Komunikaty i obwieszczenia

 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW

DO GMINNYCH PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH

NA TERENIE GMINY WIERZBICA

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004r. Nr 256,poz. 2572, z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014r.).

3. Statut przedszkola.

 

Do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Wierzbica przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Wierzbica.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ten warunek, niż liczba wolnych miejsc w publicznych przedszkolach, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria :

 


I. Kryteria ustawowe :

Wielodzietność rodziny kandydata.
Niepełnosprawność kandydata.
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.
Objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Wymienione kryteria mają jednakową wartość. Każde spełnione kryterium to wartość 100 punktów.

 W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria dodatkowe.

II. Dodatkowe kryteria rekrutacji określone przez organ prowadzący:

Dziecko obojga rodziców pracujących w pełnym wymiarze zatrudnienia - 40 pkt.
Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola - 20 pkt.
Wiek dziecka (4-latek) – 10 pkt.
Ilość zadeklarowanych godzin pobytu ponad podstawę programową – 5 pkt. za każdą godzinę
W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów z kryteriów j. w. dopuszcza się możliwość zastosowania dodatkowego kryterium: kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Z 2013 r., poz. 1456,1623 i 1650).

  III. Tok postępowania rekrutacyjnego: 

Określenie liczby miejsc organizacyjnych w publicznych przedszkolach.
Ogłoszenie o terminie rekrutacji na BIP Wierzbica i we wszystkich publicznych przedszkolach.
Przyjmowanie deklaracji kontynuowania pobytu dziecka w danym przedszkolu od 1 lutego do 21 lutego danego roku.
Przyjmowanie wniosków do przedszkoli w terminie: od 1 marca do 31 marca danego roku.
Powołanie przez dyrektorów przedszkoli „ komisji rekrutacyjnych” w terminie: od 1 kwietnia do 25 kwietnia danego roku, w skład których wchodzi: trzech pracowników danego przedszkola .
25 kwietnia każdego roku wyniki rekrutacji zostają ogłoszone w poszczególnych placówkach poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola, imiennych list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, uszeregowanych w kolejności alfabetycznej.
W przypadku kandydatów nieprzyjętych, spełniających kryteria określone w niniejszym regulaminie, dyrektor przedszkola informuje Wójta Gminy o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola.
IV. Zasady postępowania rekrutacyjnego:

Rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli odbywa się raz w roku.
Rodzice dzieci uczęszczających już do publicznego przedszkola składają „deklarację kontynuacji” pobytu dziecka w danym przedszkolu (nie złożenie deklaracji w terminie 7 dni przed rozpoczęciem terminu rekrutacji, traktuje się jako rezygnację z miejsca w przedszkolu).
Rodzice nowych kandydatów mają możliwość złożenia „Wniosku o przyjęcie do przedszkola” do trzech wybranych przedszkoli.
W załączeniu do „Wniosku o przyjęcia do przedszkola” rodzice zobowiązani są dołączyć dokumenty, opisane we wniosku.
Rekrutacją objęte są dzieci w wieku: od 3-ego do 6-ego roku życia.
W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski dotyczące dzieci objętych obowiązkiem „edukacji przedszkolnej”, w następnej kolejności - dzieci nie objęte obowiązkiem edukacyjnym, wyższego rocznika.
Za spełnianie kryteriów ustawowych i dodatkowych przyznawane są punkty.
W przypadku takiej samej ilości punktów uzyskanych w toku rekrutacji Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata w drodze losowania.
V. Procedura odwoławcza:

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola.
Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia, rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia.
VI. Postanowienia końcowe

Liczbę miejsc organizacyjnych w oddziałach określa statut publicznego przedszkola.
Przez rodziców zastępczych rozumie się prawnych opiekunów zastępczych.
W trakcie roku szkolnego, w miarę posiadanych miejsc, dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora.

 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-02-11 18:22:21 | Data modyfikacji: 2014-03-28 10:56:06.
Data wprowadzenia: 2014-02-11 18:22:21
Data modyfikacji: 2014-03-28 10:56:06
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót