2020 rok

Uchwała Nr XVIII/107/2019 Rady Gminy Wierzbica z
dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia
Programu współpracy Gminy Wierzbica z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
organizacjami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2020

Wzór uchwały

Program współpracy Gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-27 12:17:51.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej oraz
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym w 2020 roku

Treść ogłoszenia

Oświadczenie (wersja edytowalna)

Wzór oferty (wersja edytowalna)

Wzór sprawozdania (wersja edytowalna)

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-20 11:07:28.
Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia
27.01.2020 roku o naborze kandydatów na
członków komisji konkursowej w otwartych
konkursach ofert

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-01-27 12:16:22.
Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie powołania
Komisji konkursowej do oceny i opiniowania ofert
złożonych w otwartych konkursach ofert na
realizację zadań publicznych w 2020 r.

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-02-11 08:51:09 | Data modyfikacji: 2020-02-14 15:21:04.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
powierzenie zadania: Szkolenie dzieci i
młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: zapasy
z obszaru I: Wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-02-14 15:26:45.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
powierzenie zadania: Szkolenie dzieci i
młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: piłka
nożna z obszaru I: Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-03-11 16:31:17.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji zadania: Szkolenie dzieci i
młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: piłka
siatkowa z obszaru I: Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-03-11 16:34:01.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
powierzenie realizacji zadania: Realizacja
pozalekcyjnych programów
profilaktyczno-wychowawczych i
profilaktycznoedukacyjnych z zakresu wczesnej
profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Wierzbica z obszaru II:
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym
 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2020-03-11 16:36:22.
Data wprowadzenia: 2020-03-11 16:36:22
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski