Wójt Gminy Wierzbica

Funkcję Wójta Gminy Wierzbica sprawuje: mgr Zdzisław Cezary Dulias

tel. (048) 618 36 10

 1. Wójt wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych przepisów szczególnych.
 2. Do zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności: 
  1. kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
  2. składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem i udzielanie upoważnień w tym zakresie, podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem Gminy w obowiązującym trybie,
  3. zarządzane mieniem gminnym zgodnie z przeznaczeniem i składanie Radzie Gminy wniosków i propozycji w tym zakresie,
  4. podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy, określanie polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie zapewniającej skuteczne wykonywanie zadań własnych i zleconych, zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników oraz ocena kadry kierowniczej Urzędu,
  5. przedkładanie Radzie Gminy projektów uchwał,
  6. ogłaszanie uchwał Rady Gminy oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i RIO, wykonywanie uchwał Rady,
  7. wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy, sprawowanie zarządzania kryzysowego na terenie gminy,
  8. współdziałanie z Wojewodą przy wykonywaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach podpisywanych porozumień, kierowanie działaniami w czasie stanu klęski żywiołowej wprowadzanej na terenie Gminy,
  9. pełnienie funkcji Administratora Danych Osobowych,
  10. zapewnienie realizacji uprawnień obywateli dotyczących dostępu do informacji publicznej,
  11. pełnienie funkcji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
  12. powoływanie Komisji przetargowych,
  13. wydawanie zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy wewnętrzne dotyczące działalności Urzędu,
  14. podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
  15. współdziałanie z organami sołectw w wykonywaniu przez nie zadań, w tym zadań z zakresu administracji publicznej,
  16. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przepisami prawa, regulaminem oraz uchwałami Rady.

 3. Wójt sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań przez:
  1. Sekretarza,
  2. Skarbnika,
  3. Referat Finansów i Podatków, Budżetu i Kontroli,
  4. Referat Oświaty,
  5. Samodzielne stanowisko d.s. Zarządzania Kryzysowego,
  6. Samodzielne stanowisko Doradcy Wójta,
  7. Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
  8. Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnej,
  9. Jednostek organizacyjnych.
 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-13 13:40:21 | Data modyfikacji: 2015-07-13 13:42:38.
Data wprowadzenia: 2015-07-13 13:40:21
Data modyfikacji: 2015-07-13 13:42:38
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski