Komunikaty i obwieszczenia

Wierzbica 03.12.2012

RGI 7630.93.6.12


OBWIESZCZENIE


Wójta Gminy Wierzbica


Stosownie do Działu III ,, Udział społeczeństwa w ochronie środowiska” oraz na podstawie art. 33 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ),


podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na,, budowie nowoczesnej linii produkcji materiałów chemii budowlanej w systemie bezpyłowym na działkach 253/7 i 2095/7 inwestor TECHNITYNK Sp z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26 – 680 Wierzbica, oraz o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie.


Organem właściwym do wydania powołanej decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wierzbica.


Organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień w przedmiocie wydania powołanej decyzji jest:


·         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu


·         Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Radomiu


Zainteresowani mają możliwość składania uwag i wniosków oraz zapoznania się z dokumentacją sprawy, która jest dostępna w siedzibie Urzędu Gminy pok 22 w godzinach urzędowania. Uwagi i wnioski można zgłaszać w terminie 21 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia.


Obwieszczenia dokonano w dniu 03.12.2012


1.      Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wierzbica


2.      Na stronie internetowej BIP Wierzbica


3.      Strony w sprawie


 


 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-12-03 10:22:42.
Data wprowadzenia: 2012-12-03 10:22:42
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót