Komunikaty i obwieszczenia

Wierzbica 08.07.2011

 

RGI 7630.36-2.11

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

           

 

            Na podstawie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98,  poz. 1071 z późn.zm.)  Urząd Gminy Wierzbica zawiadamia, że inwestor Lafarge Cement S.A. ul. Warszawska 110, 28 – 366 Małogoszcz  pismem z dnia 29.06.2011 znak DMG/JSł/32/3930/2011 (data wpływu 04.07.2011) przedłożył uzupełniony raport w sprawie o wydanie decyzji o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn:  wydobywanie kopaliny ze złoża wapieni  i margli jurajskich  ,, Wierzbica -Pole A”. Organem opiniującym w przedmiotowej sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska                            w Warszawie

 

            Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją  w powyższej sprawie w pokoju                nr 22 Urzędu Gminy Wierzbica w dniach pracy Urzędu  w godz. 800-1500 ,  na stronie internetowej www.bip.wierzbica.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzbica   oraz w miejscowości Rzeczków.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy

ogłoszeń  wsi  Rzeczków

od dnia.........................

do dnia ........................

.....................................

(podpis)

 

 

 

 

Do wiadomości:

  1. strona internetowa www.bip.wierzbica.pl
  2. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzbica
  3. sołtys wsi Rzeczków   ( tablica ogłoszeń w sołectwie)
  4.  a/a
 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-07-08 13:35:08.
Data wprowadzenia: 2011-07-08 13:35:08
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk
« powrót