Komunikaty i obwieszczenia

Wierzbica 04.04.2013


 


 


RGI 7630.35-18.11.12.13


 


 


 


 


 


 


OBWIESZCZENIE


 


Wójta Gminy


 


           Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), oraz art. 74 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227)


zawiadamiam


że  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 28.03.2013 r. (data wpływu 03.04.2013), znak:WOOŚ-II.4242.70.2011.RK zawiesił postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża wapieni   i margli jurajskich  ,, Wierzbica -Pole A” inwestor Lafarge Cement S.A. ul. Warszawska 110, 28 – 366 Małogoszcz


            Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy pok 22 w godzinach urzędowania, oraz na stronie internetowej www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa


 


 


 


Wywieszono na tablicy


ogłoszeń  wsi  Rzeczków


od dnia.........................


do dnia ........................


.....................................


(podpis)


 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-04-04 16:43:13.
Data wprowadzenia: 2013-04-04 16:43:13
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót