2009-08-18 13:17:19
Wierzbica, 27.09.2009 r. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy, ul. Żeromskiego 62 26-680 Wierzbica Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Samodzielny Referent 1. Nazwa jednostki: Publiczna Sz  ...więcej

2009-07-20 21:20:35
 Wierzbica 2009.07.20  R.G.I.-7331/1/CP/2009 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)   ...więcej

2009-06-19 15:37:50
Wierzbica 15.05.2009 r. RG.I -7331/ 2/CP/2008 DECYZJA Nr 2/2008 LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowani  ...więcej

2009-05-21 23:38:57
 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA  Usługi integracji społecznej   ...więcej

2009-02-27 21:48:14
 ZAKOŃCZENIE POSĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO Urząd Gminy w W i e r z b i c y informuje, że zostało zakończone postępowanie rekrutacyjne na wolne stanowisko urzędnicze - referent d/s alimentacyjnych . Na stanowisko to została wybrana Pa  ...więcej

2009-02-25 22:49:45
I N F O R M A C J A - z postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko urzędnicze - referenta d/s funduszy alimentacyjnych Dnia 05 lutego 2009 roku Wójt Gminy Wierzbica ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referenta d/s fu  ...więcej

2009-02-25 22:47:33
Wierzbica 25.02.2009 RGI 7630/19/09 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) oraz z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu   ...więcej

2009-02-25 22:45:52
INFRORMACJA Zgodnie z art. 76 ustawy ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Z 2004 roku nr. 25 poz. 219 z późn. zm.) wyznacza się miejsce do umieszczania obwieszczeń urzędowych dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskieg  ...więcej

2009-02-20 10:55:39
 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej   W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparc  ...więcej

2009-02-06 20:02:47
 ZAKOŃCZENIE POSĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO Urząd Gminy w W i e r z b i c y informuje, że zostało zakończone postępowanie rekrutacyjne na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora d/s księgowości budżetowej . Na stanow  ...więcej

2009-02-05 22:12:43
Wierzbica 05.02.2009  RGI 7630/17/09 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Na podstawie art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie   ...więcej

2009-02-05 22:11:21
 URZĄD GMINY W I E R Z B I C A 26 -680 WIERZBICA, UL. KOŚCIUSZKI NR 73 O G Ł A S Z A N A B Ó R K A N D Y D A T A N A W O L N E S T AN O W I S K O P R A C Y referenta d/s funduszy alimentacyjnych Nazwa i adres jednostki :   ...więcej

2009-02-03 22:09:35
 INFORMACJA - z postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora d/s księgowości budżetowej Dnia 20 stycznia 2009 roku Wójt Gminy Wierzbica ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora   ...więcej

2009-02-02 19:57:45
Wójta Gminy Wierzbica Stosownie do uwarunkowań art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j., t: Dz.U. Z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania że tut  ...więcej

2009-01-21 19:22:34
URZĄD GMINY W I E R Z B I C A 26 -680 WIERZBICA, UL. KOŚCIUSZKI NR 73 O G Ł A S Z A N A B Ó R K A N D Y D A T A N A W O L N E S T AN O W I S K O P R A C Y podinspektora d/s księgowości budżetowej Nazwa i adres jednostki : U  ...więcej

2009-01-15 23:00:58
 Wierzbica 14.01.2009 RGI 7630/06/09 Z A W I A D O M I E N I E – O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania admi  ...więcej

2009-01-11 21:05:08
Wierzbica 2009.01.02  R.G.I.-7331/4/CP/2008OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póżń. zm.) zawiada  ...więcej

2009-01-11 21:00:41
Wierzbica 2009.01.09 R.G.I.-7331/3/CP/2008 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wierzbica Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam s  ...więcej

2008-11-06 21:57:10
 Wierzbica 2008.11.04      R.G.I.-7331/4/CP/2008                             &n  ...więcej

2008-09-24 09:37:22
INFORMACJA - z postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko urzędnicze – Głównego Księgowego Dnia 03.09.2008r. Kierownik Gminego Ośrodka Pomocy w Wierzbicy ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy w Wi  ...więcej

Pokazano 381 - 400 z 441
poprzednie     następne