Referat Organizacyjno –Prawny (OP)

Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny i
Świadczenia Wychowawcze

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin (aktualizacja na dzień 13.06.2019 r.) do stosowania na bieżący okres a także na okres 2019/2020
Na podst. art. 23 ust. 5d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.), art. 15 ust. 9a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670 z późn. zm.), art. 13 ust. 23 ustawy dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 z późn. zm.) oraz § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061), minister właściwy do spraw rodziny określa następujące wzory wniosków oraz oświadczeń i zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do: świadczenia dobry start, świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego (przekierowanie do strony: Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej)

 1. Świadczenie dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
 2. Świadczenia wychowawcze (tzw. 500+) - wzór wniosku obowiązujący od 1 lipca 2019 r.
 3. Zasiłek rodzinny
 4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (twz. becikowe)
 5. Zasiłek pielęgnacyjny
 6. Specjalny zasiłek opiekuńczy
 7. Świadczenia pielęgnacyjne
 8. Świadczenia rodzicielskie
 9. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem"
 10. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 11. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub świadczenia wychowawczego, dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-07-31 14:29:58 | Data modyfikacji: 2019-07-03 12:20:39.
 Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-15 13:01:10 | Data modyfikacji: 2015-07-15 13:39:29.
 CEIDG-1 Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-15 13:09:03.
 Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-14 10:12:16 | Data modyfikacji: 2017-08-03 14:46:49.
Data wprowadzenia: 2015-07-14 10:12:16
Data modyfikacji: 2017-08-03 14:46:49
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski