Komunikaty i obwieszczenia

Wierzbica 24.02.2012                                         RGI 7630.36-5.11.12


 


 


 


 


O B W I E S Z C Z E N I E


 


           


 


            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98,  poz. 1071 z późn.zm.)  w związku z art. 33 ust. 1 pkt 5, art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z póżn. zm.) informuję,  że   Wójt Gminy Wierzbica wydał postanowienie z dnia 24.02.2012 znak RGI 7630.35-4.11.12 w sprawie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn:  wydobywanie kopaliny ze złoża wapieni  i margli jurajskich  ,, Wierzbica -Pole A” inwestor Lafarge Cement S.A. ul. Warszawska 110, 28 – 366 Małogoszcz


 


Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją  w powyższej sprawie w pokoju                nr 22 Urzędu Gminy Wierzbica w dniach pracy Urzędu  w godz. 800-1500 oraz z postanowieniem  na stronie internetowej www.bip.wierzbica.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzbica   oraz w miejscowości Rzeczków.


 


 


 


 


 


 


 


 


Wywieszono na tablicy


ogłoszeń  wsi  Rzeczków


od dnia.........................


do dnia ........................


.....................................


(podpis)

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-02-24 14:06:53 | Data modyfikacji: 2012-02-24 14:07:53.
Data wprowadzenia: 2012-02-24 14:06:53
Data modyfikacji: 2012-02-24 14:07:53
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót