Komunikaty i obwieszczenia

URZĄD GMINY W WIERZBICY

ul. Kościuszki 73

26-680 Wierzbica

 

OGŁOSZENIE W  SPRAWIE  ZATRUDNIENIA

DORADCY ZAWODOWEGO DO PROWADZENIA

SZKOLNYCH OŚRODKÓW KARIER

W RAMACH PROJEKTU „SZKOŁY RÓWNYCH SZANS W GMINIE WIERZBICA”

 

             Projekt jest realizowany w ramach PO KL, Priorytet IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

I.  Wymagania związane ze stanowiskiem:

 

1.      Wymagania niezbędne:

a)      Wykształcenie – wyższe pedagogiczne;

b)      Uprawnienia doradcy zawodowego

c)      Posiadanie doświadczenia w  prowadzeniu doradztwa zawodowego w zakresie warsztatów grupowych i indywidualnego doradztwa – min. 12 miesięcy.

d)      Posiadanie doświadczenia w  prowadzeniu warsztatów w projektach finansowanych                  z Europejskiego Funduszu Społecznego – min. 12 miesięcy.

2.      Wymagania dodatkowe:

a)      doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej w tym umiejętność pracy z dziećmi;

b)      umiejętność pracy w zespole, kreatywność, komunikatywność,  dyspozycyjność;

c)      umiejętność obsługi komputera;

d)      umiejętność obsługi urządzeń biurowych

 

II.   Przedmiot i zakres świadczonej usługi.

 

    Przedmiotem usługi jest wykonywanie czynności wchodzących w zakres zadań Doradcy       zawodowego w projekcie „Szkoły równych szans w Gminie Wierzbica”.

 

a)      udzielanie porad, z wykorzystaniem metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,

b)      diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kariery zawodowej,

c)      gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia zawodowego,

d)    wskazywanie osobom zainteresowanym ( młodzieży, rodzicom, nauczycielom),źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na temat:

- rynku pracy,

- trendów rozwojowych w świecie zawodów,

- możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata

  pracy,

- alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi

e)    udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom,

f)     prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i przyjęcia roli zawodowej,

g)    Kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów: psychologów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,  lekarzy, pedagoga szkolnego,

h)    współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:

- realizacja zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły,

- tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, zgodnie ze statutem szkoły,

i)       współpraca z instytucjami wspierającymi  wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, itp.

 

III.   Wykaz wymaganych dokumentów.

 

1.       Życiorys (CV) – zawierające dane personalne Kandydata, miejsce zamieszkania w tym adres do korespondenci, wykształcenie, przebieg pracy zawodowej z własnoręcznym, czytelnym podpisem.

2.       List motywacyjny - z własnoręcznym, czytelnym podpisem.

3.       Dokument potwierdzający wykształcenie.

4.       Dokument potwierdzający posiadanie doświadczenia w  prowadzeniu doradztwa zawodowego w zakresie warsztatów grupowych i indywidualnego doradztwa – min. 12 miesięcy.

5.       Posiadanie doświadczenia w  prowadzeniu warsztatów w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – min. 12 miesięcy.

6.       Ewentualne referencje.

 

IV.   Pozostałe informacje uzupełniające.

 

Aplikacje które wpłyną do siedziby Gminy Wierzbica po terminie lub będą niekompletne zostaną zwrócone bez rozpatrzenia (termin nieprzekraczalny określony w pkt V.2).
Wyłącza się możliwość przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.
Nabór na doradcę zawodowego przeprowadzi Komisja powołana przez Wójta Gminy Wierzbica w/g procedury:
a) weryfikacja złożonych dokumentów pod względem kompletności i spełnienia wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu,

b) rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne lub dodatkowo w przypadku dużej liczby kandydatów test kompetencyjny .

W przypadku konieczności rozmów kwalifikacyjnych lista kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne zamieszczona zostanie w BIP tutejszego Urzędu.
Osoby, których dokumenty zostaną odrzucone nie będą o tym fakcie powiadamiane. Złożone dokumenty będą wydawane na wniosek zainteresowanego.
Informacja o wynikach  naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Wierzbicy.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – 48 618 36 29.
 

Wynagrodzenie Doradcy zawodowego będzie współfinansowane z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

V.   Miejsce, termin i sposób doręczenia oferty na stanowisko doradcy zawodowego

 

1.      Miejsce: Gmina Wierzbica ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica.

2.        Termin: do dnia 06.03.2014 r. , do godz. 1515

3.      Sposób doręczenia: ofertę należy doręczyć na adres i w terminie określonym w pkt V 1 i 2,                     w zaklejonej kopercie z dopiskiem Oferta na stanowisko doradcy zawodowego w projekcie pod tytułem „Szkoły równych szans w Gminie Wierzbica”.

 

Wójt Gminy Wierzbica               

  Dariusz Myśliwiec                 

 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-02-25 18:12:51.
Data wprowadzenia: 2014-02-25 18:12:51
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót