Przetargi

Wójt Gminy Wierzbica ogłasza II przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż działki znajdującej
się w terenach potencjalnej lokalizacji
przemysłu, baz i składów w tym przemysłu
surowców mineralnych położoną w Rzeczkowie
stanowiącą użytkowanie wieczyste Gminy
Wierzbica, nr KW RA1S/00019640/9 będącej w
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
EURO-PARK WISŁOSAN

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-16 13:10:53.
Ogłoszenie o przetargu pn. "Przebudowa drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Wierzbica Kolonia"

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar robót

Projekt

Szczegółowe specyfikacje techniczne

Rysunek nr 1

Rysunek nr 2

Rysunek nr 3

Rysunek nr 4

Pytania i odpowiedzi

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-03 10:56:35.
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych
zadania: Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w
Gminie Wierzbica

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wykaz robót

Przedmiar

Zagospodarowanie terenu wraz z rozmieszczeniem urządzeń - cz. I

Zagospodarowanie terenu wraz z rozmieszczeniem urządzeń - cz. II

Projekt umowy

Regulamin OSA - Decyzja Nr 55 Ministra Sportu i Turystyki z dn. 15.12.2017 r.

Klauzula informacyjna

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-26 14:15:15.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
25.06.2018 w sprawie podania do publicznej
wiadomości, że Gmina Wierzbica przeznacza do
użyczenia nieruchomość położoną w budynku
wspólnoty nr 10 będącej własnością Gminy
Wierzbica
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-25 13:31:15.
Ogłoszenie o przetargu pn. "Przebudowa drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Wierzbica Kolonia"

Treść ogłoszenia o przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar

Projekt

Szczegółowe specyfikacje techniczne

Rysunek nr 1

Rysunek nr 2

Rysunek nr 3

Rysunek nr 4

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-15 10:30:51.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg ustny
ograniczony dla mieszkańców Gminy Wierzbica nie
posiadających własnego mieszkania na sprzedaż
lokalu mieszkalnego M2 o pow. 38,21 m2 ul.
Ignacego Krasickiego 4/2 Wierzbica

Zawiadomienie o wyborze oferenta

 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-05 15:47:24 | Data modyfikacji: 2018-06-05 15:49:31.
Zaproszenie do udziału w postępowaniu na
realizację zadania pn. "Budowa siłowni
zewnętrznej w parku gminnym w miejscowości
Wierzbica Osiedle"

Treść zaproszenia

Wzór oferty

Przedmiar

Mapa parku

Rozkład urządzeń

Zawiadomienie o wyborze oferenta

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 08:52:22.
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na
sprzedaż działki nr 241/60 o pow. 2,3340 ha
przeznaczonej pod tereny potencjalnej lokalizacji
przemysłu, baz i składów w tym przemysłu
surowców mineralnych położonej w Rzeczkowie
stanowiącej własność Gminy Wierzbica, nr KW
RA1S/00019640/9 będącej w Tarnobrzeskiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK
WISŁOSAN

Treść ogłoszenia o przetargu

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-17 08:40:39.
Zapytanie ofertowe na opracowanie opinii przez
biegłego rzeczoznawcę w przedmiocie naruszenia
art. 29 § 3 ustawy prawo wodne wobec naruszenia
stosunków wodnych przez podniesieniem i
utwardzeniem ul. Oleńki w Radomiu dz. 134 gm.
Radom

Treść zapytania ofertowego

Zawiadomienie o otwarciu ofert

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-16 12:56:32.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn.
"Modernizacja zasilania budynków użyteczności
publicznej w Gminie Wierzbica"

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Oświadczenie osoby, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Załącznik nr 6 - Wzór umowy

Przedmiar PSP Polany

Przedmiar PSP Wierzbica

Przedmiar PSP Wierzbica - plik .ath

Przedmiar PSP Ruda Wielka

Przedmiar PSP Ruda Wielka - plik .ath

Przedmiar PSP Zalesice

Przedmiar PSP Zalesice - plik .ath

Projekt PSP Wierzbica

Projekt PSP Ruda Wielka

Projekt PSP Zalesice

Projekt Urząd Gminy w Wierzbicy

Projekt PSP Polany

Rysunek nr 1 - PSP Ruda Wielka

Rysunek nr 2 - PSP Ruda Wielka

Rysunek nr 3 - PSP Ruda Wielka

Rysunek nr 1 - PSP Polany

Rysunek nr 2 - PSP Polany

Rysunek nr 1 - Urząd Gminy w Wierzbicy

Rysunek nr 2 - Urząd Gminy w Wierzbicy

Rysunek nr 3 - Urząd Gminy w Wierzbicy

Rysunek nr 1 - PSP Wierzbica

Rysunek nr 2 - PSP Wierzbica

Rysunek nr 3 - PSP Wierzbica

Rysunek nr 1 - PSP Zalesice

Rysunek nr 2 - PSP Zalesice

Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej - Urząd Gminy w Wierzbicy

Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej - PSP Wierzbica

Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej - PSP Ruda Wielka

Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej - PSP Zalesice

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferenta

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-04-26 15:01:53.
Zapytanie ofertowe na opracowanie opinii przez
biegłego rzeczoznawcę
w przedmiocie naruszenia art.
29 § 3 ustawy prawo wodne wobec naruszenia
stosunków wodnych przez podniesieniem i
utwardzeniem ul. Oleńki w Radomiu dz. 134 gm.
Radom

Treść zapytania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-04-18 14:29:35.
Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
18.04.2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w
drodze ustnego przetargu ograniczonego dla
mieszkańców Gminy Wierzbica nieposiadających
własnego mieszkania - Wierzbica, ul. Ignacego
Krasickiego 4/2
 Treść wykazu

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-04-18 09:10:14.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg pn.
"Wymiana pokrycia dachowego wraz z naprawą
konstrukcji dachu budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej w Polanach w gminie Wierzbica"

Treść ogłoszenia

Zaproszenie Gminy Wierzbica do udziału w przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Wzór oferty

Załącznik nr 2 - Przedmiar robót

Załącznik nr 3a - Wykaz robót

Załącznik nr 3b - Wykaz osób

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o niespełnianiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 6 - Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 - Wzór umowy

Zdjęcie budynku szkoły nr 1

Zdjęcie budynku szkoły nr 2

Zdjęcie budynku szkoły nr 3

Zdjęcie budynku szkoły nr 4

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferenta

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-03-30 11:50:47.
Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
12.03.2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
Wierzbica, ul. Żeromskiego 34/12, 2077/70
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-03-14 08:30:37 | Data modyfikacji: 2018-03-14 08:37:08.
Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
12.03.2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
Rzeczków, dz. nr 241/60
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-03-14 08:30:05.
Zamawiający – Gmina Wierzbica ul. Kościuszki
73, 26 – 680 Wierzbica zaprasza do złożenia
oferty cenowej na realizację zadania pn:
opracowanie opinii prze biegłego rzeczoznawcę w
przedmiocie naruszenia art. 29 § 3 ustawy prawo
wodne wobec naruszenia stosunków wodnych przez
podniesieniem i utwardzeniem ul. Oleńki w Radomiu
dz. 134 gm. Radom

Unieważnienie postępowania

 Treść zaproszenia z dnia 8.03.2018 r.

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-03-09 09:39:44 | Data modyfikacji: 2018-03-09 09:41:02.
Ogłoszenie o przetargu pn. "Wymiana pokrycia
dachowego wraz z naprawą konstrukcji dachu
Publicznej Szkoły Podstawowej w Polanach w gminie
Wierzbica"

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Wzór oferty

Załącznik nr 2 - Przedmiar robót

Załącznik nr 3a - Wykaz robót

Załącznik nr 3b - Wykaz osób

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o niespełnianiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 6 - Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 - Wzór umowy

Zdjęcie budynku szkoły nr 1

Zdjęcie budynku szkoły nr 2

Zdjęcie budynku szkoły nr 3

Zdjęcie budynku szkoły nr 4

Protokół z otwarcia ofert

Unieważnienie

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-03-08 13:28:18.
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.
"Utwardzenie placu gminnego na działce nr ew.
188/4 wraz z wykonaniem zjazdów w miejscowości
Zalesice”

Treść zaproszenia

Wzór oferty

Kosztorys ofertowy

Opis techniczny

Przekrój

Plan sytuacyjny

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-03-08 12:58:38.
Ogłoszenie o przetargu pn. "Budowa niekomercyjnej
infrastruktury rekreacyjnej: placów zabaw w
miejscowościach Łączany, Wierzbica, Dąbrówka
Warszawska, Polany oraz silowni na powietrzu w
miejscowościach Łączany, Ruda Wielka, Zalesice
w Gminie Wierzbica"

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Plac zabaw - Dąbrówka Warszawska - Przedmiar

Plac zabaw - Dąbrówka Warszawska - Opis techniczny

Plac zabaw - Dąbrówka Warszawska - Karty techniczne

Plac zabaw - Dąbrówka Warszawska - Zagospodarowanie

Plac zabaw - Łączany - Przedmiar

Plac zabaw - Łączany - Opis techniczny

Plac zabaw - Łączany - Karty techniczne

Plac zabaw - Łączany - Zagospodarowanie

Plac zabaw - Polany - Przedmiar

Plac zabaw - Polany - Opis techniczny

Plac zabaw - Polany - Karty techniczne

Plac zabaw - Polany - Zagospodarowanie

Plac zabaw - Wierzbica - Przedmiar

Plac zabaw - Wierzbica - Opis techniczny

Plac zabaw - Wierzbica - Karty techniczne

Plac zabaw - Wierzbica - Zagospodarowanie

Siłownia zewnętrzna - Łączany - Przedmiar

Siłownia zewnętrzna - Łączany - Opis techniczny

Siłownia zewnętrzna - Łączany - Karty techniczne

Siłownia zewnętrzna - Łączany - Zagospodarowanie

Siłownia zewnętrzna - Ruda Wielka - Przedmiar

Siłownia zewnętrzna - Ruda Wielka - Opis techniczny

Siłownia zewnętrzna - Ruda Wielka - Karty techniczne

Siłownia zewnętrzna - Ruda Wielka - Zagospodarowanie

Siłownia zewnętrzna - Zalesice - Przedmiar

Siłownia zewnętrzna - Zalesice - Opis techniczny

Siłownia zewnętrzna - Zalesice - Karty techniczne

Siłownia zewnętrzna - Zalesice - Zagospodarowanie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferenta

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-03-01 11:25:57.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza drugi przetarg
ustny ograniczony dla mieszkańców Gminy
Wierzbica nie posiadających własnego mieszkania
na sprzedaż niewyodrębnionego lokalu
mieszkalnego M2 nr 13 położonego w Wierzbicy
przy ulicy Ignacego Krasickiego 27 o pow. 35,5 m²
wraz z przypisanym do lokalu udziałem wynoszącym
355/12933 w częściach wspólnych budynku i jego
urządzeń, które nie służą do wyłącznego
użytku właścicieli poszczególnych lokali wraz
z takim samym udziałem we własności działki nr
2083/3

Treść ogłoszenia

Zawiadomienie o wyniku przetargu

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-22 11:10:06.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza drugi przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr
172/16, 172/17, 172/18, 172/19 przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
położonych w Wierzbicy stanowiących własność
Gminy Wierzbica oraz działki nr 201/1
przeznaczonej pod zabudowę zagrodową i
jednorodzinną położoną w Suliszce stanowiącej
własność Gminy Wierzbica

Treść ogłoszenia

Zawiadomienie o wyniku przetargu

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-22 11:08:23.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż działki nr 550/6 o
pow. 0,0755ha położonej w Rudzie Wielkiej
stanowiącej własność Gminy Wierzbica

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 Treść ogłoszenia o przetargu

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-20 13:16:46.
Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
12.02.2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do oddania w
użytkowanie wieczyste - Wierzbica, ul.
Sienkiewicza 32 - Lokal 24, 25, 26, 27, 28

Treść ogłoszenia o wykazie nieruchomości

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-13 11:12:31.
Zaproszenie do udziału w postępowaniu na
realizację zadania pn. "Termomodernizacja i
remont budynku OSP w Wierzbicy"

Treść zaproszenia

Przedmiar robót

Wzór oferty

Zawiadomienie o wyborze oferenta

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-12 13:11:16.
Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica w sprawie
sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży: Wierzbica ul. Ignacego Krasickiego
9/4
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-26 12:51:16.
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na
realizację zadania pn: opracowanie opinii przez
biegłego rzeczoznawcę w przedmiocie naruszenia
art. 29 § 3 ustawy prawo wodne wobec naruszenia
stosunków wodnych przez podniesieniem i
utwardzeniem ul. Oleńki w Radomiu dz. 134 gm.
Radom

Treść ogłoszenia

Unieważnienie postępowania

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-25 07:26:46.
Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
03.01.2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży w Rudzie Wielkiej -
Działka nr 550/6
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-03 16:25:45.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg ustny
ograniczony dla mieszkańców Gminy Wierzbica nie
posiadających własnego mieszkania na sprzedaż
lokalu mieszkalnego

Zawiadomienie z dnia 09.02.2018 r.

 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-03 16:22:46 | Data modyfikacji: 2018-01-04 11:38:48.
Zakup i dostawa tonerów oraz obsługa urządzeń
drukujących w Urzędzie Gminy w Wierzbicy w 2018
roku

Treść zaproszenia ofertowego

Załącznik nr 1 - Wzór oferty

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Informacja o wyborze oferenta

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-21 11:23:52.
Zaproszenie do udziału w postępowaniu na
wykonanie usługi polegającej na dowozie dzieci
niepełnosprawnych do szkół specjalnych z terenu
Gminy Wierzbica do Radomia oraz do oddziałów
specjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej w
Wierzbicy

Treść zaproszenia

Wzór oferty

Wzór umowy

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-14 12:59:59.
Gmina Wierzbica zaprasza do składania ofert na
zadanie pn. "Świadczenie usług pocztowych w
obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy
w Wierzbicy w 2018 roku"

Treść zaproszenia ofertowego

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Wzór oferty

Pytania i odpowiedzi

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-05 14:50:08.
Ogłoszenie o przetargu pn. "Poprawa efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej
w Gminie Wierzbica" - Pompy Ciepła

UWAGA!

Treść ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wstępne wykonawcy

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonywanych robót budowlanych

Załącznik nr 4 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 5 - Ogólne warunki umowy

Załącznik nr 6 - Protokół równoważności dla pomp ciepła

Załącznik nr 7 - Informacja o grupie kapitałowej

PSP Ruda Wielka - Przedmiar

PSP Ruda Wielka - Rysunek Nr 1 - Plan sytuacyjny

PSP Ruda Wielka - Projekt

PSP Ruda Wielka - Rysunek Nr 2 - Rzut kotłowni

PSP Ruda Wielka - Rysunek Nr 3 - Schemat hydrauliczny

PSP Ruda Wielka - Rysunek Nr 4 - Przekrój pomieszczenia wymiennika

PSP Ruda Wielka - STWiOR

PSP Wierzbica - Przedmiar

PSP Wierzbica - Projekt

PSP Wierzbica - Rysunek Nr 1 - Plan sytuacyjny

PSP Wierzbica - Rysunek Nr 2 - Rzut kotłowni

PSP Wierzbica - Rysunek Nr 3 - Schemat hydrauliczny

PSP Wierzbica - Rysunek Nr 4 - Wpięcie zaworu w instalację

PSP Wierzbica - STWiOR

Urząd Gminy w Wierzbicy - Przedmiar

Urząd Gminy w Wierzbicy - Rysunek Nr 1 - Plan sytuacyjny

Urząd Gminy w Wierzbicy - Rysunek Nr 2 - Rzut kotłowni

Urząd Gminy w Wierzbicy - Rysunek Nr 3 - Schemat hydrauliczny

Urząd Gminy w Wierzbicy - Rysunek Nr 4 - Wpięcie zaworu w instalację

Urząd Gminy w Wierzbicy - Projekt

Urząd Gminy w Wierzbicy - STWiOR

PSP Zalesice - Przedmiar

PSP Zalesice - Projekt

PSP Zalesice - Rysunek Nr 1 - Plan sytuacyjny

PSP Zalesice - Rysunek Nr 2 - Rzut kotłowni

PSP Zalesice - Rysunek Nr 3 - Schemat hydrauliczny

PSP Zalesice - STWiOR

PSP Polany - Przedmiar

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-27 14:20:52.
Ogłoszenie o przetargu pn. "Dostawa energii
elektrycznej dla Gminy Wierzbica oraz jej
jednostek organizacyjnych"

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz oferty

Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Wykaz zamówień

Wykaz PPE

Wzór umowy

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie wykonawcy z art. 25 ust.1 pkt.2 Pzp

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferenta z dnia 29.11.2017

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-14 12:29:02.
Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
7.11.2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w
drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców
Gminy Wierzbica nie posiadających własnego
mieszkania
 Treść wykazu

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-07 14:48:10.
Ogłoszenie o przetargu pn. "Poprawa efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej
w Gminie Wierzbica" - Pompy Ciepła

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz oferty

Oświadczenie wstępne wykonawcy

Wykaz robót

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Wzór umowy

Protokół równoważności dla pomp ciepła

Oświadczenie o grupie kapitałowej

PSP Ruda Wielka - Przedmiar

PSP Ruda Wielka - Projekt

PSP Ruda Wielka - Rysunek nr 1 - Plan sytuacyjny

PSP Ruda Wielka - Rysunek nr 2 - Rzut kotłowni

PSP Ruda Wielka - Rysunek nr 3 - Schemat hydrauliczny

PSP Ruda Wielka - Rysunek nr 4 - Przekrój pomieszczenia wymiennika c.o.

PSP Ruda Wielka - STWiOR

PSP Wierzbica - Przedmiar

PSP Wierzbica - Projekt

PSP Wierzbica - Rysunek nr 1 - Plan sytuacyjny

PSP Wierzbica - Rysunek nr 2 - Rzut kotłowni

PSP Wierzbica - Rysunek nr 3 - Schemat hydrauliczny

PSP Wierzbica - Rysunek nr 4 - Wpięcie zaworu w instalację

PSP Wierzbica - STWiOR

Urząd Gminy w Wierzbicy - Przedmiar

Urząd Gminy w Wierzbicy - Projekt

Urząd Gminy w Wierzbicy - Rysunek nr 1 - Plan sytuacyjny

Urząd Gminy w Wierzbicy - Rysunek nr 2 - Rzut kotłowni

Urząd Gminy w Wierzbicy - Rysunek nr 3 - Schemat hydrauliczny

Urząd Gminy w Wierzbicy - Rysunek nr 4 - Wpięcie zaworu w instalację

Urząd Gminy w Wierzbicy - STWiOR

PSP Zalesice - Przedmiar

PSP Zalesice - Projekt

PSP Zalesice - Rysunek nr 1 - Plan sytuacyjny

PSP Zalesice - Rysunek nr 2 - Rzut kotłowni

PSP Zalesice - STWiOR

PSP Polany - Przedmiar

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2

Protokół z otwarcia ofert

Unieważnienie

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-02 14:47:39.
Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
16.10.2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
Wierzbica, ul. Ignacego Krasickiego 22/14 i
Wierzbica, ul. Żeromskiego 35/5
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-18 14:21:41.
Ogłoszenie o przetargu pn. "Poprawa efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej
w Gminie Wierzbica" - Pompy Ciepła

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz oferty

Oświadczenie wstępne wykonawcy w postępowaniu

Wykaz wykonywanych robót budowlanych

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Wzór umowy

Protokół równoważności dla pomp ciepła

Oświadczenie o grupie kapitałowej

PSP Ruda Wielka - Przedmiar

PSP Ruda Wielka - Projekt

PSP Ruda Wielka - Rysunek nr 1 - Plan sytuacyjny

PSP Ruda Wielka - Rysunek nr 2 - Rzut kotłowni

PSP Ruda Wielka - Rysunek nr 3 - Schemat hydrauliczny

PSP Ruda Wielka - Rysunek nr 4 - Przekrój pomieszczenia wymiennika c.o.

PSP Ruda Wielka - STWiOR

PSP Wierzbica - Przedmiar

PSP Wierzbica - Projekt

PSP Wierzbica - Rysunek nr 1 - Plan sytuacyjny

PSP Wierzbica - Rysunek nr 2 - Rzut kotłowni

PSP Wierzbica - Rysunek nr 3 - Schemat hydrauliczny

PSP Wierzbica - Rysunek nr 4 - Wpięcie zaworu w instalację

PSP Wierzbica - STWiOR

Urząd Gminy w Wierzbicy - Przedmiar

Urząd Gminy w Wierzbicy - Projekt

Urząd Gminy w Wierzbicy - Rysunek nr 1 - Plan sytuacyjny

Urząd Gminy w Wierzbicy - Rysunek nr 1 - Rzut kotłowni

Urząd Gminy w Wierzbicy - Rysunek nr 3 - Schemat hydrauliczny

Urząd Gminy w Wierzbicy - Rysunek nr 4 - Wpięcie zaworu w instalację

Urząd Gminy w Wierzbicy - STWiOR

PSP Zalesice - Przedmiar

PSP Zalesice - Projekt

PSP Zalesice - Rysunek nr 1 - Plan sytuacyjny

PSP Zalesice - Rysunek nr 2 - Rzut kotłowni

PSP Zalesice - Rysunek nr 3 - Schemat hydrauliczny

PSP Zalesice - STWiOR

Pytania i odpowiedzi

Protokół z otwarcia ofert

Unieważnienie

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-09-18 14:56:23.
Ogłoszenie o przetargu pn. "Przebudowa drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Zalesice"

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opis techniczny

Przedmiar robót

Szczegółowe specyfikacje techniczne

Rysunek nr 1

Rysunek nr 2

Rysunek nr 3

Rysunek nr 4

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-09-07 22:10:24.
Ogłoszenie o przetargu pn. "Poprawa efektywności
energetycznej budynków użyteczności publicznej
w Gminie Wierzbica" - Pompy Ciepła

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Wzór oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wstępne wykonawcy w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonywanych robót budowlanych

Załącznik nr 4 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Załącznik nr 6 - Protokół równoważności dla pomp ciepła

Załącznik nr 7 - Informacja o grupie kapitałowej

PSP Ruda Wielka - Przedmiar

PSP Ruda Wielka - Projekt

PSP Ruda Wielka - STWiOR

PSP Ruda Wielka - Rysunek nr 1

PSP Ruda Wielka - Rysunek nr 2

PSP Ruda Wielka - Rysunek nr 3

PSP Ruda Wielka - Rysunek nr 4

PSP Wierzbica - Przedmiar

PSP Wierzbica - Projekt

PSP Wierzbica - STWiOR

PSP Wierzbica - Rysunek nr 1

PSP Wierzbica - Rysunek nr 2

PSP Wierzbica - Rysunek nr 3

PSP Wierzbica - Rysunek nr 4

Urząd Gminy w Wierzbicy - Przedmiar

Urząd Gminy w Wierzbicy - Projekt

Urząd Gminy w Wierzbicy - STWiOR

Urząd Gminy w Wierzbicy - Rysunek nr 1

Urząd Gminy w Wierzbicy - Rysunek nr 2

Urząd Gminy w Wierzbicy - Rysunek nr 3

Urząd Gminy w Wierzbicy - Rysunek nr 4

PSP Zalesice - Przedmiar

PSP Zalesice - Projekt

PSP Zalesice - STWiOR

PSP Zalesice - Rysunek nr 1

PSP Zalesice - Rysunek nr 2

PSP Zalesice - Rysunek nr 3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi II

Zawiadomienie o wynikach przetargu

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-09-04 10:49:07 | Data modyfikacji: 2017-09-04 10:49:21.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż działek
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną położonych w Wierzbicy
stanowiących własność Gminy Wierzbica

Treść ogłoszenia

Zawiadomienie o wynikach przetargu

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-08-30 08:27:47.
Ogłoszenie o przetargu pn. "Przebudowa drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Rzeczków"

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar robót

Opis techniczny

Plan sytuacyjny

Przekrój podłużny

Przekrój poprzeczny

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferenta

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-08-08 12:46:31.
Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
12.07.2017 roku w sprawie podania do publicznej
wiadomości, że Gmina Wierzbica przeznacza do
najmu nieruchomość położoną w budynku
wspólnoty nr 27 będącą własnością Gminy
Wierzbica
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-07-12 11:24:42.
Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 11 lipca
2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-07-11 15:09:57 | Data modyfikacji: 2017-07-12 11:20:59.
Ogłoszenie przetargu pn: "Dostawa oleju
opałowego lekkiego"

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Wzór umowy

Wzór oferty

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Wykaz wykonywanych dostaw

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferenta

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-07-04 14:50:47.
Zaproszenie do udziału w postępowaniu na
wykonanie zadania pn. "Modernizacja Chodnika w
miejscowości Wierzbica - Osiedle"

Treść zaproszenia

Wzór oferty

Przedmiar robót

Zawiadomienie o wyborze oferenta

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-07-02 12:02:46.
Zaproszenie do udziału w postępowaniu na
wykonanie zadania pn. Budowa oświetlenia
ulicznego w związku z przebudową drogi
wojewódzkiej nr 744 wraz ze skrzyżowaniem z
drogą wojewódzką nr 727 (Plac Jana Pawła II) w
miejscowości Wierzbica”.

Zaproszenie do udziału w postępowaniu

Wzór oferty

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

Specyfikacja techniczna

Przedmiar

Zawiadomienie o wyborze oferenta

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-06-26 12:09:32.
Ogłoszenie o przetargu na przebudowę wodociągu
gminnego przy ul. Partyzantów w Wierzbicy

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar robót

Rys 1 - Plan Sytuacyjny nr 1

Rys 2 - Plan Sytuacyjny nr 2

Rys 3 - Plan Sytuacyjny nr 3

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferenta

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-06-22 12:37:06.
Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
19.06.2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-06-20 11:27:58.
Ogłoszenie o przetargu pn. Przebudowa dróg
gminnych, ul. Głowackiego i Batalionów
Chłopskich w Wierzbicy

Treść ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar robót - Kanalizacja

Przedmiar robót - Wodociąg

Przedmiar robót drogowych

Projekt budowlany - Projekt drogowy - Opis techniczny do projektu architektoniczno - budowlanego

Projekt budowlany - Projekt drogowy - Profil podłużny - nr 1

Projekt budowlany - Projekt drogowy - Profil podłużny - nr 2

Projekt budowlany - Projekt drogowy - Profil podłużny - nr 3

Projekt budowlany - Projekt drogowy - Profil podłużny - nr 4

Projekt budowlany - Projekt drogowy - Przekrój konstrukcyjny - nr 1

Projekt budowlany - Projekt drogowy - Przekrój konstrukcyjny - nr 2

Projekt budowlany - Projekt drogowy - Przekrój konstrukcyjny - nr 3

Projekt budowlany - Projekt drogowy - Przekroje zjazdu

Projekt budowlany - Kanalizacja - Opis techniczny

Projekt budowlany - Kanalizacja - Profil kanału deszczowego

Projekt budowlany - Kanalizacja - Przekrój poprzeczny - nr 1

Projekt budowlany - Kanalizacja - Przekrój poprzeczny - nr 2

Projekt budowlany - Kanalizacja - Przekrój poprzeczny - nr 3

Projekt budowlany - Kanalizacja - Przekrój poprzeczny - nr 4

Projekt budowlany - Kanalizacja - Przekrój poprzeczny - nr 5

Projekt budowlany - Wodociąg - Opis techniczny

Projekt budowlany - Wodociąg - Profil wodociągu - nr 1

Projekt budowlany - Wodociąg - Profil wodociągu - nr 2

Projekt budowlany - Wodociąg - Profil wodociągu - nr 3

Projekt budowlany - Wodociąg - Profil przyłącza wodociągowego - nr 1

Projekt budowlany - Wodociąg - Profil przyłącza wodociągowego - nr 2

Projekt budowlany - Wodociąg - Profil przyłącza wodociągowego - nr 3

Projekt budowlany - Wodociąg - Profil przyłącza wodociągowego - nr 4

Projekt budowlany - Wodociąg - Profil przyłącza wodociągowego - nr 5

Projekt budowlany - Wodociąg - Schemat montażowy

Projekt budowlany - Zagospodarowanie terenu - Oświadczenie

Projekt budowlany - Zagospodarowanie terenu - Plan zagospodarowania terenu

Projekt budowlany - Zagospodarowanie terenu - Orientacja

Projekt budowlany - Zagospodarowanie terenu - Plan zagospodarowania terenu - Rysunek nr 1

Projekt budowlany - Zagospodarowanie terenu - Plan zagospodarowania terenu - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Projekt organizacji ruchu - Droga powiatowa i droga gminna - Opis techniczny

Projekt organizacji ruchu - Droga powiatowa i droga gminna - Plan sytuacyjny

Projekt organizacji ruchu - Droga powiatowa i droga gminna - Wykaz znaków

Projekt organizacji ruchu - Droga wojewódzka 744 - Stała organizacja - nr 1

Projekt organizacji ruchu - Droga wojewódzka 744 - Stała organizacja - nr 2

Projekt organizacji ruchu - Droga wojewódzka 744 - Stała organizacja - nr 3

Projekt organizacji ruchu - Droga wojewódzka 744 - Stała organizacja - nr 4

Projekt organizacji ruchu - Droga wojewódzka 744 - Stała organizacja - nr 5

Specyfikacja techniczna - Spis

Specyfikacja techniczna - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

Specyfikacja techniczna - Wyburzenie obiektów budowlanych

Specyfikacja techniczna - Rozbiórka elementów dróg

Specyfikacja techniczna - Przebudowa wodociągu

Specyfikacja techniczna - Przepust HDPE

Specyfikacja techniczna - Kanalizacja deszczowa

Specyfikacja techniczna - Koryto wraz z profilowaniem

Specyfikacja techniczna - Oczyszczanie i skropienie

Specyfikacja techniczna - Podbudowa z tłucznia kamiennego

Specyfikacja techniczna - Nawierzchnia

Specyfikacja techniczna - Nawierzchnia z kostki

Specyfikacja techniczna - Ustawienie krawężników betonowych

Specyfikacja techniczna - Betonowe obrzeża chodnikowe

Specyfikacja techniczna - Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego

Specyfikacja techniczna - Wymagania ogólne

Uzgodnienie - MPZP

Uzgodnienie - ZUD

Uzgodnienie - MZDW w Warszawie

Uzgodnienie - Orange

Uzgodnienie - PZDP

Uzgodnienie - UMWM

Uzgodnienie - ZWiK

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferenta

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-06-02 11:57:08 | Data modyfikacji: 2017-06-02 12:10:51.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na
pełnienie nadzoru nad realizacją zadania pod
nazwą „Poprawa efektywności energetycznej
budynków użyteczności publicznej w Gminie
Wierzbica”

Treść ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Załącznik nr 6 - Wykaz wykonywanych usług

Załącznik nr 7 - Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferenta

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-12 15:49:49.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Poprawa
efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej w Gminie Wierzbica" -
Część III

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wstępne wykonawcy

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonywanych robót budowlanych

Załącznik nr 4 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Załącznik nr 6 - Protokół równoważności dla pomp ciepła

Załącznik nr 7 - Informacje o grupie kapitałowej

Urząd Gminy
w Wierzbicy
PSP
Wierzbica

PSP
Zalesice

PSP
Ruda Wielka

 

Pytania i odpowiedzi - Część III - nr 1

Pytania i odpowiedzi - Część III - nr 2

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferenta

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-10 13:48:30 | Data modyfikacji: 2017-05-11 09:19:24.
Zaproszenie do udziału w postępowaniu na zadanie
pn. "Termomodernizacja budynku remizy OSP w
Polanach, wymiana dachu oraz wykonanie posadzki w
garażu"

Zaproszenie do udziału w postępowaniu

Wzór oferty

Przedmiar robót

Zawiadomienie o wyborze oferenta

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-05-09 10:01:26.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Poprawa
efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej w Gminie Wierzbica"

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przedłużenie terminu składania ofert - Część I - Fotowoltaika

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokół z otwarcia ofert z dnia 12.05.2017 - Część I - Fotowoltaika

Protokół z otwarcia ofert z dnia 08.05.2017 - Część II - Termomodernizacja

Protokół z otwarcia ofert z dnia 08.05.2017 - Część III - Pompy Ciepła

Unieważnienie postępowania - Część III - Pompy Ciepła

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Część I
Fotowoltaika

Część II
Termomodernizacja

Część III
Pompy ciepła

 

Urząd Gminy
w Wierzbicy

PSP
Wierzbica

PSP
Zalesice

 

PSP Ruda Wielka

PSP
Polany

 

 

Pytania i odpowiedzi:

Część I - Fotowoltaika - nr 1

Część I - Fotowoltaika - nr 2

Część II - Termomodernizacja - nr 1

Część II - Termomodernizacja - nr 2

Cześć III - Pompy ciepła

Część I, Część II, Część III

 

Część I

Fotowoltika

Część II

Termomodernizacja

Część III

Pompy Ciepła

PSP
Polany
 
PSP
Ruda Wielka
 
PSP
Wierzbica
 
PSP
Zalesice
 
Urząd Gminy
w Wierzbicy
 


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zawiadomienie o wyborze oferenta - Część I - Fotowoltaika

Zawiadomienie o wyborze oferenta - Część II - Termomodernizacja

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-14 12:50:05 | Data modyfikacji: 2017-05-12 12:39:09.
Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi
gminnej wewnętrznej w m. Wierzbica ul. Piaskowa
na odcinku o długości 656,31m

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar robót

Szczegółowe specyfikacje techniczne

Projekt techniczny

Rysunek Nr 1.1

Rysunek Nr 1.2

Rysunek Nr 1.3

Rysunek Nr 1.4

Kosztorys ofertowy

Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanej wykluczenia z postępowania

Wykaz zrealizowanych zamówień potwierdzających spełnianie warunku doświadczenia

Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Wzór oferty

Wzór umowy

Informacja o grupie kapitałowej

Karta gwarancyjna

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferenta

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-30 11:12:49.
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym
ograniczonym dla mieszkańców Gminy Wierzbica nie
posiadającym własnego mieszkania na sprzedaż
niewyodrębnionego lokalu przy ulicy Sienkiewicza
31 i przy ul. Janka Krasickiego 27

Informacja o wyniku przetargu

 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-21 07:37:10.
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym dla
mieszkańców Gminy Wierzbica nie posiadających
własnego mieszkania na sprzedaż
niewyodrębnionego lokalu mieszkalnego M2 nr 8
położonego w Wierzbicy przy ulicy Sienkiewicza
31 o pow. 30 m² wraz z przypisanym do lokalu
udziałem wynoszącym 30/768 w częściach
wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie
służą do wyłącznego użytku właścicieli
poszczególnych lokali wraz z oddaniem w
użytkowanie wieczyste takiej samej ułamkowej
części działki nr 2081/4

Zawiadomienie o wyniku przetargu

 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-26 08:31:39.
Ogłoszenie o przetargu na doposażenie pracowni
szkolnych w ramach projektu "Moim celem moja
przyszłość”, realizowane przez Gminę
Wierzbica. Projekt jest współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Oświadczenie o wskaźniku procentowym zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Oświadczenie dotyczące spełaniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 ba

Załącznik nr 6 - cz. a

Załącznik nr 6 - cz. b

Załącznik nr 6 - cz. c

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Zmiana treści SIWZ nr 1

Załącznik nr 6ba - po modyfikacji

Odpowiedzi - Zestaw nr 1

Odpowiedzi - Zestaw nr 2

Protokół z otwarcia ofert

Protokół z oceny ofert

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-13 14:14:41.
Ogłoszenie o przetargu na dowóz dzieci
niepełnosprawnych z terenu Gminy Wierzbica do
szkół specjalnych w Radomiu i oddziałów
specjalnych w Wierzbicy w 2017 roku

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istostnych Warunków Zamówienia

Wzór oferty

Wzór umowy

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Oświadczenie dotyczące spełenia warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Zawiadomienie o wyborze oferenta

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-13 12:47:55.
Zaproszenie do składania ofert na usługi
pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla
Urzędu Gminy w Wierzbicy w 2017 roku

Zaproszenie do składania ofert

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-13 08:17:34.
Ogłoszenie o przetargu na zakup biletów
miesięcznych dla uczniów z terenu gminy
Wierzbica korzystających z dojazdów komunikacją
regularną w 2017 r.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wzór oferty

Wzór umowy

Oświadczenie o przesłankach wykluczenia z postępowania

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków w postępowaniu

Wykaz osób

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Zawiadomienie o wyborze oferenta

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-09 13:30:37.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokali
mieszkalnych

Zawiadomienie o wyniku przetargu

 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-11-30 14:09:31.
Ogłoszenie o przetargu na zakup energii
elektrycznej dla potrzeb Gminy Wierzbica w roku
2017

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Wykaz obiektów

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Formularz cenowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy - Wykaz PPE

Załącznik nr 2 do Wzoru umowy - Pełnomocnictwo

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczania z postępowania

Załącznik nr 7 - Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitowałowej

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz wykonywanych zamówień

Odpowiedź na pytanie

Odpowiedź na pytanie

Zawiadomienie o wyborze oferenta

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-11-22 12:42:23.
Zawiadomienie Urzędu Gminy w Wierzbicy, że w
wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie
Zaproszenia do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia na zadanie pn. „Zimowe
utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym
2016/2017” na terenie gminy Wierzbica, wybrana
została najkorzystniejsza oferta tj. oferta Nr 1,
Przedsiębiorstwa
Transportowo-Handlowo-Usługowego, Jerzy
Stanisławek, ul. Jana Pawła II 9, 26-680
Wierzbica. Cena oferty brutto 109 306,80 zł.

Treść zawiadomienia

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-11-18 21:02:21 | Data modyfikacji: 2016-11-18 21:05:46.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy ul.
Kościuszki 73, 26 – 680 Wierzbica zaprasza do
złożenia oferty cenowej na realizację zadania
pn: Zakup jednej sztuki tlenomierza, dwóch
sztuk sond tlenu oraz 50 ampułek płynu
kalibrującego do sond

Zaproszenie do składania ofert + formularz oferty

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-11-18 20:46:54 | Data modyfikacji: 2016-11-18 20:54:32.
Ogłoszenie o przetargu na doposażenie pracowni
szkolnych w ramach projektu "Moim celem moja
przyszłość”, realizowane przez Gminę
Wierzbica. Projekt jest współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wskaźniku procentowym zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 - cz. a

Załącznik nr 6 - cz. b

Załącznik nr 6 - cz. c

Załącznik nr 7 - Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitowałowej

Ogłoszenie o unieważnieniu

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-11-10 15:09:53.
Ogłoszenie o przetargu na usługi edukacyjne i
szkoleniowe w ramach projektu "Moim celem moja
przyszłość”, realizowane przez Gminę
Wierzbica. Projekt jest współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o wskaźniku procentowym zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 - Wykaz wykonywanych usług, Wykaz kadry, Oświadczenie

Załącznik nr 7 - Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitowałowej

Protokół

Informacja o wyborze wykonawcy

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-11-09 09:50:56.
Zaproszenie do składania ofert na roboty
budowlane polegające na: budowie placu zabaw przy
gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości
Pomorzany oraz budowie placu zabaw na działce
gminnej w miejscowości Suliszka

Przedmiar - Plac zabaw - Suliszka

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

Wzór umowy

Karta techniczna - karuzela czteroosobowa

Karta techniczna - karuzela tarczowa

Opis techniczny placu zabaw - Pomorzany

Opis techniczny placu zabaw - Suliszka

Przedmiar - Plac zabaw - Pomorzany

Przedmiar - Plac zabaw - Suliszka

Kosztorys ofertowy - Plac zabaw - Pomorzany

Kosztorys ofertowy - Plac zabaw - Suliszka

Zagospodarowanie - Plac zabaw - Pomorzany

Zagospodarowanie - Plac zabaw - Suliszka

Wyjaśnienie

Zawiadomienie o wyborze oferenta

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-10 13:39:37.
Zaproszenie do składania ofert w związku z
brakiem wymaganej liczby ofert złożonych na
wykonanie robót budowlanych polegających na:
Rozbudowie gminnego oświetlenia ulicznego w
miejscowości Błędów (obwód ze stacji
transformatorowej „Błędów”), uzupełnienie
lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda
Wielka (obwód ze stacji transformatorowej nr 1 i
6), budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Rzeczków (obwód ze stacji transformatorowej
„Rzeczków 5”)

Zaproszenie do składania ofert

Zawiadomienie o wyborze oferenta

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-07 14:02:02.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy
zaprasza do złożenia oferty cenowej na
realizację zadania pn: "Docieplenie budynku
biurowego i kotłowni na oczyszczalni ścieków w
Wierzbicy"

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Przedmiar

Zawiadomienie o wyborze oferenta

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-09-30 12:24:46 | Data modyfikacji: 2016-09-30 12:29:02.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy
zaprasza do złożenia oferty cenowej na
realizację zadania pn. "Regeneracja dwóch studni
głębinowych w Zalesicach"

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Zawiadomienie o wyborze oferenta

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-09-30 12:23:18.
Zaproszenie do składania ofert na roboty
budowlane polegające na: rozbudowie gminnego
oświetlenia ulicznego w miejscowości Błędów,
uzupełnienie lamp oświetlenia ulicznego w
miejscowości Ruda Wielka, budowa oświetlenia
ulicznego w miejscowości Rzeczków

Zaproszenie do składania ofert

Wzór oferty

Wzór umowy

Opis techniczny oświetlenia - Rzeczków

Przedmiar i kosztorys ofertowy - Rzeczków

Rysunek - Rzeczków

Opis techniczny oświetlenia - Błędów

Przedmiar i kosztorys ofertowy - Błędów

Rysunek - Błędów

Opis techniczny oświetlenia - Ruda Wielka (1)

Przedmiar i kosztorys ofertowy - Ruda Wielka (1)

Rysunek - Ruda Wielka (1)

Opis techniczny oświetlenia - Ruda Wielka (6)

Przedmiar i kosztorys ofertowy - Ruda Wielka (6)

Rysunek - Ruda Wielka (6)

Zaproszenie do składania ofert - ponowienie

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-09-27 12:12:23.
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie
odcinka wodociągu na ul. Piaskowej w Wierzbicy

Zaproszenie do składania ofert

Oferta

Wzór umowy

Projekt budowlany

Przedmiar robót

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3

Rysunek 4

Rysunek 5

Rysunek 6

Wyjaśnienie

Zawiadomienie o wyborze oferenta

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-09-02 12:14:15.
Zaproszenie do składania ofert na pzeprowadzenie
inwentaryzacji technicznej kolektora krytego Ø
1000 o długości 3250 mb biegnącego przez teren
gminy Wierzbica i Jastrząb

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-23 08:13:43.
Zaproszenie do składania ofert na pzeprowadzenie
inwentaryzacji technicznej kolektora krytego Ø
1000 o długości 3250 mb biegnącego przez teren
gminy Wierzbica i Jastrząb

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-09 11:24:26.
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie
robót związanych z wymianą stolarki okiennej w
Gminnym Ośrodku Kultury w Wierzbicy

Zapytanie ofertowe

Oferta

Przedmiar robót

Protokół z procedury o udzielenie zamówienia

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-04 09:06:01.
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót związanych
z adaptacją pomieszczeń w budynku szkoły
podstawowej na przedszkole w Polanach

Zapytanie ofertowe

Oferta

Przedmiar robót

Adaptacja pomieszczeń w budynku szkoły na przedszkole w miejscowości Polany

Adaptacja przedszkola w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Polanach - Rozwiązania ppoż

Adaptacja przedszkola w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Polanach - Rozwiązania sanitarne

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-01 09:48:53.
Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi
gminnej wewnętrznej w m. Wierzbica ul. Górna na
odcinku o długości 649 m

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Oferta

Wzór umowy

Oświadczenie art. 24

Oświadczenie art. 22

Wykaz wykonywanych robót

Oświadczenie o przynależności do gr. kapitałowej

Przedmiar robót

Dokumentacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Zawiadomienie o wyborze oferenta

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-07-27 15:33:41.
Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi
gminnej wewnętrznej w m. Wierzbica ul. Piaskowa
na odcinku o długości 656,31 m

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Oferta

Wzór umowy

Oświadczenie art. 24

Oświadczenie art. 22

Wykaz wykonywanych robót

Oświadczenie o przynależności do gr. kapitałowej

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna

Opis techniczny

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3

Rysunek 4

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-07-27 14:51:03 | Data modyfikacji: 2016-07-27 14:53:53.
Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi
gminnej wewnętrznej w m. Ruda Wielka na odcinku o
długości 448,24 m

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Oferta

Wzór umowy

Oświadczenie art. 24

Oświadczenie art. 22

Wykaz wykonywanych robót

Oświadczenie o przynależności do gr. kapitałowej

Przedmiar robót

Dokumentacja techniczna

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Zawiadomienie o wyborze oferenta

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-07-27 14:25:24.
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót związanych
z adaptacją pomieszczeń w budynku szkoły
podstawowej na przedszkole w Polanach

Zapytanie ofertowe

Oferta

Przedmiar robót

Adaptacja pomieszczeń w budynku szkoły na przedszkole w miejscowości Polany

Adaptacja przedszkola w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Polanach - Rozwiązania ppoż

Adaptacja przedszkola w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Polanach - Rozwiązania sanitarne

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-07-18 22:59:08 | Data modyfikacji: 2016-07-18 23:25:38.
Zaproszenie do udziału w postępowaniu na
opracowanie dokumentacji technicznej i
kosztorysowej na następujące zadania: budowa
placów zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznych
na terenie Gminy Wierzbica

Zaproszenie do udziału w postępowaniu

Oferta

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-07-13 14:26:33.
Ogłoszenie o przetargu na dostawę oleju
opałowego

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz oferty

Wzór umowy

Oświadczenie art. 24

Oświadczenie art. 22

Wykaz wykonywanych dostaw

Wykaz osób uczest. w realizacji zamówienia

Zobowiązanie innego podmiotu

Oświadczenie o przynależności do gr. kapitałowej

Unieważnienie postępowania

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-07-04 14:55:11.
Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi
gminnej wewnętrznej w Wierzbicy (starodroże
drogi wojewódzkiej nr 727 na odcinku o długości
1650 mb od km 1650 nr ewid. działki 271/1, obr.
Rzeczków

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz oferty

Wzór umowy

Oświadczenie art. 24

Oświadczenie art. 22

Wykaz wykonywanych robót

Oświadczenie o przynależności do gr. kapitałowej

Przedmiar robót

Dokumentacja techniczna

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 3

Rysunek 4

Zawiadomienie o wyborze oferenta

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-30 14:01:35.
Unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Dostawa
oleju opałowego lekkiego"
 Treść unieważnienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-27 15:41:06 | Data modyfikacji: 2016-06-27 15:41:43.
Zapytanie ofertowe na wykonanie Programu
Rewitalizacji Gminy Wierzbica na lata 2016-2020

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Regulamin wpisu do Wykazu Programów Rewitalizacji Województwa Mazowieckiego

Protokół z procedury o udzielenie zamówienia

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-15 22:49:28.
Ogłoszenie o przetargu na kredyt konsolidacyjny

Ogłoszenie

Oferta

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Oświadczenie art. 24

Oświadczenie art. 22

Wykaz usług

Oświadczenie o przynależności do gr. kapitałowej

Uchwała Nr Ra.154.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Uchwała Nr XVIII/105/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego

Kredyt konsolidacyjny planowany w 2016 roku

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyborze oferenta

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-11 12:28:45.
Ogłoszenie o przetargu na dostawę oleju
opałowego lekkiego

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Oferta

Umowa

Oświadczenie art. 24

Oświadczenie art. 22

Wykaz wykonywanych dostaw

Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Zobowiązanie

Oświadczenie o przynależności do gr. kapitałowej

Unieważnienie

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-11 12:19:09.
Zapytanie ofertowe na dostawę urn wyborczych

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-27 21:48:56.
Zapytanie ofertowe na wykonanie Programu
Rewitalizacji Gminy Wierzbica na lata 2016-2020

Treść zapytania

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 1A Oświadczenie dotyczące bezstronności osób wykonujących w imieniu dotacjobiorcy czynności związanych z przygotowaniem i udzieleniem zamówienia

Załącznik nr 2A Protokół z procedury o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 3A Informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom w danym kryterium

Unieważnienie

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-15 14:21:21 | Data modyfikacji: 2016-04-18 13:32:04.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg na
przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w
miejscowości Polany Kolonia

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Oferta

Umowa

Oświadczenie art. 24

Oświadczenie art. 22

Wykaz robót

Oświadczenie o przynależności do gr. kapitałowej

Kosztorys ofertowy i przedmiar robót

Projekt wykonawczy

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-14 10:02:44.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania
wieczystego Gminy Wierzbica nieruchomości
przemysłowej położonej w Wierzbicy
uwidocznionej w KW RA1S/000253368/3 oznaczonej
numerami: 1330/9 o pow. 1,6900 ha oraz o pow.
6,4000 ha

Zawiadomienie o wyborze oferenta

 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-13 10:16:44.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu
służbowego Polonez Caro+

Treść ogłoszenia o przetargu

Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze oferenta

Notatka służbowa

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-03-10 11:41:39.
Ogłoszenie o przetargu na dowóz dzieci
niepełnosprawnych z terenu gminy Wierzbica do
szkół specjalnych w Radomiu i oddziałów
specjalnych w Wierzbicy w roku 2016

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wzór oferty

Wzór umowy

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

Wykaz usług

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Zawiadmienie o wynkach przetargu na dostawę energii dla Gminy Wierzbica w 2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-12-08 13:54:58 | Data modyfikacji: 2015-12-08 13:55:37.
Ogłoszenie o przetargu na zakup biletów
miesięcznych dla uczniów szkół z terenu gminy
Wierzbica korzystających z dojazdów komunikacją
regularną w 2016 roku

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz Oferty

Wzór umowy

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

Wykaz usług

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-12-03 13:29:44.
Ogłoszenie o przetargu na dostawę energii
elektrycznej dla potrzeb Gminy Wierzbica w okresie
od 01.01.2016 do 30.11.2016

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz Oferty

Formularz Cenowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

Wzór umowy

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Wykaz Oświetlenia Ulicznego Gmina Wierzbica w 2016

Pozostałe obiekty

Wyjaśnienie nr. 1 do przetargu

Wyjaśnienie nr. 2 do przetargu

Wyjaśnienie nr. 3 do przetargu

Wyjaśnienie nr. 4 do przetargu

Pytania i odpowiedzi do przetargu

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-11-30 15:01:01 | Data modyfikacji: 2015-12-03 13:28:45.
Ogłoszenie o przetargu na odbieranie,
zagospodarowanie oraz prowadzenie punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych
(PSZOK) na terenie Gminy Wierzbica.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz Oferty

Wzór umowy

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

Wykaz wykonywanych usług

Wykaz osób i podmiotów przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia

Zobowiązanie do oddania do dyspozycji osób zdolnych do wykonania zamówienia

Wykaz posiadanego sprzętu

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Wyjaśnienie nr. 1 do przetargu

Wyjaśnienie nr. 2 do przetargu

Wyjaśnienie nr. 3 do przetargu

Wyjaśnienie nr. 4 do przetargu

Wyjaśnienie nr. 5 do przetargu

Wyjaśnienie nr. 6 do przetargu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sprostowanie do Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-10-08 13:11:35.
Przetarg na wymianę kotłów w kotłowni przy
Publicznej Szkole Podstawowej w Polanach

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Oferta

Wzór umowy

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

Wykaz wykonywanych robót

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Przedmiar - roboty budowlane

Przedmiar - roboty technologiczne i instalacyjne

Przedmiar - roboty elektryczne

Opis techniczny - roboty budowlane

Opis techniczny - roboty technologiczne i instalacyjne

Opis techniczny - roboty elektryczne

Wyjaśnienie

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-10-01 11:57:06.
Zawiadomienie Komisji Przetargowej, że w wyniku
przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego na "Przebudowę drogi dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Ruda Wielka"
 Treść zawiadomienie

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-09-17 07:39:52.
Zawiadomienie dotyczące przetargu na sprzedaż
działki budowlanej nr 172/52 położonej w
Wierzbicy
 Zawiadomienie dotyczące przetargu

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-09-07 14:35:16 | Data modyfikacji: 2015-09-14 08:08:38.
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w
miejscowości Ruda Wielka

Ogłoszenie

Oferta

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wykaz robót budowlanych

Przedmiar robót

Opis teczniczny

Szczegółowa specyfikacja techniczna

Rysunek 1.1

Rysunek 1.2

Rysunek 1.3

Rysunek 1.4

Rysunek 1.5

Wzór umowy

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-09-02 11:51:18.
Zaproszenie do składania ofert na ochronę i
bezpieczeństwo imprezy plenerowej "Dożynki 2015"

Zaproszenie do składania ofert

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-08-28 12:40:51.
Wójta Gminy Wierzbica ogłasza VI przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż działki przeznaczonej
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
położoną w Wierzbicy stanowiącą własność
Gminy Wierzbica nr KW RA1S/00020892/0
 Ogłoszenie o przetargu

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-31 13:46:04.
Wójt Gminy Wierzbica ogłasza szósty przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż działki
przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną położoną w Wierzbicy
stanowiącą własność Gminy Wierzbica nr KW
RA1S/00020892/0


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Wierzbica

Na podst. art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 23 kwietnia 2014 r. poz.518 ze zm.) oraz § 3 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z dnia 23 lipca 2013 roku poz. 942)

ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położoną w Wierzbicy stanowiącą własność Gminy Wierzbica nr KW RA1S/00020892/0:

 1. działka nr 172/14 pow. 0,1154 ha
  cena wywoławcza 32.000,00 zł +VAT 23% wysokość wadium 3.200,00 zł

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość ujęta w wykazie nieruchomości , który wisiał na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wierzbicy w dniach 05.05.2014 r. do 25.05.2014 r. Pierwszy przetarg odbył się 22.07.2014 roku, drugi odbył się dnia 26.08.2014 r.,trzeci przetarg odbył się dnia 07.10.2014 r. czwarty przetarg odbył się dnia 02.12.2014 roku, piąty przetarg odbył się 26.03.2015 r. wszystkie zakończone wynikiem negatywnym.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

 1. Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)
 2. Pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo
 3. Reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy w Wierzbicy nr 02 9132 0001 0100 1919 2000 0060 do dnia 20.07.2015 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Wierzbica. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo do złożenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu.

Przetarg odbędzie się 24.07. 2015 r. godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy w sali konferencyjnej.

Szczegółowe informacje w przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie w pokoju nr 21, tel. 486183616

 

Wierzbica 2015-06-19
Sporz. insp. Małgorzata Ogorzałek

Treść ogłoszenia

Zawiadomienie Urzędu Gminy Wierzbica o dopuszczeniu do przetargu

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-06-22 08:54:10 | Data modyfikacji: 2015-06-22 08:55:04.
Informacja o wyniku postępowania na udzielenie
zamówienia publicznego na "Badanie gospodarki
finansowej jednostek organizacyjnych Gminy
Wierzbica"

 


 

Informacja o wyniku postępowania

Zaproszenie

Załącznik

Umowa

Oferta wykonawcy

Informacja o odstąpieniu wykonawcy od umowy

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-03-26 12:06:31 | Data modyfikacji: 2015-06-17 09:43:18.

Wierzbica, dnia 26.02.2015 r.  O G Ł O S Z E N I E


 


                    Na podstawie art.15, poz. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednol. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) Urząd Gminy w Wierzbicy informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu realizacji pozalekcyjnych programów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych z terenu gminy Wierzbica, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Konkursowej  w dniu 25.02.2015 r. postanowił udzielić wsparcia finansowego niżej wymienionym organizacjom pozarządowym:


        


1. Realizacja pozalekcyjnych programów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci


i młodzieży z rodzin patologicznych z terenu gminy Wierzbica:


 – Świetlica Środowiskowa „Betania” przy parafii Rzymsko-Katolickiej św. Stanisława Bpa M. w Wierzbicy, pl. Jana Pawła II 2, 26-680 Wierzbica – 30 000,00 zł


2. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej, piłka siatkowa:


 – Uczniowski Klub Sportowy „GEPARD” z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej im. S. Żeromskiego w Wierzbicy, ul. Żeromskiego 62,  26-680 Wierzbica – 8 000,00 zł.


-  Wiejski Uczniowski Klub Sportowy „RUDA” w Rudzie Wielkiej z siedzibą w Zespole Szkół w Rudzie Wielkiej 191, 26-680 Wierzbica – 2 000,00 zł.


3 . Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wierzbica w dyscyplinie


  sportowej, piłka nożna: 


– Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Ruda” z siedzibą w Rudzie Wielkiej 191 b,


26-680 Wierzbica – 10 000,00 zł.


-  Wiejski Uczniowski Klub Sportowy „RUDA” w Rudzie Wielkiej z siedzibą w Zespole Szkół w Rudzie Wielkiej 191, 26-680 Wierzbica – 10 000,00 zł.


-  Ludowy Zespół Sportowy „Zalesice” w Zalesicach, z siedziba ul. Polna 28,


26-640 Skaryszew – 18 000,00 zł.


- Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” Wierzbicy, ul. Wiatraczna 8, 26-680 Wierzbica – 2 000,00.


4. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wierzbica w dyscyplinie


 sportowej, zapasy:


    – Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” Wierzbica,                                       ul. Wiatraczna 8, 26-680 Wierzbica – 68 000,00 zł.


 


                     Przekazanie dotacji nastąpi po zawarciu stosownych umów przed rozpoczęciem


             realizacji zadań.


 


Do wiadomości:


1.      Strona internetowa Gminy Wierzbica (BIP).


2.      Tablica ogłoszeń UG Wierzbica.


3.      a/a.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-02-26 13:31:05.

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
 

                                           Wójt  Gminy  Wierzbica
 

                     Na podst. art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 23 kwietnia 2014 r. poz.518) oraz § 3 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z dnia 23 lipca 2013 roku  poz. 942)

 

ogłasza  piąty przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż   działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Wierzbicy  stanowiących   własność Gminy Wierzbica nr KW RA1S/00020892/0:

 

1. działka  nr 172/10  pow. 0,1276 ha

cena wywoławcza       35.000,00 zł + VAT 23%            wysokość wadium           3.500,00 zł

2. działka  nr 172/14 pow. 0,1154 ha

cena wywoławcza      32.000,00 zł +VAT 23%              wysokość wadium           3.200,00 zł

3. działka nr 172/15  pow. 0,1201 ha

 cena wywoławcza     33.000,00 zł +VAT 23%              wysokość wadium           3.300,00 zł

4. działka nr 172/16  pow. 0,1182 ha

cena wywoławcza      33.000,00 zł + VAT 23%             wysokość wadium            3.300,00 zł

5. działka nr 172/17  pow. 0,1155 ha

cena wywoławcza      32.000,00 zł +VAT 23%              wysokość wadium            3.200,00 zł

6.działka nr 172/18 pow. 0,1092 ha

cena wywoławcza      30.000,00 zł +VAT 23%              wysokość wadium            3.000,00 zł

7.działka nr 172/19 pow. 0,1271 ha

 cena wywoławcza     35.000,00 zł +VAT 23%               wysokość wadium           3.500,00 zł

 oraz na sprzedaż działek rolno – leśnych i rolnej położonych w Wierzbicy:

8.działka nr 1601/4 pow. 1,6700 ha

cena wywoławcza     57.000,00 zł                                    wysokość wadium          5.700,00 zł

9.działka nr 1994  pow. 2,9000 ha

cena wywoławcza     55.000,00 zł                                    wysokość wadium          5.500,00 zł

10.działka nr 2058/1 pow. 1,0800 ha

cena wywoławcza     20.000,00 zł                                    wysokość wadium          2.000,00 zł

a także na sprzedaż działki rolnej położonej w Rudzie Wielkiej :

11.działka nr 613 pow. 0,9800 ha

cena wywoławcza     33.000,00 zł                                     wysokość wadium          3.300,00 zł

 

oraz czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki  przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położoną w Wierzbicy

1. działka nr 172/8   pow. 0,3722 ha

  cena wywoławcza   103.000,00 zł +VAT 23%               wysokość wadium        10.300,00 zł

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości ujęte w wykazie  nieruchomości , które wisiały na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wierzbicy w dniach  05.05.2014 r. do  25.05.2014 r. Pierwszy przetarg odbył się 22.07.2014 roku, drugi odbył się dnia 26.08.2014 r.,trzeci przetarg odbył się dnia 07.10.2014 r. czwarty przetarg odbył się dnia 02.12.2014 roku wszystkie zakończone wynikiem negatywnym.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)                                  
Pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo
Reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis
       z właściwego rejestru wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wraz z numerem pozycji przetargowej  na konto Urzędu Gminy w Wierzbicy  nr 02 9132 0001 0100 1919 2000 0060 do dnia 20.03.2015 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Wierzbica. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni po  zakończeniu przetargu.

Wadium przepada, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo do złożenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu

Przetarg odbędzie się    26.03. 2015 r. godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy w sali konferencyjnej.

 

Szczegółowe informacje w przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie w pokoju nr 21, tel. 486183616

 

 

Wierzbica 2015-02-19

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-02-24 13:08:29.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ


ZADANIA PUBLICZNEGO


 


Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego


i o wolontariacie /tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118/ oraz załącznika nr 1 do Uchwały budżetowej Nr IV/17/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 stycznia


2015 roku.


 


Gmina Wierzbica


ul. Kościuszki 73


26-680 Wierzbica


tel. (0-48) 618 36 18


fax. (0-48) 618 36 11


e-mail: wierzbica@wierzbica.plREGON  670224054


NIP  9482382481


OGŁASZA


 


          Otwarty Konkurs Ofert na Realizację Zadań Publicznych w zakresie


                        upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r.


 


I. Nazwa zadania :


1.     Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu gminy Wierzbica


w dyscyplinach sportowych:


a) zapasy,


b) piłka nożna,


c) piłka siatkowa,


   


II. Forma zadania:


     Szkolenie będzie realizowane w formie wspierania finansowego wykonania


     zadania przez Gminę Wierzbica.


 


III.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wykonanie zadania :


     Wysokość środków na zadania wyszczególnione w pkt. I:


     a) zapasy  –  68 000 zł.


     b) piłka nożna  –  40 000 zł. .


     c) pika siatkowa  -  10 000 zł.


 


IV. Zasada przyznawania dotacji:


1.     Dotacja przyznana zostanie Oferentowi, wyboru którego dokona i uzna za najkorzystniejszą Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wierzbica.


2.     Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą a oferentem wybranym w wyniku konkursu ofert.


3.     Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.


4.     Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja.


5.     Wybór oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości w niej wnioskowanych.


 


 


V. Termin realizacji zadania :


Zadanie należy wykonać w okresie od  daty zawarcia umowy do 31.12.2015 r.


 


VI. Warunki realizacji zadania :


1. Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych.


2. Czynne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci, młodzieży


    i dorosłych.


3. Udział w rozgrywkach ligowych i zawodach sportowych organizowanych przez 


    zapaśnicze związki sportowe, związki piłki nożnej i piłki siatkowej.


4. Zapewnienie kadry szkoleniowej i opiekuńczej.


5. Zapewnienie opieki medycznej i bezpieczeństwa na imprezach.                                              


6. Zapewnienie prawidłowej eksploatacji obiektów i utrzymanie w należytym stanie


    technicznym i sanitarnym.


7. Zapewnienie sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania.


8. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą


    umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym


    w ofercie.


 


 


VII. Termin i warunki składania ofert:


1. Termin składania ofert: 24.02.2015 r.


2. Otwarcie i wybór oferentów nastąpi w dniu 25.02.2015 r.


3. Ofertę należy złożyć zgodnie z wzorem załączonym do powyższego ogłoszenia


      (zał. nr 1).


4. Do oferty należy załączyć oryginały lub kopie dokumentów potwierdzone


    za zgodność z oryginałem (z datą poświadczenia):


-         aktualny wyciąg z rejestru sądowego,  rejestru stowarzyszeń  lub inny dokument


potwierdzający status prawny oferenta,


-         statut, o ile podmiot jest zobowiązany do jego sporządzenia, jeśli nie, to inny dokument regulujący działalność podmiotu,


-         sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za rok 2014.


 


    VIII. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty :


     1.  Zakres rzeczowy i merytoryczny zadania


     2.  Zamierzony cel przy realizacji zadania


     3.  Zakładane rezultaty realizacji zadania


     4.  Kalkulacja przewidywanych kosztów z uwzględnieniem środków własnych


          i wskazanie źródeł finansowania


5.     Wskazanie zasobów kadrowych i możliwości technicznych wyk. zadania.


6.     Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru oferty, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.


 


IX.                       Zrealizowane zadania publiczne tego samego rodzaju przez Gminę Wierzbica w roku poprzednim :


1.     W roku poprzednim tj. 2014 Gmina Wierzbica zrealizowała zadanie tego samego rodzaju na które przeznaczyła kwotę w wysokości:


          a) zapasy  – 70 000 zł. (MLUKS „Orlik” Wierzbica).


          b) piłka nożna – 40 000 zł. (LUKS „Ruda” w Rudzie Wielkiej – 15 000 zł.


              LZS „Zalesice” w Zalesicach – 20 000 zł. WUKS Ruda Wielka – 5 000 zł.


d) piłka siatkowa - 10 000 zł. (UKS „Gepard” Wierzbica).


 


X. Załączniki do ogłoszenia :


     1. wzór oferty,


     2. wzór umowy,


     3. wzór sprawozdania  z wykonania zadania.


 


Załączniki te stanowią integralną część Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, które można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wierzbicy, pok. 23. lub na stronie internetowej www.wierzbica.pl


               Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telef. 048 618 36 18.


 


Publikacja Ogłoszenia:


1.     Biuletyn Informacji Publicznej


2.     Strona Internetowa UG w Wierzbicy


3.     Tablica Ogłoszeń UG w Wierzbicy


 


Wierzbica,  03.02.2015 r.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-02-03 13:22:39.

 OGŁOSZENIE

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

NA REALIZACJĘ

ZADANIA PUBLICZNEGO

 


Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie /tekst jednol. Dz.U. z 2014 r. poz.1118/ oraz załącznika nr 1 do Uchwały budżetowej Nr IV/17/2015 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 stycznia 2015 roku.

Gmina Wierzbica

ul. Kościuszki 73

26-680 Wierzbica

tel/fax (48) 618-36-10 / (48) 618-36-11

e-mail:wierzbica @ wierzbica.pl.

REGON 670224054

NIP 9482382481

 


OGŁASZA

 


Otwarty Konkurs Ofert na Realizację Zadania Publicznego w 2015 roku pod nazwą:

 


I Nazwa zadania:

Realizacja pozalekcyjnych programów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych z terenu gminy Wierzbica.
Wczesna profilaktyka uzależnień.
Realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych w placówkach oświatowych i w środowisku.

 

II. Forma zadania:

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będą realizowane w formie wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie przez Gminę Wierzbica.

 


III. Miejsce wykonania zadania:

Świetlica Środowiskowa w Wierzbicy, ul. Plac Jana Pawła II 2.
Placówki oświatowe na terenie gminy Wierzbica.

 

IV. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wykonanie zadania:

Wysokość środków przeznaczonych na zadania wyszczególnione w pkt.I- 30 000zł.

 

 

 

V. Zasada przyznawania dotacji:

1. Dotacja przyznana zostanie Oferentowi, wyboru którego dokona Komisja

Konkursowa powołana przez Wójta Gminy w Wierzbicy.

2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą a oferentem wybranym w wyniku konkursu ofert.

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

4. Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja.

5.Wybór oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości w niej

wnioskowanych.

VI. Termin realizacji zadania :

zadanie należy wykonywać w okresie od daty zawarcia umowy do 31.12.2015 r.

 


VII. Warunki realizacji zadania:

Prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych i terapeutycznych

w Świetlicy Środowiskowej w Wierzbicy.
Zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży w czasie pozalekcyjnym.
Organizowanie czasu wolnego w czasie ferii i wakacji.
Prowadzenie zajęć profilaktyczno – edukacyjnych w placówkach oświatowych.
Zapewnienie kadry opiekuńczej i specjalistycznej w zakresie profilaktyki.
Zapewnienie prawidłowej eksploatacji obiektów i utrzymanie w należytym stanie technicznym i sanitarnym.
Zakup niezbędnych materiałów do prawidłowego wykonania zadania.

 

VIII. Termin i warunki składania ofert:

Termin składania ofert 24.02.2015 r.
Otwarcie i wybór oferentów nastąpi w dniu 25.02.2015 r.
3. Ofertę należy złożyć zgodnie z wzorem załączonym do powyższego ogłoszenia (zał. nr 1).

4. Do oferty należy załączyć oryginały lub kopie dokumentów potwierdzone

za zgodność z oryginałem (z datą poświadczenia):

aktualny wyciąg z rejestru sądowego, rejestru stowarzyszeń lub inny dokument
potwierdzający status prawny oferenta,

statut, o ile podmiot jest zobowiązany do jego sporządzenia, jeśli nie, to inny dokument regulujący działalność podmiotu,
sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za rok 2014.

 

 


IX. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

Zakres rzeczowy zadania
Zamierzony cel przy realizacji zadania
Zakładane rezultaty realizacji zadania
Kalkulacja przewidywanych kosztów z uwzględnieniem środków własnych i wskazanie źródeł finansowania
Wskazanie zasobów kadrowych i lokalowych.
6. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według

obowiązującego wzory oferty, w terminie określonym w ogłoszeniu

konkursowym.

 


X. Zrealizowane zadania publiczne tego samego rodzaju przez Gminę Wierzbica w roku poprzednim:

Realizację zadania w roku poprzednim, tj. 2014 Gmina Wierzbica powierzyła Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Stanisława biskupa i męczennika z siedzibą ul. Partyzantów 1 w Wierzbicy i przeznaczył na ten cel dotację w wysokości 30.000zł.

 

XI. Załączniki do ogłoszenia:

1.wzór oferty

2.wzór umowy

3.wzór rozliczenia dotacji

Załączniki te stanowią integralną część Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, które można uzyskać w Urzędzie Gminy Wierzbica, pok. 23 lub na stronie internetowej www.wierzbica.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 048 618 36 18.

 


Publikacja Ogłoszenia:

Strona Internetowa UG
Tablica Ogłoszeń UG w Wierzbica
3. Biuletyn Informacji Publicznej UG>

 

 

 

Wierzbica, dnia 03.02.2015 r.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-02-03 12:31:28.

Wierzbica, dnia 13.01.2015 r.

RGiI ZP.0271.06.2014

 

UNIQA TU S.A.,

Przedstawicielstwo Regionalne w Radomiu, ul. Szklana 60, 26-600 Radom

fax. 48 344 16 17

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania: część II zamówienia

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Wierzbica

Numer ogłoszenia: 264053 - 2014; data zamieszczenia: 24.12.2014

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam o wyniku postępowania, dotyczącego ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Gminy Wierzbica

 

Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 6, złożona przez:
UNIQA TU S.A., Przedstawicielstwo Regionalne w Radomiu, ul. Szklana 60, 26-600 Radom

 

Uzasadniając dokonany wybór podaję, że oferta ta uzyskała  najwyższą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny (cena waga 90%, warunki fakultatywne waga 10%)  razem  91,00 pkt.

- Według kryterium „cena” (waga 90%)  Wykonawca UNIQA TU S.A otrzymał następującą ilość punktów: 90,00 pkt.

- Wg kryterium „warunki fakultatywne” (waga 10%)  Wykonawca UNIQA TU S.A otrzymał następującą ilość punktów: 1,00 pkt.

2. W terminie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, poza ofertą   opisaną w punkcie „1” powyżej, oferty ważne, nie podlegające odrzuceniu, złożyli także następujący Wykonawcy:

a) oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. , Vienna Insurance Group, Oddział w Radomiu, ul. Focha 14 lok. 2

b) oferta nr 3: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW”, Biuro Regionalne w Warszawie, Oddział w Radomiu, ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom

c) oferta nr 4: InterRisk VIG, Oddział w Radomiu, ul. Wolność 8, 26-600 Radom

 

Według kryterium „cena” (waga 90%) poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

a)       oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A – 62,27 pkt.

b)      oferta nr 3:  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW” – 67,22 pkt.

c)      oferta nr 4:  InterRisk VIG,- 48,14 pkt.

d)      oferta nr 6:UNIQA TU S.A., –90,00 pkt.

 

Wg kryterium „warunki fakultatywne” (10%) poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

a)       oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A – 4,00 pkt.

b)      oferta nr 3:  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW” – 7,00 pkt.

c)      oferta nr 4:  InterRisk VIG,- 0,00 pkt.

d)      oferta nr 6:UNIQA TU S.A., –1,00 pkt.

 

Łącznie poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

 

a)       oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A – 66,27 pkt.

b)      oferta nr 3:  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW” – 74,22 pkt.

c)      oferta nr 4:  InterRisk VIG,- 48,14 pkt.

d)      oferta nr 6:UNIQA TU S.A., –91,00 pkt.

 

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która uzyska największą bezwzględną ilość punktów. W związku z powyższym wybrana została oferta nr 6 - UNIQA TU S.A., Przedstawicielstwo Regionalne w Radomiu, ul. Szklana 60, 26-600 Radom

 

Żadna oferta nie została odrzucona
Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 ustawy PZP.
 

Prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia na nr faksu 48 618 36 11.

 

 

 

Z wyrazami szacunku

 

 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-01-15 14:37:06.

Wierzbica, dnia 13.01.2015 r.

RGiI ZP.0271.06.2014

 

UNIQA TU S.A.,

Przedstawicielstwo Regionalne w Radomiu, ul. Szklana 60, 26-600 Radom

fax. 48 344 16 17

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania: część I zamówienia

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Numer ogłoszenia: 264053 - 2014; data zamieszczenia: 24.12.2014

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam o wyniku postępowania, dotyczącego ubezpieczenia majątku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

 

Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 1, złożona przez:
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. , Vienna Insurance Group, Oddział w Radomiu, ul. Focha 14 lok. 2

Uzasadniając dokonany wybór podaję, że oferta ta uzyskała  najwyższą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny (cena waga 80%, warunki fakultatywne waga 20%)  razem  90,49 pkt.

- Według kryterium „cena” (waga 80%)  Wykonawca Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG otrzymał następującą ilość punktów: 74,29 pkt.

- Wg kryterium „warunki fakultatywne” (waga 20%)  Wykonawca Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG otrzymał następującą ilość punktów: 16,20 pkt.

2. W terminie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, poza ofertą   opisaną w punkcie „1” powyżej, oferty ważne, nie podlegające odrzuceniu, złożyli także następujący Wykonawcy:

a) oferta nr 2: TU INTER Polska S.A., Przedstawicielstwo w Toruniu, ul. Danielewskiego 6, 87-100 Toruń

b) oferta nr 3: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW”, Biuro Regionalne w Warszawie, Oddział w Radomiu, ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom

c) oferta nr 4: InterRisk VIG, Oddział w Radomiu, ul. Wolność 8, 26-600 Radom

d) oferta nr 5: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., ul. Duża 21, 25-953 Kielce

e) oferta nr 6: UNIQA TU S.A., Przedstawicielstwo Regionalne w Radomiu, ul. Szklana 60, 26-600 Radom

 

Według kryterium „cena” (waga 80%) poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

a)       oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A – 74,29 pkt.

b)      oferta nr 2: TU INTER Polska S.A., –62,14 pkt.

c)      oferta nr 3:  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW” – 40,02 pkt.

d)      oferta nr 4:  InterRisk VIG,- 62,63 pkt.

e)       oferta nr 5: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., – 54,60 pkt.

f)       oferta nr 6:UNIQA TU S.A., –80,00 pkt.

 

Wg kryterium „warunki fakultatywne” (20%) poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

a)       oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A – 16,20 pkt.

b)      oferta nr 2: TU INTER Polska S.A., –11,20 pkt.

c)      oferta nr 3:  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW” – 10,80 pkt.

d)      oferta nr 4:  InterRisk VIG,- 15,20 pkt.

e)       oferta nr 5: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., – 10,80 pkt.

f)       oferta nr 6:UNIQA TU S.A., –3,80 pkt.

 

Łącznie poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

 

a)       oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A – 90,49 pkt.

b)      oferta nr 2: TU INTER Polska S.A., –73,34 pkt.

c)      oferta nr 3:  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW” – 50,82 pkt.

d)      oferta nr 4:  InterRisk VIG,- 77,83 pkt.

e)       oferta nr 5: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., – 65,40 pkt.

f)       oferta nr 6:UNIQA TU S.A., –83,80 pkt.

 

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która uzyska największą bezwzględną ilość punktów. W związku z powyższym wybrana została oferta nr 1 - Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. , Vienna Insurance Group, Oddział w Radomiu, ul. Focha 14 lok. 2

 

Żadna oferta nie została odrzucona
Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 ustawy PZP.
 

Prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia na nr faksu 48 618 36 11.

 

 

 

Z wyrazami szacunku

 

 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-01-15 14:36:35.

Wierzbica, dnia 13.01.2015 r.

RGiI ZP.0271.06.2014

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

„ TUW”, Biuro Regionalne w Warszawie, Oddział w Radomiu,

 ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom

 fax. 48 362 68 92

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania: część III zamówienia

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Część III: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Wierzbica

Numer ogłoszenia: 264053 - 2014; data zamieszczenia: 24.12.2014

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam o wyniku postępowania, dotyczącego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Wierzbica

 

Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 5, złożona przez:
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., ul. Duża 21, 25-953 Kielce

 

Uzasadniając dokonany wybór podaję, że oferta ta uzyskała  najwyższą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny (cena waga 95%, warunki fakultatywne waga 5%)  razem  95,00 pkt.

- Według kryterium „cena” (waga 95%)  Wykonawca Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., otrzymał następującą ilość punktów: 95,00 pkt.

- Wg kryterium „warunki fakultatywne” (waga 5%)  Wykonawca Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., otrzymał następującą ilość punktów: 0,00 pkt.

2. W terminie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, poza ofertą   opisaną w punkcie „1” powyżej, oferty ważne, nie podlegające odrzuceniu, złożyli także następujący Wykonawcy:

a) oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. , Vienna Insurance Group, Oddział w Radomiu, ul. Focha 14 lok. 2

b) oferta nr 3: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW”, Biuro Regionalne w Warszawie, Oddział w Radomiu, ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom

 

Według kryterium „cena” (waga 95%) poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

a)       oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A – 91,23 pkt.

b)      oferta nr 3:  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW” – 47,29 pkt.

c)      oferta nr 5:  Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., 95,00 pkt.

 

Wg kryterium „warunki fakultatywne” (10%) poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

a)       oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A – 0,00 pkt.

b)      oferta nr 3:  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW” – 0,00 pkt.

c)      oferta nr 5:  Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., 0,00 pkt.

 

Łącznie poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

 

a)       oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A – 91,23 pkt.

b)      oferta nr 3:  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW” – 47,29 pkt.

c)      oferta nr 5:  Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., 95,00 pkt.

 

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która uzyska największą bezwzględną ilość punktów. W związku z powyższym wybrana została oferta nr 5 - Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., ul. Duża 21, 25-953 Kielce

 

Żadna oferta nie została odrzucona
Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 ustawy PZP.
 

Prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia na nr faksu 48 618 36 11.

 

 

 

Z wyrazami szacunku

 

 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-01-15 14:35:59.

Wierzbica, dnia 13.01.2015 r.

RGiI ZP.0271.06.2014

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

„ TUW”, Biuro Regionalne w Warszawie, Oddział w Radomiu,

 ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom

 fax. 48 362 68 92

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania: część II zamówienia

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Wierzbica

Numer ogłoszenia: 264053 - 2014; data zamieszczenia: 24.12.2014

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam o wyniku postępowania, dotyczącego ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Gminy Wierzbica

 

Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 6, złożona przez:
UNIQA TU S.A., Przedstawicielstwo Regionalne w Radomiu, ul. Szklana 60, 26-600 Radom

 

Uzasadniając dokonany wybór podaję, że oferta ta uzyskała  najwyższą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny (cena waga 90%, warunki fakultatywne waga 10%)  razem  91,00 pkt.

- Według kryterium „cena” (waga 90%)  Wykonawca UNIQA TU S.A otrzymał następującą ilość punktów: 90,00 pkt.

- Wg kryterium „warunki fakultatywne” (waga 10%)  Wykonawca UNIQA TU S.A otrzymał następującą ilość punktów: 1,00 pkt.

2. W terminie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, poza ofertą   opisaną w punkcie „1” powyżej, oferty ważne, nie podlegające odrzuceniu, złożyli także następujący Wykonawcy:

a) oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. , Vienna Insurance Group, Oddział w Radomiu, ul. Focha 14 lok. 2

b) oferta nr 3: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW”, Biuro Regionalne w Warszawie, Oddział w Radomiu, ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom

c) oferta nr 4: InterRisk VIG, Oddział w Radomiu, ul. Wolność 8, 26-600 Radom

 

Według kryterium „cena” (waga 90%) poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

a)       oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A – 62,27 pkt.

b)      oferta nr 3:  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW” – 67,22 pkt.

c)      oferta nr 4:  InterRisk VIG,- 48,14 pkt.

d)      oferta nr 6:UNIQA TU S.A., –90,00 pkt.

 

Wg kryterium „warunki fakultatywne” (10%) poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

a)       oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A – 4,00 pkt.

b)      oferta nr 3:  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW” – 7,00 pkt.

c)      oferta nr 4:  InterRisk VIG,- 0,00 pkt.

d)      oferta nr 6:UNIQA TU S.A., –1,00 pkt.

 

Łącznie poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

 

a)       oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A – 66,27 pkt.

b)      oferta nr 3:  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW” – 74,22 pkt.

c)      oferta nr 4:  InterRisk VIG,- 48,14 pkt.

d)      oferta nr 6:UNIQA TU S.A., –91,00 pkt.

 

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która uzyska największą bezwzględną ilość punktów. W związku z powyższym wybrana została oferta nr 6 - UNIQA TU S.A., Przedstawicielstwo Regionalne w Radomiu, ul. Szklana 60, 26-600 Radom

 

Żadna oferta nie została odrzucona
Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 ustawy PZP.
 

Prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia na nr faksu 48 618 36 11.

 

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-01-15 14:35:29.

Wierzbica, dnia 13.01.2015 r.

RGiI ZP.0271.2014

 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

„ TUW”, Biuro Regionalne w Warszawie, Oddział w Radomiu, ul. 25 Czerwca 68,

26-600 Radom

fax. 48 362 68 92

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania: część I zamówienia

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Numer ogłoszenia: 264053 - 2014; data zamieszczenia: 24.12.2014

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam o wyniku postępowania, dotyczącego ubezpieczenia majątku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

 

Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 1, złożona przez:
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. , Vienna Insurance Group, Oddział w Radomiu, ul. Focha 14 lok. 2

Uzasadniając dokonany wybór podaję, że oferta ta uzyskała  najwyższą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny (cena waga 80%, warunki fakultatywne waga 20%)  razem  90,49 pkt.

- Według kryterium „cena” (waga 80%)  Wykonawca Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG otrzymał następującą ilość punktów: 74,29 pkt.

- Wg kryterium „warunki fakultatywne” (waga 20%)  Wykonawca Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG otrzymał następującą ilość punktów: 16,20 pkt.

2. W terminie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, poza ofertą   opisaną w punkcie „1” powyżej, oferty ważne, nie podlegające odrzuceniu, złożyli także następujący Wykonawcy:

a) oferta nr 2: TU INTER Polska S.A., Przedstawicielstwo w Toruniu, ul. Danielewskiego 6, 87-100 Toruń

b) oferta nr 3: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW”, Biuro Regionalne w Warszawie, Oddział w Radomiu, ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom

c) oferta nr 4: InterRisk VIG, Oddział w Radomiu, ul. Wolność 8, 26-600 Radom

d) oferta nr 5: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., ul. Duża 21, 25-953 Kielce

e) oferta nr 6: UNIQA TU S.A., Przedstawicielstwo Regionalne w Radomiu, ul. Szklana 60, 26-600 Radom

 

Według kryterium „cena” (waga 80%) poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

a)       oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A – 74,29 pkt.

b)      oferta nr 2: TU INTER Polska S.A., –62,14 pkt.

c)      oferta nr 3:  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW” – 40,02 pkt.

d)      oferta nr 4:  InterRisk VIG,- 62,63 pkt.

e)       oferta nr 5: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., – 54,60 pkt.

f)       oferta nr 6:UNIQA TU S.A., –80,00 pkt.

 

Wg kryterium „warunki fakultatywne” (20%) poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

a)       oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A – 16,20 pkt.

b)      oferta nr 2: TU INTER Polska S.A., –11,20 pkt.

c)      oferta nr 3:  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW” – 10,80 pkt.

d)      oferta nr 4:  InterRisk VIG,- 15,20 pkt.

e)       oferta nr 5: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., – 10,80 pkt.

f)       oferta nr 6:UNIQA TU S.A., –3,80 pkt.

 

Łącznie poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

 

a)       oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A – 90,49 pkt.

b)      oferta nr 2: TU INTER Polska S.A., –73,34 pkt.

c)      oferta nr 3:  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW” – 50,82 pkt.

d)      oferta nr 4:  InterRisk VIG,- 77,83 pkt.

e)       oferta nr 5: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., – 65,40 pkt.

f)       oferta nr 6:UNIQA TU S.A., –83,80 pkt.

 

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która uzyska największą bezwzględną ilość punktów. W związku z powyższym wybrana została oferta nr 1 - Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. , Vienna Insurance Group, Oddział w Radomiu, ul. Focha 14 lok. 2

 

Żadna oferta nie została odrzucona
Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 ustawy PZP.
 

Prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia na nr faksu 48 618 36 11.

 

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-01-15 14:34:57.

Wierzbica, dnia. 13.01.2015 r.

RGiI ZP.0271.06.2014

 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., ul. Duża 21, 25-953 Kielce

fax. 41 308 25 50

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania: część III zamówienia

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Część III: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Wierzbica

Numer ogłoszenia: 264053 - 2014; data zamieszczenia: 24.12.2014

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam o wyniku postępowania, dotyczącego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Wierzbica

 

Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 5, złożona przez:
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., ul. Duża 21, 25-953 Kielce

 

Uzasadniając dokonany wybór podaję, że oferta ta uzyskała  najwyższą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny (cena waga 95%, warunki fakultatywne waga 5%)  razem  95,00 pkt.

- Według kryterium „cena” (waga 95%)  Wykonawca Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., otrzymał następującą ilość punktów: 95,00 pkt.

- Wg kryterium „warunki fakultatywne” (waga 5%)  Wykonawca Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., otrzymał następującą ilość punktów: 0,00 pkt.

2. W terminie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, poza ofertą   opisaną w punkcie „1” powyżej, oferty ważne, nie podlegające odrzuceniu, złożyli także następujący Wykonawcy:

a) oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. , Vienna Insurance Group, Oddział w Radomiu, ul. Focha 14 lok. 2

b) oferta nr 3: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW”, Biuro Regionalne w Warszawie, Oddział w Radomiu, ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom

 

Według kryterium „cena” (waga 95%) poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

a)       oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A – 91,23 pkt.

b)      oferta nr 3:  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW” – 47,29 pkt.

c)      oferta nr 5:  Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., 95,00 pkt.

 

Wg kryterium „warunki fakultatywne” (10%) poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

a)       oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A – 0,00 pkt.

b)      oferta nr 3:  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW” – 0,00 pkt.

c)      oferta nr 5:  Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., 0,00 pkt.

 

Łącznie poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

 

a)       oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A – 91,23 pkt.

b)      oferta nr 3:  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW” – 47,29 pkt.

c)      oferta nr 5:  Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., 95,00 pkt.

 

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która uzyska największą bezwzględną ilość punktów. W związku z powyższym wybrana została oferta nr 5 - Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., ul. Duża 21, 25-953 Kielce

 

Żadna oferta nie została odrzucona
Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 ustawy PZP.
 

Prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia na nr faksu 48 618 36 11.

 

 

 

Z wyrazami szacunku

 

 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-01-15 14:34:15.

Wierzbica, dnia 13.01.2015 r.

RGiI 0271.06.2014

 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.,

ul. Duża 21,

25-953 Kielce

fax. 41 308 25 50

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania: część I zamówienia

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Numer ogłoszenia: 264053 - 2014; data zamieszczenia: 24.12.2014

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam o wyniku postępowania, dotyczącego ubezpieczenia majątku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

 

Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 1, złożona przez:
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. , Vienna Insurance Group, Oddział w Radomiu, ul. Focha 14 lok. 2

Uzasadniając dokonany wybór podaję, że oferta ta uzyskała  najwyższą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny (cena waga 80%, warunki fakultatywne waga 20%)  razem  90,49 pkt.

- Według kryterium „cena” (waga 80%)  Wykonawca Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG otrzymał następującą ilość punktów: 74,29 pkt.

- Wg kryterium „warunki fakultatywne” (waga 20%)  Wykonawca Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG otrzymał następującą ilość punktów: 16,20 pkt.

2. W terminie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, poza ofertą   opisaną w punkcie „1” powyżej, oferty ważne, nie podlegające odrzuceniu, złożyli także następujący Wykonawcy:

a) oferta nr 2: TU INTER Polska S.A., Przedstawicielstwo w Toruniu, ul. Danielewskiego 6, 87-100 Toruń

b) oferta nr 3: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW”, Biuro Regionalne w Warszawie, Oddział w Radomiu, ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom

c) oferta nr 4: InterRisk VIG, Oddział w Radomiu, ul. Wolność 8, 26-600 Radom

d) oferta nr 5: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., ul. Duża 21, 25-953 Kielce

e) oferta nr 6: UNIQA TU S.A., Przedstawicielstwo Regionalne w Radomiu, ul. Szklana 60, 26-600 Radom

 

Według kryterium „cena” (waga 80%) poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

a)       oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A – 74,29 pkt.

b)      oferta nr 2: TU INTER Polska S.A., –62,14 pkt.

c)      oferta nr 3:  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW” – 40,02 pkt.

d)      oferta nr 4:  InterRisk VIG,- 62,63 pkt.

e)       oferta nr 5: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., – 54,60 pkt.

f)       oferta nr 6:UNIQA TU S.A., –80,00 pkt.

 

Wg kryterium „warunki fakultatywne” (20%) poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

a)       oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A – 16,20 pkt.

b)      oferta nr 2: TU INTER Polska S.A., –11,20 pkt.

c)      oferta nr 3:  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW” – 10,80 pkt.

d)      oferta nr 4:  InterRisk VIG,- 15,20 pkt.

e)       oferta nr 5: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., – 10,80 pkt.

f)       oferta nr 6:UNIQA TU S.A., –3,80 pkt.

 

Łącznie poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

 

a)       oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A – 90,49 pkt.

b)      oferta nr 2: TU INTER Polska S.A., –73,34 pkt.

c)      oferta nr 3:  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW” – 50,82 pkt.

d)      oferta nr 4:  InterRisk VIG,- 77,83 pkt.

e)       oferta nr 5: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., – 65,40 pkt.

f)       oferta nr 6:UNIQA TU S.A., –83,80 pkt.

 

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która uzyska największą bezwzględną ilość punktów. W związku z powyższym wybrana została oferta nr 1 - Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. , Vienna Insurance Group, Oddział w Radomiu, ul. Focha 14 lok. 2

 

Żadna oferta nie została odrzucona
Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 ustawy PZP.
 

Prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia na nr faksu 48 618 36 11.

 

 

 

Z wyrazami szacunku

 

 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-01-15 14:33:41.

Wierzbica, dnia. 13.01.2015 r.

RGiI ZP.0271.06.2014

 

InterRisk VIG, Oddział w Radomiu,

ul. Wolność 8, 26-600 Radom

fax. 48 385 39 21

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania: część II zamówienia

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Wierzbica

Numer ogłoszenia: 264053 - 2014; data zamieszczenia: 24.12.2014

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam o wyniku postępowania, dotyczącego ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Gminy Wierzbica

 

Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 6, złożona przez:
UNIQA TU S.A., Przedstawicielstwo Regionalne w Radomiu, ul. Szklana 60, 26-600 Radom

 

Uzasadniając dokonany wybór podaję, że oferta ta uzyskała  najwyższą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny (cena waga 90%, warunki fakultatywne waga 10%)  razem  91,00 pkt.

- Według kryterium „cena” (waga 90%)  Wykonawca UNIQA TU S.A otrzymał następującą ilość punktów: 90,00 pkt.

- Wg kryterium „warunki fakultatywne” (waga 10%)  Wykonawca UNIQA TU S.A otrzymał następującą ilość punktów: 1,00 pkt.

2. W terminie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, poza ofertą   opisaną w punkcie „1” powyżej, oferty ważne, nie podlegające odrzuceniu, złożyli także następujący Wykonawcy:

a) oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. , Vienna Insurance Group, Oddział w Radomiu, ul. Focha 14 lok. 2

b) oferta nr 3: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW”, Biuro Regionalne w Warszawie, Oddział w Radomiu, ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom

c) oferta nr 4: InterRisk VIG, Oddział w Radomiu, ul. Wolność 8, 26-600 Radom

 

Według kryterium „cena” (waga 90%) poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

a)       oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A – 62,27 pkt.

b)      oferta nr 3:  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW” – 67,22 pkt.

c)      oferta nr 4:  InterRisk VIG,- 48,14 pkt.

d)      oferta nr 6:UNIQA TU S.A., –90,00 pkt.

 

Wg kryterium „warunki fakultatywne” (10%) poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

a)       oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A – 4,00 pkt.

b)      oferta nr 3:  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW” – 7,00 pkt.

c)      oferta nr 4:  InterRisk VIG,- 0,00 pkt.

d)      oferta nr 6:UNIQA TU S.A., –1,00 pkt.

 

Łącznie poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

 

a)       oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A – 66,27 pkt.

b)      oferta nr 3:  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW” – 74,22 pkt.

c)      oferta nr 4:  InterRisk VIG,- 48,14 pkt.

d)      oferta nr 6:UNIQA TU S.A., –91,00 pkt.

 

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która uzyska największą bezwzględną ilość punktów. W związku z powyższym wybrana została oferta nr 6 - UNIQA TU S.A., Przedstawicielstwo Regionalne w Radomiu, ul. Szklana 60, 26-600 Radom

 

Żadna oferta nie została odrzucona
Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 ustawy PZP.
 

Prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia na nr faksu 48 618 36 11.

 

 

 

Z wyrazami szacunku

 

 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-01-15 14:33:04.

Wierzbica, dnia 13..01.2015 r.

RGiI ZP.0271.06.2014

 

InterRisk VIG,

Oddział w Radomiu,

ul. Wolność 8, 26-600 Radom

fax. 48 385 39 21

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania: część I zamówienia

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Numer ogłoszenia: 264053 - 2014; data zamieszczenia: 24.12.2014

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam o wyniku postępowania, dotyczącego ubezpieczenia majątku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

 

Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 1, złożona przez:
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. , Vienna Insurance Group, Oddział w Radomiu, ul. Focha 14 lok. 2

Uzasadniając dokonany wybór podaję, że oferta ta uzyskała  najwyższą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny (cena waga 80%, warunki fakultatywne waga 20%)  razem  90,49 pkt.

- Według kryterium „cena” (waga 80%)  Wykonawca Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG otrzymał następującą ilość punktów: 74,29 pkt.

- Wg kryterium „warunki fakultatywne” (waga 20%)  Wykonawca Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG otrzymał następującą ilość punktów: 16,20 pkt.

2. W terminie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, poza ofertą   opisaną w punkcie „1” powyżej, oferty ważne, nie podlegające odrzuceniu, złożyli także następujący Wykonawcy:

a) oferta nr 2: TU INTER Polska S.A., Przedstawicielstwo w Toruniu, ul. Danielewskiego 6, 87-100 Toruń

b) oferta nr 3: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW”, Biuro Regionalne w Warszawie, Oddział w Radomiu, ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom

c) oferta nr 4: InterRisk VIG, Oddział w Radomiu, ul. Wolność 8, 26-600 Radom

d) oferta nr 5: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., ul. Duża 21, 25-953 Kielce

e) oferta nr 6: UNIQA TU S.A., Przedstawicielstwo Regionalne w Radomiu, ul. Szklana 60, 26-600 Radom

 

Według kryterium „cena” (waga 80%) poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

a)       oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A – 74,29 pkt.

b)      oferta nr 2: TU INTER Polska S.A., –62,14 pkt.

c)      oferta nr 3:  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW” – 40,02 pkt.

d)      oferta nr 4:  InterRisk VIG,- 62,63 pkt.

e)       oferta nr 5: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., – 54,60 pkt.

f)       oferta nr 6:UNIQA TU S.A., –80,00 pkt.

 

Wg kryterium „warunki fakultatywne” (20%) poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

a)       oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A – 16,20 pkt.

b)      oferta nr 2: TU INTER Polska S.A., –11,20 pkt.

c)      oferta nr 3:  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW” – 10,80 pkt.

d)      oferta nr 4:  InterRisk VIG,- 15,20 pkt.

e)       oferta nr 5: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., – 10,80 pkt.

f)       oferta nr 6:UNIQA TU S.A., –3,80 pkt.

 

Łącznie poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

 

a)       oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A – 90,49 pkt.

b)      oferta nr 2: TU INTER Polska S.A., –73,34 pkt.

c)      oferta nr 3:  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW” – 50,82 pkt.

d)      oferta nr 4:  InterRisk VIG,- 77,83 pkt.

e)       oferta nr 5: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., – 65,40 pkt.

f)       oferta nr 6:UNIQA TU S.A., –83,80 pkt.

 

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która uzyska największą bezwzględną ilość punktów. W związku z powyższym wybrana została oferta nr 1 - Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. , Vienna Insurance Group, Oddział w Radomiu, ul. Focha 14 lok. 2

 

Żadna oferta nie została odrzucona
Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 ustawy PZP.
 

Prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia na nr faksu 48 618 36 11.

 

 

 

Z wyrazami szacunku

 

 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-01-15 14:32:30.

Wierzbica, dnia. 13.01.2015 r.

RGiI ZP.0271.06.2014

 

TU INTER Polska S.A.,

Przedstawicielstwo w Toruniu,

ul. Danielewskiego 6, 87-100 Toruń

fax. 56 62 382 27

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania: część I zamówienia

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Numer ogłoszenia: 264053 - 2014; data zamieszczenia: 24.12.2014

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam o wyniku postępowania, dotyczącego ubezpieczenia majątku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

 

Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 1, złożona przez:
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. , Vienna Insurance Group, Oddział w Radomiu, ul. Focha 14 lok. 2

Uzasadniając dokonany wybór podaję, że oferta ta uzyskała  najwyższą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny (cena waga 80%, warunki fakultatywne waga 20%)  razem  90,49 pkt.

- Według kryterium „cena” (waga 80%)  Wykonawca Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG otrzymał następującą ilość punktów: 74,29 pkt.

- Wg kryterium „warunki fakultatywne” (waga 20%)  Wykonawca Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG otrzymał następującą ilość punktów: 16,20 pkt.

2. W terminie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, poza ofertą   opisaną w punkcie „1” powyżej, oferty ważne, nie podlegające odrzuceniu, złożyli także następujący Wykonawcy:

a) oferta nr 2: TU INTER Polska S.A., Przedstawicielstwo w Toruniu, ul. Danielewskiego 6, 87-100 Toruń

b) oferta nr 3: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW”, Biuro Regionalne w Warszawie, Oddział w Radomiu, ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom

c) oferta nr 4: InterRisk VIG, Oddział w Radomiu, ul. Wolność 8, 26-600 Radom

d) oferta nr 5: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., ul. Duża 21, 25-953 Kielce

e) oferta nr 6: UNIQA TU S.A., Przedstawicielstwo Regionalne w Radomiu, ul. Szklana 60, 26-600 Radom

 

Według kryterium „cena” (waga 80%) poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

a)       oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A – 74,29 pkt.

b)      oferta nr 2: TU INTER Polska S.A., –62,14 pkt.

c)      oferta nr 3:  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW” – 40,02 pkt.

d)      oferta nr 4:  InterRisk VIG,- 62,63 pkt.

e)       oferta nr 5: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., – 54,60 pkt.

f)       oferta nr 6:UNIQA TU S.A., –80,00 pkt.

 

Wg kryterium „warunki fakultatywne” (20%) poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

a)       oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A – 16,20 pkt.

b)      oferta nr 2: TU INTER Polska S.A., –11,20 pkt.

c)      oferta nr 3:  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW” – 10,80 pkt.

d)      oferta nr 4:  InterRisk VIG,- 15,20 pkt.

e)       oferta nr 5: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., – 10,80 pkt.

f)       oferta nr 6:UNIQA TU S.A., –3,80 pkt.

 

Łącznie poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

 

a)       oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A – 90,49 pkt.

b)      oferta nr 2: TU INTER Polska S.A., –73,34 pkt.

c)      oferta nr 3:  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW” – 50,82 pkt.

d)      oferta nr 4:  InterRisk VIG,- 77,83 pkt.

e)       oferta nr 5: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., – 65,40 pkt.

f)       oferta nr 6:UNIQA TU S.A., –83,80 pkt.

 

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która uzyska największą bezwzględną ilość punktów. W związku z powyższym wybrana została oferta nr 1 - Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. , Vienna Insurance Group, Oddział w Radomiu, ul. Focha 14 lok. 2

 

Żadna oferta nie została odrzucona
Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 ustawy PZP.
 

Prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia na nr faksu 48 618 36 11.

 

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-01-15 14:31:55.

Wierzbica, dnia. 13.01.2015 r.

RGiI ZP.0271.06.2014

 

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. , Vienna Insurance Group,

Oddział w Radomiu, ul. Focha 14 lok. 2

fax. 48 363 00 62 wew.20

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania: część III zamówienia

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Część III: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Wierzbica

Numer ogłoszenia: 264053 - 2014; data zamieszczenia: 24.12.2014

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam o wyniku postępowania, dotyczącego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Wierzbica

 

Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 5, złożona przez:
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., ul. Duża 21, 25-953 Kielce

 

Uzasadniając dokonany wybór podaję, że oferta ta uzyskała  najwyższą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny (cena waga 95%, warunki fakultatywne waga 5%)  razem  95,00 pkt.

- Według kryterium „cena” (waga 95%)  Wykonawca Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., otrzymał następującą ilość punktów: 95,00 pkt.

- Wg kryterium „warunki fakultatywne” (waga 5%)  Wykonawca Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., otrzymał następującą ilość punktów: 0,00 pkt.

2. W terminie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, poza ofertą   opisaną w punkcie „1” powyżej, oferty ważne, nie podlegające odrzuceniu, złożyli także następujący Wykonawcy:

a) oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. , Vienna Insurance Group, Oddział w Radomiu, ul. Focha 14 lok. 2

b) oferta nr 3: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW”, Biuro Regionalne w Warszawie, Oddział w Radomiu, ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom

 

Według kryterium „cena” (waga 95%) poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

a)       oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A – 91,23 pkt.

b)      oferta nr 3:  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW” – 47,29 pkt.

c)      oferta nr 5:  Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., 95,00 pkt.

 

Wg kryterium „warunki fakultatywne” (10%) poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

a)       oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A – 0,00 pkt.

b)      oferta nr 3:  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW” – 0,00 pkt.

c)      oferta nr 5:  Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., 0,00 pkt.

 

Łącznie poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

 

a)       oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A – 91,23 pkt.

b)      oferta nr 3:  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW” – 47,29 pkt.

c)      oferta nr 5:  Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., 95,00 pkt.

 

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która uzyska największą bezwzględną ilość punktów. W związku z powyższym wybrana została oferta nr 5 - Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., ul. Duża 21, 25-953 Kielce

 

Żadna oferta nie została odrzucona
Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 ustawy PZP.
 

Prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia na nr faksu 48 618 36 11.

 

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-01-15 14:31:15.

Wierzbica, dnia 13.01.2015 r.

RGiI ZP.0271.06.2014

 

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. , Vienna Insurance Group,

Oddział w Radomiu, ul. Focha 14 lok. 2

fax. 48 363 00 62 wew.20

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania: część II zamówienia

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Wierzbica

Numer ogłoszenia: 264053 - 2014; data zamieszczenia: 24.12.2014

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam o wyniku postępowania, dotyczącego ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Gminy Wierzbica

 

Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 6, złożona przez:
UNIQA TU S.A., Przedstawicielstwo Regionalne w Radomiu, ul. Szklana 60, 26-600 Radom

 

Uzasadniając dokonany wybór podaję, że oferta ta uzyskała  najwyższą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny (cena waga 90%, warunki fakultatywne waga 10%)  razem  91,00 pkt.

- Według kryterium „cena” (waga 90%)  Wykonawca UNIQA TU S.A otrzymał następującą ilość punktów: 90,00 pkt.

- Wg kryterium „warunki fakultatywne” (waga 10%)  Wykonawca UNIQA TU S.A otrzymał następującą ilość punktów: 1,00 pkt.

2. W terminie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, poza ofertą   opisaną w punkcie „1” powyżej, oferty ważne, nie podlegające odrzuceniu, złożyli także następujący Wykonawcy:

a) oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. , Vienna Insurance Group, Oddział w Radomiu, ul. Focha 14 lok. 2

b) oferta nr 3: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW”, Biuro Regionalne w Warszawie, Oddział w Radomiu, ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom

c) oferta nr 4: InterRisk VIG, Oddział w Radomiu, ul. Wolność 8, 26-600 Radom

 

Według kryterium „cena” (waga 90%) poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

a)       oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A – 62,27 pkt.

b)      oferta nr 3:  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW” – 67,22 pkt.

c)      oferta nr 4:  InterRisk VIG,- 48,14 pkt.

d)      oferta nr 6:UNIQA TU S.A., –90,00 pkt.

 

Wg kryterium „warunki fakultatywne” (10%) poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

a)       oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A – 4,00 pkt.

b)      oferta nr 3:  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW” – 7,00 pkt.

c)      oferta nr 4:  InterRisk VIG,- 0,00 pkt.

d)      oferta nr 6:UNIQA TU S.A., –1,00 pkt.

 

Łącznie poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

 

a)       oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A – 66,27 pkt.

b)      oferta nr 3:  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW” – 74,22 pkt.

c)      oferta nr 4:  InterRisk VIG,- 48,14 pkt.

d)      oferta nr 6:UNIQA TU S.A., –91,00 pkt.

 

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która uzyska największą bezwzględną ilość punktów. W związku z powyższym wybrana została oferta nr 6 - UNIQA TU S.A., Przedstawicielstwo Regionalne w Radomiu, ul. Szklana 60, 26-600 Radom

 

Żadna oferta nie została odrzucona
Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 ustawy PZP.
 

Prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia na nr faksu 48 618 36 11.

 

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-01-15 14:30:29.

Wierzbica, dnia 13.01.2015 r.

RGiI ZP.0271.06.2014

 

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Oddział w Radomiu

ul. Focha 14 lok. 2

fax. 48 363-00-62

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania: część I zamówienia

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Numer ogłoszenia: 264053 - 2014; data zamieszczenia: 24.12.2014

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam o wyniku postępowania, dotyczącego ubezpieczenia majątku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

 

Za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 1, złożona przez:
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. , Vienna Insurance Group, Oddział w Radomiu, ul. Focha 14 lok. 2

Uzasadniając dokonany wybór podaję, że oferta ta uzyskała  najwyższą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny (cena waga 80%, warunki fakultatywne waga 20%)  razem  90,49 pkt.

- Według kryterium „cena” (waga 80%)  Wykonawca Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG otrzymał następującą ilość punktów: 74,29 pkt.

- Wg kryterium „warunki fakultatywne” (waga 20%)  Wykonawca Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG otrzymał następującą ilość punktów: 16,20 pkt.

2. W terminie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, poza ofertą   opisaną w punkcie „1” powyżej, oferty ważne, nie podlegające odrzuceniu, złożyli także następujący Wykonawcy:

a) oferta nr 2: TU INTER Polska S.A., Przedstawicielstwo w Toruniu, ul. Danielewskiego 6, 87-100 Toruń

b) oferta nr 3: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW”, Biuro Regionalne w Warszawie, Oddział w Radomiu, ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom

c) oferta nr 4: InterRisk VIG, Oddział w Radomiu, ul. Wolność 8, 26-600 Radom

d) oferta nr 5: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., ul. Duża 21, 25-953 Kielce

e) oferta nr 6: UNIQA TU S.A., Przedstawicielstwo Regionalne w Radomiu, ul. Szklana 60, 26-600 Radom

 

Według kryterium „cena” (waga 80%) poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

a)       oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A – 74,29 pkt.

b)      oferta nr 2: TU INTER Polska S.A., –62,14 pkt.

c)      oferta nr 3:  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW” – 40,02 pkt.

d)      oferta nr 4:  InterRisk VIG,- 62,63 pkt.

e)       oferta nr 5: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., – 54,60 pkt.

f)       oferta nr 6:UNIQA TU S.A., –80,00 pkt.

 

Wg kryterium „warunki fakultatywne” (20%) poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

a)       oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A – 16,20 pkt.

b)      oferta nr 2: TU INTER Polska S.A., –11,20 pkt.

c)      oferta nr 3:  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW” – 10,80 pkt.

d)      oferta nr 4:  InterRisk VIG,- 15,20 pkt.

e)       oferta nr 5: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., – 10,80 pkt.

f)       oferta nr 6:UNIQA TU S.A., –3,80 pkt.

 

Łącznie poszczególni Wykonawcy otrzymali następującą ilość punktów:

 

a)       oferta nr 1: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A – 90,49 pkt.

b)      oferta nr 2: TU INTER Polska S.A., –73,34 pkt.

c)      oferta nr 3:  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „ TUW” – 50,82 pkt.

d)      oferta nr 4:  InterRisk VIG,- 77,83 pkt.

e)       oferta nr 5: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., – 65,40 pkt.

f)       oferta nr 6:UNIQA TU S.A., –83,80 pkt.

 

Zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która uzyska największą bezwzględną ilość punktów. W związku z powyższym wybrana została oferta nr 1 - Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. , Vienna Insurance Group, Oddział w Radomiu, ul. Focha 14 lok. 2

 

Żadna oferta nie została odrzucona
Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 ustawy PZP.
 

Prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia na nr faksu 48 618 36 11.

 

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-01-15 14:29:48.

Wyjaśnienia dotyczące postępowania na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.


Numer ogłoszenia: 264053 - 2014; data zamieszczenia: 24.12.2014

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-01-05 14:06:33.

Wierzbica, 31.12.2014 r.

Wykonawcy (uczestnicy postępowania)

Dotyczy postępowania na

ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Numer ogłoszenia: 264053 - 2014; data zamieszczenia: 24.12.2014

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury w tabeli poniżej informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.

Lp.
Pytanie
Odpowiedź
1
Czy w okresie ostatnich 20 lat na terenie Gminy Wierzbica wystąpiło ryzyko powodzi?
W ostatnich 20 lat na terenie Gminy Wierzbica nie wystąpiło ryzyko powodzi
2
Prosimy o udzielenie informacji czy budynki zlokalizowane są na terenach zagrożonych powodzią i znajdują się w (jeżeli są):

a) obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią? ( tereny między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem w który wybudowano trasę wału przeciwpowodziowego a także wyspy i przymuliska, obszar pasa nadbrzeżnego, strefę przepływów wezbrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania przestrzennego)

b) obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią? ( tereny narażone na zalania w przypadku przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych , zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących albo budowli ochronnych pasa technicznego.
Budynki zgłoszone do ubezpieczenia nie są zlokalizowane na terenach zagrożonych powodzią.
3
Prosimy o zmianę definicji huraganu jako wiatru o prędkości min. 17,5 m/s
Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
4
Prosimy o potwierdzenie czy wszystkie ubezpieczane obiekty spełniają wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi przepisami prawa
Zamawiający co do zasady przestrzega przepisów prawa.

Jednocześnie informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).
5
Prosimy o podanie długości dróg zarządzanych przez Gminę Wierzbica
Długości dróg zarządzanych przez Gminę Wierzbica to około 103 km (w tym ok.40 km dróg utwardzonych),
6
Czy Gmina zarządza lub administruje wysypiskiem śmieci lub sortownia odpadów?
Zamawiający wraz z jednostkami organizacyjnymi objętymi zamówieniem na dzień dzisiejszy nie posiada i nie administruje wysypiskiem śmieci lub sortownią odpadów.

Treść Wyjaśnienia

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-31 10:49:31.

Ogłoszenie powiazane:


Ogłoszenie nr 264053-2014 z dnia 2014-12-24 r.


Ogłoszenie o zamówieniu - WierzbicaPrzedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majatku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i


instytucjami kultury. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy nastepujace czesci Czesc I: ubezpieczenie...


Termin składania ofert: 2015-01-07


Numer ogłoszenia: 266239 - 2014; data zamieszczenia: 31.12.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:


Ogłoszenia o zamówieniu.Informacje o zmienianym ogłoszeniu:


264053 - 2014 data 24.12.2014 r.SEKCJA I: ZAMAWIAJ


ACYUrz


ad Gminy, ul. Kosciuszki 73, 26-680 Wierzbica, woj. mazowieckie, tel. 48 618 36 10, fax. 48 618 36 11.SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który nale


zy zmienic:Miejsce, w którym znajduje si


e zmieniany tekst: IV.4.4..W ogłoszeniu jest:


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub ofert: 07.01.2015 godzina10:00, miejsce: Urz


ad Gminy w Wierzbicy, ul. Kosciuszki 73, 26-680 Wierzbica pokój nr 18.W ogłoszeniu powinno by


c: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub ofert: 09.01.2015godzina 10:00, miejsce: Urz


ad Gminy w Wierzbicy, ul. Kosciuszki 73, 26-680 Wierzbica pokój nr 18

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-31 10:48:06.

Wierzbica, dnia 31.12.2014 r.


Wykonawcy (uczestnicy postępowania)


INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU


ZMIANA TREŚCI SIWZ


PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT


Dotyczy postępowania na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury


Numer ogłoszenia: 264053 - 2014; data zamieszczenia: 24.12.2014


Działając na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, że w dniu 31.12.2014 r. zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych


„Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” zawierające zmiany w odniesieniu do pierwotnego ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w dniu 24.12.2014r. pod nr 264053 - 2014o następującej treści:SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:Miejsce, w którym znajduje sięzmieniany tekst: IV.4.4. 


W ogłszeniu jest: IV.4.4) Termin skłdania wniosków o dopuszczenie do udział w postęowaniu lub ofert: 07.01.2015 godzina 10:00, miejsce: Urzą Gminy w Wierzbicy, ul. Kośiuszki 73, 26-680 Wierzbica pokój nr 18. 


W ogłszeniu powinno być IV.4.4) Termin skłdania wniosków o dopuszczenie do udział w postęowaniu lub ofert: 09.01.2015 godzina 10:00, miejsce: Urzą Gminy w Wierzbicy, ul. Kośiuszki 73, 26-680 Wierzbica pokój nr 18 Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 6 ustawy z Prawo zamówieńpublicznych, Zamawiająy dokonuje nastęująych zmian w SIWZ:


1.


Rozdział10 punkt 10.2. w dotychczasowym brzmieniu: 10.2. Inne wymagania dotycząe przygotowania oferty


Ofertęwraz z ośiadczeniami i dokumentami należ umieśićw zamknięej kopercie, uniemożiwiająej odczytanie jej zawartośi bez uszkodzenia opakowania, oznaczonej nazwą(firmą i adresem Wykonawcy i zaadresowanej na


siedzibęZamawiająego: Urzą Gminy w Wierzbicy, ul. Kośiuszki 73, 26-680 Wierzbica Opakowanie oferty należ oznakowaćnastęująo:


„rzetarg – ubezpieczenie mająku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury ”– nie otwieraćprzed dniem 7 stycznia 2015 r, godz. 10:15” otrzymuje brzmienie:


10.2. Inne wymagania dotycząe przygotowania oferty


Ofertęwraz z ośiadczeniami i dokumentami należ umieśićw zamknięej kopercie, uniemożiwiająej odczytanie jej zawartośi bez uszkodzenia opakowania, oznaczonej nazwą(firmą i adresem Wykonawcy i zaadresowanej na


siedzibęZamawiająego: Urzą Gminy w Wierzbicy, ul. Kośiuszki 73, 26-680 Wierzbica Opakowanie oferty należ oznakowaćnastęująo:


„rzetarg – ubezpieczenie mająku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury ”– nie otwieraćprzed dniem 9 stycznia 2015 r, godz. 10:15” 2.


Rozdział11 punkt 11.2. w dotychczasowym brzmieniu: 11.2.


Termin wpłwu ofert do siedziby zamawiająego upłwa dnia 7 stycznia 2015 r. o godz. 10:00. Strona 2 z 2 otrzymuje brzmienie:


11.2. Termin wpłwu ofert do siedziby zamawiająego upłwa dnia 9 stycznia 2015 r. o godz. 10:00.


3.


Rozdział11 punkt 11.4.3. w dotychczasowym brzmieniu: Otwarcie ofert nastąi w dniu 07 stycznia 2015 r. o godz.: 10:15


w siedzibie Zamawiająego, Urzą Gminy w Wierzbicy, ul. Kośiuszki 73, 26-680 Wierzbica, sala konferencyjna otrzymuje brzmienie:


11.4.3. Otwarcie ofert nastąi w dniu 9 stycznia 2015 r. o godz.: 10:15 w siedzibie Zamawiająego,


Urzą Gminy w Wierzbicy, ul. Kośiuszki 73, 26-680 Wierzbica, sala konferencyjna .


Stosownie do art. 12a ust. 1 w zwiąku z art. 38 ustawy Prawo zamówieńpublicznych, w zwiąku z zapytaniami Wykonawców odnośie SIWZ oraz ze wzglęu na koniecznośćwprowadzenia ewentualnych zmian w ofertach, Zamawiająy przedłż termin skłdania ofert do dnia 9 stycznia 2015 r. do godz. 10:00.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-31 10:46:29.

ZAWIADOMIENIE  O WYBRANIU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.„Dowóz dzieci


niepełnosprawnych z terenu gminy Wierzbica do szkół specjalnych


w Radomiu i oddziałów specjalnych w Wierzbicy w 2015 r.”.


Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Gmina Wierzbica informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: Oferta nr 3. Piekarnia Transport Samochodowy,


Beata Chełmińska, Kotarwice 69 D, 26-624 Kowala


Cena oferty brutto(na dwóch trasach): 350,00 zł. wraz z zapewnieniem opieki.


Oferta ta uzyskała najwyższą ilość punktów, tj. 89,80 pkt


W prowadzonym postępowaniu złożono ponadto następujące oferty:


 


1. Oferta nr 2. IMPORT-EXPORT-TRANSPORT, Wojciech Rusak,


ul. Instalatorów 32, 26-600 Radom


Cena oferty brutto (na dwóch trasach): 299,00 zł. bez zapewnienia opieki


Oferta ta uzyskała 70,00 pkt


 


2. Oferta nr 1. REGULARNY PRZEWÓZ OSÓB, Ryszard Grzywacz,


ul. Młodzieżowa 8, 07-200 Wyszków.


Cena oferty brutto (na dwóch trasach): 497,56 zł. wraz z zapewnieniem opieki.


Oferta ta uzyskała 72,06 pkt


Wszystkie złożone oferty spełniły warunki udziału w postępowaniu.


 


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 


Do wiadomości:


1.      Oferenci


2.      Tablica informacyjna UG Wierzbica


3.      Strona internetowa BIP UG Wierzbica


4.      a/a

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-30 11:05:20.

Wierzbica: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
Numer ogłoszenia: 264053 - 2014; data zamieszczenia: 24.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, woj. mazowieckie, tel. 48 618 36 10, faks 48 618 36 11.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wierzbica.pl/ />I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy następujące części Część I: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Zakres zamówienia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 3) ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia, 4) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 5) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Część II: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Wierzbica. Zakres zamówienia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO, 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 4) ubezpieczenie Assistance bezskładkowe, Część III: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Wierzbica. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP zakres I 2) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP zakres II.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju ubezpieczeń, jakie są objęte niniejszym zamówienia do 30 % wartości zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.64.00-4, 66.51.66.00-0, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3, 66.51.41.00-7, 66.51.42.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, w szczególności zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenia właściwego organu państwowego, ze wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie , ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganym oświadczeniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp.
III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie , ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganym oświadczeniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie , ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganym oświadczeniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie , ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w wymaganym oświadczeniu, o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy firmy oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 2. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z opisem z Krajowego rejestru Sądowego. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 2. i 3. powinno być przedstawione w formie oryginału, ewentualnie w formie kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, określona została we wzorach umów stanowiących Załączniki nr 6, 6a, 6b do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wierzbica.pl/ />Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73 26-680 Wierzbica.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.01.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, pokój nr 18.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Wierzbica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 3) ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia, 4) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 5) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.64.00-4, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.41.00-7, 66.51.42.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 80
2. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 20

 


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Wierzbica.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO, 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 4) ubezpieczenie Assistance bezskładkowe,.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90
2. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 10

 


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Wierzbica.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP zakres I 2) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP zakres II.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.21.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 95
2. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 5

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

Załącznik 12

Załącznik 13

Załącznik 14

Załącznik 15

Załącznik 16

Załącznik 17

Załącznik 18

Załącznik 19

Załącznik 20

Załącznik 21

Wyjaśnienie

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-24 10:46:53.

Wierzbica, dnia 22.12.2014  ZAWIADOMIENIE   O WYBRANIU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.„Zakup


biletów miesięcznych dla uczniów szkół z terenu gminy Wierzbica


korzystających z dojazdów komunikacją regularną w 2015 r.”.Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Gmina Wierzbica informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: Oferta nr 1. Piekarnia transport Samochodowy,


Beata Chełmińska Kotarwice 69 D, 26-624 Kowala


Cena oferty brutto(cena jednego biletu): 25,00 zł.


Termin dostawy do dnia 20 bieżącego miesiąca na miesiąc następny.


Oferta ta uzyskała maksymalną ilość, tj. 100,00 pkt


W prowadzonym postępowaniu złożono ponadto następujące oferty:


 


1. Oferta nr 2. Usługi Transportowe, Marcin Jarząbek, Rzeczków 24 a,


26-680 Wierzbica


Cena oferty brutto (cena jednego biletu): 36,60 zł.


Termin dostawy do dnia 25 bieżącego miesiąca na miesiąc następny.


Oferta ta uzyskała 71,47 pkt.


Wszystkie złożone oferty spełniły warunki udziału w postępowaniu.


 


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Do wiadomości:


1.      Oferenci


2.      Tablica informacyjna UG Wierzbica


3.      Strona internetowa BIP UG Wierzbica


4.      a/a


 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-22 13:47:02.

 Wierzbica: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Wierzbica do szkół specjalnych w Radomiu i oddziałów specjalnych w Wierzbicy w roku 2015.
Numer ogłoszenia: 255687 - 2014; data zamieszczenia: 10.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, woj. mazowieckie, tel. 48 618 36 10, faks 48 618 36 11.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wierzbica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Wierzbica do szkół specjalnych w Radomiu i oddziałów specjalnych w Wierzbicy w roku 2015..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych z terenu Gminy Wierzbica do Radomia oraz oddziałów specjalnych Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Wierzbicy. Dowozy należy wykonywać codziennie za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii według następujących tras: I. Trasa I-sza. 1 środek transportu. 1. Ruda Wielka - 2 dzieci, Rzeczków Kol. - 1 dziecko, Wierzbica Osiedle - 1 dziecko, Wierzbica Osada - 3 dzieci, Błędów - 1 dziecko, Polany - 1 dziecko, Dąbrówka Warszawska - - 1 dziecko do następujących szkół w Radomiu: - Zespół Szkół nr 1 w Radomiu, ul. Armii Ludowej 1a, - Zespół Szkół nr 2 w Radomiu, ul. Lipska 2, - Zespół Szkół Integracyjnych w Radomiu, ul. Wierzbicka 81/83, - ZNPO w Radomiu, ul. Wośnicka 125. II. Trasa II-ga. 1 środek transportu. 2. Łączany - 1 dziecko, Suliszka - 1 dziecko, Podgórki - 1 dziecko do oddziałów specjalnych Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Wierzbicy. - przed sporządzeniem oferty wskazane jest zapoznanie się z trasami dowozów i dokonanie pomiaru odległości. - Przewidywany dowóz dzieci do szkół na godz. 8:00, odwóz do miejsca zamieszkania godz. 15:30..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie posiadanych uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia ( przynajmniej dwie), wykonanych w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane bez zastrzeżeń.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 70
2 - Zapewnienie opiekunów - 30
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wierzbica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73 26-680 Wierzbica.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73 26-680 Wierzbica pok.18.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-10 15:18:57.

 Wierzbica: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół z terenu gminy Wierzbica korzystających z dojazdów komunikacją regularną w 2015 r.
Numer ogłoszenia: 253923 - 2014; data zamieszczenia: 08.12.2014


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, woj. mazowieckie, tel. 48 618 36 10, faks 48 618 36 11.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wierzbica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół z terenu gminy Wierzbica korzystających z dojazdów komunikacją regularną w 2015 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych w łącznej ilości 338 szt. dla uczniów niżej wymienionych szkół z terenu gminy Wierzbica: - Publiczna Szkoła Podstawowa w Łączanach - 16 szt. - Publiczne Gimnazjum w Wierzbicy - 136 szt. - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wierzbicy - 93 szt. - Publiczna Szkoła Podstawowa w Polanach - 5 szt. - Zespół Szkół w Rudzie Wielkiej - 51 szt. - Publiczne Przedszkole Wierzbica - 13 szt. - Publiczne Przedszkole w Rudzie Wielkiej - 18 szt. -Publiczne Przedszkole w Łączanach - 6 szt. Zakup biletów odbywał się będzie co miesiąc z wyłączeniem okresu wakacji, tj. miesiąc lipiec i sierpień..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.90.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie posiadanych uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia ( przynajmniej dwie), wykonanych w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane bez zastrzeżeń.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90
2 - Termin dostawy biletów - 10
IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Jeżeli w toku realizacji dostawy wystąpi konieczność wykonania dostaw dodatkowych, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych, Wykonawca zobowiązany jest wykonać w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych. 2. Dostawy, o których mowa w ust. 1 winny być zatwierdzone przez Zamawiającego. 3. Jeżeli konieczność dostaw dodatkowych jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, dostawy takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wierzbica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73 26-680 Wierzbica.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73 26-680 Wierzbica pok. 18.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Złączniki:

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferta - zał. nr 1
Wzór umowy - zał. nr 2
Ośw. art. 24 ustawy Pzp. - zał. nr 3
Ośw. art. 22 ustawy Pzp - zał. nr 4
Wykaz dostaw - zał. nr 5
Ośw. o przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 6.

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-08 14:59:24.

Wierzbica 2014-12-02  RRN.6840.33.2014  Z A W I A D O M I E N I E Urząd Gminy w Wierzbicy zawiadamia, iż w dniu 02.12.2014 r o godz. 10°° odbył się IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budowlanych oraz rolnych położonych w Wierzbicy oznaczonych numerami 172/10, 172/14, 172/15, 172/16, 172/17, 172/18, 172/19, 1601/4, 1994 i 2058/1 oraz działkę położoną w Rudzie Wielkiej oznaczoną numerem ewidencyjnym 613. Przetarg zakończył sie wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie wpłacił wadium.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-03 10:58:48.

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU Wójt  Gminy  Wierzbica
 

                     Na podst. art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 23 kwietnia 2014 r. poz.518) oraz § 3 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z dnia 23 lipca 2013 roku  poz. 942)

 

ogłasza  czwarty przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż   działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Wierzbicy  stanowiących   własność Gminy Wierzbica nr KW RA1S/00020892/0:

 

1. działka  nr 172/10  pow. 0,1276 ha

cena wywoławcza       35.000,00 zł + VAT 23%            wysokość wadium           3.500,00 zł

2. działka  nr 172/14 pow. 0,1154 ha

cena wywoławcza      32.000,00 zł +VAT 23%              wysokość wadium           3.200,00 zł

3. działka nr 172/15  pow. 0,1201 ha

 cena wywoławcza     33.000,00 zł +VAT 23%              wysokość wadium           3.300,00 zł

4. działka nr 172/16  pow. 0,1182 ha

cena wywoławcza      33.000,00 zł + VAT 23%             wysokość wadium            3.300,00 zł

5. działka nr 172/17  pow. 0,1155 ha

cena wywoławcza      32.000,00 zł +VAT 23%              wysokość wadium            3.200,00 zł

6.działka nr 172/18 pow. 0,1092 ha

cena wywoławcza      30.000,00 zł +VAT 23%              wysokość wadium            3.000,00 zł

7.działka nr 172/19 pow. 0,1271 ha

 cena wywoławcza     35.000,00 zł +VAT 23%               wysokość wadium           3.500,00 zł

 oraz na sprzedaż działek rolno – leśnych i rolnej położonych w Wierzbicy:

8.działka nr 1601/4 pow. 1,6700 ha

cena wywoławcza     57.000,00 zł                                    wysokość wadium          5.700,00 zł

9.działka nr 1994  pow. 2,9000 ha

cena wywoławcza     55.000,00 zł                                    wysokość wadium          5.500,00 zł

10.działka nr 2058/1 pow. 1,0800 ha

cena wywoławcza     20.000,00 zł                                    wysokość wadium          2.000,00 zł

a także na sprzedaż działki rolnej położonej w Rudzie Wielkiej :

11.działka nr 613 pow. 0,9800 ha

cena wywoławcza     33.000,00 zł                                     wysokość wadium          3.300,00 zł

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości ujęte w wykazie  nieruchomości , które wisiały na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wierzbicy w dniach  05.05.2014 r. do  25.05.2014 r. Pierwszy przetarg odbył się 22.07.2014 roku, drugi odbył się dnia 26.08.2014 r.,trzeci przetarg odbył się dnia 07.10.2014 r. wszystkie zakończone wynikiem negatywnym.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)                                  
Pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo
Reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis
       z właściwego rejestru wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wraz z numerem pozycji przetargowej  na konto Urzędu Gminy w Wierzbicy  nr 02 9132 0001 0100 1919 2000 0060 do dnia 27.11.2014 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Wierzbica. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni po  zakończeniu przetargu.

Wadium przepada, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo do złożenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu

Przetarg odbędzie się    02.12. 2014 r. godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy w sali konferencyjnej.

 

Szczegółowe informacje w przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie w pokoju nr 21, tel. 486183616

 

 

Wierzbica 2014-10-22

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-10-22 13:38:16.

 Z A W I A DO M I E N I E Wierzbica 2014-10-07


RRN.7125.06.2013


Urząd Gminy w Wierzbicy zawiadamia, iż w dniu 07.10.2014 r. o godz. 12ºº odbył się III przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Wierzbicy przy ulicy Sienkiewicza 31 o pow. 30 m² wraz z częścią ułamkową 30/768 w prawie użytkowania wieczystego działki nr 2077/70 będącego własnością Gminy Wierzbica.


Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.


 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-10-10 10:04:14.

Z A W I A D O M I E N I E Wierzbica 2014-10-07 RRN.6840.27.2014


Urząd Gminy w Wierzbicy zawiadamia, iż w dniu 07.10.2014 r o godz. 10°° odbył się


III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budowlanych oraz rolnych położonych w Wierzbicy oznaczonych numerami 172/8,172/10,172/11, 172/12,172/13, 172/14, 172/15, 172/16, 172/17, 172/18, 172/19, 1601/4, 1994 i 2058/1 oraz działkę położoną w Rudzie Wielkiej oznaczoną numerem ewidencyjnym 613. Do przetargu zostali dopuszczeni: Pan Śliwa Leszek który wpłacił wadium na działki położone w Wierzbicy: 172/11 i 172/12 oraz Pan Ziętek Jan, który wpłacił wadium na działki nr 172/11, 172/12, 172/13, 172/14, 172/15, 172/16, i 172/17. Nabywcą działki nr 172/11 cena wywoławcza: 34.000,00 zł+ 23% VAT został Pan Śliwa Leszek za cenę: 42.238,00 zł brutto. Nabywca działki nr 172/12 został Pan Śliwa Leszek za cenę: 42.238,00 zł. Nabywcą działki nr 172/13 cena wywoławcza: 33.000,00 zl +23% VAT został Pan Ziętek Jan za cenę: 40.996,00 zł. Na działki nr 172/8, 172/10, 172/14, 172/15,172/16, 172/17, 172/18, 172/19, 1601/4, 1994 i 2058/1 oraz 613 przetarg zakończył sie wynikiem negatywnym.


 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-10-10 10:03:06.

OGŁOSZENIE


O OTWARTYM KONKURSIE OFERT


NA REALIZACJĘ


ZADANIA PUBLICZNEGO


 


Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego


i o wolontariacie /Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami/ oraz załącznika nr 1 do Uchwały budżetowej Nr XLIV/308/2014 Rady Gminy Wierzbica


z dnia 25 kwietnia 2014 roku


 


Gmina Wierzbica


ul. Kościuszki 73


26-680 Wierzbica


tel. (0-48) 618 36 18


fax. (0-48) 618 36 11


e-mail: wierzbica@wierzbica.plREGON  670224054


NIP  9482382481


OGŁASZA


 


          II-gi Otwarty Konkurs Ofert na Realizację Zadań Publicznych w zakresie


                        upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.


 


I. Nazwa zadania :


1.     Szkolenie w następujących dyscyplinach  sportowych:


a) zapasy  dzieci i młodzieży w miejscowości Wierzbica,


b) piłka nożna dorosłych w miejscowości Ruda Wielka.


     2. Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych w powyższych miejscowościach.


 


II. Forma zadania:


     Szkolenie będzie realizowane w formie wspierania finansowego wykonania


     zadania przez Gminę Wierzbica.


 


III.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wykonanie zadania :


     Wysokość środków na zadania wyszczególnione w pkt. I:


     a) zapasy w miejscowości Wierzbica –  10 000 zł.


     b) piłka nożna w miejscowości Ruda Wielka – 5 000 zł.


 


 


IV. Zasada przyznawania dotacji:


1.     Dotacja przyznana zostanie Oferentowi, wyboru którego dokona i uzna za najkorzystniejszą Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wierzbica.


2.     Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą a oferentem wybranym w wyniku konkursu ofert.


3.     Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.


4.     Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja.


5.     Wybór oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości w niej wnioskowanych.


 


 


V. Termin realizacji zadania :


Zadanie należy wykonać w okresie od  daty zawarcia umowy do 31.12.2014 r.


 


VI. Warunki realizacji zadania :


1. Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych.


2. Czynne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci, młodzieży


    i dorosłych oraz w  imprezach sportowo-rekreacyjnych.


3. Udział w rozgrywkach ligowych i zawodach sportowych organizowanych przez 


    zapaśnicze związki sportowe, związki piłki nożnej i piłki siatkowej.


4. Zapewnienie kadry szkoleniowej i opiekuńczej.


5. Zapewnienie opieki medycznej i bezpieczeństwa na imprezach.                                             


6. Zapewnienie prawidłowej eksploatacji obiektów i utrzymanie w należytym stanie


    technicznym i sanitarnym.


7. Zapewnienie sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania.


8. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą


    umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym


    w ofercie.


 


 


VII. Termin i warunki składania ofert:


1. Termin składania ofert: 26.09.2014 r.


2.     Otwarcie i wybór oferentów nastąpi w dniu 29.09.2014 r.


3. Ofertę należy złożyć zgodnie z wzorem załączonym do powyższego ogłoszenia


      (zał. nr 1).


4. Do oferty należy załączyć oryginały lub kopie dokumentów potwierdzone


    za zgodność z oryginałem (z datą poświadczenia):


-         aktualny wyciąg z rejestru sądowego,  rejestru stowarzyszeń  lub inny dokument


potwierdzający status prawny oferenta,


-         statut, o ile podmiot jest zobowiązany do jego sporządzenia, jeśli nie, to inny dokument regulujący działalność podmiotu,


-         sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za rok 2013


(dotyczy podmiotów prowadzących działalność w 2013).


-         dokument stwierdzający zgłoszenie do rozgrywek dorosłych wystawiony przez Związek Piłki Nożnej lub innego organizatora.


 


    VIII. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty :


     1.  Zakres rzeczowy i merytoryczny zadania


     2.  Zamierzony cel przy realizacji zadania


     3.  Zakładane rezultaty realizacji zadania


     4.  Kalkulacja przewidywanych kosztów z uwzględnieniem środków własnych


          i wskazanie źródeł finansowania


5.     Wskazanie zasobów kadrowych i możliwości technicznych wyk. zadania.


6.     Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru oferty, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.


 


IX.                       Zrealizowane zadania publiczne tego samego rodzaju przez Gminę Wierzbica w roku poprzednim :


1.W roku poprzednim tj. 2013 Gmina Wierzbica zrealizowała zadanie tego samego  rodzaju na które przeznaczyła kwotę w wysokości:


          a) zapasy w miejscowości Wierzbica – 70 000 zł.


          b) piłka nożna w miejscowości Ruda Wielka – 25 000 zł.


 


 


X. Załączniki do ogłoszenia :


     1. wzór oferty,


     2. wzór umowy,


     3. wzór sprawozdania  z wykonania zadania.


 


Załączniki te stanowią integralną część Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, które można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wierzbicy, pok. 23. lub na stronie internetowej www.wierzbica.pl


               Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telef. 048 618 36 18.


 


Publikacja Ogłoszenia:


1.     Biuletyn Informacji Publicznej


2.     Strona Internetowa UG w Wierzbicy


3.     Tablica Ogłoszeń UG w Wierzbicy


 


Wierzbica,  05.09.2014 r.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-09-05 12:20:14.

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU Wójt  Gminy  Wierzbica
Na podst. art. 37 ust.1 usta wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 23 kwietnia 2014 poz. 518 tekst jednolity)  oraz § 3 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 20 sierpnia 2013 r poz. 942)

 

ogłasza trzeci przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Gminy Wierzbica  nie posiadających własnego mieszkania na sprzedaż lokalu mieszkalnego M2 nr 8 położonego w Wierzbicy przy ulicy Sienkiewicza 31  o pow. 30 m² wraz z udziałem wynoszącym 30/768 w prawie użytkowania wieczystego   działki nr 2081/4

 

           cena wywoławcza   36.600,00 zł          wadium    3.660,00 zł

 

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość  lokalowa  ujęta  w wykazie  nieruchomości , który wisiał na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wierzbicy w dniach 16.01.2014 r. do 05.02.2014 r.  Pierwszy przetarg odbył się w dniu 08.04.2014 r drugi w dniu 23.05.2014 r zakończone wynikiem negatywnym.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

1.Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty  lub paszport)

2.Pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne      pełnomocnictwo

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy w Wierzbicy  nr 02 9132 0001 0100 1919 2000 0060  do dnia  02 .10.2014 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone  po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży

 

Przetarg odbędzie się  07.10.2014 roku o godz. 12ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy w sali konferencyjnej.

 

Szczegółowe informacje w przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie w pokoju nr 21.

Koszt sporządzenia operatu szacunkowego  w kwocie 350 zł  ponosi nabywca.

 

 

 

 

 

Wierzbica 2014-09-03                                                                  podpis Wójta

 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-09-03 10:29:12.

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
 

Wójt  Gminy  Wierzbica
 

Na podst. art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 23 kwietnia 2014 r. poz.518) oraz § 3 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z dnia 23 lipca 2013 roku  poz. 942)

 

ogłasza  trzeci przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż   działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Wierzbicy  stanowiących   własność Gminy Wierzbica nr KW RA1S/00020892/0:

1. działka nr 172/8  pow. 0,3722 ha – ograniczona możliwość zabudowy

cena wywoławcza 103.000,00 zł + VAT 23%                wysokość wadium:        10.300,00 zł

2. działka  nr 172/10  pow. 0,1276 ha

cena wywoławcza       35.000,00 zł + VAT 23%            wysokość wadium           3.500,00 zł

3. działka  nr 172/11  pow. 0,1251 ha

cena wywoławcza       34.000,00 zł + VAT 23%            wysokość wadium           3.400,00 zł

4. działka  nr 172/12  pow. 0,1232 ha

cena wywoławcza      34.000,00 zł +VAT 23%              wysokość wadium           3.400,00 zł

5. działka  nr 172/13 pow. 0,1197 ha

cena wywoławcza      33.000,00 zł +VAT 23%              wysokość wadium           3.300,00 zł

6. działka  nr 172/14 pow. 0,1154 ha

cena wywoławcza      32.000,00 zł +VAT 23%              wysokość wadium           3.200,00 zł

7. działka nr 172/15  pow. 0,1201 ha

 cena wywoławcza     33.000,00 zł +VAT 23%              wysokość wadium           3.300,00 zł

8. działka nr 172/16  pow. 0,1182 ha

cena wywoławcza      33.000,00 zł + VAT 23%             wysokość wadium            3.300,00 zł

9. działka nr 172/17  pow. 0,1155 ha

cena wywoławcza      32.000,00 zł +VAT 23%              wysokość wadium            3.200,00 zł

10.działka nr 172/18 pow. 0,1092 ha

cena wywoławcza      30.000,00 zł +VAT 23%              wysokość wadium            3.000,00 zł

11.działka nr 172/19 pow. 0,1271 ha

 cena wywoławcza     35.000,00 zł +VAT 23%               wysokość wadium           3.500,00 zł

 oraz na sprzedaż działek rolno – leśnych i rolnej położonych w Wierzbicy:

12.działka nr 1601/4 pow. 1,6700 zł

cena wywoławcza     57.000,00 zł                                    wysokość wadium          5.700,00 zł

13.działka nr 1994  pow. 2,9000 ha

cena wywoławcza     55.000,00 zł                                    wysokość wadium          5.500,00 zł

14.działka nr 2058/1 pow. 1,0800 ha

cena wywoławcza     20.000,00 zł                                    wysokość wadium          2.000,00 zł

a także na sprzedaż działki rolnej położonej w Rudzie Wielkiej :

15.działka nr 613 pow. 0,9800 ha

cena wywoławcza     33.000,00 zł                                     wysokość wadium          3.300,00 zł

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości ujęte w wykazie  nieruchomości , który wisiał na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wierzbicy w dniach  05.05.2014 r. do  25.05.2014 r. Pierwszy przetarg odbył się 22.07.2014 roku drugi odbył sie dnia 26.08.2014 r., obydwa zakończone wynikiem negatywnym.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)                                   
Pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo
Reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis
       z właściwego rejestru wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wraz z numerem pozycji przetargowej  na konto Urzędu Gminy w Wierzbicy  nr 02 9132 0001 0100 1919 2000 0060 do dnia 02.10.2014 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Wierzbica. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni po  zakończeniu przetargu.

Wadium przepada, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo do złożenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu

Przetarg odbędzie się    07.10. 2014 r. godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy w sali konferencyjnej.

 

Szczegółowe informacje w przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie w pokoju nr 21, tel. 486183616

 

 

Wierzbica 2014-09-01

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-09-01 14:05:03.

Wierzbica, dnia 26.08.2014


ZAWIADOMIENIEO WYBRANIU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.„Zakup


ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wierzbica”.


Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Gmina Wierzbica informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: Oferta nr 1. „WAWRZYSZEK ISS SPÓŁKA


Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, ul. Leszczyńska 22, 43-300 Bielsko-Biała.


Cena oferty brutto: 799 200,00 zł.


Oferta ta uzyskała maksymalną ilość, tj. 100,00 pkt


W prowadzonym postępowaniu złożono jedną ofertę.


Złożona oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu.


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności określonych w projekcie umowy.


 


Do wiadomości:


1.      Oferenci


2.      Tablica informacyjna UG Wierzbica


3.      Strona internetowa BIP UG Wierzbica


4.      a/a


 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-08-26 13:47:10.

Wierzbica 2014-08-26


RRN.6840.42.2013


Z A W I A D O M I E N I E


Urząd Gminy w Wierzbicy zawiadamia, iż w dniu 26.08.2014 r o godz. 10°° odbył się


II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budowlanych oraz rolnych położonych w Wierzbicy oznaczonych numerami 172/8,172/10,172/11, 172/12,172/13, 172/14, 172/15, 172/16, 172/17, 172/18, 172/19, 1601/4, 1994 i 2058/1 oraz działkę położoną w Rudzie Wielkiej oznaczoną numerem ewidencyjnym 613. Przetarg zakończył sie wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie wpłacił wadium.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-08-26 13:45:07.

Wierzbica, dnia 18.08.2014


ZAWIADOMIENIE  O WYBRANIU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.„Budowa


placu zabaw przy PSP w Zalesicach”.


Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Gmina Wierzbica informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: Oferta nr 2. F.H. SYSTEM, Krzysztof Mliczek, Nawojowa 982,33-335 Nawojowa. Cena oferty brutto: 119 186,42 zł.  Oferta ta uzyskała maksymalną ilość, tj. 100,00 pkt W prowadzonym postępowaniu złożono ponadto następujące oferty:


 


1. Oferta nr 1. DRO-MAR Marcin Dróżdż, Makowiec, ul. Radomska 138,


26-640 Skaryszew


Cena oferty brutto: 154 588,71 zł, tj. 77,10 pkt


2. Oferta nr 3. TILIA S.A. ul. Piramowicza 11/13, 90-254 Łódź.


Cena oferty brutto: 147 765,74 zł. tj. 80,66 pkt


Wszystkie złożone oferty spełniły warunki udziału w postępowaniu. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Do wiadomości:


1.      Oferenci


2.      Tablica informacyjna UG Wierzbica


3.      Strona internetowa BIP UG Wierzbica


4.      a/a


 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-08-19 18:46:57.

Wierzbica, dnia 18.08.2014  ZAWIADOMIENIE  O WYBRANIU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.„Budowa


placu zabaw przy PSP w Zalesicach”.


Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Gmina Wierzbica informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: Oferta nr 2. F.H. SYSTEM, Krzysztof Mliczek, Nawojowa 982,


33-335 Nawojowa.


Cena oferty brutto: 119 186,42 zł.


Oferta ta uzyskała maksymalną ilość, tj. 100,00 pkt


W prowadzonym postępowaniu złożono ponadto następujące oferty:


1. Oferta nr 1. DRO-MAR Marcin Dróżdż, Makowiec, ul. Radomska 138,


26-640 Skaryszew


Cena oferty brutto: 154 588,71 zł, tj. 77,10 pkt


2. Oferta nr 3. TILIA S.A. ul. Piramowicza 11/13, 90-254 Łódź.


Cena oferty brutto: 147 765,74 zł. tj. 80,66 pkt


 


Wszystkie złożone oferty spełniły warunki udziału w postępowaniu.


 


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 


Do wiadomości:


1.      Oferenci


2.      Tablica informacyjna UG Wierzbica


3.      Strona internetowa BIP UG Wierzbica


4.      a/a

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-08-18 14:25:38.

 Wierzbica, 12.08.2014r.


RGiI ZP.0271.04.2014


OFERENCI


 Dot. prowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zalesicach”


W związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego tj. Gminy Wierzbica dot. powyższego prowadzonego postępowania wyjaśniamy:


Pytanie 1


Poz. 2 przedmiaru jest 173,80 m2 winno być 368,00 m2 (opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu pkt. 9 C mówi o zdjęciu humusu z całego terenu placu zabaw, a nie tylko pod warstwy bezpieczne i komunikacyjne).


Ad 1.


Należy przyjąć wielkość zgodnie z przedmiarem tj. 173,8m2.


Pytanie 2


Poz. 3 przedmiaru jest 3,90 m3 winno być 25,53 m3


Ad. 2


Pozycja 3 powinna zawierać 3,90 m3


Pytanie 3


Poz. 6 przedmiaru - jest warstwa grub. 5 cm, a zgodnie z projektem winno być warstwa grub. 6 cm.


Ad. 3


Warstwa wyrównawcza 5 cm grubości. 


 Pytanie 4


Poz. 12 przedmiaru - jest furtka kompletna oraz brama techniczna kpl. 1, a czy nie powinno być furtka kompletna wraz ze słupkami – kpl 2 jak w projekcie


Ad. 4


Należy przyjąć wielkość zgodnie z przedmiarem robót.


 Pytanie 5


Poz. 22 przedmiaru - jest zakup, dostawa i montaż huśtawki wagowej kpl 3, a w/g projektu jest kpl. 1


Ad. 5


Należy przyjąć wielkość zgodnie z przedmiarem robót.


 


 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-08-12 17:18:12.

 Wierzbica, dnia 05.08.2014

ZAWIADOMIENIE

O WYBRANIU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę oleju

opałowego lekkiego”.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Gmina Wierzbica informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: Oferta nr 2. PETROLIS Sp. z o.o. ul. Władysława Jagiełły 10A/204, 26-700 Zwoleń.

Cena oferty brutto: 3,39zł. za 1 litr oleju opalowego.

Oferta ta uzyskała maksymalną ilość, tj. 100 pkt.

W prowadzonym postępowaniu złożono ponadto następujące oferty:

 


1. Oferta nr 1. „QUEST” Spółka Cywilna, Robert Bartos, Stanisław Bartos,

ul. Czarnowska 62, 26-065 Piekoszów.

Cena ofert brutto: 3,47 zł. za 1 litr oleju opałowego, tj. 97,69 pkt.

 


Wszystkie złożone oferty spełniły warunki udziału w postępowaniu.

 


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


Do wiadomości:

Oferenci
Tablica informacyjna UG Wierzbica
Strona internetowa BIP UG Wierzbica
a/a

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-08-05 14:46:00.

Wierzbica: Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej

w Zalesicach.
Numer ogłoszenia: 164779 - 2014; data zamieszczenia: 30.07.2014


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, woj. mazowieckie, tel. 48 618 36 10, faks 48 618 36 11.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wierzbica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zalesicach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła polega na: - wykonaniu robót ziemnych związanych z uporządkowaniem terenu i przygotowaniem podłoża, - robotach budowlanych w zakresie podbudowy z kruszywa, podsypki z piasku, posadowieniu obrzeży betonowych, wykonania nawierzchni bezpiecznej oraz montażu obiektów małej architektury w tym urządzeń zabawowych, - zagospodarowaniu terenu polegającego na wykonaniu ogrodzenia panelowego oraz trawników. Całość zadania wykonać zgodnie z projektem technicznym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem robót, które załącza się do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wadium w wysokości 2 000, 00 zł Wadium należy wnieść na rachunek: 02913200010100191920000060. Jeśli wadium nie znajdzie się na wskazanym rachunku do chwili otwarcia ofert - Zamawiający uzna, iż oferta nie została zabezpieczona wadium (nie dotyczy wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna). Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być załączone do oferty w formie oryginału. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 Ustawy prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie posiadanego zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu robót budowlanych ( przynajmniej trzy), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, ze roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych, Wykonawca zobowiązany jest je wykonać w przypadku ich zlecenia, zachowując te same stawki kalkulacyjne. 2. Roboty dodatkowe, o których mowa w ust. 1 winny być zatwierdzone przez Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wierzbica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73 26-680 Wierzbica pok.23.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73 26-680 Wierzbica pok. 18.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

Załącznik 12

Załącznik 13

Załącznik 14

Załącznik 15

Załącznik 16

Załącznik 17

Załącznik 18

Załącznik 19

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-30 13:28:59.

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU Wójt  Gminy  Wierzbica
 

Na podst. art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 3 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.)

 

ogłasza  drugi przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż   działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Wierzbicy  stanowiących   własność Gminy Wierzbica nr KW RA1S/00020892/0:

1. działka nr 172/8  pow. 0,3722 ha – ograniczona możliwość zabudowy

cena wywoławcza 103.000,00 zł + VAT 23%                wysokość wadium:        10.300,00 zł

2. działka  nr 172/10  pow. 0,1276 ha

cena wywoławcza       35.000,00 zł + VAT 23%            wysokość wadium           3.500,00 zł

3. działka  nr 172/11  pow. 0,1251 ha

cena wywoławcza       34.000,00 zł + VAT 23%            wysokość wadium           3.400,00 zł

4. działka  nr 172/12  pow. 0,1232 ha

cena wywoławcza      34.000,00 zł +VAT 23%              wysokość wadium           3.400,00 zł

5. działka  nr 172/13 pow. 0,1197 ha

cena wywoławcza      33.000,00 zł +VAT 23%              wysokość wadium           3.300,00 zł

6. działka  nr 172/14 pow. 0,1154 ha

cena wywoławcza      32.000,00 zł +VAT 23%              wysokość wadium           3.200,00 zł

7. działka nr 172/15  pow. 0,1201 ha

 cena wywoławcza     33.000,00 zł +VAT 23%              wysokość wadium           3.300,00 zł

8. działka nr 172/16  pow. 0,1182 ha

cena wywoławcza      33.000,00 zł + VAT 23%             wysokość wadium            3.300,00 zł

9. działka nr 172/17  pow. 0,1155 ha

cena wywoławcza      32.000,00 zł +VAT 23%              wysokość wadium            3.200,00 zł

10.działka nr 172/18 pow. 0,1092 ha

cena wywoławcza      30.000,00 zł +VAT 23%              wysokość wadium            3.000,00 zł

11.działka nr 172/19 pow. 0,1271 ha

 cena wywoławcza     35.000,00 zł +VAT 23%               wysokość wadium           3.500,00 zł

 oraz na sprzedaż działek rolno – leśnych i rolnej położonych w Wierzbicy:

12.działka nr 1601/4 pow. 1,6700 zł

cena wywoławcza     57.000,00 zł                                    wysokość wadium          5.700,00 zł

13.działka nr 1994  pow. 2,9000 ha

cena wywoławcza     55.000,00 zł                                    wysokość wadium          5.500,00 zł

14.działka nr 2058/1 pow. 1,0800 ha

cena wywoławcza     20.000,00 zł                                    wysokość wadium          2.000,00 zł

a także na sprzedaż działki rolnej położonej w Rudzie Wielkiej :

15.działka nr 613 pow. 0,9800 ha

cena wywoławcza     33.000,00 zł                                     wysokość wadium          3.300,00 zł

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości ujęte w wykazie  nieruchomości , który wisiał na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wierzbicy w dniach  05.05.2014 r. do  25.05.2014 r. Pierwszy przetarg odbył się 22.07.2014 roku zakończony wynikiem negatywnym.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)                                  
Pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo
Reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis
       z właściwego rejestru wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wraz z numerem pozycji przetargowej  na konto Urzędu Gminy w Wierzbicy  nr 02 9132 0001 0100 1919 2000 0060 do dnia 21.08.2014 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Wierzbica. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni po  zakończeniu przetargu.

Wadium przepada, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo do złożenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu

Przetarg odbędzie się    26.08. 2014 r. godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy w sali konferencyjnej.

 

Szczegółowe informacje w przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie w pokoju nr 21, tel. 486183616

 

 

Wierzbica 2014-07-23

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-23 11:15:56.

 Wierzbica 2014-06-25


RRN.6840.42.2013


Z A W I A D O M I E N I E


Urząd Gminy w Wierzbicy zawiadamia, iż w dniu 22.07.2014 r o godz. 10°° odbył się


przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budowlanych oraz rolnych położonych w Wierzbicy oznaczonych numerami 172/8,172/10,172/11, 172/12,172/13, 172/14, 172/15, 172/16, 172/17, 172/18, 172/19, 172/20, 1601/4, 1994 i 2058/1 oraz działkę położoną w Rudzie Wielkiej oznaczoną numerem ewidencyjnym 613. Do przetargu zostali dopuszczeni Państwo Anna i Zygmunt Celuch – małż., którzy wpłacili wadium na działki położone w Wierzbicy: 172/8, 172/10, 172/11, 172/18, 172/19 i 172/20. Nabywcą działki nr 172/20 cena wywoławcza: 24.000,00 zł zostali Państwo Anna i Zygmunt Celuch za cenę: 24.240,00 zł brutto. Na działki nr 172/8, 172/10, 172/11,172/12, 172/13, 172/14, 172/15,172/16, 172/17, 172/18, 172/19, 1601/4, 1994 i 2058/1 oraz 613 przetarg zakończył sie wynikiem negatywnym.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-22 12:32:18.

 Wierzbica, 22.07.2014r.

RGiI ZP.0271.03.2014

OFERENCI

Dot. prowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wierzbica”

 W związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego tj. Gminy Wierzbica dot. powyższego prowadzonego postępowania wyjaśniamy:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu o mocy silnika 285 kW?

 Pytanie 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu wyposażonego w autopompę bez kanałów grzewczych – autopompa znajduje się w ogrzewanym przedziale?

 Pytanie 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z zabudową wykonaną z różnych materiałów w pełni odpornych na korozję tzn. stal nierdzewna, aluminium i niektóre elementy z materiałów kompozytowych?

 Pytanie 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu pojazdu o wysokości całkowitej 3 250mm?

 Pytanie 5.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z mocowaniami dla drabiny trzyprzęsłowej typ DNW 3080?

 Pytanie 6.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze skrzynią biegów o ilości biegów przekraczającej 12?

Pytanie 7.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu wyposażonego w ręczny dozownik środka pianotwórczego?

Ad. 1-7

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w opisie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia został dostosowany do potrzeb i warunków OSP Wierzbica oraz posiadanego już wyposażenia. Wszelkie zmiany mogą być wprowadzane tylko zgodnie z Uwagą zamieszczoną w SIWZ (pkt. 2 Opis przedmiotu zamówienia).

 Pytanie 8.

Zamawiający wymaga aby wysokość całkowita pojazdu wynosiła max 3160 mm. Prosimy o podanie konkretnego wymiaru prześwitu bramy garażowej.

 Ad. 8

Zamawiający informuje, że wysokość pojazdu jest maksymalną wysokością jaka pozwoli na umieszczenie pojazdu w budynku garażowym OSP Wierzbica. Brak jest możliwości technicznych na zmianę wysokości podanej w SIWZ.

Pytanie 9.

Zamawiający wymaga aby silnik posiadał moc min. 230 kW (380KM). Informujemy, że powyższe żądanie nie ma żadnego technicznego i logicznego uzasadnienia zważywszy na fakt, iż pojazdy o mocy 340KM osiągają lepszy Masowy Wskaźnik Mocy, są bardziej ekonomiczne i posiadają znacznie lepsze warunki trakcyjne.Tak postawione wymaganie jest próbą ograniczenia dostępu do rynku innych wykonawcom poprzez możliwość uczestnictwa w nim jednej firmie produkującej pojazdy na podwoziu marki Scania. Bezzasadność tego wymagania w tym przypadku można prześledzić na przykładzie:

- pojazd spełniający wymagania Zamawiającego o mocy np. 280 kW ważący 19 000 kg będzie posiadał masowy wskaźnik mocy o wartości 14,73kW/t

Inny pojazd niespełniający wymaganych 280 kW np. o mocy np. 250 kW ważący 16 400 kg uzyska masowy wskaźnik mocy 15,24 kW/t.

Takie postępowanie warunku udziału w postepowaniu miałoby sens dla pojazdów posiadających porównywalną masę, nie natomiast w przedmiotowym postępowaniu. Powyższe dowodzi, że tak postawiony wymóg jest jedynie ograniczeniem uczciwej konkurencji, a więc łamie zapisy ustawy o zamówieniach publicznych.

Czy zatem zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu pojazdy innej marki spełniające w stopniu równym lub wyższym wymagania Zamawiającego?

 


Pytanie 10.

Zamawiający wymaga zsynchronizowaną manualną skrzynię biegów o liczbie biegów nie przekraczającej 12. Zamawiający nie jest konstruktorem pojazdów. Realizowanie założonych celów postawionych przez Zamawiającego w zakresie wymaganym dla kategorii 2 pojazdów układów napędowych jest spełniane przez znacznie lepsze i bardziej przyjazne w zakresie obsługi rozwiązania sterujące układem napędowym. W związku z powyższym wnioskujemy o wykreślenie zapisu dotyczącego minimalnej ilości biegów, który dopuszcza tylko naszym zdaniem mniej efektywne rozwiązania.

Pytanie 11.

Zamawiający wymaga zastosowania chłodnicy oleju skrzyni biegów – Ze względu na swoją budowę większość pojazdów nie wymaga zastosowania chłodnicy oleju skrzyni biegów. Stanowią one bardziej nowoczesne rozwiązania.

Tysiące wyprodukowanych pojazdów pożarniczych stosując nowocześniejsze rozwiązania – bez konieczności stosowania dodatkowych chłodnic – jest eksploatowanych w jednostkach straży pożarnej przez dziesiątki lat i pracują w tym zakresie bezawaryjnie.

Tak postawione warunki przez zamawiającego dopuszczają rozwiązania gorsze – przy jednoczesnym nie dopuszczeniu do udziału w postępowaniu pojazdów spełniających wymagania zamawiającego w stopniu równym lub wyższym. Warunki te są niczym nieuzasadnione i nie sposób logicznie, technicznie ich poprzeć. Wnioskujemy o wykreślenie zapisu „Skrzynia biegów wyposażona w chłodnicę oleju” i dopuszczenie do udziału w postępowaniu pojazdów które nie wymagają stosowania chłodnic oleju.

 Pytanie 12.

Zamawiający wymaga aby pojazd posiadał stały napęd 4x4. Czy dopuszcza zastosowanie napędu bardziej ekonomicznie i eksploatacyjnie uzasadnienie tj. z możliwością odłączenia napęd osi przedniej? W 90% samochód porusza się po drodze utwardzonej więc o wiele korzystniej – ekonomiczniej odłączyć oś przednią. Wnioskujemy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pojazdy posiadające dodatkowo możliwość odłączenia napędu osi przedniej.

 Ad. 9-12

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w opisie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia został dostosowany do potrzeb i warunków OSP Wierzbica oraz posiadanego już wyposażenia. Wszelkie zmiany mogą być wprowadzane tylko zgodnie z Uwagą zamieszczoną w SIWZ (pkt. 2 Opis przedmiotu zamówienia).

Otrzymują:

Oferenci
Strona internetowa Gminy Wierzbica (Przetargi)
a/a

 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-22 12:30:24.

 Wierzbica: Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wierzbica.
Numer ogłoszenia: 146187 - 2014; data zamieszczenia: 07.07.2014


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, woj. mazowieckie, tel. 48 618 36 10, faks 48 618 36 11.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wierzbica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wierzbica..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Specyfikacja techniczna dla samochodu pożarniczego typ ciężki 4x4 PN-EN 1846-1: S-2-6-5000-8/3200-1 Podwozie z kabiną: 1.Samochód fabrycznie nowy. Podwozie nie starsze niż z 2013 roku. 2.Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania: rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późniejszymi zmianami, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania Dz. U. Z 2007 r. Nr 143 poz. 1002, wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r. Dz. U. Nr 85 poz. 553. normy PN-EN 1846-2. Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm., wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski. Świadectwo dopuszczenia dostarczone najpóźniej w trakcie odbioru techniczno- jakościowego. 3.Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi odnoszącymi się do prawa o ruchu drogowym. W przypadku, gdy przekroczone zostaną warunki zabudowy określone przez producenta podwozia, wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. 4.Pojazd musi odpowiadać Polskiej Normie PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do jazdy, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. Wysokość całkowita pojazdu nie większa niż 3160 mm. 5.Pojazd powinien być oznakowany i wyposażony w wymagane dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu Państwowej Straży Pożarnej urządzenia sygnalizacyjne: nadwozie z kabiną i zabudową w kolorze czerwonym - RAL 3000 żaluzje skrytek w kolorze srebrnym - błotniki i zderzaki w kolorze białym - RAL 9010 lub podobnym - podwozie rama w kolorze czarnym, urządzenia sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego w ruchu: podawanie komunikatów słownych, pneumatyczny sygnał akustyczny z możliwością sterowania przez kierowcę bądź dowódcę - uruchamiany oddzielnym włącznikiem, belkę sygnalizacyjną z dwoma niebieskimi sygnałami błyskowymi LED i napisem STRAŻ, montowaną na dachu kabiny pojazdu oraz pojedynczą lampę niebieską LED z tyłu pojazdu, dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne LED niebieskie z przodu pojazdu, wszystkie lampy ostrzegawcze oraz głośnik zabezpieczone metalowymi siatkami przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi, 6. Pojazd powinien być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z zarządzeniem nr 8 Ko­mendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospo­darki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej konkretny numer zostanie podany w trakcie realizacji zamówienia. 7. Podwozie pojazdu wyposażone w: silnik, kabina i podwozie pojazdu od jednego producenta należy podać markę i model pojazdu, silnik o zapłonie samoczynnym, spełniający normę min. EURO 5, przystawkę odbioru mocy do napędu autopompy, silnik o mocy min. 280 kW, zsynchronizowaną manualną skrzynię biegów o liczbie biegów nie przekraczającej 12, chłodnica oleju skrzyni biegów, stały napęd 4 x 4 , wyposażony w blokadę mechanizmów różnicowych międzykołowych i międzyosiowego, na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła podwójne, ogumienie uniwersalne z bieżnikiem szosowo-terenowym, dostosowane do zmiennych warunków atmosferycznych wielosezonowe, pełnowymiarowe koło zapasowe bez konieczności przewożenia na stałe w pojeździe, układ kontroli hamowania ABS lub równoważny, układ kierowniczy samochodu ze wspomaganiem, zaczep holowniczy służący do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej do 10 t, ze złączami elektrycznymi, zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie, szekle do mocowania lin do wyciągania pojazdu, instalację z zaworem zwrotnym, zakończoną szybkozłączem, do uzupełnienia z zewnętrznego źródła powietrza w układzie pneumatycznym, zawieszenie mechaniczne, konstrukcja zawieszenia ze względu na stałe obciążenie powinna być wzmocniona, w sposób, zapewniający pracę pojazdu bez uszkodzeń we wszystkich warunkach eksploatacji przewidzianych przez producenta - należy podać zastosowane rozwiązania wzmocnień. UWAGA. W przypadku zaoferowania pojazdu z silnikiem EURO-5, wykonawca winien dostarczyć kompletną dokumentację umożliwiającą rejestrację pojazdu w roku dostawy. 8. Kabina. fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6-osobowa z układem siedzeń 1+1+4 usytuowanych przodem do kierunku jazdy, zapewniająca dostęp do silnika, o konstrukcji umożliwiającej przeprowadzenie obsługi codziennej bez jej podnoszenia, powierzchnia podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. Wyposażenie kabiny. fotele kierowcy i dowódcy z regulacją odległości i pochylenia oparcia, fotel kierowcy dodatkowo z regulacją wysokości, cztery fotele dla załogi siedzącej w tylnym przedziale kabiny wyposażone w uchwyty do mocowania aparatów oddechowych z możliwością odblokowania każdego aparatu indywidualnie. Możliwość jednoczesnego przewożenia aparatów z butlami różnego rodzaju. Konstrukcja dźwigni uniemożliwiająca przypadkowe odblokowanie aparatów np. podczas nagłego hamowania. Zakładanie aparatów w pozycji siedzącej. Dopuszcza się mocowanie aparatu dowódcy zastępu w przedziale sprzętowym, fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, światła LED do jazdy dziennej, zamontowane w reflektorach pojazdu, niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, fabryczny układ klimatyzacji kabiny, reflektor ręczny szperacz zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu do oświetlenia numerów budynków zainstalowany w kabinie, radiotelefon przewoźny dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, nie mniej niż 250 kanałów - 1 szt., radiotelefony nasobne, dopuszczone do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz, moc 5-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, nie mniej niż 250 kanałów - 2 szt., latarki w wykonaniu Ex z ładowarkami, np. klasy Vulcan Ex-Atex - 2 szt. antena umieszczona na dachu kabiny przystosowana do pracy w paśmie 149 MHz. 9. Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową brzęczyk - sygnał przerywany włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). 10. Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 7 t. z liną o długości co najmniej 30 m wychodząca z przodu pojazdu, zgodnie z pkt. 4.2.5.4. Załącznika nr 2 do Rozporządzenia MSWIA z dnia 20 czerwca 2007r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 143 poz. 1002). 11. Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie i dwuprzewodowa w zabudowie kompozytowej. Moc alternatora min. 2400 W i pojemność akumulatorów min. 180 Ah, muszą zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. Zamontowana przetwornica napięcia 24V / 12V. Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu zlokalizowany na zewnątrz pojazdu, w pobliżu stopni wejściowych do kabiny załogi, wyłączający wszystkie odbiorniki. 12.Pojazd wyposażony w elektrycznie podnoszone i opuszczane szyby boczne z przodu i z tyłu. Zabudowa pożarnicza 1.Zabudowa wykonana w całości z materiałów kompozytowych ze zintegrowanymi zbiornikami wody oraz środka pianotwórczego. 2.Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym umożliwiającego pracę załogi oraz przewidzianego do mocowania sprzętu 3.Na podeście roboczym, w tylnej części, należy zainstalować działko wodno - pianowe z możliwością sterowania o regulowanej wydajności min. 3200 dm3/min. Działko wysuwane hydraulicznie do pozycji roboczej, w pozycji transportowej nie zwiększające wysokości całkowitej pojazdu. 4.Pojazd wyposażony w mocowania dla sprzętu posiadanego przez Zamawiającego. Wyposażenie pożarnicze z wyjątkiem sprzętu ujętego w niniejszej Specyfikacji technicznej, zostanie dostarczone przez Zamawiającego Wykonawcy w celu zamocowania w uzgodnionym terminie, tj. pompa szlamowa WT30X -1 szt, wentylator COBRA H34 Model 6 x 160 - 1 szt. drabina D10W na dachu pojazdu - 1 szt.zestaw ratownictwa technicznego LUKAS-COMBI z możliwością zamontowania większego sprzętu - 1 szt. zestaw PSPR1 deski ortop. duża i mała, szyny Klamera, piła spalinowa do drewna - 1 szt. piła do stali i betonu - 1 szt. 5.Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi, wspomaganymi systemem ułatwiającym otwieranie i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na jeden klucz. Skrytki w układzie żaluzji 3+3+1. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. 6.Zlokalizowany z tyłu pojazdu przedział autopompy wyposażony w głośnik z mikrofonem współpracujący z radiotelefonem przewoźnym, umożliwiający prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy, 7.Autopompa dwuzakresowa, zamontowana z tyłu pojazdu w zamkniętym żaluzją przedziale posiadającym ogrzewanie i oświetlenie. Autopompa wyposażona w kanały grzewcze, ogrzewana niezależnie z układu chłodzenia silnika pojazdu. Autopompa o parametrach min. 3200 dm3/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa i min. 250 dm3/min. przy ciśnieniu 4 MPa dla głębokości ssania 1,5 m wraz z układem wodno-pianowym wyposażonym w system sterowania umożliwiający: regulację automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, automatyczne dozowanie środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy umożliwiające uzyskanie stężeń 3 i 6%. Należy dołączyć kartę katalogową oraz podać typ i producenta autopompy zgodnie ze świadectwem dopuszczenia. 8. Podwozie wyposażone w instalację zraszaczową zgodnie z pkt. 4.2.5.6.4. Załącznika nr 2 do Rozporządzenia MSWIA z dnia 20 czerwca 2007 r. Dz. U. Z 2007 r. Nr 143 poz. 1002. 9. Zbiornik wody o pojemności nie mniejszej niż 5 m3 wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien posiadać właz rewizyjny; nadciśnienie testowe 20 kPa. Układ napełniania zbiornika wody musi być wyposażony w automatyczny układ zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. 10. Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, o pojemności co najmniej 10% pojemności zbiornika wody napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. 11. Linia szybkiego natarcia wysokiego ciśnienia długość 60 mb na zwijadle, zakończona prądownicą pistoletową wodno - pianową o regulowanej wydajności z możliwością podawania prądu zwartego i rozproszonego, umieszczona z prawej strony, w tylnej części zabudowy pożarniczej samochodu. System rozwijania i zwijania węża wyposażony w dwa niezależne napędy elektryczny i mechaniczny ręczny. Linia szybkiego natarcia powinna posiadać funkcję umożliwiającą odwodnienie węża bez konieczności jego rozwinięcia przedmuch sprężonym powietrzem. 12. Pojazd powinien być wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy min. 2,2 kVA, kompatybilny z zamontowanym w pojeździe masztem oświetleniowym. 13. Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy podłączony do agregatu prądotwórczego, zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami o łącznej mocy min. 2000 W. Wysokość min. 6,5 m od podłoża, na którym stoi pojazd, z możliwością sterowania najaśnicami w pionie i w poziomie. Stopień ochrony reflektorów masztu min. IP 55. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno - pianowym. Głowica masztu powinna być wyposażona w podstawę stabilizującą jej położenie w pozycji transportowej. 14. Pojazd należy wyposażyć w min. 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, przewód do pompowania kół z manometrem, trójkąt ostrzegawczy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.11.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wadium w wysokości 10 000,00 zł.Wadium należy wnieść na rachunek: 02913200010100191920000060. Jeśli wadium nie znajdzie się na wskazanym rachunku do chwili otwarcia ofert - Zamawiający uzna, iż oferta nie została zabezpieczona wadium (nie dotyczy wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna). Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być załączone do oferty w formie oryginału. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 Ustawy prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie posiadanego zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu dostaw ( przynajmniej trzy), wykonanych w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Jeżeli w toku realizacji dostawy wystąpi konieczność wykonania dostawy dodatkowej, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych, Wykonawca zobowiązany jest je wykonać w przypadku ich zlecenia, zachowując te same stawki kalkulacyjne. 2. Dostawy dodatkowe, o których mowa w ust. 1 winny być zatwierdzone przez Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wierzbica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73 26-680 Wierzbica.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73 26-680 Wierzbica pok.18.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-07 15:33:15.

Wierzbica 2014-06-25 RRN.6840.42.2013


Z A W I A D O M I E N I E


Urząd Gminy w Wierzbicy zawiadamia, iż w dniu 25.06.2014 r o godz. 10°° odbył się trzeci


przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przemysłowej położonej w Rzeczkowie oznaczonej numerami 310/60, 310/63 i 310/65. Do przetargu została dopuszczona jedna osoba Nabywcą w/w działek cena wywoławcza: 61.740,00 zł + 23% VAT została Pani Beata Chełmińska za cenę: 62.500,00 zł +23% VAT.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-06-26 11:11:15.

18/06/2014    S115    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

I.
II.
III.
IV.
VI.
Polska-Wierzbica: Olej opałowy

2014/S 115-202477

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Wierzbica
ul. Kościuszki 73
Osoba do kontaktów: Henryk Sitkowski
26-680 Wierzbica
POLSKA
Tel.: +48 6183618
E-mail: mailto:wierzbica@wierzbica.pl?subject=TED />Faks: +48 6183611

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: target=_new>http://www.wierzbica.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne
Sprawy gospodarcze i finansowe

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa oleju opałowego lekkiego.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: PL128-Radomski.
Kod NUTS

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 1 300 000 litrów w okresie trwania umowy (ok. 650 000 litrów w sezonie grzewczym o parametrach wymaganych, wg PN-C-96024:2011).

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09135100

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Szacunkowa wartość bez VAT: 3 809 000 PLN

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 1.9.2014. Zakończenie 30.4.2016

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający ustala wadium w wysokości 38 000 PLN.
jezelo wadium nie znajdzie się na wskazanym rachunku do chwili otwarcia ofert – Zamawiajacy uzna, iż oferta nie została zabezpieczona wadium (nie dotyczy wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna). Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być załączone do oferty w formie oryginału.
Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Wynagrodzenie za zrealizowaną dostawę nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) Sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
2) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy do wysokości 300 000 PLN, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym (min. 3) do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub wykonywane są należycie /zał. nr 5 do SIWZ/.
2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie dostawy, a także wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami /zał. nr 6 do SIWZ/.
3) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
4) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonania zamówienia w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że będzie korzystał z ich potencjału /zał. nr 7 do SIWZ/.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

31.7.2014 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 31.7.2014 - 10:15

Miejscowość:

Wierzbica.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Czerwiec 2016 r.

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: mailto:uzp@uzp.gov.pl?subject=TED />Adres internetowy: target=_new>http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie przysługuje wyłącznie od:
— niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
— zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
2. Odwołanie wnosi się w terminie:
— 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
— 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego – target=_new>http://www.wierzbica.pl/.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5, 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić za pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt. VII niniejszej specyfikacji, z zachowaniem zasad tam określonych.
8. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.
9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania z ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
11. Kopię odwołania Zamawiający:
— przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

— zamieści również na stronie internetowej – http://www.wierzbica.pl/, jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

12. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
13. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
14. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.
15. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Gminy w Wierzbicy
ul. Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
POLSKA
E-mail: mailto:wierzbica@wierzbica.pl?subject=TED />Tel.: +48 486183610
Faks: +48 486183611

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

13.6.2014

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-06-18 11:31:49.

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  Wójt  Gminy  Wierzbica
 

Na podst. art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 3 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.)

 

ogłasza   przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż   działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Wierzbicy  stanowiących   własność Gminy Wierzbica nr KW RA1S/00020892/0:

1. działka nr 172/8  pow. 0,3722 ha – ograniczona możliwość zabudowy

cena wywoławcza 103.000,00 zł + VAT 23%                wysokość wadium:        10.300,00 zł

2. działka  nr 172/10  pow. 0,1276 ha

cena wywoławcza       35.000,00 zł + VAT 23%            wysokość wadium           3.500,00 zł

3. działka  nr 172/11  pow. 0,1251 ha

cena wywoławcza       34.000,00 zł + VAT 23%            wysokość wadium           3.400,00 zł

4. działka  nr 172/12  pow. 0,1232 ha

cena wywoławcza      34.000,00 zł +VAT 23%              wysokość wadium           3.400,00 zł

5. działka  nr 172/13 pow. 0,1197 ha

cena wywoławcza      33.000,00 zł +VAT 23%              wysokość wadium           3.300,00 zł

6. działka  nr 172/14 pow. 0,1154 ha

cena wywoławcza      32.000,00 zł +VAT 23%              wysokość wadium           3.200,00 zł

7. działka nr 172/15  pow. 0,1201 ha

 cena wywoławcza     33.000,00 zł +VAT 23%              wysokość wadium           3.300,00 zł

8. działka nr 172/16  pow. 0,1182 ha

cena wywoławcza      33.000,00 zł + VAT 23%             wysokość wadium            3.300,00 zł

9. działka nr 172/17  pow. 0,1155 ha

cena wywoławcza      32.000,00 zł +VAT 23%              wysokość wadium            3.200,00 zł

10.działka nr 172/18 pow. 0,1092 ha

cena wywoławcza      30.000,00 zł +VAT 23%              wysokość wadium            3.000,00 zł

11.działka nr 172/19 pow. 0,1271 ha

 cena wywoławcza     35.000,00 zł +VAT 23%               wysokość wadium           3.500,00 zł

 oraz na sprzedaż działek rolno – leśnych i rolnej położonych w Wierzbicy:

12.działka nr 172/20 pow. 1,3867 ha  na podst. Art. 3 ustawy z 11.04.2003 r o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Z 2003 roku poz. 803) dotychczasowemu dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu na warunkach wynikających z przeprowadzonego przetargu

cena wywoławcza     24.000,00 zł                                    wysokość wadium          2.400,00 zł

13.działka nr 1601/4 pow. 1,6700 zł

cena wywoławcza     57.000,00 zł                                    wysokość wadium          5.700,00 zł

14.działka nr 1994  pow. 2,9000 ha

cena wywoławcza     55.000,00 zł                                    wysokość wadium          5.500,00 zł

15.działka nr 2058/1 pow. 1,0800 ha

cena wywoławcza     20.000,00 zł                                    wysokość wadium          2.000,00 zł

a także na sprzedaż działki rolnej położonej w Rudzie Wielkiej :

16.działka nr 613 pow. 0,9800 ha

cena wywoławcza     33.000,00 zł                                     wysokość wadium          3.300,00 zł

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości ujęte w wykazie  nieruchomości , który wisiał na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wierzbicy w dniach  05.05.2014 r. do  25.05.2014 r.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)                                   
Pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo
Reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis
       z właściwego rejestru wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wraz z numerem pozycji przetargowej  na konto Urzędu Gminy w Wierzbicy  nr 02 9132 0001 0100 1919 2000 0060 do dnia 17.07.2014 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Wierzbica. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni po  zakończeniu przetargu.

Wadium przepada, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo do złożenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu

Przetarg odbędzie się    22.07. 2014 r. godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy w sali konferencyjnej.

 

Szczegółowe informacje w przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie w pokoju nr 21, tel. 486183616

 

 

Wierzbica 2014-06-16

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-06-16 13:05:03.

Wierzbica 2014-05-29   RRN.7125.06.2013


Z A W I A DO M I E N I E


Urząd Gminy w Wierzbicy zawiadamia, iż w dniu 29.05.2014 r. o godz. 10ºº odbył się II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Wierzbicy przy ulicy Sienkiewicza 31 o pow. 30 m² wraz z częścią ułamkową 30/768 w prawie użytkowania wieczystego działki nr 2077/70 będącego własnością Gminy Wierzbica.


Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.


 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-29 12:00:42.

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
                                           Wójt  Gminy  Wierzbica
 

Na podst. art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 3 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.)

 

ogłasza trzeci  przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż   nieruchomości przemysłowej  stanowiącej  własność Gminy Wierzbica:

 

nieruchomość  położona w Rzeczkowie oznaczona numerami 310/60,310/63,

310/65 o pow. 3,1416 ha – własność

cena wywoławcza 61.740,00 zł + VAT 23%        wysokość wadium:  6.174,00 zł

 

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości ujęte w wykazie  nieruchomości , który wisiał na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wierzbicy w dniach  12.09.2013 r. do  03.10.2013 r. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 02.12.2013 roku a drugi w dniu 16.01.2014 r.  Obydwa przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty
                                   lub paszport)

Pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo
Reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość
                                     i aktualny odpis z właściwego rejestru wykazujący

                                     umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  na konto Urzędu Gminy w Wierzbicy  nr 02 9132 0001 0100 1919 2000 0060 do dnia 20.06.2014 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Wierzbica. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni po  zakończeniu przetargu.

Wadium przepada, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo do złożenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu

Przetarg odbędzie się    25.06. 2014 r. godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy w sali konferencyjnej.

 

Szczegółowe informacje w przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie w pokoju nr 21, tel. 486183616

 

 

Wierzbica 2014-06-19

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-20 11:03:45.

 OGŁOSZENIE  Wójta Gminy Wierzbica  z dnia 30.04.2014 r  w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 OGŁOSZENIE

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-04-30 13:12:44.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wierzbica z dnia 30.04.2014 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości


przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego


 

  OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wierzbica z dnia 30.04.2014 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-04-30 13:04:31 | Data modyfikacji: 2014-04-30 13:06:26.

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  Wójt  Gminy  Wierzbica
 

Na podst. art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.  oraz § 3 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ze.)

 

ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Gminy Wierzbica  nie posiadających własnego mieszkania na sprzedaż lokalu mieszkalnego M2 nr 8 położonego w Wierzbicy przy ulicy Sienkiewicza 31  o pow. 30 m² wraz z udziałem wynoszącym 30/768 w prawie użytkowania wieczystego   działki nr 2081/4

 

           cena wywoławcza   36.600,00 zł          wadium    3.660,00 zł

 

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość  lokalowa  ujęta  w wykazie  nieruchomości , który wisiał na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wierzbicy w dniach 16.01.2014 r. do 05.02.2014 r.  Pierwszy przetarg odbył się w dniu 08.04.2014 r

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

1.Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty  lub paszport)

2.Pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne      pełnomocnictwo

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy w Wierzbicy  nr 02 9132 0001 0100 1919 2000 0060  do dnia  23 .05.2014 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone  po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży

 

Przetarg odbędzie się  29.05.2014 roku o godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy w sali konferencyjnej.

 

Szczegółowe informacje w przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie w pokoju nr 21.

Koszt sporządzenia operatu szacunkowego  w kwocie 350 zł  ponosi nabywca.

 

 

 

 

 

Wierzbica 2014-04-25                                                                  podpis Wójta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-04-29 14:38:39.

ZAWIADOMIENIE


O WYBRANIU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę i wymianę


gminnego oświetlenia ulicznego”


 Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Gmina Wierzbica informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: Oferta nr 1. „ELEKTRO-RAD”, Wiśniewski Radosław,


Milejowice, ul. Wspólna 2, 26-652 Zakrzew.


Cena oferty brutto: 330 890,30 zł. Oferta ta uzyskała maksymalną ilość, tj. 100 pkt.


W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:


1. Oferta nr 2. Centrum Zaopatrzenia Energetyki, ELTAST Sp. z o.o. ul. Toruńska 9,


26-600 Radom. - 94,35 pkt.


2. Oferta nr 3. Zakład Elektryczny, Krzysztof Zięba, Niemianowice 35 B, 26-634 Gózd


- 89,70 pkt.


3. Oferta nr 4. „ANMAR” Systemy Energetyki Automatyki Teletechniki, Józef Kwiecień,


Zalesice Kolonia 22 A. 26-680 Wierzbica. - 90,92 pkt.


 


Wszystkie złożone oferty spełniły warunki udziału w postępowaniu.


 


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 


Do wiadomości:


1.      Oferenci


2.      Tablica informacyjna UG Wierzbica


3.      Strona internetowa BIP UG Wierzbica


4.      a/a


 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-04-29 14:36:30.

Wierzbica: Rozbudowa i wymiana gminnego oświetlenia ulicznego
Numer ogłoszenia: 81169 - 2014; data zamieszczenia: 14.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, woj. mazowieckie, tel. 48 618 36 10, faks 48 618 36 11.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wierzbica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i wymiana gminnego oświetlenia ulicznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Rozbudowa i wymiana gminnego oświetlenia ulicznego polega na: wymianie istniejącego oświetlenia rtęciowego na sodowe, zabudowaniu skrzynek pomiarowo-sterowniczych, demontażu istniejącego oświetlenia, dowieszeniu lamp i przewodu oświetleniowego na istniejących słupach, wybudowaniu nowych odcinków oświetlenia. Całość robót wykonać zgodnie z przedmiarem i dokumentacją techniczną, które załącza się do powyższej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta powinna zawierać łączną (zsumowaną) cenę wykonania zadania..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.14.00-9, 45.31.61.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wadium w wysokości 8 000, 00 zł Wadium należy wnieść na rachunek: 02913200010100191920000060. Jeśli wadium nie znajdzie się na wskazanym rachunku do chwili otwarcia ofert - Zamawiający uzna, iż oferta nie została zabezpieczona wadium (nie dotyczy wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna). Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być załączone do oferty w formie oryginału. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 Ustawy prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie posiadanego zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu robót budowlanych ( przynajmniej trzy), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, ze roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych, Wykonawca zobowiązany jest je wykonać w przypadku ich zlecenia, zachowując te same stawki kalkulacyjne. 2. Roboty dodatkowe, o których mowa w ust. 1 winny być zatwierdzone przez Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wierzbica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73 26-680 Wierzbica pok.23.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73 26-680 Wierzbica pok.18.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Wyjaśnienie

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

Załącznik 12

Załącznik 13

Załącznik 14

Załącznik 15

Załącznik 16

Załącznik 17

Załącznik 18

Załącznik 19

Załącznik 20

Załącznik 21

Załącznik 22

Załącznik 23

Załącznik 24

Załącznik 25

Załącznik 26

Załącznik 27

Załącznik 28

Załącznik 29

Załącznik 30

Załącznik 31

Załącznik 32

Załącznik 33

Załącznik 34

Załącznik 35

Załącznik 36

Załącznik 37

Załącznik 38

Załącznik 39

Załącznik 40

Załącznik 41

Załącznik 42

Załącznik 43

Załącznik 44

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-04-14 14:19:02.

 Wierzbica 2014-04-09 RRN.7125.08.2013
Z A W I A DO M I E N I E

Urząd Gminy w Wierzbicy zawiadamia, iż w dniu 08.04.2014 r. o godz. 10ºº odbył się przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Wierzbicy przy ulicy Sienkiewicza 31 o pow. 30 m² wraz z częścią ułamkową 30/768 w prawie użytkowania wieczystego działki nr 2077/70 będącego własnością Gminy Wierzbica.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-04-09 15:58:04.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Wierzbica

z dnia 20.03.2014 r

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

 Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 roku ze zm) z zasobu Gminy Wierzbica przeznacza się do sprzedaży następującą nieruchomość:

 L.p.
Położenie

Nr działki
KW

Pow. działki
Opis nieruchomości

 Powierzchnia

użytkowa lokalu
Przeznaczenie w planie zagosp.

przestrzennego
Wartość lokalu

Wartość prawa użytkowania wieczystego

 


Udział we wspólnych częściach
Forma sprzedaży
Rodzaj zbycia
Podstawa sprzedaży
1.

 

 

 

 

 

 

 

Wierzbica, ul. Sienkiewicza 33/14

 


2081/6

 

 


20378

 

 

 

1677 m³

 

 


Lokal mieszkalny M2

 


30 m²

 

 

 

 

Tereny zabudowy mieszkaniowej

 

 

 

 

67.000,00 zł

29.580,00 zł

 


30/768

 

Bezprzetargowo na rzecz najemcy

 

 


Użytkowanie wieczyste w gruncie

 

 

 

 

 

 

 


 
Uchwała Rady

Gminy Wierzbica

XXVII/200/2012

 

 


 

 


Wykaz ten wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od 21.03.2014 roku do dnia 10.04.2014 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu.

Ustala się 6 -cio tygodniowy termin (licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podst art 34 ust. 1 pkt 1 i2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

 

 

Sprawę prowadzi insp. Małgorzata Ogorzałek

tel. 486183616

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-03-20 12:07:53.

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
 

                                         Wójt  Gminy  Wierzbica
 

 

 

 

Na podst. art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.  oraz § 3 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ze zm.)

 

ogłasza  przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Gminy Wierzbica  nie posiadających własnego mieszkania na sprzedaż lokalu mieszkalnego M2 nr 8 położonego w Wierzbicy przy ulicy Sienkiewicza 31  o pow. 30 m² wraz z udziałem wynoszącym 30/768 w prawie użytkowania wieczystego   działki nr 2081/4

 

           cena wywoławcza   61.000,00 zł          wadium    6.100,00 zł

 

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość  lokalowa  ujęta  w wykazie  nieruchomości , który wisiał na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wierzbicy w dniach 16.01.2014 r. do 05.02.2014 r.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

1.Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty  lub paszport)

2.Pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne      pełnomocnictwo

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy w Wierzbicy  nr 02 9132 0001 0100 1919 2000 0060  do dnia  04 .04.2014 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone  po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży

 

Przetarg odbędzie się  08.04.2014 roku o godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy w sali konferencyjnej.

 

Szczegółowe informacje w przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie w pokoju nr 21.

Koszt sporządzenia operatu szacunkowego  w kwocie 350 zł  ponosi nabywca.

 

 

 

 

 

Wierzbica 2014-03-04                                                                  podpis Wójta

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-03-05 10:40:57.

Wierzbica, dnia 27.02.2014 r.


 O G Ł O S Z E N I E


                    Na podstawie art.15, poz. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z póź. zm.) Urząd Gminy w Wierzbicy informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu realizacji pozalekcyjnych programów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych z terenu gminy Wierzbica, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Konkursowej  w dniu 27.02.2014 r. postanowił udzielić wsparcia finansowego niżej wymienionym organizacjom pozarządowym:


        


1. Realizacja pozalekcyjnych programów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci


i młodzieży z rodzin patologicznych z terenu gminy Wierzbica – Świetlica Środowiskowa „Betania” przy parafii Rzymsko-Katolickiej św. Stanisława Bpa M.


w Wierzbicy, pl. Jana Pawła II 2, 26-680 Wierzbica – 30 000,00 zł


2. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie sportowej – piłka siatkowa


w m.    Wierzbica – Uczniowski Klub Sportowy „GEPARD” z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej im. S. Żeromskiego w Wierzbicy, ul. Żeromskiego 62,


26-680 Wierzbica – 10 000,00 zł.


            3. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie sportowej – piłka nożna w m.     Ruda Wielka – Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Ruda” z siedzibą w Publicznej        Szkole Podstawowej w Rudzie Wielkiej, 26-680 Wierzbica – 15 000,00 zł.


4. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie sportowej - piłka nożna


w m.    Zalesice – Ludowy Zespół Sportowy „Zalesice” ul. Polna 28A, 26-640 Skaryszew


            – 20 000,00 zł.


            5. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie sportowej – zapasy w m.


          Wierzbica  – Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” Wierzbica,


  ul. Wiatraczna 8, 26-680 Wierzbica – 60 000,00 zł.


 


 


 


Do wiadomości:


1.      Strona internetowa Gminy Wierzbica (BIP).


2.      Tablica ogłoszeń UG Wierzbica.


3.      a/a.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-02-28 14:03:05.

OGŁOSZENIE

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

NA REALIZACJĘ

ZADANIA PUBLICZNEGO

 


Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie /Dz.U. z 2010 r. nr. 234, poz.1536 z póź.zm./ oraz załącznika nr 1 do Uchwały budżetowej Nr XLI/280/2014 Rady Gminy Wierzbica z dnia

29 stycznia 2014 r.

Gmina Wierzbica

ul. Kościuszki 73

26-680 Wierzbica

tel/fax (48) 618-36-10 / (48) 618-36-11

e-mail:wierzbica @ wierzbica.pl.

REGON 670224054

NIP 9482382481

 


OGŁASZA

 


Otwarty Konkurs Ofert na Realizacjeę Zadania Publicznego w 2014 roku pod nazwą:

 


I Nazwa zadania:

Realizacja pozalekcyjnych programów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych z terenu gminy Wierzbica.
Wczesna profilaktyka uzależnień.
Realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych w placówkach oświatowych i w środowisku.

 

II. Forma zadania:

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będą realizowane w formie wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie przez Gminę Wierzbica.

 


III. Miejsce wykonania zadania:

Świetlica Środowiskowa w Wierzbicy, ul. Plac Jana Pawła II 2.
Placówki oświatowe na terenie gminy Wierzbica.

 

IV. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wykonanie zadania:

Wysokość środków przeznaczonych na zadania wyszczególnione w pkt.I- 30 000zł.

 

 

 

V. Zasada przyznawania dotacji:

1. Dotacja przyznana zostanie Oferentowi, wyboru którego dokona Komisja

Konkursowa powołana przez Wójta Gminy w Wierzbicy.

2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą a oferentem wybranym w wyniku konkursu ofert.

3. Złożenie oferty nie jest rownoznaczne z przyznaniem dotacji.

4. Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja.

5.Wybór oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości w niej

wnioskowanych.

VI. Termin realizacji zadania :

zadanie należy wykonywać w okresie od daty zawarcia umowy do 31.12.2014r.

 


VII. Warunki realizacji zadania:

Prowadzenie zajęć opiekuńczo- wychowawczych i terapeutycznych

w Świetlicy Środowiskowej w Wierzbicy.
Zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży w czasie pozalekcyjnym.
Organizowanie czasu wolnego w czasie ferii i wakacji.
Prowadzenie zajęć profilaktyczno – edukacyjnych w placówkach oświatowych.
Zapewnienie kadry opiekuńczej i specjalistycznej w zakresie profilaktyki.
Zapewnienie prawidłowej eksploatacji obiektów i utrzymanie w należytym stanie technicznym i sanitarnym.
Zakup niezbędnych materiałów do prawidłowego wykonania zadania.

 

VIII. Termin i warunki składania ofert:

Termin składania ofert 26.02.2014 r.
Otwarcie i wybór oferentów nastąpi w dniu 27.02.2014 r.
3. Ofertę należy złożyć zgodnie z wzorem załączonym do powyższego ogłoszenia (zał. nr 1).

4. Do oferty należy załączyć oryginały lub kopie dokumentów potwierdzone

za zgodność z oryginałem (z datą poświadczenia):

aktualny wyciąg z rejestru sądowego, rejestru stowarzyszeń lub inny dokument
potwierdzający status prawny oferenta,

statut, o ile podmiot jest zobowiązany do jego sporządzenia, jeśli nie, to inny dokument regulujący działalność podmiotu,
sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za rok 2013.

 

 


IX. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

Zakres rzeczowy zadania
Zamierzony cel przy realizacji zadania
Zakładane rezultaty realizacji zadania
Kalkulacja przewidywanych kosztów z uwzględnieniem środków własnych i wskazanie źródeł finansowania
Wskazanie zasobów kadrowych i lokalowych.
6. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według

obowiązujacego wzory oferty, w terminie określonym w ogłoszeniu

konkursowym.

 


X. Zrealizowane zadania publiczne tego samego rodzaju przez Gminę Wierzbica w roku poprzednim:

Realizację zadania w roku poprzednim, tj. 2013 Gmina Wierzbica powierzyła Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Stanislawa biskupa i męczennika z siedzibą ul. Partyzantów 1 w Wierzbicy i przeznaczył na ten cel dotację w wysokości 30.000zł.

 

XI. Załączniki do ogłoszenia:

1.wzór oferty

2.wzór umowy

3.wzór rozliczenia dotacji

Załączniki te stanowią integralną część Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, które można uzyskać w Urzędzie Gminy Wierzbica, pok.23 lub na stronie internetowej www.wierzbica.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 048 618 36 18.

 


Publikacja Ogłoszenia:

Strona Internetowa UG
Tablica Ogłoszeń UG w Wierzbica
3. Biuletyn Informacji Publicznej UG>

 

 

 

Wierzbica, dnia 03.02.2014 r.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-02-04 13:16:05.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘZADANIA PUBLICZNEGO


 


Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego


i o wolontariacie /Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami/ oraz załącznika nr 1 do Uchwały budżetowej Nr XLI/280/2014 Rady Gminy Wierzbica


z dnia 29 stycznia 2014 roku


 


Gmina Wierzbica


ul. Kościuszki 73


26-680 Wierzbica


tel. (0-48) 618 36 18


fax. (0-48) 618 36 11


e-mail: wierzbica@wierzbica.plREGON  670224054


NIP  9482382481


OGŁASZA


 


          Otwarty Konkurs Ofert na Realizację Zadań Publicznych w zakresie


                        upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.


 


I. Nazwa zadania :


1.     Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z  w dyscyplinie sportowej:


a) zapasy  w miejscowości Wierzbica,


b) piłka nożna w miejscowości Ruda Wielka i Zalesice.


c) piłka siatkowa w miejscowości Wierzbica.


     2. Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych w powyższych miejscowościach.


 


II. Forma zadania:


     Szkolenie będzie realizowane w formie wspierania finansowego wykonania


     zadania przez Gminę Wierzbica.


 


III.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wykonanie zadania :


     Wysokość środków na zadania wyszczególnione w pkt. I:


     a) zapasy w miejscowości Wierzbica – 60 000 zł.


     b) piłka nożna w miejscowości Ruda Wielka – 20 000 zł. i Zalesice – 20 000 zł.


     c) pika siatkowa w miejscowości Wierzbica – 10 000 zł.


 


IV. Zasada przyznawania dotacji:


1.     Dotacja przyznana zostanie Oferentowi, wyboru którego dokona i uzna za najkorzystniejszą Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wierzbica.


2.     Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą a oferentem wybranym w wyniku konkursu ofert.


3.     Złożenie oferty nie jest rownoznaczne z przyznaniem dotacji.


4.     Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja.


5.     Wybór oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości w niej wnioskowanych.


 


 


V. Termin realizacji zadania :


Zadanie należy wykonać w okresie od  daty zawarcia umowy do 31.12.2014 r.


 


VI. Warunki realizacji zadania :


1. Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych.


2. Czynne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci, młodzieży


    i dorosłych oraz w  imprezach sportowo-rekreacyjnych.


3. Udział w rozgrywkach ligowych i zawodach sportowych organizowanych przez 


    zapaśnicze związki sportowe, związki piłki nożnej i piłki siatkowej.


4. Zapewnienie kadry szkoleniowej i opiekuńczej.


5. Zapewnienie opieki medycznej i bezpieczeństwa na imprezach.                                             


6. Zapewnienie prawidłowej eksploatacji obiektów i utrzymanie w należytym stanie


    technicznym i sanitarnym.


7. Zapewnienie sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania.


8. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą


    umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym


    w ofercie.


 


 


VII. Termin i warunki składania ofert:


1. Termin składania ofert: 26.02.2014 r.


2.     Otwarcie i wybór oferentów nastąpi w dniu 27.02.2014 r.


3. Ofertę należy złożyć zgodnie z wzorem załączonym do powyższego ogłoszenia


      (zał. nr 1).


4. Do oferty należy załączyć oryginały lub kopie dokumentów potwierdzone


    za zgodność z oryginałem (z datą poświadczenia):


-         aktualny wyciąg z rejestru sądowego,  rejestru stowarzyszeń  lub inny dokument


potwierdzający status prawny oferenta,


-         statut, o ile podmiot jest zobowiązany do jego sporządzenia, jeśli nie, to inny dokument regulujący działalność podmiotu,


-         sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za rok 2013.


 


    VIII. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty :


     1.  Zakres rzeczowy i merytoryczny zadania


     2.  Zamierzony cel przy realizacji zadania


     3.  Zakładane rezultaty realizacji zadania


     4.  Kalkulacja przewidywanych kosztów z uwzględnieniem środków własnych


          i wskazanie źródeł finansowania


5.     Wskazanie zasobów kadrowych i możliwości technicznych wyk. zadania.


6.     Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązujacego wzoru oferty, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.


 


IX.                       Zrealizowane zadania publiczne tego samego rodzaju przez Gminę Wierzbica w roku poprzednim :


1.W roku poprzednim tj. 2013 Gmina Wierzbica zrealizowała zadanie tego samego  rodzaju na które przeznaczyła kwotę w wysokości:


          a) zapasy w miejscowości Wierzbica – 70 000 zł.


          b) piłka nożna w miejscowości Ruda Wielka – 25 000 zł.


c) piłka nożna w miejscowości Zalesice – 20 000 zł.


d) piłka siatkowa w miejscowości Wierzbica 10 000 zł. 


 


 


X. Załączniki do ogłoszenia :


     1. wzór oferty,


     2. wzór umowy,


     3. wzór sprawozdania  z wykonania zadania.


 


Załączniki te stanowią integralną część Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, które można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wierzbicy, pok. 23. lub na stronie internetowej www.wierzbica.pl


               Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telef. 048 618 36 18.


 


Publikacja Ogłoszenia:


1.     Biuletyn Informacji Publicznej


2.     Strona Internetowa UG w Wierzbicy


3.     Tablica Ogłoszeń UG w Wierzbicy


 


Wierzbica,  03.02.2014 r.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-02-04 12:53:31.

Zawiadomienie o wynikach postępowania przetargowego

 Zawiadomienie o wynikach postępowania przetargowego

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-01-30 14:31:48.
Wierzbica: Świadczenie usługi niepriorytetowej (edukacyjnej) realizowanej przez gminę Wierzbica zgodnie z założeniami projektu współfinansowanego przez UE: Szkoły równych szans w Gminie Wierzbica.


Numer ogłoszenia: 280709 - 2013; data zamieszczenia: 24.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, woj. mazowieckie, tel. 48 618 36 10, faks 48 618 36 11.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.wierzbica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi niepriorytetowej (edukacyjnej) realizowanej przez gminę Wierzbica zgodnie z założeniami projektu współfinansowanego przez UE: Szkoły równych szans w Gminie Wierzbica..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia jest realizacja programu rozwojowego dla Szkół Podstawowych Zajęcia oparte zostaną o zasadę równością szans kobiet i mężczyzn w życiu społecznym - do programu zajęć zostaną wprowadzone metody niwelujące stereotypy wśród młodzieży. Zamawiający zastrzega, że osoba prowadząca zajęcia (np. nauczyciel) z ramienia Wykonawcy (doświadczona firma szkoleniowa) będzie posiadał wykształcenie kierunkowe a także wiedzę teoretyczną właściwą dla tematyki prowadzonych przez niego zajęć dodatkowych oraz wykaże się praktyką w tym zakresie. Ponadto Zamawiający zastrzega, że Wykonawca musi podać, co najmniej jednego nauczyciela (osobę prowadzącą zajęcia) dla każdego rodzaju zajęć (11 rodzajów zajęć). Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dzienników z zajęć i raportowania Zamawiającemu o stanie wykonywania założeń projektowych w systemie miesięcznym. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi organizacja i przeprowadzenie usług edukacyjnych jak niżej: 1. Realizacja programu rozwojowego w SP w Łączanach Zakup usługi edukacyjnej: zajęcia dodatkowe: - język angielski Ilość godzin - 120 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, Ilość grup - 2. 1h zajęciowa - 45 min - przyroda: Ilość godzin - 120 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, Ilość grup - 2. 1h zajęciowa - 45 min - historia: Ilość godzin - 60 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, Ilość grup - 1. 1h zajęciowa - 45 min - matematyka: Ilość godzin - 60 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, Ilość grup - 1 1h zajęciowa - 45 min Zakup usługi edukacyjnej: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: - język polski: Ilość godzin - 60 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, Ilość grup - 1 1h zajęciowa - 45 min. Zakup usługi: wycieczki krajoznawczej dot. zajęć przyrodniczych w Góry świętokrzyskie Zakup usługi: wycieczki krajoznawczej dot. zajęć historycznych w Góry świętokrzyskie Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji tej części przedmiotu zamówienia poinformuje Zamawiającemu (na piśmie lub osobiście - spotkanie plenarne) o autorskim programie i koncepcji przeprowadzenia zajęć. Zajęcia odbywać się będą w okresie od dnia podpisania umowy do 28 czerwca 2015 r. - zgodnie z harmonogramem projektu i z przerwami w realizacji usługi tam przewidzianymi. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia tego terminu w wypadku, gdyby nastąpiły opóźnienia związane z realizacją założeń projektowych, wynikające z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Instytucji Pośredniczącej. 2. realizacja programu rozwojowego SP w Zalesicach Zakup usługi edukacyjnej: zajęcia dodatkowe: - matematyka: Ilość godzin - 60 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, Ilość grup - 1 1h zajęciowa - 45 min. - informatyka: Ilość godzin - 60 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, Ilość grup - 1 1h zajęciowa - 45 min - przyroda: Ilość godzin - 60 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, Ilość grup - 1 1h zajęciowa - 45 min - angielski: Ilość godzin - 60 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, Ilość grup - 1 1h zajęciowa - 45 min - historia: Ilość godzin - 60 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, Ilość grup - 1 1h zajęciowa - 45 min - j. niemiecki: Ilość godzin - 60 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, Ilość grup - 1 1h zajęciowa - 45 min Zakup usługi edukacyjnej: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - j. polski Ilość godzin - 120 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, Ilość grup - 2. 1h zajęciowa - 45 min. - matematyka: Ilość godzin - 60 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, Ilość grup - 1 1h zajęciowa - 45 min Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji tej części przedmiotu zamówienia poinformuje Zamawiającemu (na piśmie lub osobiście - spotkanie plenarne) o autorskim programie i koncepcji przeprowadzenia zajęć. Zajęcia odbywać się będą w okresie od dnia podpisania umowy do 28 czerwca 2015 r. - zgodnie z harmonogramem projektu i z przerwami w realizacji usługi tam przewidzianymi. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia tego terminu w wypadku, gdyby nastąpiły opóźnienia związane z realizacją założeń projektowych, wynikające z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Instytucji Pośredniczącej. 3. Realizacja programu rozwojowego w SP w Dąbrówce Warszawskiej Zakup usługi edukacyjnej: zajęcia dodatkowe: - czytanie i pisanie ze zrozumieniem Ilość godzin - 120 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, Ilość grup - 2. 1h zajęciowa - 45 min. - matematyka: Ilość godzin - 120 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, Ilość grup - 2. 1h zajęciowa - 45 min. - przyroda Ilość godzin - 60 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, Ilość grup - 1 1h zajęciowa - 45 min. - język angielski: Ilość godzin - 60 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, Ilość grup - 1 1h zajęciowa - 45 min. - informatyka: Ilość godzin - 60 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, Ilość grup - 1 1h zajęciowa - 45 min. - zajęcia artystyczne Ilość godzin - 60h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, Ilość grup - 1 1h zajęciowa - 45 min Zakup usługi edukacyjnej: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - język polski Ilość godzin -120 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, Ilość grup - 2 1h zajęciowa - 45 min - matematyka: Ilość godzin -120 h lekcyjnych łącznie dla wszystkich grup, Ilość grup - 2 1h zajęciowa - 45 min Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji tej części przedmiotu zamówienia poinformuje Zamawiającemu (na piśmie lub osobiście - spotkanie plenarne) o autorskim programie i koncepcji przeprowadzenia zajęć. Zajęcia odbywać się będą w okresie od dnia podpisania umowy do 28 czerwca 2015 r. - zgodnie z harmonogramem projektu i z przerwami w realizacji usługi tam przewidzianymi. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia tego terminu w wypadku, gdyby nastąpiły opóźnienia związane z realizacją założeń projektowych, wynikające z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Instytucji Pośredniczącej. Dostawy pomocy dydaktycznych do realizacji powyższego projektu należy zrealizować zgodnie z wykazami zamieszczonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.31.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywał lub wykonuje usługi podobne rodzajowo do przedmiotu zamówienia. Aby spełnić ten warunek Wykonawca wykaże, że realizował lub współrealizował przynajmniej 1 usługę edukacyjną której odbiorcami były dzieci lub młodzież szkolna, a jej wartość nie może być mniejsza niż 100 000 zł brutto.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawca wykaże, że dysponuje kadrą (osobami), która: posiada kwalifikacje nie mniejsze niż te, które określił Minister Edukacji w rozporządzeniu z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczególnych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków w których można zatrudniać niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli uprawdopodobniające że Wykonawca daje rękojmię należytego wykonania zamówienia, tj. posiada kadrę która może prowadzić zajęcia z przedmiotu zamówienia oraz posiada przeszkolenie w zakresie równości szans - zasada równości szans kobiet i mężczyzn (np. zaświadczenie od podmiotu przeprowadzającego właściwe szkolenie w tym zakresie).

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawca wykaże, że: posiada środki finansowe na rachunku lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

·         aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

·         lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający zastrzega, że mogą nastąpić przesunięcia terminu realizacji zajęć w wypadku, gdyby nastąpiły opóźnienia związane z realizacją projektu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Instytucji Pośredniczącej 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zwiększenia liczby godzin dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli pojawią się oszczędności w projekcie. Zmiana umowy wymaga zgody obu stron przy zachowaniu formy pisemnej (aneks).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wierzbica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.01.2014 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, pokój nr 18.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Kapitał Ludzki..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załącznik 1

Wyjaśnienie 1

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-12-24 10:45:25.
Z A W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYDotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowóz dzieci

niepełnosprawnych z terenu gminy Wierzbica do szkół specjalnych w Radomiu

i oddziałów specjalnych w Wierzbicy w roku 2014”.Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Gmina Wierzbica informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

  Oferta nr 1. PIEKARNIA TRANSPORT SAMOCHODOWY, Beata Chełmińska,

  Kotarwice 69 D, 26-624 Kowala.

  Cena oferty brutto łącznie za dowóz na dwóch trasach 390,00 zł.

  Oferta uzyskała 100 pkt

W prowadzonym postępowaniu złożone zostały dwie oferty. Następna oferta tj.

  Oferta nr 2. USŁUGI TRANSPORTOWE, Marcin Jarząbek, Rzeczków 24a,

  26-680 Wierzbica.

  Cena oferty brutto łącznie za dowóz na dwóch trasach 650,00 zł.

  Oferta uzyskała 60,00 pkt


  Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, ani nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Pzp.

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Do wiadomości:

 1. Oferenci

 2. Tablica informacyjna UG Wierzbica

 3. Strona internetowa BIP UG Wierzbica

 4. a/a.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-12-17 10:34:32.

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 

                                             Wójt  Gminy  Wierzbica

 

Na podst. art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 3 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.)

 

ogłasza drugi  przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż  prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przemysłowych stanowiących własność Gminy Wierzbica:

1. nieruchomość położona w Rzeczkowie oznaczona numerami 128/20,128/21 i 128/22  o pow. 12,3000 ha - własność                                                                                                     

cena wywoławcza  254.100,00  zł + VAT 23%      wysokość wadium: 25.410,0 zł

 

2.nieruchomość  położona w Rzeczkowie oznaczona numerami 310/60,310/63,

310/65 o pow. 3,1416 ha – własność

cena wywoławcza 68.600,00 zł + VAT 23%        wysokość wadium:  6.860,00 zł

 

3.nieruchomość położona w Wierzbicy oznaczona numerem 1330/9 o pow.

1,6900 ha – prawo użytkowania wieczystego

cena wywoławcza 25.640,00 zł + VAT 23%      wysokość wadium: 2.564,00 zł

 

4.nieruchomość położona w Wierzbicy oznaczona numerem 1317/6 o pow.

2,9200 ha – prawo użytkowania wieczystego

cena wywoławcza 42.700,00 zł + VAT 23%     wysokość wadium: 4.270,00 zł

 

5.nieruchomość położona w Wierzbicy oznaczona numerami 1317/7 i 1317/9 o

pow. 3,3100 ha – prawo użytkowania wieczystego

cena wywoławcza 46.871,00 zł + VAT 23%     wysokość wadium: 4.687,00 zł

 

6.nieruchomość położona w Rzeczkowie  oznaczona numerem 241/56  o pow.

2,3600 ha  - prawo użytkowania wieczystego

cena wywoławcza 30.694,00 zł + VAT 23%   wysokość wadium: 3.069,00 zł

 

7. nieruchomość położona w Rzeczkowie oznaczona numerem 241/58 o pow.

1,1515 ha – prawo użytkowania  wieczystego

cena wywoławcza 14.976,00 zł + VAT 23%    wysokość wadium: 1.498,00 zł     

 

8.nieruchomość położona w Rzeczkowie oznaczona numerem 241/60 o pow.

2,3340 ha – prawo użytkowania wieczystego

cena wywoławcza  30.356,00 zł + VAT 23%  wysokość wadium: 3.036,00 zł

 

9.nieruchomość położona w Rzeczkowie oznaczona numerem 241/61 o pow.

0,6470 ha – prawo użytkowania wieczystego

cena wywoławcza 8.415,00 zł + VAT 23%       wysokośc wadium: 842,00 zł

 

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości ujęte w wykazie  nieruchomości , który wisiał na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wierzbicy w dniach  12.09.2013 r. do  03.10.2013 r. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 02.12.2013 roku

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

 1. Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty

                                   lub paszport)

 1. Pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo
 2. Reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość

                                     i aktualny odpis z właściwego rejestru wykazujący

                                     umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  na konto Urzędu Gminy w Wierzbicy  nr 02 9132 0001 0100 1919 2000 0060 do dnia 16.01.2014 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Wierzbica. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni po  zakończeniu przetargu.

Wadium przepada, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo do złożenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu

Przetarg odbędzie się    20.01. 2014 r. godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy w sali konferencyjnej.

 

Szczegółowe informacje w przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie w pokoju nr 21, tel. 486183616

 

 

Wierzbica 2013-12-13

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-12-16 12:02:51.
Z A W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYDotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup biletów miesięcznych

dla uczniów szkół z terenu gminy Wierzbica korzystających z dojazdów komunikacją

regularną”.Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Gmina Wierzbica informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

  Oferta nr 2. PIEKARNIA TRANSPORT SAMOCHODOWY, Beata Chełmińska,

  Kotarwice 69 D, 26-624 Kowala.

  Cena oferty brutto 38,00 zł/miesięczny koszt biletu/. Oferta uzyskała 100 pkt

W prowadzonym postępowaniu złożone zostały trzy oferty. Następna oferta tj.

  Oferta nr 1. USŁUGI TRANSPORTOWE, Marcin Jarząbek, Rzeczków 24a,

  26-680 Wierzbica.

  Cena oferty brutto 38,70 zł. Oferta uzyskała 98,10 pkt


Oferta nr 3. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o.

z/s ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew.

Cena oferty brutto 52,00 zł. Oferta uzyskała 73,00 pkt


Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, ani nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Pzp.

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Do wiadomości:

 1. Oferenci

 2. Tablica informacyjna UG Wierzbica

 3. Strona internetowa BIP UG Wierzbica

 4. a/a.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-12-13 15:20:33.
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 262843-2013 z dnia 2013-12-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wierzbica
1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych z terenu Gminy Wierzbica do Radomia oraz oddziałów specjalnych Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Wierzbicy. Dowozy należy wykonywać...
Termin składania ofert: 2013-12-16


Numer ogłoszenia: 267771 - 2013; data zamieszczenia: 10.12.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 262843 - 2013 data 05.12.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, woj. mazowieckie, tel. 48 618 36 10, fax. 48 618 36 11.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1.

 • W ogłoszeniu jest: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Wierzbica do szkół specjalnych w Radomiu i oddziałów specjalnych w Wierzbicy w roku 2013..

 • W ogłoszeniu powinno być: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Wierzbica do szkół specjalnych w Radomiu i oddziałów specjalnych w Wierzbicy w roku 2014.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-12-10 12:51:42.
Wierzbica: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Wierzbica do szkół specjalnych w Radomiu i oddziałów specjalnych w Wierzbicy w roku 2013.
Numer ogłoszenia: 262843 - 2013; data zamieszczenia: 05.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, woj. mazowieckie, tel. 48 618 36 10, faks 48 618 36 11.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wierzbica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Wierzbica do szkół specjalnych w Radomiu i oddziałów specjalnych w Wierzbicy w roku 2013..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych z terenu Gminy Wierzbica do Radomia oraz oddziałów specjalnych Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Wierzbicy. Dowozy należy wykonywać codziennie za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii według następujących tras: I. Trasa I-sza. 1 środek transportu. 1. Ruda Wielka - 2 dzieci, Rzeczków Kol. - 1 dziecko, Wierzbica Osiedle - 1 dziecko, Wierzbica Osada - 3 dzieci, Błędów - 1 dziecko, Polany - 1 dziecko, Dąbrówka Warszawska - - 1 dziecko do następujących szkół w Radomiu: - Zespół Szkół nr 1 w Radomiu, ul. Armii Ludowej 1a, - Zespół Szkół nr 2 w Radomiu, ul. Lipska 2, - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Radomiu, ul. Królowej Jadwigi 12, - Zespół Szkół Integracyjnych w Radomiu, ul. Wierzbicka 81/83, - ZNPO w Radomiu, ul. Wośnicka 125. II. Trasa II-ga. 1 środek transportu. 2. Ruda Wielka - 1 dziecko, Łączany - 1 dziecko, Suliszka - 1 dziecko, Zalesice Kolonia - 1 dziecko, Podgórki - 1 dziecko do oddziałów specjalnych Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Wierzbicy. 3. Przed sporządzeniem oferty wskazane jest zapoznanie się z trasami dowozów i dokonanie pomiaru odległości..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie posiadanych uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia (przynajmniej trzy), wykonanych w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane bez zastrzeżeń.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Jeżeli w toku realizacji usługi wystąpi konieczność wykonania usług dodatkowych, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych, Wykonawca zobowiązany jest wykonać w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych. 2. Usługi, o których mowa w ust. 1 winny być zatwierdzone przez Zamawiającego. 3. Jeżeli konieczność usług dodatkowych jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wierzbica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73 26-680 Wierzbica.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73 26-680 Wierzbica pok.18.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-12-06 12:35:59.
Wierzbica: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół z terenu gminy Wierzbica korzystających z dojazdów komunikacją regularną
Numer ogłoszenia: 261613 - 2013; data zamieszczenia: 04.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, woj. mazowieckie, tel. 48 618 36 10, faks 48 618 36 11.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wierzbica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół z terenu gminy Wierzbica korzystających z dojazdów komunikacją regularną.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych w łącznej ilości 342 szt. dla uczniów niżej wymienionych szkół z terenu gminy Wierzbica: - Publiczna Szkoła Podstawowa w Łączanach - 18 szt. - Publiczne Gimnazjum w Wierzbicy - 172 szt. - Publiczna Szkoła Podstawowa w Wierzbicy - 104 szt. - Publiczna Szkoła Podstawowa w Polanach - 3 szt. - Zespół Szkół w Rudzie Wielkiej - 27 szt. - Publiczne Przedszkole Wierzbica - 7 szt. - Publiczne Przedszkole w Rudzie Wielkiej - 8 szt. -Publiczne Przedszkole w Łączanach - 3 szt. Zakup biletów odbywał się będzie co miesiąc z wyłączeniem okresu wakacji, tj. miesiąc lipiec i sierpień..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.90.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadiu.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie posiadanych uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia ( przynajmniej dwie), wykonanych w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane bez zastrzeżeń.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Jeżeli w toku realizacji dostawy wystąpi konieczność wykonania dostaw dodatkowych, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych, Wykonawca zobowiązany jest wykonać w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych. 2. Dostawy, o których mowa w ust. 1 winny być zatwierdzone przez Zamawiającego. 3. Jeżeli konieczność dostaw dodatkowych jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, dostawy takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wierzbica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Wierzbcy ul. Kościuszki 73 26-680 Wierzbica.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73 26-680 Wierzbica pok. 18..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-12-04 14:59:57.

Wierzbica, dnia 03.12.2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


 


 


Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:


 


„Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk i unieszkodliwienie) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wierzbica”


 


 


            Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Gmina Wierzbica informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:  Oferta nr 1. Konsorcjum Firm:


1.      Lider. PPUH INTERBUD Sp. z o. o.,


                                   ul. Limanowskiego 154, 26 – 600 Radom,


2.      Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EKO ESTETYKA,


                                   ul. Starokrakowska 137, 26 – 600 Radom


Cena oferty brutto: 5,238 zł od jednego mieszkańca. Oferta ta uzyskała maksymalną ilość,


tj. 100 pkt.


W prowadzonym postępowaniu złożono 3 oferty. Wszystkie oferty spełniły warunki udziału w postępowaniu. Nie wykluczono ani nie odrzucono żadnej oferty.


Pozostałe oferty otrzymały następującą ilość punktów:


 


Oferta nr 2. Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „ALMAX” Sp. z o.o.,


                      ul. Wrocławska 3, 26 600 Radom -       70,49 pkt.


 


Oferta nr 3. SITA RADOM SP. Z O. O.,


                      ul. Witosa 67, 26 – 600 Radom     -      63,72 pkt.


 


 


            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 


 


 


 


Do wiadomości:


2.      Oferenci,


3.      Tablica informacyjna UG Wierzbica,


4.      Strona internetowa BIP UG Wierzbica,


5.      a/a

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-12-03 13:44:18.
ZAWIADOMIENIE

O WYBRANIU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYDotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Adaptacja budynku OSP na świetlice wiejską w miejscowości Łączany.”Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Gmina Wierzbica informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: Oferta nr 1. Firma Handlowo – Usługowa „PANELEX” Tomasz Kuchcik, ul. Kielecka 36, 26 - 600 Radom.

Cena oferty brutto: 165 720,41 zł. Oferta ta uzyskała maksymalną ilość, tj. 100 pkt.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:


1. Oferta nr 2. Firma Handlowo – Usługowa AND – BUD Andrzej Kulasiński,

ul. Błękitna 14, 07 – 410 Ostrołęka – 81,27 pkt

2. Oferta nr 3. Przedsiębiorstwo Przemysłowo – Usługowe C.M.T. Snopek „HOTEX” Sp.J.,

ul. Batalionów Chłopskich 57A, 25 – 671 Kielce – 64,15 pkt.

Oferta nr 4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „WOMAX”,

ul. Zielna 3 m. 1, 26 – 606 Radom – 86,83 pkt.

Oferta nr 5. „Skadar” Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe, ul. Wiejska 93 A, 26 – 600 Radom

Wykonawca wykluczony na podstawie art. 24, ust. 2, pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca nie wskazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Złożone na wezwanie Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej nie spełnia warunku określonego w art 26, ust. 3 ustawy Pzp, który mówi, że złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

Oświadczenie zawiera datę 27.11.2013 r. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Oferta nr 6. P.W. EXTRABUD s.c., ul. Warszawska 105, 26 – 600 Radom.

Wykonawca wykluczony na podstawie art. 24, ust. 2, pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca nie wskazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Złożone na wezwanie Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej nie spełnia warunku określonego w art 26, ust. 3 ustawy Pzp, który mówi, że złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

Oświadczenie zawiera datę 27.11.2013 r. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


Oferta nr 7. ARCHBUD Małgorzata Pluta, ul. Gazowa 4, 26 – 600 Radom - 97,72 pkt.

Oferta nr 8. Zakład Inwestycji Budownictwa PEKABUD Kazimierz Perłowski,

Łączany 67A, 26 – 680 Wierzbica - 93,44 pkt.

Oferta nr 9. ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH „POLIBUD” Leopold Czarnecki,

ul. Leśna 25, 26 – 680 Wierzbica.

Wykonawca wykluczony na podstawie art. 24, ust. 2, pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca nie wskazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Złożony na wezwanie aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zaświadczenie o wpisie do CEIDG nie spełnia warunku określonego w art 26, ust. 3 ustawy Pzp, który mówi, że złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

Wpis zawiera datę 25.11.2013 r. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


Oferta nr 10. ARTEX Świtek Artur, ul. Jagiellońska 44/26, 25 – 606 Kielce - 76,41 pkt.


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Do wiadomości:

 1. Oferenci

 2. Tablica informacyjna UG Wierzbica

 3. Strona internetowa BIP UG Wierzbica

 4. a/a

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-12-02 15:29:15.
Wierzbica, dnia 28.11.2013 r.


Znak:: RGiI ZP.0271.11.2013

Wg rozdzielnika


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013 poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na
„Zakup energii elektrycznej” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:


w I części zamówienia:

PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów,
Oddział z Siedzibą w Skarżysku-Kamiennej,
Al. M.J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna

za cenę brutto: 312.557,34

 

w II części zamówienia:

PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów,
Oddział z Siedzibą w Skarżysku-Kamiennej,
Al. M.J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna

za cenę brutto: 551.920,98


Uzasadnienie: Oferty złożone przez w/w firmę spełniają warunki jakie Zamawiający określił w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wobec Wykonawców i na podstawie kryterium oceny ofert zostały ocenione jako pierwsze spośród ofert złożonych odpowiednio w częściach zamówienia. Oferty są ważne i nie podlegają odrzuceniu. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

Ponadto w w/w postępowaniu oferty złożyli:


w I części zamówienia:

 1. ENERGA OBRÓT S.A.

Al. Grunwaldzka 472

80 – 309 Gdańsk

ilość otrzymanych punktów – 98,22

 1. PGE Obrót S.A.

Oddział z Siedzibą w Skarżysku-Kamiennej

Al. M.J. Piłsudskiego 51

26-110 Skarżysko-Kamienna

ilość otrzymanych punktów – 100


w części II zamówienia:

 1. ENERGA OBRÓT S.A.

Al. Grunwaldzka 472

80 – 309 Gdańsk

ilość otrzymanych punktów – 97,49

 1. PGE Obrót S.A.

Oddział z Siedzibą w Skarżysku-Kamiennej

Al. M.J. Piłsudskiego 51

26-110 Skarżysko-Kamienna

ilość otrzymanych punktów – 100


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

Zawarcie umowy dot. przedmiotowego zamówienia nastąpi w terminie określonym w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony o terminie podpisania umowy.

Otrzymują:

 1. ENERGA OBRÓT S.A.

Al. Grunwaldzka 472

80 – 309 Gdańsk

 1. PGE Obrót S.A.

Oddział z Siedzibą w Skarżysku-Kamiennej

Al. M.J. Piłsudskiego 51

26-110 Skarżysko-Kamienna


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-11-29 13:36:40.


Wierzbica: Zakup energii elektrycznej Numer ogłoszenia: 246641 - 2013; data zamieszczenia: 20.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, woj. mazowieckie, tel. 48 618 36 10, faks 48 618 36 11.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.wierzbica.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984), do punktów poboru przedstawionych w zestawieniu zbiorczym (załącznik nr 1 i 2 do SIWZ). Zamawiający podzielił postępowanie przetargowe na dwie części, zgodnie z art. 2 pkt 6, w celu uzyskania jak najlepszej ceny oraz zwiększenia oszczędności. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Gmina Wierzbica działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu jednostek: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy, Zespół Szkół w Rudzie Wielkiej, Publiczne Gimnazjum im. Ks. Biskupa Jana Chrapka, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Polanach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Łączanach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Warszawskiej, Gminne Przedszkole w Łącznach, Gminne Przedszkole w Polanach, Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy, Gminne Przedszkole w Zalesicach, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury. Okres trwania zamówienia od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r. Część 1 zamówienia - Oświetlenie uliczne planowana ilość około 1.210.632,00 kWh (w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - 605.316,00 kWh. W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 605.316,00 kWh). Część 2 zamówienia - Pozostałe obiekty planowana ilość około 2.137.762,00 kWh (w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - 1.068.881,00 kWh. W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. - 1.068.881,00 kWh). Proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny. Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest firma PGE Obrót Spółka Akcyjna. Zamawiający informuje, że dla obiektów oznaczonych kolorem żółtym w załączniku nr 2 do SIWZ, proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz pierwszy. Aktualnie obowiązującymi umowami są umowy kompleksowe zawarte na czas określony do dnia 31.12.2013 r. Zamawiający oświadcza, że na dzień skutecznego wypowiedzenia obecnej umowy dostawy energii elektrycznej dla obiektu Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy - Przepompownia ścieków (zał. Nr 2 do SIWZ - Planowane Obiekty) będzie posiadał dostawany układ pomiarowo - rozliczeniowy do zasad TPA. Każdy z wykonawców


zamówienia może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia lub na jedną z części. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda złożenia wadium w niniejszym postępowaniu


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


o W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;


III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


o Część 1 i 2 zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp.


III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


o Część 1 i 2 zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp.


III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


o Część 1 i 2 zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp.


III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


o Część 1 i 2 zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;


aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


Formularz oferty.


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy oraz określa warunki zmian: na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości punktów poboru energii elektrycznej wymienionych w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ, zmiana nie może przekroczyć 20% osobno dla każdej z części zamówienia, cena jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) podana w formularzu oferty będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wierzbica.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73 26-680 Wierzbica pok. 18.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup energii elektrycznej.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Okres trwania zamówienia od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r. Część 1 zamówienia - Oświetlenie uliczne planowana ilość około 1.210.632,00 kWh (w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - 605.316,00 kWh. W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 605.316,00 kWh)..


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.


3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.


4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup energii elektrycznej.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Okres trwania zamówienia od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r. Część 2 zamówienia - Pozostałe obiekty planowana ilość około 2.137.762,00 kWh (w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - 1.068.881,00 kWh. W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. - 1.068.881,00 kWh).


2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.


3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015.


4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

Załącznik 12

Załącznik 13

Załącznik 14

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-11-20 14:54:14.
Wierzbica, dnia 12.11.2013 r.Z A W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYDotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zimowe utrzymanie dróg

gminnych na terenie gminy Wierzbica w sezonie zimowym 2013/2014”.Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Gmina Wierzbica informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

  Oferta nr 1. Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowo-Usługowe, Jerzy Stanisławek,

  ul. Jana Pawła II 9, 26-680 Wierzbica.

  Cena oferty brutto 95 850,00 zł. Oferta uzyskała 100 pkt.

W prowadzonym postępowaniu złożone zostały dwie oferty. Następna oferta tj.

  Oferta nr 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

  „INTERBUD”, Sp. z o.o. ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom.

  Cena oferty brutto 123 120,00 zł. Oferta uzyskała 77,80 pkt.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, ani nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Pzp.

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Do wiadomości:

 1. Oferenci

 2. Tablica informacyjna UG Wierzbica

 3. Strona internetowa BIP UG Wierzbica

 4. a/a.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-11-12 10:01:44.
Wierzbica: Adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Łączany
Numer ogłoszenia: 233039 - 2013; data zamieszczenia: 06.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, woj. mazowieckie, tel. 48 618 36 10, faks 48 618 36 11.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wierzbica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Łączany.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Adaptacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na świetlicę wiejską w miejscowości Łączany polega na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią i instalacją gazową, instalacją ciepłej wody oraz instalacją kanalizacyjną. Kotłownia zasilana będzie gazem (propan) z zainstalowanej w sąsiedztwie budynku butli gazowej. Roboty budowlane polegają na przebudowie pomieszczeń i przystosowaniu ich funkcjonalnie do potrzeb świetlicy wiejskiej. Całość robót została szczegółowo określona w przedmiarze robót oraz dokumentacji technicznej, które załącza się do powyższej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wadium w wysokości 7 000, 00 zł Wadium należy wnieść na rachunek: 02913200010100191920000060. Jeśli wadium nie znajdzie się na wskazanym rachunku do chwili otwarcia ofert - Zamawiający uzna, iż oferta nie została zabezpieczona wadium (nie dotyczy wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna). Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być załączone do oferty w formie oryginału. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 Ustawy prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie posiadanego zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia ( przynajmniej trzy), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, ze roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych, Wykonawca zobowiązany jest je wykonać w przypadku ich zlecenia, zachowując te same stawki kalkulacyjne. 2. Roboty dodatkowe, o których mowa w ust. 1 winny być zatwierdzone przez Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wierzbica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73 26-680 Wierzbica pok.23.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73 26-680 Wierzbica pok.18.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieZałącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

Załącznik 12

Załącznik 13

Załącznik 14

Załącznik 15

Załącznik 16

Załącznik 17

Załącznik 18

Załącznik 19

Załącznik 20

Załącznik 21

Załącznik 22

Załącznik 23

Załącznik 24

Załącznik 25

Załącznik 26

Załącznik 27

Załącznik 28

Załącznik 29

Załącznik 30

Załącznik 31

Załącznik 32

Załącznik 33

Załącznik 34

Załącznik 35

Załącznik 36

Załącznik 37

Załącznik 38

Wyjaśnienie

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-11-06 14:02:23.
 

Wierzbica: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Wierzbica w sezonie zimowym 2013/2014
Numer ogłoszenia: 226709 - 2013; data zamieszczenia: 29.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, woj. mazowieckie, tel. 48 618 36 10, faks 48 618 36 11.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wierzbica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Wierzbica w sezonie zimowym 2013/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na zimowym utrzymaniu dróg gminnych tj. - odśnieżaniu dróg przy użyciu pługa i zapewnienie przejezdności dróg., - likwidacja zasp śnieżnych przy użyciu sprzętu ciężkiego typu: ładowarko-spycharka, pług ciężki, pług wirnikowy, - zwalczanie śliskości przy użyciu pługo-piaskarki w miejscach wskazanych przez Zamawiającego przy zastosowaniu materiałów (piasek, sól) Wykonawcy. Szacunkowe ilości jednostek obmiarowych pracy sprzętu zostały określone w kosztorysie ofertowym, który stanowi zał. nr 6 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wadium w wysokości 2 000,00 zł. Wadium należy wnieść na rachunek: 02913200010100191920000060. Jeśli wadium nie znajdzie się na wskazanym rachunku do chwili otwarcia ofert - Zamawiający uzna, iż oferta nie została zabezpieczona wadium (nie dotyczy wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna). Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być załączone do oferty w formie oryginału.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tegu warunku dokonana zostanie na podstawie zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków do udostępniania potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych. W tym celu Wykonawca przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu potecjału technicznego tj. dysponowania przynajmniej dwoma pługami bocznymi, jednym pługiem ciężkim, jedną pługopiaskarką, jedną spycharko- ładowarką, jednym pługiem wirnikowym.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Jeżeli w toku realizacji usług wystąpi konieczność wykonania usług dodatkowych, zamiennych lub nieprzewidzianych, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych, Wykonawca zobowiązany jest wykonać w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych. 2. Usługi dodatkowe, o których mowa w ust. 3 winny być zatwierdzone przez Zamawiającego. 3. Jeżeli konieczność usług dodatkowych jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wierzbica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73 26-680 Wierzbica pok.23.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73 26-680 Wierzbica pok.18.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-10-29 12:24:19.

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 

                                             Wójt  Gminy  Wierzbica

 

Na podst. art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 3 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.)

 

ogłasza   przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż  prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przemysłowych stanowiących własność Gminy Wierzbica:

1. nieruchomość położona w Rzeczkowie oznaczona numerami 128/20,128/21 i 128/22  o pow. 12,3000 ha - własność

                                                                                                      

    cena wywoławcza  363.000,00  zł + VAT 23%      wysokość wadium: 36.300,0 zł

      2.nieruchomość  położona w Rzeczkowie oznaczona numerami 310/60,310/63,

         310/65 o pow. 3,1416 ha – własność

    

     cena wywoławcza 98.000,00 zł + VAT 23%        wysokość wadium:  9.800,00 zł

      3.nieruchomość położona w Wierzbicy oznaczona numerem 1330/9 o pow.

          1,6900 ha – prawo użytkowania wieczystego

 

      cena wywoławcza 36.628,00 zł + VAT 23%      wysokość wadium: 3.663,00 zł

       4.nieruchomość położona w Wierzbicy oznaczona numerem 1317/6 o pow.

          2,9200 ha – prawo użytkowania wieczystego

      

       cena wywoławcza 61.000,00 zł + VAT 23%     wysokość wadium: 6.100,00 zł

       5.nieruchomość położona w Wierzbicy oznaczona numerami 1317/7 i 1317/9 o

          pow. 3,3100 ha – prawo użytkowania wieczystego

 

       cena wywoławcza 66.958,00 zł + VAT 23%     wysokość wadium: 6.696,00 zł

       6.nieruchomość położona w Rzeczkowie  oznaczona numerem 241/56  o pow.

          2,3600 ha  - prawo użytkowania wieczystego

 

        cena wywoławcza 43.848,00 zł + VAT 23%   wysokość wadium: 4.385,00 zł

       7. nieruchomość położona w Rzeczkowie oznaczona numerem 241/58 o pow.

           1,1515 ha – prawo użytkowania  wieczystego

 

         cena wywoławcza  21.394,00 zł + VAT 23%  wysokość wadium: 2.139,00 zł

        8.nieruchomość położona w Rzeczkowie oznaczona numerem 241/60 o pow.

           2,3340 ha – prawo użytkowania wieczystego

 

         cena wywoławcza  43.365,00 zł + VAT 23%  wysokość wadium: 4.337,00 zł

        9.nieruchomość położona w Rzeczkowie oznaczona numerem 241/61 o pow.

            0,6470 ha – prawo użytkowania wieczystego

 

          cena wywoławcza 12.021,00 zł + VAT 23%  wysokośc wadium: 1.202,00 zł

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości ujęte w wykazie  nieruchomości , który

 

wisiał na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wierzbicy w dniach  12.09.2013 r. do

03.10.2013 r.

 Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

 1. Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty

                                   lub paszport)

 1. Pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo
 2. Reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość

                                     i aktualny odpis z właściwego rejestru wykazujący

                                     umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  na konto Urzędu Gminy w Wierzbicy  nr 02 9132 0001 0100 1919 2000 0060 do dnia 27.11.2013 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Wierzbica. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni po  zakończeniu przetargu.

Wadium przepada, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo do złożenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu

Przetarg odbędzie się    02.12. 2013 r. godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy w sali konferencyjnej.

Szczegółowe informacje w przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie w pokoju nr 21.

 

 

 

 

Wierzbica 2013-10-25

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-10-25 12:07:47.

Wierzbica, dnia 23.10.2013 r.


W Y J A Ś N I E N I E


 


 


Na podstawie art.38, ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz 759 z póź. zm.) Gmina Wierzbica wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:


 


Pytanie. Jaki jest termin zamówienia ?


 


Odpowiedź: Czas trwania zamówienia lub termin realizacji.


Rozpoczęcie: 02.01.2014 r.


Zakończenia: 31.12.2015 r.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-10-23 17:54:06.
Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej


2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670


E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:


target=_new>http://simap.europa.eu


Ogłoszenie dodatkowych


informacji, informacje o


niekompletnej procedurze lub


sprostowanie


Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający


I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:


Oficjalna nazwa: Gmina Wierzbica Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest


znany) _____


Adres pocztowy: ul. Kościuszki 73


Miejscowość: wierzbica Kod pocztowy: 26-680 Państwo: Polska (PL)


Punkt kontaktowy: Urząd Gminy w Wierzbicy Tel.: +48 618-36-18


Osoba do kontaktów: Henryk Sitkowski


E-mail: color=#0000ff>wierzbica@wierzbica.pl Faks: +48 618-36-11


Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)


Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.wierzbica.pl


Adres profilu nabywcy: (URL) _____


Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____


Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____


I.2) Rodzaj zamawiającego:


Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający


PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub


sprostowanie


2 / 4


Sekcja II: Przedmiot zamówienia


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:


Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadow komunalnych od właścicieli


nieruchomości położonych na terenie gminy Wierzbica


II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)


Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów


komunlanych z nieruchomości połozonych na terenie Gminy Wierzbica.


II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)


Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)


Główny przedmiot 90511000


PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub


sprostowanie


3 / 4


Sekcja IV: Procedura


IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)


Otwarta


Ograniczona


Ograniczona przyspieszona


Negocjacyjna


Negocjacyjna przyspieszona


Dialog konkurencyjny


Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem


Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia


Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu


Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu


Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii


Europejskiej


IV.2)Informacje administracyjne


IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)


_____


IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:


Pierwotne ogłoszenie przesłane przez


eNotices


TED eSender


Login: ENOTICES_Sitkowski


Dane referencyjne ogłoszenia: 2013-140459 rok i numer dokumentu


IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:


Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 203-351720 z dnia: 18/10/2013 (dd/mm/rrrr)


IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:


16/10/2013 (dd/mm/rrrr)


PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub


sprostowanie


4 / 4


Sekcja VI: Informacje uzupełniające


VI.1) Ogłoszenie dotyczy:


Procedury niepełnej


Sprostowania


Informacji dodatkowych


VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:


Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane


Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne


Zamówienia nie udzielono


Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji


VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :


VI.3.1)


Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą


Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą


Oba przypadki


VI.3.2)


W ogłoszeniu pierwotnym


W odpowiedniej dokumentacji przetargowej


(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)


W obu przypadkach


(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)


VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu


Miejsce, w którym znajduje się


zmieniany tekst:


Sekcja II.3) Czas trwania


zamówienia lub termin realizacji


Zamiast:


Rozpoczęcie 2.11.2013


Zakończenie 31.12.2015


Powinno być:


Rozpoczęcie 2.01.2013


Zakończenie 31.12.2015


VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu


Miejsce, w którym znajdują się


zmieniane daty:


Zamiast: Powinno być:


VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić


VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia


Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:


VI.4) Inne dodatkowe informacje:


_____


VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:


23/10/2013 (dd/mm/rrrr) - ID:2013-143933

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-10-23 17:51:52.

: Usługi wywozu odpadów

2013/S 206-356887

Gmina Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Osoba do kontaktów: Henryk Sitkowski, Wierzbica26-680, POLSKA. Tel.: +48 6183618. Faks: +48 6183611. E-mail: wierzbica@wierzbica.pl" target=_new>w:st="on">wierzbica@wierzbica.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.10.2013, 2013/S 203-351720)

Przedmiot zamówienia:
CPV:90511000

Usługi wywozu odpadów

Zamiast: 

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:

Usługi transporu kolejowego

Powinno być: 

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:

Usługi wywozu odpadów

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-10-23 17:51:08.

O G Ł O S Z E N I E


 Na podstawie art.15, poz. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z póź. zm.) Urząd Gminy w Wierzbicy informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w m. Ruda Wielka, Komisja Konkursowa zaopiniowała pozytywnie w dniu 16.10.2013 r. ofertę następującej organizacji pozarządowej :


1.      Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie sportowej– piłka  nożna w m. Ruda Wielka – Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Ruda” z siedzibą


w  Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Wielkiej, 26-680 Wierzbica


              5 000,00 zł.


           


 


Do wiadomości:


1.      Strona internetowa Gminy Wierzbica (BIP).


2.      Tablica ogłoszeń UG Wierzbica.


3.      a/a.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-10-22 11:55:30.

18/10/2013    S203    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

 

 

Polska-Wierzbica: Usługi wywozu odpadów

2013/S 203-351720

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Wierzbica
ul. Kościuszki 73
Punkt kontaktowy: Urząd Gminy w Wierzbicy
Osoba do kontaktów: Henryk Sitkowski
26-680 Wierzbica
POLSKA
Tel.: +48 6183618
E-mail:
wierzbica@wierzbica.plRoman">wierzbica@wierzbica.pl style="COLOR: black">
Faks: +48 6183611

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.wierzbica.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Sprawy gospodarcze i finansowe

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadow komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Wierzbica

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 18: Usługi transportu kolejowego
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina Wierzbica

Kod NUTS PL128

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunlanych z nieruchomości połozonych na terenie Gminy Wierzbica.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90511000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Szacunkowa wartość bez VAT: 1 460 160 PLN

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 2.11.2013. Zakończenie 31.12.2015

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający ustala wadium w wysokości 15 000 PLN

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Faktury wystawiane co miesiąc, płatne w terminie 30 dni.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wymogi dotyczące Wykonawców: posiadajnie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj.
- aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Wierzbica w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub zezwolenie Wójta Gminy Wierzbica na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- posiadają aktualne zezwolenie starosty na transport odpadów komunalnych,
- posiadają aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów komunalnych lub gotowość przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzonego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o których mowa wyżej powinny spełniać warunki określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków do udostępniania potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych. W tym celu Wykonawca przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
-samochód specjalny (śmieciarka) przystosowany do opróżniania pojemników o pojemnościach od 120 l do 1100 l. - ilość 4 szt.,
- samochód przystosowany do odbioru selektywnie zbieranych odpadów w workach, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – ilość 3 szt.,
- Samochód specjalny z HDS przystosowany do odbioru selektywnie zbieranych odpadów w pojemnikach – ilość 1. szt.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

26.11.2013 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie:
- 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
- 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego - www.wierzbica.pl

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5, 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
- 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
10. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić za pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt. VIII niniejszej specyfikacji, z zachowaniem zasad tam określonych.
11. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.
12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania z ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
14. Kopię odwołania Zamawiający:
- przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zamieści również na stronie internetowej - www.wierzbica.pl ,

jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
15. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
17. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.
18. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

16.10.2013

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Wyjaśnienie 1

Wyjaśnienie 3

Wyjaśnienie 2

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-10-18 17:38:09.

Wierzbica, dnia 27.09.2013 r.


 


RGiI ZP.0271.07.2013


 


 


 


Z A W I A D O M I E N I E


 


Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych


w miejscowościach Dąbrówka Warszawska, Zalesice (Opoka), Pomorzany,


Ruda Wielka, Wierzbica Kolonia, Zalesice (Rudna)”.


 


 


 


Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z póź. zm.) w związku z odmową zawarcia umowy przez wykonawcę, którego oferta została wybrana na realizację zadania części pierwszej, tj. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka Warszawska” Gmina Wierzbica powierza to zadanie najkorzystniejszemu oferentowi spośród pozostałych, tj: Oferentowi nr 3. „ZYKO-DRÓG” ul. Żelazna 3, 26-600 Radom za cenę brutto


35 905,29 zł.


 


Prosimy wybranego oferenta o przybycie w dniu 30.09.2013 r. o godz 1000 do Urzędu Gminy w Wierzbicy, pok. 23 w celu zawarcia stosownej umowy.


 


 


 


Do wiadomości:


1.      ZYKO-DRÓG”, ul. Żelazna 3, 26-600 Radom


2.      P.P.U.H „INTERBUD”, ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom


3.      BIP UG Wierzbica


4.      Tablica ogłoszeń UG Wierzbica


5.      a/a.


 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-27 12:59:15.
Z A W I A D O M I E N I E O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYDotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaciągnięcie kredytu

długoterminowego w wysokości 2 500 000 złotych”.Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Gmina Wierzbica informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: Oferta nr 3. Bank Spółdzielczy w Iłży, ul. Rynek 1,

27-100 Iłża.

Cena oferty brutto: 350 812,59 zł. Oferta ta uzyskała 100 pkt.

W prowadzonym postępowaniu złożono trzy oferty:

Pozostałe złożone Oferty:

1. Oferta nr 1. Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku, Oddział Wierzbica,

ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica - 93,70 pkt

 1. Oferta nr 2. Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski S.A, Regionalne Centrum

  Korporacyjne w Kielcach, ul. Sienkiewicza 33/35, 25-005 Kielce – 85,50 pkt


Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, ani nie został wykluczony żaden wykonawca na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Pzp.

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Do wiadomości:

 1. Zainteresowani Oferenci.

 2. Tablica informacyjna UG Wierzbica

 3. Strona internetowa BIP UG Wierzbica

 4. a/a.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-25 13:10:32.

OGŁOSZENIE


O OTWARTYM KONKURSIE OFERT


NA REALIZACJĘ


ZADANIA PUBLICZNEGO


 


Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego


i o wolontariacie /Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami/


 


Gmina Wierzbica


ul. Kościuszki 73


26-680 Wierzbica


tel. (0-48) 618 36 18


fax. (0-48) 618 36 11


e-mail: wierzbica@wierzbica.pl


" target=_new>w:st="on">wierzbica@wierzbica.plREGON  670224054


NIP  9482382481


OGŁASZA


 


     II-gi Otwarty Konkurs Ofert na Realizację Zadania Publicznego w 2013 r. pod nazwą:


 


I. Nazwa zadania :


1.     Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z  w dyscyplinie sportowej –  piłka nożna w miejscowości Ruda Wielka.


     2. Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych w Rudzie Wielkiej.


 


II. Forma zadania:


     Szkolenie będzie realizowane w formie wspierania finansowego wykonania


     zadania przez Gminę Wierzbica.


 


III.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wykonanie zadania :


     Wysokość środków na zadanie wyszczególnione w pkt. I – 5 000,00 zł.


 


IV. Zasada przyznawania dotacji:


1.     Dotacja przyznana zostanie Oferentowi, wyboru którego dokona i uzna za najkorzystniejszą Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Wierzbica.


2.     Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą a oferentem wybranym w wyniku konkursu ofert.


 


 


V. Termin realizacji zadania :


Zadanie należy wykonać w okresie od  daty zawarcia umowy do 31.12.2013 r.


 


VI. Warunki realizacji zadania :


1. Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych.


2. Czynne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym dzieci, młodzieży


    i dorosłych oraz w  imprezach sportowo-rekreacyjnych.


3. Udział w rozgrywkach ligowych i zawodach sportowych organizowanych przez 


    związki sportowe piłki nożnej.


4. Zapewnienie kadry szkoleniowej i opiekuńczej.


5. Zapewnienie opieki medycznej i bezpieczeństwa na imprezach.                                             


6. Zapewnienie prawidłowej eksploatacji obiektów i utrzymanie w należytym stanie


    technicznym i sanitarnym.


7. Zapewnienie sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania.


 


VII. Termin i warunki składania ofert:


1. Termin składania ofert:


    15.10.2013 r.


2.     Otwarcie i wybór oferenta nastąpi w dniu 16.10.2013 r.


3. Ofertę należy złożyć zgodnie z wzorem załączonym do powyższego ogłoszenia


      (zał. nr 1).


4. Do oferty należy załączyć oryginały lub kopie dokumentów potwierdzone


    za zgodność z oryginałem (z datą poświadczenia):


-         aktualny wyciąg z rejestru sądowego,  rejestru stowarzyszeń  lub inny dokument


potwierdzający status prawny oferenta,


-         statut, o ile podmiot jest zobowiązany do jego sporządzenia, jeśli nie, to inny dokument regulujący działalność podmiotu,


-         sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za rok 2012.


 


    VIII. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty :


1. Zakres rzeczowy i merytoryczny zadania


2. Zamierzony cel przy realizacji zadania


3. Zakładane rezultaty realizacji zadania


4. Kalkulacja przewidywanych kosztów z uwzględnieniem środków własnych i wskazanie źródeł finansowania


5.     Wskazanie zasobów kadrowych i możliwości technicznych wyk. zadania.


 


IX.                       Zrealizowane zadania publiczne tego samego rodzaju przez Gminę Wierzbica w roku poprzednim :


1.W roku poprzednim tj. 2012 Gmina Wierzbica zrealizowała zadanie tego samego  rodzaju na które przeznaczyła kwotę w wysokości 27 500,00 zł.


 


 


X. Załączniki do ogłoszenia :


     1. wzór ofert


     2. wzór umowy


     3. wzór rozliczenia dotacji


 


Załączniki te stanowią integralną część Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, które można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wierzbicy, pok. 23. lub na stronie internetowej www.wierzbica.pl


 


Publikacja Ogłoszenia:


1.     Biuletyn Informacji Publicznej


2.     Strona Internetowa UG w Wierzbicy


3.     Tablica Ogłoszeń UG w Wierzbicy


 


Wierzbica, 23.09.2013 r.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-23 17:18:39.
OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Wierzbica

z dnia 11.09.2013 r

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 roku)

z zasobu Gminy Wierzbica przeznacza się do sprzedaży następującą nieruchomość:


L.p.

Położenie

Nr działki


KW

Pow. Działki

w ha

Opis nieruchomościPrzeznaczenie w planie zagosp.

przestrzennego

Cena

w zł

Forma sprzedaży

Rodzaj

zbycia

Podstawa sprzedaży

1.


2.

3.


4.


5.

6.

7.

8.

9.

.


Rzeczków

działki nr 128/20,128/21,128/22

Rzeczków

działki nr 310/60,310/63, 310/65
Wierzbica

działki nr 1330/9

Wierzbica

działka nr 1317/6

Wierzbica

działki nr 1317/7 i 1317/9
Rzeczków

działka nr 241/56
Rzeczków

działka nr 241/58
Rzeczków

działka nr 241/60
Rzeczków

działka nr 241/61KW RA1S00024301/9

12,3000 ha

KW RA1S/00021287/3

3,1416 ha
KW RA1S/000253368/3

1,6900 ha

KW RA1S/00025368/3

2,9200 ha

KW RA1S/00025368/3

3,3100 ha
KWRA1S/00019640/9

2,3600 ha
KW RA1S/00019640/9

1,1515 ha
KW RA1S/00019640/9

2,3340 ha
KW RA1S/00019640/9

0,6470 haKształt działki – nieregularny, ukształtowanie – pagórkowate, dostęp do infrastruktury technicznej, dojazd do nieruchomości drogą lokalną o nawierzchni utwardzonej od drogi asfaltowej, niezabudowanaNieruchomość niezabudowana, przylega dwoma końcami do dwóch dróg asfaltowych, dostęp do infrastruktury technicznej, teren płaski porośnięty trawą i krzewami ( samosiejka)Nieruchomość o nieregularnym kształcie z dostępnością do występującej infrastruktury, niezabudowanaUkształtowanie terenu zróżnicowane, płaskie i pagórkowate, Dojazd do działki od drogi powiatowej,

niezabudowana


Ukształtowanie terenu zróżnicowane, płaskie i pagórkowate, dojazd do działek droga lokalną od drogi powiatowej, niezabudowana

Ukształtowanie terenu płaskie, dojazd do działki z drogi asfaltowej gminnej niezabudowana, dostęp do infrastruktury technicznej

Ukształtowanie terenu płaskie, dojazd do działki z drogi asfaltowej gminnej niezabudowana, dostęp do infrastruktury technicznej

Ukształtowanie terenu płaskie, dojazd do działki z drogi asfaltowej gminnej niezabudowana, dostęp do infrastruktury technicznej

Ukształtowanie terenu płaskie, dojazd do działki z drogi asfaltowej gminnej niezabudowana, dostęp do infrastruktury technicznej

Teren potencjalnej lokalizacji przemysłu, baz i składów w tym przemysłu przetwórstwa surowców mineralnych, przez działki projektowany jest odcinek dróg wewnętrznych.

Teren potencjalnej lokalizacji przemysłu , baz i składówTeren potencjalnej lokalizacji przemysłu, baz i składów

przeznaczona pod tereny zieleni izolacyjnej

przeznaczone są pod tereny potencjalnej działalności zakładu górniczego w granicach potencjalnego obszaru górniczego dla złoża „Wierzbica Pole A” wymagający ustanowienia koncesji na eksploatacje złoża


Teren potencjalnej lokalizacji przemysłu, baz i składów w tym przemysłu przetwórstwa surowców mineralnych


Teren potencjalnej lokalizacji przemysłu, baz i składów w tym przemysłu przetwórstwa surowców mineralnych


Teren potencjalnej lokalizacji przemysłu, baz i składów w tym przemysłu przetwórstwa surowców mineralnych


Teren potencjalnej lokalizacji przemysłu, baz i składów w tym przemysłu przetwórstwa surowców mineralnych


363.000,00 zł + 23% VAT


98.000,00 zł + 23% VAT

36.628,00 zł + 23% VAT


61.000,00 zł + 23% VAT


66.958,00 zł + 23% VAT

43.848,00 zł + 23% VAT

21.394,00 zł + 23% VAT

43.365,00 zł + 23% VAT

12.021,00 zł + 23% VAT


Ustny przetarg nieograniczony


Ustny przetarg nieograniczony

Ustny przetarg nieograniczony


Ustny przetarg nieograniczony


Ustny przetarg nieograniczony

Ustny przetarg nieograniczony

Ustny przetarg nieograniczony

Ustny przetarg nieograniczony

Ustny przetarg nieograniczony

Własność


własność

użytkowanie wieczyste

użytkowanie wieczyste

użytkowanie wieczyste
użytkowanie wieczyste
użytkowanie wieczyste
użytkowanie wieczyste
użytkowanie wieczyste

Uchwała Rady Gminy Wierzbica

XXXVII/244/2009

Uchwała Rady Gminy Wierzbica

XXV/174/2008
Uchwała Rady Gminy Wierzbica

Nr XII/94/2011

Uchwała Rady Gminy Wierzbica

Nr XXVII/191/2009

Uchwala Rady Gminy Wierzbica

Nr XXVII/191/2009
Uchwała Rady Gminy Wierzbica

Nr VII/56/2007
Uchwała Rady Gminy Wierzbica

nr VII/56/2007
Uchwała Rady Gminy Wierzbica

Nr VII/56/2007
Uchwała Rady Gminy Wierzbica

Nr VII/56/2007Wykaz ten wywiesza się na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. Od 12.09.2013 roku do dnia 03.10.2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicya także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat oraz na stronie internetowej Urzędu. Ustala się 6 -cio tygodniowy termin (licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podst art 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.Sprawę prowadzi insp. Małgorzata Ogorzałek

tel. 486183616


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-11 15:48:06.
 Wierzbica, dnia 09.09.2013 r. Z A W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYDotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa dróg gminnych

w miejscowościach Dąbrowka Warszawska, Zalesice(opoka), Pomorzany,

Ruda Wielka, Wierzbica Kolonia, Zalesice(Rudna)”.Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Gmina Wierzbica informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez wykonawców:

 1. Część I. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka Warszawska:

  Oferta nr 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

  INTERBUD”, Sp. z o.o. ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom.

  Cena oferty brutto 32 666,54 zł. Oferta uzyskała 100 pkt.

 2. Część II. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączany (Zalesice-Opoka):

  Oferta nr 2. „As” Sp. zo.o. ul. Wrocławska 8, 26-600 Radom.

  Cena oferty brutto 173 186,96 zł. Oferta uzyskała 100 pkt

 3. Część III. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pomorzany:

  Oferta nr 2. „As” Sp. zo.o. ul. Wrocławska 8, 26-600 Radom.

  Cena oferty brutto 264 643,41 zł. Oferta uzyskała 100 pkt.

 4. Część IV. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda Wielka:

  Oferta nr 2. „As” Sp. zo.o. ul. Wrocławska 8, 26-600 Radom.

  Cena oferty brutto 175 351,59 zł. Oferta uzyskała 100 pkt.

 5. Część V. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbica Kolonia:

  Oferta nr 2. „As” Sp. zo.o. ul. Wrocławska 8, 26-600 Radom.

  Cena oferty brutto 115 995,03 zł. Oferta uzyskała 100 pkt.

 6. Część VI. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesice(Rudna):

  Oferta nr 3. „ZYKO-DRÓG” Sp. z o.o. ul. Żelazna 3, 26-600 Radom.

  cena ofert brutto 112 546,69 zł. Oferta uzyskała 100 pkt.


W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

  1. Oferta nr 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „INTERBUD”

  Sp. z o.o. ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom. Ilość punktów:

  część II – 89,5, Część III – 87,5, Część IV – 90,9, Część V – 93,8,

  Część VI – 93,8.

  2. Oferta nr 2. „As” Sp. zo.o. ul. WrocLawska 8, 26-600 Radom. Ilość punktów:

  Część I – 90,8, Część VI – 94,2.

  3. Oferta nr 3. „ZYKO-DRÓG”, Sp. zo.o. ul. Żelazna 3, 26-600 Radom. Ilość punktów:

  Część I – 90.9, Część II – 99,4, Część III – 96,9, Część IV – 98,2,

  Część V – 99,1.

  4. Oferta nr 4. PHU „TRANSMAR”, Marek Sasin, ul. Placowa 38 m 1, 26-600 Radom.

  Ilość punktów: Część I – brak oferty, Część II – 92,5, Część III – 93,1,

  Część IV – 89, Część V – 88,3, Część VI – 87,2.

  5. Oferta nr 5. „DROGBUD”, Tomasz i Agata Brok Sp.J. ul. Energetyków 16,

  26-600 Radom. Ilość punktów: Część I – brak oferty, Część II – Brak oferty,

  Część III – brak oferty, Część VI – brak oferty, Część V – 95,2,

  Część VI – 95,2.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, ani nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Pzp.

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Do wiadomości:

 1. Oferenci

 2. Tablica informacyjna UG Wierzbica

 3. Strona internetowa BIP UG Wierzbica

 4. a/a.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-09 13:37:32.

Wierzbica, dnia 05.09.2013 r.Z A W I A D O M I E N I E


O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


 


 


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę istniejącego


chodnika i oczyszczenie rowu odwadniającego na odcinku Wierzbica Osiedle –


- Wierzbica ul. Staszica”.


 


 


Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Gmina Wierzbica informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: Oferta nr 4. P.H.U „DRÓG-BUD”, Bożenna Jakubczyk,


ul. Kochanowskiego 173, 26-432 Wieniawa.


Cena oferty brutto: 136 774,94 zł. Oferta ta uzyskała maksymalną ilość, tj. 100 pkt.


W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:


1. Oferta nr 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „INTERBUD”


Sp. z o.o. ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom – 79,00 pkt.


2. Oferta nr 2. Firma Budowlano-Transportowa „MAJRO”, Robert Kwiecień,


ul. Kwiatowa 24, 26-640 Skaryszew – 84,70 pkt.


3. Oferta nr 3. „Zakład Usług Budowlanych „LIS-TEL”, ul. Kochanowskiego 20,


26-500 Szydłowiec – 84,39 pkt.


4. Oferta nr 5. Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANA”, ul. Kilińskiego 15/17,


26-600 Radom – 81,30 pkt.


5. Oferta nr 6. P.P.H.U. „AD-BUD”, Paweł Socha, Maliszów 80 F, 26-624 Kowala,


- 90,50 pkt.


6. Oferta nr 7. „DROGBUD”, Tomasz i Agata Brok Sp.J. ul. Energetyków 16,


26-600 Radom – 93,10 pkt.


7. Oferta nr 8. „As” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 8, 26-600 Radom – 78,20 pkt.


Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, ani nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Pzp.


Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 


Do wiadomości:


1.      Oferenci


2.      Tablica informacyjna UG Wierzbica


3.      Strona internetowa BIP UG Wierzbica


4.      a/a.


 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-05 10:54:15.
Wyjaśnienie dotyczące kredytu długoterminowego 3 Wyjaśnienie dotyczące kredytu długoterminowego 3

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-04 15:11:33.
Wyjaśnienie dotyczące kredytu długoterminowego  Wyjaśnienie dotyczące kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-04 10:48:40 | Data modyfikacji: 2013-09-04 10:49:34.
Wyjaśnienie dotyczące kredytu długoterminowego  Wyjaśnienie dotyczące kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-08-30 15:32:53 | Data modyfikacji: 2013-08-30 15:35:22.
Wierzbica: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbrówka Warszawska, Łączany (Zalesice-Opoka), Pomorzany, Ruda Wielka - Kresy, Wierzbica Kolonia, Zalesice
Numer ogłoszenia: 167241 - 2013; data zamieszczenia: 22.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, woj. mazowieckie, tel. 48 618 36 10, faks 48 618 36 11.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wierzbica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbrówka Warszawska, Łączany (Zalesice-Opoka), Pomorzany, Ruda Wielka - Kresy, Wierzbica Kolonia, Zalesice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka Warszawska. Przebudowa drogi o długości 0,150 km polega na wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem, wykonaniu nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego, wykonaniu przepustu na włączeniu do drogi powiatowej, ścinaniu poboczy oraz ustawieniu znaków i tablic drogowych. Część 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączany (Zalesice-Opoka). Przebudowa drogi o długości 0,591 km polega na wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem, wykonaniu nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej o gr. 5 cm, wykonaniu przepustów rurowych pod zjazdami, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego, oczyszczeniu rowów i ścinaniu poboczy. Część 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pomorzany. Przebudowa drogi o długości 0,702 km polega na oczyszczeniu rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, wykonaniu przepustów rurowych pod zjazdami i drogą wyrównaniu istniejacej podbudowy tłuczniem, wykonaniu warstwy wiążącej, gr. 4 cm i warstwy ścieralnej, gr 3 cm z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej, regulacji studzienek dla zaworów wodociągowych, ścinaniu i wykonaniu poboczy oraz ustawieniu znaków i tablic drogowych. Część 4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda Wielka-Kresy. Przebudowa drogi o długości 0,764 km polega na profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, wykonaniu nawierzchni gr 5 cm z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, ścinaniu i wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego oraz regulacji studzienek dla zaworów wodociągowych. Część 5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbica Kolonia. Przebudowa drogi o długości 0,460 km polega na profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, wykonaniu dolnej i górnej warstwy podbudowy, wykonaniu nawierzchni gr. 5 cm z mieszanek mineralno-bitymicznych asfaltowych, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego oraz mechanicznym ścinaniu poboczy. Część 6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesice (Rudna). Przebudowa drogi o długości 0,624 km polega na profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, wyrównaniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, wykonaniu nawierzchni gr 5 cm z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, ścinaniu i wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego oraz regulacji studzienek dla zaworów wodociągowych. Całość robót wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz kosztorysem ofertowym, które załącza się do powyższej Specyfikacji..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wadium w wysokości: Część 1. - 400,00 zł. Część 2. - 1 500,00 zł. Część 3. - 3 500,00 zł. Część 4. - 2 500, zł. Część 5. - 1 500,00 zł. Część 6. - 2 500,00 zł. Wadium należy wnieść na rachunek: 02913200010100191920000060. Jeśli wadium nie znajdzie się na wskazanym rachunku do chwili otwarcia ofert -Zamawiający uzna, iż oferta nie została zabezpieczona wadium (nie dotyczy wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna). Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być załączone do oferty w formie oryginału. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 Ustawy prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie posiadanego zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu robót budowlanych ( przynajmniej trzy), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, ze roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych, Wykonawca zobowiązany jest je wykonać w przypadku ich zlecenia, zachowując te same stawki kalkulacyjne. 2. Roboty dodatkowe, o których mowa w ust. 1 winny być zatwierdzone przez Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wierzbica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Wierzbicy ul. KOściuszki 73 26-680 Wierzbica.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Wierzbicy ul. KOściuszki 73 26-680 Wierzbica pok. 18.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

Załącznik 12

Załącznik 13

Załącznik 14

Załącznik 15

Załącznik 16

Załącznik 17

Załącznik 18

Załącznik 19

Załącznik 20

Załącznik 21

Załącznik 22

Załącznik 23

Załącznik 24

Załącznik 25

Załącznik 26

Załącznik 27

Załącznik 28

Załącznik 29

Załącznik 30

Załącznik 31

Załącznik 32

Załącznik 33

Załącznik 34

Załącznik 35

Załącznik 36

Załącznik 37

Załącznik 38

Załącznik 39

Załącznik 40

Załącznik 41

Załącznik 42

Załącznik 43

Załącznik 44

Załącznik 45

Załącznik 46

Załącznik 47

Załącznik 48

Załącznik 49

Załącznik 50

Załącznik 51

Załącznik 52

Załącznik 53

Załącznik 54

Załącznik 55

Załącznik 56

Załącznik 57

Załącznik 58

Załącznik 59

Załącznik 60

Załącznik 61

Załącznik 62

Załącznik 63

Załącznik 64

Załącznik 65

Załącznik 66

Załącznik 67

Załącznik 68

Załącznik 69

Załącznik 70

Załącznik 71

Załącznik 72

Załącznik 73

Załącznik 74

Załącznik 75

Załącznik 76

Załącznik 77

Załącznik 78

Załącznik 79

Załącznik 80

Załącznik 81

Załącznik 82

Załącznik 83

Załącznik 84

Załącznik 85

Załącznik 86

Załącznik 87

Załącznik 88

Załącznik 89

Załącznik 90

Załącznik 91

Załącznik 92

Załącznik 93

Załącznik 94

Załącznik 95

Załącznik 96

Załącznik 97

Załącznik 98

Załącznik 99

Załącznik 100

Załącznik 101

Załącznik 102

Załącznik 103

Załącznik 104

Załącznik 105

Załącznik 106

Załącznik 107

Załącznik 108

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-08-22 16:12:56.
Wierzbica: Przebudowa istniejącego chodnika i oczyszczenie rowu odwadniającego na odcinku Wierzbica Osiedle - Wierzbica ul. Staszica
Numer ogłoszenia: 163937 - 2013; data zamieszczenia: 19.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, woj. mazowieckie, tel. 48 618 36 10, faks 48 618 36 11.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wierzbica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa istniejącego chodnika i oczyszczenie rowu odwadniającego na odcinku Wierzbica Osiedle - Wierzbica ul. Staszica.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa istniejacego chodnika i oczyszczenie rowu odwadniającego na odcinku Wierzbica Osiedle - Wierzbica ul. Staszica polega na rozebraniu starego chodnika z płyt betonowych o dł. 440 mb i szerokości 2-2,5 mb wraz z obustronnymi obrzeżami, wykonaniu koryta na całej długości i szerokości, wykonaniu podsypki cementowo-piaskowej, ułożeniu kostki betonowej, krawężników oraz obrzeży. W ciągu chodnika należy wydzielić ścieżkę rowerową o szerokości jednego metra z kostki koloru czerwonego. Wzdłuż chodnika należy oczyścić rów odwadniający, wzmocnić koryto płytami betonowymi z rozbiórki chodnika oraz wymienić studnie rewizyjne. Całość robót wykonać zgodnie z przedmiarem i dokumentacją techniczną oraz specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót, które załącza się do powyższej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.60-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wadium w wysokości 5 000, 00 zł Wadium należy wnieść na rachunek: 02913200010100191920000060. Jeśli wadium nie znajdzie się na wskazanym rachunku do chwili otwarcia ofert - Zamawiający uzna, iż oferta nie została zabezpieczona wadium (nie dotyczy wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna). Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być załączone do oferty w formie oryginału. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 Ustawy prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie posiadanego zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu robót budowlanych ( przynajmniej trzy), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, ze roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wierzbica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73 26-680 Wierzbica.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73 26-680 Wierzbica.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-08-19 15:00:47.

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł.

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-08-09 13:41:09.
Wierzbica, dnia 30.07.2013 r.Z A W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYDotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę drogi dojazdowej

do gruntów rolnych w miejscowości Podgórki”.Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Gmina Wierzbica informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: Oferta nr 5. „As” Sp. z o.o. ul. Wrocławska 8, 26-600 Radom.

Cena oferty brutto: 283 866,51 zł. Oferta ta uzyskała 100 pkt.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

1. Oferta nr 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, Adrian Cieśla, ul. 17 stycznia 32,

  27-200 Starachowice - 98,20 pkt

  2. Oferta nr 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, INTERBUD Sp. z o.o.

  ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom. - 89,80 pkt.

  3. Oferta nr 3. „BUDROMOST-STARACHOWICE” Sp. zo.o. ul. Św. Rocha 31,

  27-215 Wąchock - 82,90 pkt.

  4. Oferta nr 4. „DROGMAS” Zakład Robót Drogowych, Adam Sławiński,

  ul. Szydłowiecka 14, 26-110 Skarżysko Kamienna. - 90,20 pkt.

  5. Oferta nr 6. PHU „TRANSMAR”, Marek Sasin, ul. Placowa 38 m 1, 26-600 Radom.

  - 84,70 pkt.

  6. Oferta nr 7. „ZYKO-DRÓG” Sp. z o.o. ul. Żelazna 3, 26-600 Radom. - 92,90 pkt.


Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, ani nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Pzp.

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych zamawiajacy informuje, że podpisanie umowy z wybranym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Do wiadomości:

 1. Oferenci

 2. Tablica informacyjna UG Wierzbica

 3. Strona internetowa BIP UG Wierzbica

 4. a/a.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-08-01 11:27:38.
Wierzbica, dnia 01.08.2013 r.

Z A W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYDotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę ulicy Sienkiewicza

w Wierzbicy”.Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Gmina Wierzbica informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „INTERBUD”, Sp. zo.o. ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom.

Cena oferty brutto: 633 002,69 zł. Oferta ta uzyskała 100 pkt.

W prowadzonym postępowaniu złożono jedną ofertę.:

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona oferta na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, ani nie został wykluczony wykonawcy na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 Pzp.

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 3 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Do wiadomości:

 1. Zainteresowany Oferent

 2. Tablica informacyjna UG Wierzbica

 3. Strona internetowa BIP UG Wierzbica

 4. a/a.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-08-01 11:24:38.
Wierzbica: Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Podgórki
Numer ogłoszenia: 141585 - 2013; data zamieszczenia: 12.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, woj. mazowieckie, tel. 48 618 36 10, faks 48 618 36 11.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wierzbica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Podgórki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Podgórki o długości 650 mb polega na: - profilowaniu i zagęszczeniu koryta istniejącej nawierzchni, - wyrównaniu górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 o grubości 20 cm, - oczyszczeniu i skropieniu podbudowy emulsją asfaltową, - wykonaniu warstwy wyrównawczej z masy mineralno-asfaltowej o gr. 4 cm, - oczyszczeniu i skropieniu warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową, - wykonaniu warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej o gr. 3 cm, - Profilowaniu i uzupełnieniu poboczy o szer. 0,5 m oraz uzupełnieniu zjazdów gospodarczych kruszywem łamanym, - remoncie przepustów w ilości 3 szt. - wykonaniu przepustów pod zjazdami z rur o dł. 7 mb w ilości 49 szt. regulacji i plantowaniu rowów odwadniających. Całość robót należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, który załącza się do powyższej SIWZ oraz dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wadium w wysokości 8 000, 00 zł Wadium należy wnieść na rachunek: 02913200010100191920000060. Jeśli wadium nie znajdzie się na wskazanym rachunku do chwili otwarcia ofert - Zamawiający uzna, iż oferta nie została zabezpieczona wadium (nie dotyczy wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna). Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być załączone do oferty w formie oryginału. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 Ustawy prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie posiadanego zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu robót budowlanych ( przynajmniej trzy), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, ze roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych, Wykonawca zobowiązany jest je wykonać w przypadku ich zlecenia, zachowując te same stawki kalkulacyjne. 2. Roboty dodatkowe, o których mowa w ust. 1 winny być zatwierdzone przez Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wierzbica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73 26-680 Wierzbica.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73 26-680 Wierzbica pok.18.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-12 12:03:12.

Wierzbica: Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Wierzbicy.
Numer ogłoszenia: 137213 - 2013; data zamieszczenia: 09.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, woj. mazowieckie, tel. 48 618 36 10, faks 48 618 36 11.

·       Adres strony internetowej zamawiającego: www.wierzbica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Wierzbicy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej, tj. ulicy Sienkiewicza w Wierzbicy o długości 410 mb polega na rozebraniu starych nawierzchni bitumicznych jezdni, rozebraniu obustronnych chodników z płyt betonowych i krawężników oraz rozebraniu zjazdów. Wykonaniu udrożnienia kanalizacji deszczowej, wykonaniu studni ściekowych szt.10 , studni inspekcyjnych szt. 2 studni chłonnych szt. 2, wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej jezdni, wykonaniu ciągów pieszych i zjazdów z kostki betonowej w raz z podłożem oraz oznakowaniu ulicy znakami poziomymi i pionowymi. Całość robót należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, który załącza się do powyższej SIWZ oraz dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wadium w wysokości 10 000, 00 zł Wadium należy wnieść na rachunek: 02913200010100191920000060. Jeśli wadium nie znajdzie się na wskazanym rachunku do chwili otwarcia ofert - Zamawiający uzna, iż oferta nie została zabezpieczona wadium (nie dotyczy wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna). Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być załączone do oferty w formie oryginału. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 Ustawy prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·       III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie posiadanego zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.

·       III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu robót budowlanych ( przynajmniej trzy), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, ze roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

·       potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

·       wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

·       aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·       aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·       aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·       wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·       nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·       nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·       nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

·       lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wierzbica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73 26-680 Wierzbica.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73 26-680 Wierzbica pok.23.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

Załącznik 12

Załącznik 13

Załącznik 14

Załącznik 15

Załącznik 16

Załącznik 17

Załącznik 18

Załącznik 19

Załącznik 20

Załącznik 21

Załącznik 22

Załącznik 23

Załącznik 24

Załącznik 25

Załącznik 26

Załącznik 27

Załącznik 28

Załącznik 29

Załącznik 30

Załącznik 31

Załącznik 32

Załącznik 33

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-09 14:13:06.
Wierzbica,dnia 2013.07.09UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Na podstawie art.93 ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010 r. nr 113, poz. 759 póź. zm.) Gmina Wierzbica


unieważnia postępowanie


o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego RGiI ZP.0271.02.2013 na

Przebudowę ulicy Sienkiewicza w Wierzbicy”.

Powodem unieważnienia postępowania zgodnie z cytowanym wyżej artykułem

jest: „cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”.


Jednocześnie na podstawie art. 93 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zawiadamiamy, że zostanie wszczęte kolejne postępowanie dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia.Do wiadomości: Z poważaniem

 1. As” Sp. z o.o. ul.Wrocławska 8, 26-600 Radom

 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

  ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom.

 3. DROGBUD, Tomasz i Agata Brok Sp.J. ul. Energetyków 16

  26-613 Radom

 4. Strona internetowa Gminy Wierzbica. www.wierzbica.pl

 5. Tablica ogłoszeń UG Wierzbica

 6. a/a.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-09 13:14:58.

Wierzbica: Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Wierzbicy.
Numer ogłoszenia: 120599 - 2013; data zamieszczenia: 21.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, woj. mazowieckie, tel. 48 618 36 10, faks 48 618 36 11.

·       Adres strony internetowej zamawiającego: www.wierzbica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Wierzbicy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej, tj. ulicy Sienkiewicza w Wierzbicy o długości 410 mb polega na rozebraniu starych nawierzchni bitumicznych jezdni, rozebraniu obustronnych chodników z płyt betonowych i krawężników oraz rozebraniu zjazdów. Wykonaniu udrożnienia kanalizacji deszczowej, wykonaniu studni ściekowych szt.10 , studni inspekcyjnych szt. 2 studni chłonnych szt. 2, wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej jezdni, wykonaniu ciągów pieszych i zjazdów z kostki betonowej w raz z podłożem oraz oznakowaniu ulicy znakami poziomymi i pionowymi. Całość robót należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, który załącza się do powyższej SIWZ oraz dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wadium w wysokości 10 000, 00 zł Wadium należy wnieść na rachunek: 02913200010100191920000060. Jeśli wadium nie znajdzie się na wskazanym rachunku do chwili otwarcia ofert - Zamawiający uzna, iż oferta nie została zabezpieczona wadium (nie dotyczy wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna). Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być załączone do oferty w formie oryginału. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 Ustawy prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·       III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie posiadanego zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.

·       III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu robót budowlanych ( przynajmniej trzy), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, ze roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

·       potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

·       wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

·       aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·       aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·       aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·       wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·       nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·       nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·       nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

·       lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień Publicznych, Wykonawca zobowiązany jest je wykonać w przypadku ich zlecenia, zachowując te same stawki kalkulacyjne. 2. Roboty dodatkowe, o których mowa w ust. 1 winny być zatwierdzone przez Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wierzbica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73 26 - 680 Wierzbica.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73 26 - 680 Wierzbica pokój 18.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

Załącznik 12

Załącznik 13

Załącznik 14

Załącznik 15

Załącznik 16

Załącznik 17

Załącznik 18

Załącznik 19

Załącznik 20

Załącznik 21

Załącznik 22

Załącznik 23

Załącznik 24

Załącznik 25

Załącznik 26

Załącznik 27

Załącznik 28

Załącznik 29

Załącznik 30

Załącznik 31

Załącznik 32

Załącznik 33

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-06-21 14:06:17.
RN.6840.11.2012  Z A W I A DO M I E N I EUrząd Gminy w Wierzbicy zawiadamia, iż w dniu 20.05.2013 r. o godz. 10ºº odbył się drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 50 w bloku nr 34 położonego w Wierzbicy przy ulicy Żeromskiego o pow. 22,18 m² wraz z częścią ułamkową 2218/204835 w działce nr 2077/70 będącego własnością Gminy Wierzbica.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium. 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-21 12:26:20.

Wierzbica,dnia 16.05.2013 r.


 


 


 


 


 


Z A W I A D O M I E N I E


 


 


             Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010 r. nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Gmina Wierzbica


                                                       z a w i a d a m i a 


że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Wierzbica” Komisja Przetargowa wybrała w dniu  16.05.2013 r. najkorzystniejszą ofertę, tj. Ofertę nr 2, Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „ALMAX” Sp. z o. o. ul. Wrocławska 3 26-600 Radom za cenę brutto: 3,67 zł. od jednego mieszkańca miesięcznie. Oferta ta uzyskała  maksymalną ilość punktów, tj. 100 w kryterium jakim była cena.


             W postępowaniu złożonych zostało  3 oferty.  Wszystkie oferty spełniły warunki udziału w postępowaniu.


 


Pozostali Oferenci zaoferowali następujące ceny i punkty:


1.      Oferta nr 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „INTERBUD” Sp. z o. o., ul. Limanowskiego 1, 26-600 Radom – lider konsorcjum


cena brutto 4,59 zł. od jednego mieszkańca miesięcznie – 79,9 pkt.


2.      Oferta nr 3. SITA Radom Sp. z o. o.,


ul. Witosa 76, 26-600 Radom


cena brutto 6,00 zł. od jednego mieszkańca miesięcznie - 61,1pkt


 


              Jednocześnie na podstawie art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  prosimy wybranego Oferenta o przybycie w dniu 23.05.2013 r. (czwartek) do Urzędu Gminy w Wierzbicy w celu zawarcia stosownej umowy.


                  .


 


Do wiadomości:


1 x Oferenci


1 x Strona internetowa UG


1 x Tablica ogłoszeń UG


1 x a/a.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-17 14:36:57.

Numer ogłoszenia: 176862 - 2013; data zamieszczenia: 06.05.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 165646 - 2013 data 25.04.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, woj. mazowieckie, tel. 48 618 36 10, fax. 48 618 36 11.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·       Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.

·       W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie prowadzonej nieprzerwanie działalność gospodarczej związanej z gospodarowaniem odpadami przez okres co najmniej 1 roku i w tym czasie muszą wykazać się odbiorem i przekazaniem do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych w ilości co najmniej 2.000 Mg. Dowodem potwierdzającym będą kopie kart przekazania odpadów..

·       W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie prowadzonej nieprzerwanie działalność gospodarczej związanej z gospodarowaniem odpadami przez okres co najmniej 1 roku i w tym czasie muszą wykazać się odbiorem i przekazaniem do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych w ilości co najmniej 2.000 Mg. Dowodem, czy zostały wykonane należycie będą m. in. kopie kart przekazania odpadów lub inne dokumenty..

 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-06 13:08:07.

Wierzbica: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na     terenie Gminy Wierzbica.

Numer ogłoszenia: 165646 - 2013; data zamieszczenia: 25.04.2013
                                     

                                     OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica, woj. mazowieckie, tel. 48 618 36 10, faks 48 618 36 11.

·       Adres strony internetowej zamawiającego: www.wierzbica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wierzbica..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U z 2012 r. poz. 391 oraz zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wierzbica zakres prac obejmuje: Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na stałe i czasowo, w tym: odbieranie odpadów komunalnych niesegregowalnych zmieszanych. odbieranie odpadów segregowalnych, odbieranie odpadów ulegających biodegradacji, odbieranie odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Oferowanie właścicielom nieruchomości zakupu lub najmu pojemników. Zakup lub najem będzie przedmiotem umowy cywilno prawnej pomiędzy Wykonawcą a właścicielem nieruchomości. Oferowane pojemniki muszą być czyste i estetyczne. Koszt sprzedaży lub najmu pojemników nie może być wliczony w cenę zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji i prowadzenia na terenie Gminy Wierzbica punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwanego dalej PSZOK. PSZOK prowadzi zbiórkę dostarczonych we własnym zakresie przez właścicieli wszystkich nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, następujących odpadów komunalnych: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlano remontowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano architektonicznej, meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwach domowych, zużyte opony, odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpadów zielonych. Zamawiający wskaże miejsce lokalizacji w/w punktu PSZOK. W PSZOKu winna być prowadzona ewidencja odpadów przekazywanych przez mieszkańców z terenu gminy Wierzbica. PSZOK powinien być czynny minimum 4 dni w miesiącu tj. sobota w godz. 8 14. Odbieranie odpadów komunalnych, pochodzących z gospodarstw domowych zbieranych na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wierzbicy odbywać się będzie w kontenerach i pojemnikach: Odpady zbierane selektywnie papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe - 3 pojemniki 1100 l, Odpady zielone i ulegające biodegradacji - 1 pojemnik 1100 l, Odpady wielkogabarytowe - 1 kontener o poj. 7 m3, Zużyte opony - 1 kontener o poj. 7 m3, Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 1 pojemnik o pojemności 1100 l, Baterie - 1 pojemnik o pojemności 120 l, Przeterminowane leki - 1 pojemnik o pojemności 120 l, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia własnych kontenerów pojemników do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych z Punku Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu jeden raz w miesiącu dowodów potwierdzających tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. Odbieranie odpadów z zabudowy jednorodzinnej: Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie system mieszany pojemnikowo workowy zbiórki odpadów komunalnych: niesegregowane zmieszane odpady komunalne kod odpadu 20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne odbierane będą z pojemników o pojemnościach od 120 l do 360 l. Częstotliwość wywozu 1 raz na miesiąc, wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym, Realizacja reklamacji nieodebrane z nieruchomości odpady zgodnie z harmonogramem - należy zrealizować w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia fax. lub e-mail od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić - fakx nr.48/6183611 lub e-mail srodowisko@wierzbica.pl Obowiązkiem wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, oraz przedstawienie Zamawiającemu jeden raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. Selektywnie zebrane odpady komunalne odpady segregowane kody 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40 Odbiór selektywnie zebranych odpadów na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym. Wprowadza się trzy rodzaje worków: żółty na odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowania wielomateriałowe,niebieski na odpady z papieru i tektury makulatura oraz tekstylia zielony na odpady ze szkła szkło bezbarwne i kolorowe Worki do selektywnej zbiórki odpadów dla mieszkańców przystępujących do segregacji, na wymianę, w ramach reklamacji zapewnia Wykonawca. Przedmiotowe worki powinny posiadać następujące parametry: materiał folia polietylenowa LDPE, półprzezroczysta, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków tj. co najmniej 60 mikronów, kolorystyka i pojemność: żółty 120 l, niebieski 120 l, zielony 60l, oznakowanie worki muszą być opatrzone nadrukiem na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone, dodatkowo na workach muszą widnieć adres i dane kontaktowe do Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgodnienia szaty graficznej worków przeznaczonych do segregacji odpadów. Obowiązkiem wykonawcy będzie: uzupełnianie na własny koszt właścicielom nieruchomości jednorodzinnych worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych surowców wtórnych: papier, szkło, plastik/metal po każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawienie przy wejściu na nieruchomość nowych pustych worków w dniu odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków. zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów poprzez przekazanie ich do odzysku z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. Częstotliwość wywozu 1 raz w miesiącu, wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym. Realizacja reklamacji nieodebrane z nieruchomości worki zgodnie z harmonogramem, brak worków na wymianę - w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia fax. lub e-mail od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić faks nr 48 6183611 lub e mail srodowisko@wierzbica.pl odpadów ulegających biodegradacji na terenie zabudowy jednorodzinne będzie się odbywać w systemie workowym. Worki do pierwszego odbioru odpadów ulegających biodegradacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Gminy w Wierzbicy gdzie będą wydawane mieszkańcom. Worki do odbioru odpadów ulegających biodegradacji dla mieszkańców przystępujących do zbiórki, na wymianę, w ramach reklamacji zapewnia wykonawca. Przedmiotowe worki powinny posiadać następujące parametry: materiał folia polietylenowa LDPE, półprzezroczysta, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków tj. co najmniej 60 mikronów, kolorystyka i pojemność: brązowy 120 l. Oznakowanie worki muszą być opatrzone nadrukiem na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone, dodatkowo na workach muszą widnieć adres i dane kontaktowe Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustalenia szaty graficznej worków przeznaczonych do odbioru odpadów biodegradowalnych. Częstotliwość wywozu jeden raz w miesiącu Wywóz odpadów odbywać się będzie wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym. Obowiązkiem Wykonawcy będzie: uzupełnianie na własny koszt właścicielom nieruchomości jednorodzinnych worków do zbierania odpadów ulegających biodegradacji po każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawianie przy wejściu na nieruchomość nowych pustych worków w dniu odbioru, w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków, zagospodarowanie odebranych odpadów ulegających biodegradacji poprzez przekazanie ich od odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu jeden raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. Odpady wielkogabarytowe kod 20 03 07 i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny kody 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36 Odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie bezpośrednio sprzed posesji właścicieli nieruchomości. Częstotliwość odbioru - raz na kwartał, wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z Zamawiającym. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu jeden raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. odbiór odpadów baterie, zużytych opon i akumulatory chemikalia raz na kwartał wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawce z Zamawiającym sprzed posesji właściciela nieruchomości odbiór odpadów zielonych raz na miesiąc w workach zakupionych na własny koszt właścicielom nieruchomości w kolorze bezbarwnym wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawce z Zamawiającym lub na zgłoszenie sprzed posesji właściciela nieruchomości. Odbieranie odpadów z zabudowy wielorodzinnej: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod odpadu 20 03 01) Niesegregowane odpadu komunalne odbierane będą z pojemników o pojemności od 1100l do 7000l. Ilość budynków wielorodzinnych podano w rozdziale 4 siwz. Częstotliwość wywozu 2 razy na tydzień, w dniach uzgodnionych przez Wykonawcę z Zamawiającym. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu jeden raz na miesiąc dowodów potwierdzających te czynności, tj. karty przekazania odpadów. Selektywnie zebrane odpady komunalne (odpady segregowane) (kody 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39 i 20 01 40) Odbiór selektywnie zebranych odpadów na terenie zabudowy wielorodzinnej prowadzona będzie w systemie pojemników o pojemności od 1100 l, z zachowaniem następującej kolorystyki: pojemnik żółty z napisem tworzywa sztuczne, metal do odpadów z tworzyw sztucznych, metali i opakowania wielomateriałowe, pojemnik niebieski z napisem papier do odpadów papier-tektury makulatura oraz tekstylia pojemnik zielony z napisem szkło do odpadów ze szkła kolorowego oraz bezbarwnego. Obowiązkiem Wykonawcy będzie: monitorowanie i opróżnianie pojemników z częstotliwością gwarantującą nie zaleganie odpadów przy pojemnikach, nie rzadziej jednak niż 1 raz na tydzień, zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu raz na kwartał, raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. bieżące utrzymywanie czystości i porządku wokół rozstawionych pojemników. Odpady ulegające biodegradacji kod 20 02 01 Odbiór odpadów ulegających biodegradacji na terenie zabudowy wielorodzinnej będzie się odbywać w systemie pojemnikowym o pojemności 240l. Przedmiotowe pojemniki powinny posiadać następujące parametry: kolorystyka i pojemność: brązowy 240 l. oznakowanie pojemniki muszą być opatrzone nadrukiem na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone, dodatkowo na pojemnikach muszą widnieć adres i dane kontaktowe Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustalenia szaty graficznej pojemnika przeznaczonych do odbioru odpadów biodegradowalnych. Częstotliwość wywozu: dwa razy na tydzień. Wywóz odpadów odbywał się będzie wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawcę z zarządcami budynków, w porozumieniu z Zamawiającym. Obowiązkiem Wykonawcy: zagospodarowanie odebranych odpadów ulegających biodegradacji poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu jeden raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. Odpady wielkogabarytowe kod 20 03 07 i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny kody 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36 Odbiór odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie z miejsc wyznaczonych przez zarządców budynków przy pojemnikach, altankach śmietnikowych, itp.. Częstotliwość odbioru raz na miesiąc, wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawce z Zamawiającym. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego poprzez przekazanie ich do odzysku zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz przedstawienie Zamawiającemu jeden raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. odbiór odpadów baterie i akumulatory, zużyte opon, chemikalia - raz na miesiąc wg harmonogramu uzgodnionego przez Wykonawce z Zamawiającym z miejsc wyznaczonych przez zarządców budynków przy pojemnikach, altankach śmietnikowych, itp.. odbiór odpadów zielonych - według zapotrzebowania samodzielnie dostarczone do punktu selektywnej zbiórki odpadów w workach zakupionych na własny koszt właścicielom. Dane charakteryzujące zamówienie Ilość nieruchomości: liczba nieruchomości jednorodzinnych zamieszkałych na stałe ok. 1898, liczba budynków wielorodzinnych: 35 UWAGA: Ilości nieruchomości są orientacyjne. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości punktów odbioru odpadów. Ich ilość w ciągu okresu realizacji zamówienia może wzrosnąć lub zmaleć i jest zależna od złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości. Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia. Do dnia 31.05.2013r Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości, objętych zamówieniem. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien realizować w godzinach 8.00 20.00. Wykonawca jest zobowiązany do zabrania odpadów leżących w promieniu 5 metrów od pojemników, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej zabrania odpadów z altany śmietnikowej i jej otoczenia. Obowiązek ten dotyczy również pojemników segregacyjnych. W przypadku, gdy odpady będą wystawiane w workach obowiązek uprzątnięcia odpadów obowiązuje Wykonawcę w promieniu 5 metrów licząc od wjazdu na nieruchomość. Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca będzie sporządzać harmonogramy odbioru, które Zamawiający będzie po akceptacji publikował na stronie internetowej www.wierzbica.pl, a Wykonawca w formie wydruków, będzie zobowiązany przekazać właścicielom nieruchomości podczas pierwszego odbioru odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do przekładania Zamawiającemu kwartalnych sprawozdań, zgodnych z art. 9N ust. 1-3 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2012 r. poz. 391. Odpady zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Wierzbica Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować podać odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazywać do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz przedstawienie Zamawiającemu jeden raz na miesiąc dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu faktur wraz z kartami przekazywania odpadów, oraz wykazem nieruchomości niesegregujących odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania podczas trwania umowy przepisów prawnych w szczególności: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm., ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2012 r. po 391, uchwały Rady Gminy w Wierzbicy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbica. Wykonawca odpowiedzialny jest za osiąganie poziomów odzysku odpadów komunalnych z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2012r. Poz. 291, Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Dz. U z 2012r. Poz. 645, oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów Dz. U z 2012r poz. 676..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy ustala wadium w wysokości 6 000,00 zł.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·       III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Ocena zostanie dokonana na podstawie posiadanych uprawnieN do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. - aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Wierzbica w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub zezwolenie Wójta Gminy Wierzbica na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, - posiadają aktualne zezwolenie starosty na transport odpadów komunalnych, - posiadają aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów komunalnych lub gotowość przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzonego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o których mowa wyżej powinny spełniać warunki określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, - wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

·       III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie prowadzonej nieprzerwanie działalność gospodarczej związanej z gospodarowaniem odpadami przez okres co najmniej 1 roku i w tym czasie muszą wykazać się odbiorem i przekazaniem do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych w ilości co najmniej 2.000 Mg. Dowodem potwierdzającym będą kopie kart przekazania odpadów.

·       III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

·       Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie na podstawie dysponowania: - samochód specjalny (śmieciarka) przystosowany do opróżniania pojemników o pojemnościach od 120 l do 1100 l. - ilość 4 szt., - samochód przystosowany do odbioru selektywnie zbieranych odpadów w workach, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - ilość 3 szt., - Samochód specjalny z HDS przystosowany do odbioru selektywnie zbieranych odpadów w pojemnikach - ilość 1. szt.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

·       potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

·       wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

·       wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

·       aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·       aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·       aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·       wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·       nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·       nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

·       nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

·       zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;