2018

Uchwała Nr XLIV/278/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie: przyjęcia
Planu Pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-08 14:26:57.
Uchwała Nr XLIV/279/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany w
Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-07 12:54:24 | Data modyfikacji: 2018-02-08 14:24:12.
Uchwała Nr XLIV/280/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica
na lata 2018-2026
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-07 12:55:37 | Data modyfikacji: 2018-02-08 14:24:06.
Uchwała Nr XLIV/281/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia
pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-07 12:56:53 | Data modyfikacji: 2018-02-08 14:23:58.
Uchwała Nr XLIV/282/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia
pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-07 12:58:03 | Data modyfikacji: 2018-02-08 14:23:50.
Uchwała Nr XLIV/283.2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie oddania w
najem pomieszczenia położonego na parterze
budynku Nr 10 przy ul. Ignacego Krasickiego w
Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-03-27 09:14:35.
Uchwała Nr XLV/284/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 22 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia
projektu oraz wniesienia wkładu finansowego i
rzeczowego do projektu pt. "Aktywni zawodowo"
RPMA.09.01.00-14-9784/17 współfinansowanego w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-03-27 09:16:46 | Data modyfikacji: 2018-04-20 08:16:14.
Uchwała Nr XLV/285/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 22 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody
na oddanie jednostce organizacyjnej zabudowaną
nieruchomość w trwały zarząd na czas
nieokreślony oraz udzielenie bonifikaty od
opłaty rocznej
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-03-27 09:17:52 | Data modyfikacji: 2018-04-18 09:22:22.
Uchwała Nr XLV/286/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 22 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Wierzbica w 2018 roku”

Treść uchwały

Załącznik nr 1 - Program opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbica w 2018 roku

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-03-27 09:19:45 | Data modyfikacji: 2018-03-27 09:22:00.
Uchwała Nr XLV/287/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 22 marca 2018 roku w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
Wierzbica, Polany Kolonia, Polany
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-03-27 09:22:56.
Uchwała Nr XLV/288/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 22 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia
Zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbica
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-03-27 09:24:12.
Uchwała Nr XLV/289/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2018

Treść uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-03-27 09:25:43 | Data modyfikacji: 2018-03-27 09:27:01.
Uchwała Nr XLV/290/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 22 marca 2018 roku w sprawie w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica
na lata 2018-2026

Treść uchwały

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-03-27 09:29:02.
Uchwała Nr XLV/291/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały
Nr XLIII/277/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28
grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-03-27 09:30:54.
Uchwała Nr XLVI/292/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 marca 2018 roku w sprawie ustalenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w publicznych przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Wierzbica
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-04-20 07:33:32.
Uchwała Nr XLVI/293/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia
wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Wierzbica na lata 2018
- 2022

Treść uchwały

Załącznik - Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wierzbica na lata 2018 - 2022

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-04-20 07:36:21.
Uchwała Nr XLVII/294/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparci
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-15 11:36:17.
Uchwała Nr XLVII/295/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie uchwalenia
Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunkowań
zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbica
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-15 11:41:48 | Data modyfikacji: 2018-05-16 09:16:40.
Uchwała Nr XLVII/296/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania
połączenia gmin w celu utworzenia okręgu
wyborczego do Rady Powiatu w Radomiu
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-15 11:41:56 | Data modyfikacji: 2018-05-17 13:03:32.
Uchwała Nr XLVII/297/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie oddania w
dzierżawę na okres 6 miesięcy części działki
nr 1073/2 położonej w Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-15 11:42:59.
Uchwała Nr XLVII/298/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 25 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę
w sprawie sprzedaży lokali komunalnych
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-15 11:44:42 | Data modyfikacji: 2018-05-15 11:47:52.
Uchwała Nr XLVII/299/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-15 11:48:37.
Uchwała Nr XLVII/300/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbica
na lata 2018 - 2026
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-15 11:50:07.
Uchwała Nr XLVIII/301/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 18 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-21 11:59:49.
Uchwała Nr XLIX/302/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 czerwca 2018 w sprawie w sprawie
rozpatrzenia anonimowej skargi w sprawie
organizacji poboru opłaty targowej

Treść uchwały

Treść uzasadnienia

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-26 10:54:51 | Data modyfikacji: 2018-07-24 08:55:16.
Uchwała Nr XLIX/303/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 czerwca 2018 w sprawie określenia
tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,
psychologów, logopedów i doradców zawodowych
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Wierzbica
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-26 10:55:41 | Data modyfikacji: 2018-07-24 08:54:22.
Uchwała Nr XLIX/304/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 czerwca 2018 w sprawie oddania w
dzierżawę na okres 3 lat działek nr 1420/8 i
1420/10 położonych w Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-26 10:57:06 | Data modyfikacji: 2018-07-24 08:54:31.
Uchwała Nr XLIX/305/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 czerwca 2018 w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne nabycie nieruchomości
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-26 10:58:23 | Data modyfikacji: 2018-07-24 08:54:36.
Uchwała Nr XLIX/306/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 czerwca 2018 w sprawie oddania w
dzierżawę na okres 3 lat działki nr 1349/2
położonej w Wierzbicy.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-26 11:01:36 | Data modyfikacji: 2018-07-24 08:54:41.
Uchwała Nr L/308/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia
28 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2017
rok
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-24 08:39:50.
Uchwała Nr L/309/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia
28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2017 rok
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-24 08:41:53.
Uchwała Nr L/310/208 Rady Gminy Wierzbica z dnia
28 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia i
przekazania projektu regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Wierzbica do zaopiniowania

Treść uchwały

Załącznik - Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-24 08:44:19.
Uchwała Nr L/311/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia
28 czerwca 2018 roku w sprawie oddania w
dzierżawę na okres 3 lat działki nr 1572/5
położonej w Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-24 08:47:01.
Uchwała Nr L/312/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia
28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-24 08:48:25.
Uchwała Nr L/313/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia
28 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-24 08:50:09.
Uchwała Nr L/314/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia
28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata
2018-2026
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-24 08:51:22.
Uchwała Nr L/315/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia
28 czerwca 2018 roku zmieniająca uchwałę w
sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-24 08:53:19.
Uchwała Nr L/316/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia
28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Wierzbica
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-26 18:39:41.
Uchwała Nr LI/317/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody
na współdziałanie z Gminą Kowala w celu
realizacji projektu partnerskiego pn. "Budowa
Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica"
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-26 18:42:07.
Uchwała Nr LI/318/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-26 18:44:15 | Data modyfikacji: 2018-09-27 08:04:15.
Data wprowadzenia: 2018-09-26 18:44:15
Data modyfikacji: 2018-09-27 08:04:15
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski