Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 7 listopada 2018 roku o zawiadomieniu stron postępowania, że w dniu 07.11.2018 roku wydana została decyzja znak: RRN.6733.5.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: DOBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DZIAŁKA NR 687 NA DZIAŁKACH NR EWID. 425, 735, 620, 621, 622, 623 W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA WARSZAWSKA OBRĘB DĄBRÓWKA WARSZAWSKA, GM. WIERZBICA
2018-11-07 13:35:54
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 26.10.2018 roku w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w dniu 26.10.2018 roku wydana została decyzja znak: RRN.6733.7.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: DOBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DZIAŁKA NR 1199 NA DZIAŁKACH NR EWID. 1199, 1216/2, 1217/2, 1218/2, 1219/2, 1221, 1223, 1225, 1227/2, 1228/2, 1229/2, 1230, 1232, 1234, 1238 W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA WARSZAWSKA OBRĘB DĄBRÓWKA WARSZAWSKA, GM. WIERZBICA.
2018-10-30 11:49:16
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 26.10.2018 roku w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego działki nr 687 na działkach nr 425, 735, 620, 621, 622, 623 w miejscowości Dąbrówka Warszawska obręb Dąbrówka Warszawska gm. Wierzbica, na wniosek GMINY WIERZBICA reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXXXXXXXXXXXX zam. Radom XXXXXXXXXXXXXXXX i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego
2018-10-30 11:48:07
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 26.10.2018 roku w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego działki nr 987 na działkach nr 936/1, 936/2, 936/3, 941, 943/1, 943/3, 946/2 w miejscowości Dąbrówka Warszawska obręb Dąbrówka Warszawska gm. Wierzbica, na wniosek GMINY WIERZBICA reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXXXXXXXXXXXX zam. Radom XXXXXXXXXXXXXXXX i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego
2018-10-30 11:46:41
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 04.10.2018 roku w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie oświetlenia ulicznego działka nr 987 na działkach nr 936/1, 936/2, 936/3, 939, 941, 943/1, 943/3, 946/2 w miejscowości Dąbrówka Warszawska obręb Dąbrówka Warszawska gm. Wierzbica, w dniu 27.09.2018r., wydane zostało postanowienie I-1.466.266.2018.1.KS Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Mazowiecka 14
2018-10-08 13:21:33
  ...więcej

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Wierzbica
2018-09-26 07:31:07
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 5 września 2018 roku w sprawie przekazania informacji Komisarza Wyborczego w Radomiu I o numerach oraz granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, utworzonych Postanowieniem Komisarza wyborczego w Radomiu I Nr DRD-532/64/18 z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy Wierzbica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 5572) , a także możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
2018-09-19 08:40:04
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w dniu 22.08.2018r.,na wniosek Gminy Wierzbica reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXXXXX XXXXXXXXXXX zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Dąbrówka Warszawska, obejmującej budowę oświetlenia ulicznego działki nr 987
2018-09-09 23:48:23
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie zawiadomienia stron postępowania że w dniu 22.08.2018r.,na wniosek Gminy Wierzbica reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXXXXX XXXXXXXXXXX zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Dąbrówka Warszawska, obejmującej budowę oświetlenia ulicznego działki nr 1199
2018-08-28 11:12:44
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie zawiadomienia stron postępowania że w dniu 22.08.2018r.,na wniosek Gminy Wierzbica reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Dąbrówka Warszawska, obejmującej budowę oświetlenia ulicznego działki nr 687
2018-08-28 11:11:19
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie zawiadomienia stron postępowania że w dniu 22.08.2018r.,na wniosek Gminy Wierzbica reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXXXXX XXXXXXXXXXXX zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Dąbrówka Warszawska, obejmującej budowę oświetlenia ulicznego działki nr 687
2018-08-28 11:09:32
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie: wykazu miejsc na terenie Gminy Wierzbica przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń oraz plakatów wyborczych, w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 roku
2018-08-28 10:53:46
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w dniu 22.08.2018r.,na wniosek Gminy Wierzbica reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Bujanowicza zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Dąbrówka Warszawska, obejmującej budowę oświetlenia ulicznego działki nr 687
2018-08-27 12:56:09
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 22.08.2018 w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w dniu 21.08.2018 roku wydana została decyzja nr RRN.6733.3.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DZ. NR EWID. 1116 NA DZIAŁKACH NR EWID. 1133, 1116, 1022, 1024, 1026/1 W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA WARSZAWSKA OBRĘB DĄBRÓWKA WARSZAWSKA, GM. WIERZBICA.
2018-08-23 15:12:29
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 22.08.2018 w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w dniu 21.08.2018 roku wydana została decyzja nr RRN.6733.2.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: BUDOWA OŚWIETLENIA TERENU NA DZIAŁKACH NR EWID. 188/4 I 188/2 W MIEJSCOWOŚCI ZALESICE OBRĘB ZALESICE, GM. WIERZBICA
2018-08-23 15:10:59
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 22.08.2018 w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w dniu 21.08.2018 roku wydana została decyzja nr RRN.6733.1.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA DZIAŁKACH NR EWID. 211, 413/3, 218/1, 218/2, 408/5, 219 i 413/2 W MIEJSCOWOŚCI SULISZKA OBRĘB SULISZKA, GM. WIERZBICA
2018-08-23 15:07:32
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 22.08.2018 w sprawie zawiadomienia stron postępowania że w dniu 21.08.2018 roku wydana została decyzja nr RRN.6733.4.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO DZ. NR EWID. 1021 NA DZIAŁKACH NR EWID. 902/3, 1025, 766/6, 766/5, 766/4, 766/2, 766/3, 764/2, 764/1, 762, 761/5, 761/4, 761/2, 761/1 W MIEJSCOWOŚCI RUDA WIELKA OBRĘB RUDA WIELKA, GM. WIERZBICA
2018-08-23 15:04:38
  ...więcej

Ogłoszenie ws. realizacji zadania pt. "Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu Radomskiego" zleconego  na podstawie umowy nr ROŚ.6162.1.2018 z dnia 4 czerwca 2018 r., przez Powiat Radomski, że na terenie Gminy Wierzbica dla obrębów; Błędów, Dąbrówka Warszawska, Łączany, Podgórki, Polany, Polany Kolonia, Pomorzany, Ruda Wielka, Rzeczków, Stanisławów, Suliszka, Wierzbica, Zalesice
2018-08-23 12:56:56
  ...więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o przyjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
2018-08-04 23:19:04
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 lipca 2018 roku o zawiadomieniu stron postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na działkach nr 211, 413/3, 218/1, 218/2, 408/5, 219, 413/2 w miejscowości Suliszka obręb Suliszka gm. Wierzbica, na wniosek GMINY WIERZBICA reprezentowanej przez pełnomocnika Pana XXXXX XXXXXXXXXXXX zam. Radom ul. XXXXXXXXXXXXXX i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego
2018-08-02 01:18:49
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 441
poprzednie     następne