Komunikaty i obwieszczenia

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

administracyjnego
Zgodnie z art.10 § 1 i art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. Nr 9, poz. 26 z 1980r. z późniejszymi zmianami/ zawiadamia się, że dnia 03.04.2007 r. na wniosek Dariusza Tkaczyka „MIASTOPROJEKT” 26-600 Radom ul. Żeromskiego 116/B

działającego z upoważnienia Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych 26-600 Radom ul. Graniczna 24 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego pod nazwa PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3557W KOWALA – RUDA WIELKA – WIERZBICA, ODCINEK RUDA WIELKA – WIERZBICA W ISTNIEJĄCYCH LINIACH ROZGRANICZENIA NA DZIAŁKACH NR 641, 460 , 521/2, 235, GM. WIERZBICA.

Strony mogą w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w tut. urzędzie pokój nr 28, z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzi, co do zebranych dowodów i materiałów . Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały .
    Otrzymują:

  1. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu ul. Graniczna 24

  2. p. Dariusz Tkaczyk „MIASTOPROJEKT” , 26-600 Radom ul. Żeromskiego 116/B

  3. a/ a

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-11-05 09:20:42.
Data wprowadzenia: 2007-11-05 09:20:42
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót