Komunikaty i obwieszczenia

Wierzbica 15.07.2013

RGI 7630.38-3.13


Z a w i a d o m i e n i e


Działając na podstawie art.28 art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), oraz art. 69 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227)


zawiadamiam


 


że w dniu 15.07.2013 Wójt Gminy Wierzbica wydał postanowienie znak RGI 7630.38-2.13 określając zakres raportu dla inwestycji pn. zmiana koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża Wierzbica – Pole A polegająca na wprowadzeniu robót wiertniczo – strzałowych do procesu urabiania złoża” inwestor Lafarge Cement S.A. ul. Warszawska 110, 28 – 366 Małogoszcz


Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wierzbica pok 22 w godzinach urzędowania.


 


 


Otrzymują:


1.      Strony w sprawie przez zawiadomienie – obwieszczenie


2.      a/a


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-15 13:43:06.
Data wprowadzenia: 2013-07-15 13:43:06
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót