2016

Uchwała Nr XXX/186/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie nadania nazwy
ulicy w miejscowości Wierzbica
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-04 08:04:25 | Data modyfikacji: 2017-01-04 08:05:16.
Uchwała Nr XXX/185/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia
Zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbica

Treść uchwały

Załącznik nr 1 - Tekst studium

Załącznik nr 2 - Wierzbica Uwarunkowania

Załącznik nr 3 - Wierzbica Kierunki

Załącznik nr 4 - Rozstrzygnięcie

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-04 08:03:08 | Data modyfikacji: 2017-01-20 08:01:13.
Uchwała Nr XXX/184/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia
Gminnego Planu Wspierania Rodziny na lata
2017-2019
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-04 07:59:29.
Uchwała Nr XXX/183/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie aktualności
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbica
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-04 07:55:39.
Uchwała Nr XXIX/182/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzbica
na lata 2016 - 2023
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-02 10:59:17.
Uchwała Nr XXVIII/181/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy Wierzbica z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
organizacjami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2017

Treść uchwały

Program współpracy Gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-08 10:36:51 | Data modyfikacji: 2017-01-30 12:50:19.
Uchwała Nr XXVIII/180/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Wierzbica w 2017 roku

Treść uchwały

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-08 10:27:16 | Data modyfikacji: 2016-12-08 10:29:55.
Uchwała Nr XXVIII/179/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2016
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-01 14:29:12.
Uchwała Nr XXVIII/178/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie stawek
opłaty targowej
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-01 14:27:32.
Uchwała Nr XXVIII/177/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 30 listopada 2016 roku

Treść zarządzenia

DL-1

IL-1

ZL-1/A

ZL-1/B

DN-1

IN-1

ZN-1/A

ZN-1/B

DR-1

IR-1

ZR-1/A

ZR-1/B

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-01 14:26:37.
Uchwała Nr XXVIII/176/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zwolnień w
podatku od nieruchomości
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-01 14:25:32.
Uchwała Nr XXVIII/175/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 30 listopada w sprawie ustalenia stawek
podatku od nieruchomości
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-01 14:15:52.
Uchwała Nr XXVIII/174/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-01 14:14:22.
Uchwała Nr XXVIII/173/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta na rok 2017 dla
ustalenia podatku rolnego
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-01 14:13:19.
Uchwała Nr XXVII/172/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 03 listopada 2016 roku w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica
na lata 2016-2026
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-11-18 08:16:40.
Uchwała Nr XXVII/171/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 03 listopada 2016 roku w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2016
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-11-18 08:14:00.
Uchwała Nr XXVII/170/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 03 listopada 2016 roku w sprawie utraty mocy
obowiązującej uchwały nr XXXIV/257/2006 Rady
Gminy Wierzbica z dnia 09 czerwca 2006
roku w sprawie zasad i trybu umarzania oraz
uzgadniania w sprawach wierzytelności jednostek
organizacyjnych Gminy Wierzbica z tytułu
należności pieniężnych do których nie stosuje
się przepisów ordynacja podatkowa
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-11-18 08:11:50.
Uchwała Nr XXVII/169/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 03 listopada 2016 w sprawie przekazania
skargi na działalność Kierownika GOPS
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-11-18 08:08:50 | Data modyfikacji: 2017-03-27 11:08:19.
Uchwała Nr XXVII/168/2016 Rady Gminy w Wierzbicy
z dnia 03 listopada w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Kierownika GOPS podpisanej przez
Przewodniczącego Polskiej Federacji Związkowej
Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-11-18 08:06:03 | Data modyfikacji: 2016-11-18 08:10:18.
Uchwała Nr XXVII/167/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 03 listopada 2016 roku w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy Wierzbica
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-11-18 08:03:11 | Data modyfikacji: 2017-03-27 11:10:13.
Uchwała Nr XXVI/166/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 06.10.2016 w sprawie wyrażenia zgody na
współdziałanie z Gminą Przytyk w celu
przystąpienia Gminy Wierzbica do realizacji
projektu partnerskiego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020, działanie 4.1.
Odnawialne źródła energii. pn. „ Efektywne
zarządzanie energią w Gminie Wierzbica, poprzez
budowę instalacji odnawialnych źródeł energii
w budynkach mieszkańców gminy, w budynkach
użyteczności publicznej oraz w budynkach
partnerów projektu”
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-06 10:49:24.
Uchwała Nr XXV/165/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica
na lata 2016-2026
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-03 11:18:22.
Uchwała XXV/164/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia
28 września 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2016
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-03 11:16:55.
Uchwała XXV/163/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia
28 września 2016 roku w sprawie zmian w składzie
Rady Społecznej działającej przy Publicznym
Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w
Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-03 11:12:00.
Uchwała Nr XXV/162/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 września 2016 roku w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy Wierzbica
podpisanej przez Pana Pawła Maczyńskiego
Wiceprzewodniczącego Polskiej Federacji
Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy
Społecznej
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-03 11:10:14.
Uchwała Nr XXV/161/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 września 2016 roku w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy Wierzbica
podpisanej przez Przewodniczącego Polskiej
Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i
Pomocy Społecznej
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-03 11:08:54.
Uchwała Nr XXV/160/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 września 2016 roku w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Kierownika GOPS w
Wierzbicy podpisanej przez Pana Pawła
Maczyńskiego Wiceprzewodniczącego Polskiej
Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i
Pomocy Społecznej
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-03 11:07:52.
Uchwała Nr XXV/159/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 września 2016 roku w sprawie w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Wierzbica podpisanej przez Pana Pawła
Maczyńskiego Wiceprzewodniczącego Polskiej
Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i
Pomocy Społecznej
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-03 11:05:43.
Uchwała Nr XXV/158/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 września 2016 roku w sprawie
pozostawienia skargi bez rozpoznania
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-03 11:02:37.
Uchwała Nr XXV/157/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 września 2016 roku w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne przejęcie na własność Gminy
Wierzbica odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka
sieci kanalizacyjnej zlokalizowanych na działce
Nr 735/9 w miejscowości Wierzbica
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-03 11:01:17 | Data modyfikacji: 2016-10-04 11:24:29.
Uchwała Nr XXV/156/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 września 2016 roku
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-03 11:01:08 | Data modyfikacji: 2016-10-04 11:27:56.
Uchwała Nr XXV/155/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 września 2016 roku w sprawie oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego na
parterze budynku Nr 27 przy ul. Janka Krasickiego
w Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-03 11:00:21 | Data modyfikacji: 2016-10-04 11:26:36.
Uchwała Nr XXV/154/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 września 2016 roku w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-03 10:59:39.
Uchwała Nr XXV/153/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 września 2016 roku w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-03 10:53:23.
Uchwała Nr XXV/152/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 września 2016 roku w sprawie oddania w
dzierżawę na okres 3 lat działek nr 80/2 i
108/5 położonych w Polanach Kolonii będących w
1/2 części własnością Gminy Wierzbica
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-03 10:51:25.
Uchwała Nr XXV/151/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 września 2016 w sprawie oddania w
dzierżawę na okres 3 lat działki nr 1610
położonej w Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-03 10:49:11.
Uchwała Nr XXIV/150/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 5 września 2016 roku w sprawie deklaracji
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Radomskiego
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-09-06 14:56:05.
Uchwała Nr XXIV/149/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 5 września 2016 roku w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica
na lata 2016-2026
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-09-06 14:50:38.
Uchwała Nr XXIV/148/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 5 września 2016 roku w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2016
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-09-06 14:48:52.
Uchwała Nr XXIV/147/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 05 września 2016 roku w sprawie uchylenia
uchwały Nr XXIII/144/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 08 sierpnia 2016 roku w sprawie
zatwierdzenia do realizacji projektu pt „Moim
celem moja przyszłość” RPMA
10.01.01.-14-3708/15 współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014-2020 oraz wniesienia wkładu własnego do
projektu
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-09-06 14:47:44.
Uchwała Nr XXIII/146/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica
na lata 2016-2026
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-30 12:50:02.
Uchwała Nr XXIII/145/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2016
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-30 12:47:00.
Uchwała Nr XXIII/144/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie
zatwierdzenia do realizacji projektu pt.
„Moim celem moja przyszłość", RPMA
10.01.01-14-3708/15 współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014-2020 oraz wniesienia wkładu własnego do
projektu
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-30 12:41:10.
Uchwała Nr XXII/143/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 07.07.2016 w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata
2016-2026
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-07-08 10:15:16 | Data modyfikacji: 2016-07-11 13:50:37.
Uchwała Nr XXII/142/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 07.07.2016 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2016
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-07-08 10:11:46 | Data modyfikacji: 2016-07-11 13:49:42.
Uchwała Nr XXI/141/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 20 czerwca 216 roku w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami` komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości oraz warunków i
trybu składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-29 22:50:28.
Uchwała Nr XXI/140/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-29 22:47:18.
Uchwała Nr XXI/139/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 20 czerwca 2016 w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata
2016-2026
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-29 22:45:56.
Uchwała Nr XXI/138/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2016
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-29 22:44:02.
Uchwała Nr XXI/137/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2015 rok
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-29 22:40:11.
Uchwała Nr XXI/136/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za
2015rok
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-29 22:38:08.
Uchwała Nr XX/135/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 31 maja 2016 roku w sprawie : udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi radomskiemu
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-01 11:23:19.
Uchwała Nr XX/134/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 31 maja 2016 roku sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2016
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-01 11:22:20 | Data modyfikacji: 2016-06-07 14:01:58.
Uchwała Nr XX/133/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 31 maja 2016 roku w sprawie przedłużenia
czasu obowiązywania dotychczasowych taryf
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-01 11:21:12.
Uchwała Nr XX/132/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 31 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody
na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą
Stowarzyszenie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-01 11:19:54.
Uchwała Nr XX/131/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
Wierzbica
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-01 11:16:30.
Uchwała Nr XX/130/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 31 maja 2016 roku w sprawie oddania w
dzierżawę na okres 3 lat działki nr 188/6
położonej w Zalesicach
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-01 11:15:16.
Uchwała Nr XIX/129/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 10 maja 2016 roku w sprawie przedłużenia
umowy najmu na dzierżawę lokalu użytkowego w
budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy przy ul.
Kościuszki 73
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-18 09:06:56 | Data modyfikacji: 2016-06-23 11:21:08.
Uchwała Nr XIX/128/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 10 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Wierzbica na lata 2015-2020"

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wierzbica na lata 2015-2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wierzbica na lata 2015-2020

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-18 09:05:40 | Data modyfikacji: 2016-08-19 10:18:34.
Uchwała Nr XIX/127/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2016
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-18 09:03:39 | Data modyfikacji: 2016-05-20 12:15:19.
Uchwała Nr XIX/126/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 10 maja 2016 roku w sprawie oddania w
dzierżawę na okres 3 lat działkę numer 519/6
położoną w Wierzbicy
 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-18 09:02:09.
Uchwała Nr XIX/125/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 10 maja 2016 roku w sprawie oddania w
dzierżawę na okres 3 lat część działki nr
1075 położonej w Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-18 09:00:40.
Uchwała Nr XIX/124/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 10 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy
Wierzbica na lata 2016 – 2019

Treść uchwały

Załącznik - Gminy Program Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-18 08:58:56 | Data modyfikacji: 2019-01-16 07:31:15.
Uchwała Nr XIX/123/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 10 maja 2016 roku w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-18 08:56:51.
Uchwała Nr XIX/122/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 10 maja 2016 roku w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego działającego na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-18 08:55:30.
Uchwała Nr XIX/121/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 10 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Wierzbica w 2016 roku”
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-18 08:53:30.
Uchwała Nr XIX/120/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 10 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody
na bezprzetargowe zbycie udziału w nieruchomości
nr 2077/48 o pow. 0,0778 ha położonej w
Wierzbicy zabudowanej budynkiem III kondygnacyjnym
będącej własnością Gminy Wierzbica
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-18 08:51:15.
Uchwała Nr XIX/119/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 10 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w Statucie Gminy Wierzbica
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-18 08:48:56.
Uchwała XIX/118/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia
10 maja 2016 roku w sprawie oddania w odpłatne
użytkowanie pomieszczenia położonego w budynku
Urzędu Gminy Wierzbica
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-18 08:47:35.
Uchwała Nr XIX/117/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 10 maja 2016 roku w sprawie oddania w
odpłatne użytkowanie pomieszczenia położonego
w budynku Urzędu Gminy Wierzbica
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-18 08:46:06.
Uchwała Nr XIX/116/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 10 maja 2016 roku w sprawie oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego na parterze
budynku Nr 14 przy ul. Janka Krasickiego w
Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-18 08:44:30.
Uchwała Nr XIX/115/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 10 maja 2016 roku w sprawie oddania w
dzierżawę lokalu użytkowego przy ul. Jana
Pawła II 17 w Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-18 07:56:35.
Uchwała Nr XIX/114/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 10 maja 2016 roku w sprawie oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego na parterze
budynku Nr 14 przy ul. Janka Krasickiego w
Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-18 07:54:40.
Uchwała Nr XIX/113/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 10 maja 2016 roku w sprawie oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego na parterze
budynku Nr 28 przy ul. Janka Krasickiego w
Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-18 07:52:58.
Uchwała Nr XIX/112/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 10 maja 2016 roku w sprawie oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego na parterze
budynku Nr 28 przy ul. Janka Krasickiego w
Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-18 07:50:01.
Uchwała Nr XIX/111/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 10 maja 2016 roku w sprawie oddania w
dzierżawę na okres 3 lat działki nr 1420/19
położonej w Wierzbicy
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-18 07:48:34 | Data modyfikacji: 2016-05-18 07:50:45.
Uchwała Nr XVIII/110/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 14 marca 2016 roku w sprawie oddania w
dzierżawę pomieszczenia położonego na parterze
budynku Nr 28 przy ul. Janka Krasickiego w
Wierzbicy
 Treść Uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-21 09:03:00.
Uchwała Nr XVIII/109/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 14 marca 2016 roku w sprawie w sprawie
określenia kryteriów obowiązujących w
postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych
publicznych gimnazjów dla których organem
prowadzącym jest Gmina Wierzbica
 Treść Uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-21 09:01:48 | Data modyfikacji: 2016-04-21 09:02:21.
Uchwała Nr XVIII/108/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 14 marca 2016 roku w sprawie określenia
kryteriów obowiązujących w postępowaniu
rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół
podstawowych dla których organem prowadzącym
jest Gmina Wierzbica
 Treść Uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-21 09:00:45.
Uchwała Nr XVIII/107/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 14 marca 2016 roku w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica
na lata 2016-2019
 Treść Uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-21 08:58:25.
Uchwała Nr XVIII/106/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 14 marca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Wierzbica na rok 2016
 Treść Uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-21 08:57:27.
Uchwała Nr XVIII/105/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 14 marca 2016 roku w sprawie zaciągnięcia
kredytu konsolidacyjnego
 Treść Uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-21 08:56:33.
Uchwała Nr XVIII/104/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 14 marca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Kierownika GOPS
 Treść Uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-21 08:12:19 | Data modyfikacji: 2017-03-27 11:11:16.
Uchwała Nr XVIII/103/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 14 marca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Kierownika GOPS
podpisanej przez Pana Jerzego Gilewskiego
Przewodniczącego Polskiej Federacji Związkowej
Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej
 Treść Uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-21 08:11:20.
Uchwała Nr XVII/102/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany
uchwały w sprawie: "Strategii Rozwoju Gminy
Wierzbica na lata 2007 - 2020
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-10 17:42:19.
Uchwała Nr XVII/101/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Wierzbica w 2016 roku
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-10 17:38:21.
Uchwała Nr XVII/100/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia
Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Wierzbica
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-10 17:36:13.
Uchwała Nr XVII/99/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie utworzenia
jednostki pomocniczej sołectwo "Wierzbica
Osiedle" w Wierzbicy oraz określenia zakresu jej
działania
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-10 17:34:05.
Uchwała Nr XVII/98/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia
Planu Pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-10 17:30:49 | Data modyfikacji: 2016-02-12 00:47:59.
Uchwała Nr XVII/97/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy Wierzbica
podpisanej przez Przewodniczącego Polskiej
Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i
Pomocy Społecznej
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-10 17:13:46 | Data modyfikacji: 2016-02-10 17:18:15.
Uchwała Nr XVII/96/2016 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2016-2019
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-10 15:05:08 | Data modyfikacji: 2016-02-10 15:05:49.
Uchwała Budżetowa na rok 2016 Nr XVII/95/2016
Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 stycznia 2016 roku
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-02-10 14:49:36 | Data modyfikacji: 2016-02-10 14:51:11.
Data wprowadzenia: 2016-02-10 14:49:36
Data modyfikacji: 2016-02-10 14:51:11
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski