Komunikaty i obwieszczenia

OBWIESZCZENIEo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbica.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717, z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbica w dniach od 20 grudnia 2007 roku do 18 stycznia 2008 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73 w godzinach od 800 do 1430.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 stycznia 2008 roku w Urzędzie Gminy w Wierzbicy ul. Kościuszki 73 o godz. 1100.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wierzbica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2008 roku.

 

                                                                                                                                                                                    Wójta Gminy Wierzbica

                                                                                                                                                                                       Dariusz Myśliwiec


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-12-05 22:29:11.
Data wprowadzenia: 2007-12-05 22:29:11
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót