ł A Nr XXVI/187/2008 Rady Gminy W i e
r z b i c a z dnia 30 grudnia 2008 roku w
sprawie:ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla
pracowników zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych jednostek samorządu
terytorialnego .
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-01-11 21:52:22.
UCHWAŁA NR XXVI/186/2008 RADY GMINY W WIERZBICY z
dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: ustalenia
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków Ochotniczych Straży Pożarnych,
którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez
Państwową Straż Pożarną lub gminę.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-01-11 21:30:19.
Uchwała Nr XXVI /185/2008 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 30 grudnia 2008r w sprawie : przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i innych Uzależnień.

Załącznik 1

Załącznik 2

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-01-11 20:48:35.
U C H W A Ł A nr. XXVI/184/2008 Rady Gminy W i
e r z b i c a z dnia 30 grudnia 2008 roku w
sprawie: powołania Komisji Zdrowia, Oświaty,
Kultury i Sportu.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-01-05 20:52:45.
U C H W A Ł A nr. XXV/183/2008 Rady Gminy W i e
r z b i c a a dnia 01 grudnia 2008 roku w
sprawie: powołania członka Komisji Zdrowia,
Oświaty, Kultury i Sportu.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-15 22:14:03.
UCHWAŁA nr XXV/182/2008 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 1 grudnia 2008r. sprawie : wprowadzenia zmian
do uchwały Rady Gminy Wierzbica nr XI/82/2007 z
dnia 27 listopada w sprawie stawek opłaty
targowej.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-15 22:12:22.
U C H W A Ł A nr. XXV/181/2008 Rady Gminy W i
e r z b i c a z dnia 01 grudnia 2008 roku w
sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy W i e r z b i c a
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-15 22:09:21.
UCHWAŁA Nr XXV/180/2008 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 1 grudnia 2008 r.w sprawie : poboru podatków
w drodze inkasa.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-15 21:30:20.
Uchwała Nr XXV/179/2008 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 1 grudnia 2008 r.w sprawie: obniżenia
średniej ceny skupu żyta na rok 2009 dla
ustalenia podatku rolnego.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-15 21:28:05.
Uchwała Nr XXV/178/2008 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie :
ustalenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-15 21:24:00.
Uchwała Nr XXV/177/2008 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 1 grudnia 2008 r.w sprawie : ustalenia
stawek podatku od nieruchomości .
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-15 21:21:22.
U C H W A Ł A Nr XXV/176/2008 R A D Y G M I N
Y W W I E R Z B I C Y z dnia 1 grudnia 2008
roku w sprawie :zmian w budżecie na rok 2008 .
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-15 21:15:47.
U C H W A Ł A XXV//175/2008 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 1 grudnia 2008roku w sprawie:
wprowadzenia zmiany w uchwale nr XXIII/236/2001 z
dnia 24 kwietnia 2001 roku dotyczącej sprzedaży
lokali komunalnych.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-14 18:26:00.
U c h w a ł a Nr XXV/174/2008 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie:
sprzedaży działek nr 310/60, 310/63, 310/65
położonych w Rzeczkowie w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-14 18:24:01.
U C H W A Ł A nr. XXV/173/2008 Rady Gminy W i
e r z b i c a z dnia 01 grudnia 2008 roku w
sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
W i e r z b i c a.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-14 18:22:10.
U C H W A Ł A nr. XXIV/172/2008 Rady Gminy W
i e r z b i c a z dnia 04 listopada 2008 roku
w sprawie: odwołania Przewodniczącego Rady
Gminy W i e r z b i c a.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-10 17:20:19.
U C H W A Ł A Nr XXIV/171/2008 R A D Y G M I
N Y W W I E R Z B I C Y z dnia 4 listopada
2008 roku w sprawie :zmian w budżecie na rok 2008
.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-08 21:38:14.
U c h w a ł a Nr XXIV/170 /2008 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie
: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIX/141/2008
Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 23 czerwca 2008
roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego
kredytu, zmienionej Uchwałą Nr XXI/149/2008
Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 29 lipca 2008roku.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-08 21:36:04.
U C H W A Ł A Nr XXIV/169/2008 R A D Y G M I
N Y W W I E R Z B I C Y z dnia 4 listopada
2008 roku w sprawie : przystąpienia Gminy
Wierzbica do wspólnej z Województwem Mazowieckim
realizacji zadania o nazwie: „ Remont chodnika i
zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 727 w
miejscowości Wierzbica”.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-08 21:33:03.
U C H W A Ł A Nr XXIV/168/2008 R A D Y G M I
N Y W W I E R Z B I C Y z dnia 4 listopada
2008 roku w sprawie : udzielenia pomocy
finansowej Gminie Miasta Radom .
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-08 21:29:20.
U C H W A Ł A Nr XXIV/167/2008 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania
wieczystego w nieruchomości o pow. 57,2112 ha
położonej w Wierzbicy w drodze bezprzetargowej
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-08 21:26:38.
U c h w a ł a Nr XXIV/166/2008 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 4 listopada 2008 roku w
sprawie: bezprzetargowego zbycia nieruchomości
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-08 21:20:41.
Uchwała nr XXIV/165/2008 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 04 listopada 2008 w sprawie: przedłużenia
czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-08 21:12:09.
U C H W A Ł A NR XXIII/164/2008 RADY GMINY W
I E R Z B I C A z dnia 30 września 2008 roku w
sprawie: zasad korzystania ze stołówek szkolnych
w szkołach, dla których organem prowadzącym
jest Gmina W i e r z b i c a .
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-08 21:08:28.
UCHWAŁA NR XXIII/163/2008 Rady Gminy W i e r z b
i c a z dnia 30 września 2008 r.w sprawie:
zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości
Pomorzany
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-08 21:05:46.
Uchwała nr, XXIII/162/2008 Rady Gminy W i e r z
b i c a z dnia 30 września 2008 roku w sprawie:
wprowadzenia zmian do uchwały Rady Gminy
Wierzbica nr. XI/82/2007 z dnia 27 listopada 2007
roku w sprawie: stawek opłaty targowej
zmienionej uchwałą nr.XII/104/2007 z dnia 28
grudnia 2007 roku.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-08 21:00:16.
U c h w a ł a Nr XXIII/161/2008 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 30 września 2008 roku w
sprawie: bezprzetargowego zbycia nieruchomości.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-08 20:57:05.
U c h w a ł a Nr XXIII/160/2008 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 30 września 2008 roku w
sprawie: bezprzetargowego zbycia nieruchomości .
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-08 20:53:51.
UCHWAŁA NR XXIII/159/2008 Rady Gminy W i e r z b
i c a z dnia 30 września 2008 r.w sprawie:
przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-08 20:51:22.
UCHWAŁA NR XXIII/158/2008 RADY GMINY W WIERZBICY
z dnia 30 września 2008 r.w sprawie: uchwalenia
„Strategii Rozwoju Gminy Wierzbica na lata
2007-2020”.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-05 17:14:45.
U C H W A Ł A Nr XXIII/157/2008 R A D Y G M I
N Y W W I E R Z B I C Y z dnia 30 września
2008 roku w sprawie :zmian w budżecie na rok 2008
.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-05 17:12:42.
U C H W A Ł A Nr XXII/156/2008 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie:
wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XIX/146/2008 z
dnia 27.06.2008 roku dotyczącej wyrażenia zgody
na nieodpłatne przejecie nieruchomości.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-05 17:10:09.
Uchwała Rady Gminy Wierzbica nr XXII / 155/ 2008
z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie: wyrażenia
zgody na poręczenie przez Gminę Wierzbica
kredytu konsumpcyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej
„RAZEM” w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-05 17:08:21.
U C H W A Ł A NR XXII/154/2008 Rady Gminy
W i e r z b i c a z dnia 29 sierpnia 2008 roku w
sprawie : ustalenia szczegółowych zasad
udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli,
którym powierzono stanowisko kierownicze w
szkołach, oraz zasad zwalniania od obowiązku
realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-05 10:32:32.
U C H W A Ł A NR XXII/153/2008 Rady Gminy W
i e r z b i c a z dnia 29 sierpnia 2008 roku w
sprawie :określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta
Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i
logopedów.

Załącznik 1

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-05 10:28:27 | Data modyfikacji: 2008-12-05 10:29:37.
U C H W A Ł A Nr XXII/152/2008 R A D Y G M I
N Y W W I E R Z B I C Y z dnia 29 sierpnia
2008 roku w sprawie :zmian w budżecie na rok 2008
.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-03 16:05:45.
Uchwała Rady Gminy Wierzbica nr XXI/ 151/2008 z
dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie: wyrażenia
zgody na poręczenie przez Gminę Wierzbica
kredytu konsumpcyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej
„RAZEM” w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-08-07 21:48:53.
U C H W A Ł A Nr XXI / 150 //2008 R A D Y G M
I N Y W W I E R Z B I C Y z dnia 29 lipca 2008
roku w sprawie :zmian w budżecie na rok 2008 .
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-08-07 21:46:49.
U c h w a ł a Nr XXI/ 149 /2008 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie :
wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIX/141/2008 Rady
Gminy w Wierzbicy z dnia 23 czerwca 2008 roku w
sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-08-07 21:43:54.
U C H W A Ł A Nr XXI/148/2008 R A D Y G M I N
Y W W I E R Z B I C Y z dnia 29 lipca 2008
roku w sprawie :zmian w budżecie na rok 2008 .

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-08-07 21:37:59.
U c h w a ł a Nr XX/147/2008 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie:
skorzystania z prawa pierwokupu dotyczącego
działek nr 310/60,310/63 i 310/65 położonych w
Rzeczkowie
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-08-07 21:30:35.
U C H W A Ł A Nr XIX/146/2008 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 27.06.2008 roku w sprawie
wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie
nieruchomości
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-08-07 21:26:50.
Uchwała Nr XIX/145/2008 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 27 czerwca 2008roku w sprawie: uregulowania
ceny za zakup prawa użytkowania wieczystego na
rzecz Gminy Wierzbica.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-07-29 22:36:26.
Uchwała Nr XIX/144/2008 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie :zakupu prawa
użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Wierzbica.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-07-29 22:33:59.
Uchwała nr. XIX/143/2008 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie
wprowadzenia zmian do statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej zatwierdzonego uchwałą nr.
XIII/108/2008 z dnia 25 stycznia 2008 roku
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-07-29 22:28:01.
Uchwała Nr XIX/142 /2008 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie: rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy

Załącznik 1

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2008-07-17 22:33:37 | Data modyfikacji: 2017-03-27 10:51:57.
U c h w a ł a Nr XIX/141 /2008 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie :
zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-07-13 22:15:52.
U C H W A Ł A Nr XIX/140/2008 R A D Y G M I N
Y W W I E R Z B I C Y z dnia 27 czerwca 2008
roku w sprawie :zmian w budżecie na rok 2008 .

Załącznik 1

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-07-13 22:09:15 | Data modyfikacji: 2008-07-13 22:21:05.
U C H W A Ł A NR XVIII/139/2008 RADY GMINY
W W I E R Z B I C Y z dnia 21 maja 2008
roku w sprawie: zmiany wynagrodzenia Wójta
Gminy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-06-11 20:48:09.
Uchwała Nr XVIII/138/2008 Rady Gminy Wierzbica W
sprawie zakupu prawa użytkowania wieczystego na
rzecz Gminy Wierzbica.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-06-11 20:45:26.
Uchwała nr XVIII/137/2008 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 21 maja 2008 roku w sprawie: przedłużenia
czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-06-08 21:32:29.
U C H W A Ł A Nr XVIII/136/2008 R A D Y G M I
N Y W W I E R Z B I C Y z dnia 21 maja 2008
roku w sprawie :zmian w budżecie na rok 2008 .

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-06-08 21:25:13 | Data modyfikacji: 2008-06-08 21:29:58.
UCHWAŁA NR XVIII/135/2008 RADY GMINY WIERZBICA z
dnia 21.05.2008r.w sprawie: ustalenia wartości
jednego punktu dla pracowników Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-06-08 21:21:57.
Uchwała Nr XVIII/134/2008 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 21 Maja 2008 roku.w sprawie: zwolnienia z
czynszu za wynajem lokalu użytkowego
stanowiącego własność komunalną.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-06-08 21:18:40.
Uchwała nr. XVII/133/2008 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 28.04.2008 roku.w sprawie przystąpienia
Gminy Wierzbica do realizacji projektu w ramach
Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-05-24 13:53:54.
Uchwała Nr XVII/132 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia
28.04.2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie przez gminę Wierzbica do
przedsięwzięcia dotyczącego projektu
szkoleniowego dla kadr urzędów administracji
samorządowej opracowanego dla Priorytetu V
„Dobre rządzenie" Działania 5.2.
„Wzmocnienie potencjału administracji
samorządowej" Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja
zarządzania w administracji samorządowej"
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-05-24 13:52:07.
UCHWAŁA Nr. XVII/131 /2008 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 28 kwietnia 2008 roku sprawie:
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-05-24 13:47:39.
Uchwała Nr XVII/130/2008 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 28 kwietnia 2008 roku.w sprawie :
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
radomskiemu.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-05-24 13:46:04.
UCHWAŁA Nr XVII /129/2008 RADY GMINY W
WIERZBICY z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie
:zmian w budżecie na rok 2008 .
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-05-24 13:44:33.
UCHWAŁA Nr XVII/128/2008 RADY GMINY W1ERZBICA z
dnia 28 Kwietnia 2008 roku. W sprawie:
wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVI/123/2008
Rady Gminy Wierzbica z dnia 28.03.2008 r. w
sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Wierzbica.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-05-24 13:42:53.
UCHWAŁA NR XVII/127/2008 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 28 kwietnia 2008 roku. w sprawie: ustalenia
obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w
Łączanach.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-05-24 13:38:08 | Data modyfikacji: 2008-05-24 13:39:37.
UCHWAŁA NrXVII/126/2008 Rady Gminy wWierzbicy
z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie: ustalenia
planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę W i e r z b i c a.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-05-24 13:36:42.
UCHWAŁA Nr XVII/125/2008 Rady Gminy w
Wierzbicy z dnia 28 kwietnia 2008 roku.w sprawie
:likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w S u I
i s z c e.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-05-24 13:34:24.
Uchwała Rady Gminy Wierzbica Nr XVI/124//08
z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Wierzbica zezwolenia na podpisanie
Porozumienia Inwestycyjnego z firmą Lagan Cement
Ltd. Z siedzibą w Irlandii,Landsdown Cement
Works,Killaskillen, Kinnegad,Co. West Meath, oraz
upoważnienia go do negocjowania z firmą Lagan
Cement Ltd umowy dzierżawy nieruchomości.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-05-24 13:32:36.
UCHWAŁA Nr XVI/123/2008 RADY GMINY WIERZBICA z
dnia 28.03.2008 roku W sprawie: uchwalenia Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Wierzbica.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-05-24 13:30:00.
UCHWAŁA Nr XVI/122/2008 RADY GMINY
WWIERZBICY z dnia 28 marca 2008 roku.w sprawie
:zmian w budżecie na rok 2008 .
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-05-24 13:27:34.
UCH WAŁA nr. XVI/121/2008 Rady Gmina Wierzbica
z dnia 28.03.2008r.w sprawie przyjęcia gminnego
programu aktywności lokalnej na lata 2008-2013.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-05-24 13:25:18.
Uchwała Nr XVI/120/2008 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 28 marca 2008 roku w sprawie:
bezprzetargowego zbycia nieruchomości.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-05-24 13:22:53.
UCHWAŁA NrXVI/119/2008 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 marca 2008 roku w sprawie: wyrażenia
zgody na nabycie nieruchomości w drodze
bezprzetargowej.
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-05-23 10:26:46.
Uchwała Nr XVI/118/2008 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 marca 2008 roku w sprawie: przejęcia
prawa użytkowania wieczystego na rzecz Gminy
Wierzbica w zamian za zobowiązania podatkowe
powstałe w okresie upadłości zakładu
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-05-19 15:20:48.
UCHWAŁA Nr XV/117/2008 RADY GMINY W
WIERZBICY z dnia 07 marca 2008 roku w sprawie
:zmian w budżecie na rok 2008 .
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-05-19 15:19:11.
UCHWAŁA Nr XV/116/2008 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 7 marca 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości w drodze
bezprzetargowej.
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-05-19 15:11:15.
UCHWAŁA Nr XV/115/2008 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 7 marca 2008 roku w sprawie: przekazania na
rzecz Gminy Wierzbica nakładów w postaci asfaltu
na drogach gminnych w zamian za zaległe
zobowiązania podatkowe powstałe w okresie
upadłości zakładu
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-05-19 15:09:43.
U C H W A Ł A nr. XIV/113/2008 Rady Gminy
Wierzbica z dnia 25 lutego 2008 roku. w sprawie:
wprowadzenia zmian do uchwały nr. XIII/106/2008 z
dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie:przyjęcia
Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i innych Uzależnień.
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-05-19 15:04:37.
Uchwała Nr XIV/112 /2008 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie: rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2008-05-19 15:02:30 | Data modyfikacji: 2017-03-27 10:49:15.
UCHWAŁA NR XIV/111/2008 RADY GMINY W WIERZBICY z
dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie: ustalenia
regulaminu wynagradzania nauczycieli
określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom
dodatków do wynagrodzenia.
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-05-19 15:00:21.
UCHWAŁA Nr. XIV/110/2008 Rady Gminy Wierzbica
z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie: porozumienia
międzygminnego dot. realizacji projektu
stworzenia Lokalnej Grupy Działania.
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-05-19 14:57:38.
UCHWAŁA Nr XIV/109/08 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie :zamiaru
likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w S u l
i s z c e.
  Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-05-19 14:55:56.
Uchwała Nr XIII/108/2008 Rady Gminy w Wierzbicy a
dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia
statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-05-10 11:38:24.
Uchwała Nr XIII/107/2008 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na rok 2008.Rada Gminy w Wierzbicy
uchwala plan budżetu na rok 2008.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-05-10 11:34:36.
Uchwała Nr XIII/106/2008 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie : przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i innych Uzależnień.
 Treść uchwały.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-05-10 11:26:18.
Data wprowadzenia: 2008-05-10 11:26:18
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk