Komunikaty i obwieszczenia

Wierzbica 03.02.2012


 


RGI 7630.11.12


 


Z A W I A D O M I E N I E - O B W I E SZ C Z E N I E


o wszczęciu postępowania


administracyjnego


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227)


zawiadamiam


że w dniu 30.01.2012r. na wniosek VENT ENERGY INVESTMEN Sp z o.o. ul. Tymienieckiego 20 , 90 – 349 Łódź zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa maksymalnie 17 sztuk elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW każda (wraz z przyłączami elektroenergetycznymi, złączami kablowo-pomiarowymi ZK-15kV, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi oraz zjazdami z dróg) na działkach o numerach ewidencyjnych 1787, 1465/2 w miejscowości Wierzbica, 62, 63/2, 74/2, 75/2, 76/2, 144, 145, 146, 338, 1052, 732, 733, 734, 800, 801, 802, 643/2, 644/2, 645/3 958, 959, 960 w miejscowości Łączany, 551, 552 w miejscowości Pomorzany oraz 247,270, 311, 502, 644 w miejscowości Polany.


Z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, strony mogą w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wierzbica ul. Kościuszki 73 pok 22 w godzinach urzędowania, a także składać uwagi i wnioski w sprawie. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


Informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających z art. 10 kpa, do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.


Zgodnie z wymogami art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 )mając na uwadze § 3 ust 1 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. 213 poz 1397) tut. organ wystąpił do niżej wymienionych organów o opinie w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia , tj. do:


·         Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ul. 25 Czerwca 68, 26 –600 Radom


·         Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ul. Aleksandrowicza 5, 26–617 Radom.


 


Otrzymują:


VENT ENERGY INVESTMEN Sp z o.o.


ul. Tymienieckiego 20


90 – 349 Łódź


Wywieszono:


1.      Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzbica


2.      Tablice ogłoszeń w Polanach, Łączanach, Wierzbicy, Pomorzanach


3.      Strona internetowa


4.      a/a


 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-02-03 17:28:38.
Data wprowadzenia: 2012-02-03 17:28:38
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót