Komunikaty i obwieszczenia

Wierzbica 20.05.2013


 


RGI 7630.11-4.12.13


 


OBWIESZCZENIE


 


 


 


Działając na podstawie art.28 art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), oraz art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227)


zawiadamiam


 


że w dniu 20.05.2013 Wójt Gminy Wierzbica wydał decyzję znak RGI 7630.11-3.12.13 umarzając postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie maksymalnie 17 sztuk elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW każda (wraz z przyłączami elektroenergetycznymi, złączami kablowo-pomiarowymi ZK-15kV, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi oraz zjazdami z dróg) na działkach o numerach ewidencyjnych 1787, 1465/2 w miejscowości Wierzbica, 62, 63/2, 74/2, 75/2, 76/2, 144, 145, 146, 338, 1052, 732, 733, 734, 800, 801, 802, 643/2, 644/2, 645/3 958, 959, 960 w miejscowości Łączany, 551, 552 w miejscowości Pomorzany oraz 247, 270, 311, 502, 644 w miejscowości Polany, inwestor VENT ENERGY INVESTMENTS Sp z o.o. ul.Tymienieckiego 20, 90 – 349 Łódź


Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wierzbica pok 22 w godzinach urzędowania.


 


Wywieszono:


1.      Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzbica


2.      Strona internetowa


3.      a/a


 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-20 12:14:25.
Data wprowadzenia: 2013-05-20 12:14:25
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót