Referat Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego (SO-USC)

SYMBOL (SO-USC)

Zadania z zakresu USC:

 1. Rejestracja stanu cywilnego w formie aktów stanu cywilnego – urodzeń, małżeństw i zgonów (księgi, system teleinformatyczny).
 2. Przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego.
 3. Odbieranie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
 4. Przyjmowanie oświadczeń:
  1. o uznaniu ojcostwa lub odmowy przyjęcia uznania oraz ustaleniu nazwiska dziecka,
  2. o zmianie imienia dziecka, jakie było wpisane do aktu urodzenia w chwili sporządzenia aktu,
  3. o wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa
  4. o nadaniu nazwiska męża matki,
  5. małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego,

 5. Wydawanie z rejestru stanu cywilnego:
  1. zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (małżeństwa wyznaniowe),
  2. zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
  3. zaświadczeń o stanie cywilnym,
  4. odpisów skróconych, zupełnych, wielojęzycznych aktów stanu cywilnego,
  5. zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.

 6. Dokonywanie w aktach stanu cywilnego wzmianek dodatkowych na podstawie:
  1. prawomocnych orzeczeń sądów,
  2. ostatecznych decyzji administracyjnych i decyzji administracyjnych o zmianie imienia lub nazwiska,
  3. odpisów aktów stanu cywilnego,
  4. protokołów sporządzonych przez kierowników USC albo konsulów z czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, które wymagają dołączenia wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego,
  5. odpisów zagranicznych dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów pochodzących od organów obcego państwa, niewymagających uznania,
  6. innych dokumentów mających wpływ na treść lub ważność aktu.

 7. Przyjmowanie wniosków w sprawach zmiany imienia i nazwiska:
  1. prowadzenie postępowania, orzekanie i wydanie decyzji w tych sprawach,
  2. informowanie właściwych organów o dokonanych zmianach.

 8. Przyjmowanie zgłoszeń zdarzeń (urodzenia, zgony) podlegających rejestracji w innym USC i przekazanie protokołu zgłoszenia do właściwego USC.
 9. Dokonywanie w aktach stanu cywilnego przypisków.
 10. Wydawanie na wezwanie sądu, prokuratury – urzędowo poświadczonych dokumentów.
 11. Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia pisemnych zapewnień, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 12. Przyjmowanie dokumentów, organizowanie i celebrowanie jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego i 100-lecia urodzin.
 13. Wydawanie zgody lub odmowy na zwarcie związku małżeńskiego poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego.
 14. Prowadzenie postępowań dotyczących:
  1. wpisania do rejestru stanu cywilnego aktów stanu cywilnego sporządzonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. uzupełnienie aktu stanu cywilnego,
  3. sprostowanie aktu stanu cywilnego,
  4. odtworzenie treści aktu stanu cywilnego,
  5. ustalenie treści aktu.

 15. Prowadzenie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego.
 16. Przenoszenie aktów stanu cywilnego zgromadzonych w księgach stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego.
 17. Występowanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do ministra spraw wewnętrznych o nadanie PESEL po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka urodzonego w Polsce.
 18. Dokonywanie aktualizacji danych zgromadzonych w rejestrze PESEL po dokonaniu zmian w aktach stanu cywilnego.
 19. Prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego.
 20. Przekazywanie ksiąg stanu cywilnego do Archiwum Państwowego, dla których zakończył się okres przechowywania w tutejszym urzędzie.
 21. Sporządzanie miesięcznych sprawozdań statystycznych dla GUS.
 22. Prowadzenie bieżących spraw w zakresie korespondencji krajowej i zagranicznej.
 23. Współpraca z innymi Urzędami Stanu Cywilnego, organami ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz sądami i prokuraturą w sprawach akt stanu cywilnego.
 24. Współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą oraz zagranicznymi Urzędami Stanu Cywilnego w zakresie międzynarodowej wymiany informacji i dokumentów dotyczących stanu cywilnego obywateli polskich
  i cudzoziemców.
 25. Zadania z zakresu ewidencji ludności:
  1. rejestracja danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych w formie elektronicznej w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności,
  2. przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zameldowania oraz wymeldowania (pobyt stały i czasowy),
  3. przyjmowanie zgłoszeń zameldowania na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania,
  5. udostępnianie danych z ewidencji ludności,
  6. współpraca z organami Policji w zakresie dyscypliny meldunkowej,
  7. sporządzanie wykazu dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,
  8. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
  9. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach stałego rejestru wyborców, spisu wyborców,
  10. sporządzanie i aktualizowanie spisów wyborców dla przeprowadzania wyborów.

 26. Zadania z zakresu dowodów osobistych:
  1. realizacja czynności związanych z wydawaniem lub unieważnieniem dowodu osobistego, wprowadzanie danych do elektrycznego Systemu Wydawania dowodów osobistych,
  2. aktualizacja danych o wydanych dowodach osobistych, udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych.
 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-13 11:52:29 | Data modyfikacji: 2015-07-21 10:11:57.
Data wprowadzenia: 2015-07-13 11:52:29
Data modyfikacji: 2015-07-21 10:11:57
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski