2018

Uchwała Nr XLIV/278/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie: przyjęcia
Planu Pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-08 14:26:57.
Uchwała Nr XLIV/279/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany w
Uchwale Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-07 12:54:24 | Data modyfikacji: 2018-02-08 14:24:12.
Uchwała Nr XLIV/280/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica
na lata 2018-2026
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-07 12:55:37 | Data modyfikacji: 2018-02-08 14:24:06.
Uchwała Nr XLIV/281/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia
pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-07 12:56:53 | Data modyfikacji: 2018-02-08 14:23:58.
Uchwała Nr XLIV/282/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia
pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-07 12:58:03 | Data modyfikacji: 2018-02-08 14:23:50.
Uchwała Nr XLIV/283.2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie oddania w
najem pomieszczenia położonego na parterze
budynku Nr 10 przy ul. Ignacego Krasickiego w
Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-03-27 09:14:35.
Uchwała Nr XLV/284/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 22 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia
projektu oraz wniesienia wkładu finansowego i
rzeczowego do projektu pt. "Aktywni zawodowo"
RPMA.09.01.00-14-9784/17 współfinansowanego w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-03-27 09:16:46 | Data modyfikacji: 2018-04-20 08:16:14.
Uchwała Nr XLV/285/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 22 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody
na oddanie jednostce organizacyjnej zabudowaną
nieruchomość w trwały zarząd na czas
nieokreślony oraz udzielenie bonifikaty od
opłaty rocznej
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-03-27 09:17:52 | Data modyfikacji: 2018-04-18 09:22:22.
Uchwała Nr XLV/286/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 22 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Wierzbica w 2018 roku”

Treść uchwały

Załącznik nr 1 - Program opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbica w 2018 roku

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-03-27 09:19:45 | Data modyfikacji: 2018-03-27 09:22:00.
Uchwała Nr XLV/287/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 22 marca 2018 roku w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu
Wierzbica, Polany Kolonia, Polany
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-03-27 09:22:56.
Uchwała Nr XLV/288/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 22 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia
Zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbica
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-03-27 09:24:12.
Uchwała Nr XLV/289/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2018

Treść uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-03-27 09:25:43 | Data modyfikacji: 2018-03-27 09:27:01.
Uchwała Nr XLV/290/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 22 marca 2018 roku w sprawie w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica
na lata 2018-2026

Treść uchwały

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-03-27 09:29:02.
Uchwała Nr XLV/291/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały
Nr XLIII/277/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28
grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-03-27 09:30:54.
Uchwała Nr XLVI/292/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 marca 2018 roku w sprawie ustalenia
wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w publicznych przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Wierzbica
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-04-20 07:33:32.
Uchwała Nr XLVI/293/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia
wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Wierzbica na lata 2018
- 2022

Treść uchwały

Załącznik - Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wierzbica na lata 2018 - 2022

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-04-20 07:36:21.
Uchwała Nr XLVII/294/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparci
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-15 11:36:17.
Uchwała Nr XLVII/295/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie uchwalenia
Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunkowań
zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbica
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-15 11:41:48 | Data modyfikacji: 2018-05-16 09:16:40.
Uchwała Nr XLVII/296/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zaopiniowania
połączenia gmin w celu utworzenia okręgu
wyborczego do Rady Powiatu w Radomiu
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-15 11:41:56 | Data modyfikacji: 2018-05-17 13:03:32.
Uchwała Nr XLVII/297/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie oddania w
dzierżawę na okres 6 miesięcy części działki
nr 1073/2 położonej w Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-15 11:42:59.
Uchwała Nr XLVII/298/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 25 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę
w sprawie sprzedaży lokali komunalnych
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-15 11:44:42 | Data modyfikacji: 2018-05-15 11:47:52.
Uchwała Nr XLVII/299/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-15 11:48:37.
Uchwała Nr XLVII/300/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbica
na lata 2018 - 2026
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-15 11:50:07.
Uchwała Nr XLVIII/301/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 18 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-21 11:59:49.
Uchwała Nr XLIX/302/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 czerwca 2018 w sprawie w sprawie
rozpatrzenia anonimowej skargi w sprawie
organizacji poboru opłaty targowej

Treść uchwały

Treść uzasadnienia

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-26 10:54:51 | Data modyfikacji: 2018-07-24 08:55:16.
Uchwała Nr XLIX/303/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 czerwca 2018 w sprawie określenia
tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,
psychologów, logopedów i doradców zawodowych
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Wierzbica
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-26 10:55:41 | Data modyfikacji: 2018-07-24 08:54:22.
Uchwała Nr XLIX/304/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 czerwca 2018 w sprawie oddania w
dzierżawę na okres 3 lat działek nr 1420/8 i
1420/10 położonych w Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-26 10:57:06 | Data modyfikacji: 2018-07-24 08:54:31.
Uchwała Nr XLIX/305/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 czerwca 2018 w sprawie wyrażenia zgody na
odpłatne nabycie nieruchomości
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-26 10:58:23 | Data modyfikacji: 2018-07-24 08:54:36.
Uchwała Nr XLIX/306/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 czerwca 2018 w sprawie oddania w
dzierżawę na okres 3 lat działki nr 1349/2
położonej w Wierzbicy.
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-26 11:01:36 | Data modyfikacji: 2018-07-24 08:54:41.
Uchwała Nr L/308/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia
28 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2017
rok
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-24 08:39:50.
Uchwała Nr L/309/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia
28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2017 rok
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-24 08:41:53.
Uchwała Nr L/310/208 Rady Gminy Wierzbica z dnia
28 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia i
przekazania projektu regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Wierzbica do zaopiniowania

Treść uchwały

Załącznik - Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-24 08:44:19.
Uchwała Nr L/311/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia
28 czerwca 2018 roku w sprawie oddania w
dzierżawę na okres 3 lat działki nr 1572/5
położonej w Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-24 08:47:01.
Uchwała Nr L/312/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia
28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-24 08:48:25.
Uchwała Nr L/313/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia
28 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-24 08:50:09.
Uchwała Nr L/314/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia
28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata
2018-2026
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-24 08:51:22.
Uchwała Nr L/315/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia
28 czerwca 2018 roku zmieniająca uchwałę w
sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-24 08:53:19.
Uchwała Nr L/316/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia
28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Wierzbica
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-26 18:39:41.
Uchwała Nr LI/317/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody
na współdziałanie z Gminą Kowala w celu
realizacji projektu partnerskiego pn. "Budowa
Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica"
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-26 18:42:07.
Uchwała Nr LI/318/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-26 18:44:15 | Data modyfikacji: 2018-09-27 08:04:15.
Uchwała Nr LII/319/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 27.09.2018 w sprawie zamiany Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-10-24 08:44:56.
Uchwała Nr LIII/320/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 27 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Statucie Gminy Wierzbica
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:52:24.
Uchwała Nr LII/321/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 27 września 2018 w sprawie nadania statutów
sołectwom: Błędów, Dąbrówka Warszawska,
Łączany, Podgórki, Polany, Polany Kolonia,
Pomorzany, Pomorzany Kolonia, Ruda Wielka,
Rzeczków , Stanisławów, Suliszka, Wierzbica
Osada, Wierzbica Kolonia, Zalesice, Zalesice
Kolonia
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-03-01 09:55:39 | Data modyfikacji: 2019-03-01 09:56:11.
Uchwała Nr LII/322/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 24.10.2018 w sprawie w sprawie wyrażenia
zgody na oddanie jednostce organizacyjnej Gminy
Wierzbica – Zakładowi Wodociągów i
Kanalizacji w Wierzbicy nieruchomości
położonych w Wierzbicy, Polanach, Zalesicach i
Rzeczkowie w trwały zarząd na czas nieoznaczony
oraz udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-10-24 08:49:35.
Uchwała Nr LII/323/2018 Rady Gminy w Wierzbicy z
dnia 27 września 2018 roku w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego
działki o numerze ewidencyjnym 241/56
położonej w obrębie geodezyjnym Rzeczków
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-10-24 08:51:42.
Uchwała Nr LII/324/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 27 września 2018 w sprawie oddania
dzierżawę na okres 3 lat części działek nr
1075, 1074 i 1073/2 położonych w Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-10-24 08:53:50.
Uchwała nr LII/325/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 27 września 2018 roku w sprawie oddania
dzierżawę na okres 3 lat działki nr 1601/4
położonej Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-10-24 08:55:53.
Uchwała Nr LII/326/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 27 września 2018 roku w sprawie oddania w
dzierżawę na okres 3 lat części działki nr
2077/60 położonej w Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-10-24 08:57:30.
Uchwała Nr LII/327/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 27 września 2018 roku w sprawie oddania w
dzierżawę na okres 3 lat działki nr 1420/12
położonej w Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-10-24 08:59:18.
Uchwała Nr LII/328/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 27 września 2018 roku w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-10-24 09:01:00 | Data modyfikacji: 2018-11-07 11:43:44.
Uchwała Nr LII/329/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 27 września 2018 roku w sprawie oddania w
najem pomieszczeń położonych w budynku Urzędu
Gminy w Wierzbicy przy ul. Kościuszki 73
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-14 15:00:49.
Uchwała Nr LII/330/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 27 września 2018 roku w sprawie zapewnienia
wspólnej obsługi finansowej jednostkom
organizacyjnym Gminy Wierzbica zaliczanym do
sektora finansów publicznych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-15 07:25:52.
Uchwała Nr LII/331/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 27 września 2018 roku zmieniająca uchwałę
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-15 07:37:52.
Uchwała Nr LII/332/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholów na terenie Gminy Wierzbica
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-15 07:42:24.
Uchwała Nr LIII/333/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 25 października 2018 roku w sprawie
uczczenia 100-nej Rocznicy Odzyskania przez
Polskę Niepodległości
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-19 08:59:23.
Uchwała Nr LIII/334/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 25 października 2018 roku w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Wierzbica obejmującego
część obszaru w obrębach geodezyjnych:
Wierzbica, Polany Kolonia, Polany

Treść uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Uzasadnienie

Rysunek nr 1

Rysunek nr 2

Rysunek nr 3

Prognoza finansowa

Prognoza środowiskowa

Prognoza środowiskowa - Załącznik nr 1 - Oświadczenie

Prognoza środowiskowa - Załącznik nr 2 - Rysunek

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-19 09:16:34 | Data modyfikacji: 2019-01-02 13:38:45.
Uchwała Nr LIII/335/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 25 października 2018 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek za oczyszczanie nieczystości
płynnych dla odbiorców usług, którzy własnym
transportem (samochodem asenizacyjnym) dowożą
ścieki do oczyszczalni ścieków w Wierzbicy - na
okres trzech lat
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-19 09:19:41.
Uchwała Nr LIII/336/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 25 października 2018 roku w sprawie oddania
w dzierżawę na okres 3 lat działki nr 1420/7
położonej w Wierzbica
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-19 09:22:13.
Uchwała Nr LIII/337/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 25 października 2018 roku w sprawie oddania
w dzierżawę na okres 3 lat działki nr 1420/19
położonej w Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-19 09:24:22.
Uchwała Nr LIII/338/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 25 października 2018 roku w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-19 09:28:00.
Uchwała Nr LIII/339/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 25 października 2018 roku w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-19 09:29:46.
Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia
19 listopada 2018 roku w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Wierzbica
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-07 22:54:14.
Uchwała Nr II/2/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia
29 listopada 2018 roku w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wierzbica
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-07 22:56:19.
Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia
29 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-09 14:01:39.
Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia
5 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia i
przekazania projektu regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Wierzbica do zaopiniowania
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-15 10:42:27 | Data modyfikacji: 2019-01-15 10:44:12.
Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia
5 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Wierzbica z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi organizacjami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2019
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-15 10:45:50 | Data modyfikacji: 2019-01-15 10:49:59.
Uchwała Nr III/8/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia
13 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia liczby i
rodzajów stałych komisji Rady Gminy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-15 10:53:40.
Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia
13 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-07 22:58:58.
Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie powołania
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-07 23:00:23.
Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie powołania
Komisji Budżetu i Finansów
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-07 23:01:42.
Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie powołania
Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-07 23:03:09.
Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia diet
przysługujących Radnym Rady Gminy Wierzbica
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-07 23:05:12.
Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Wierzbica
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-07 23:08:27.
Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta na rok 2019 dla
ustalenia podatku rolnego
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-07 23:10:08.
Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-07 23:11:36.
Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Wierzbica w 2019 roku
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-07 23:18:59 | Data modyfikacji: 2019-01-07 23:23:02.
Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-07 23:14:17.
Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
działki o numerze ewidencyjnym 263 położonej w
obrębie geodezyjnym Polany
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-07 23:24:38.
Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia
28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2018
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-09 14:11:59.
Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia
28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2018 -
2026
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-09 14:14:11.
Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia
28 grudnia 2018 w sprawie ustalenia wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-09 14:20:19.
Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia
28 grudnia 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Dyrektora Gminnego Przedszkola
Publicznego w Polanach
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-09 14:41:00.
Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia
28 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-15 10:55:55.
Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia
28 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Posiłek w szkole i domu” na lata
2019 - 2023
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-15 10:57:47.
Uchwała Nr IV/27/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia
28 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy w
formie posiłku dzieciom i uczniom bez wydania
decyzji administracyjnej i bez przeprowadzenia
rodzinnego wywiadu środowiskowego
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-15 11:44:54.
Uchwała Nr IV/28/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia
28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-15 11:00:17.
Uchwała Nr IV/29/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia
28 grudnia 2018 w sprawie określenia zwrotu
wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w szkole i domu”
na lata 2019-2023
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-15 11:02:34.
Uchwała Nr IV/30/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia
28 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w
Gminie Wierzbica na lata 2019-2022
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-15 11:03:43.
Data wprowadzenia: 2019-01-15 11:03:43
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski