Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe)

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) - formularze dla osób, które złożą wniosek po 31 października 2017 r.

  1. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

  2. ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

  3. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

  4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WYSOKOŚCI JEGO SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ALBO SKŁADEK CZŁONKA RODZINY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów (emerytura lub renta) w KRUS

  5. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY
 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-07-31 15:08:25 | Data modyfikacji: 2017-07-31 15:08:47.

Zobacz:
 Świadczenia Wychowawcze (Rodzina 500+) .  Zasiłek rodzinny .  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) .  Zasiłek pielęgnacyjny .  Specjalny zasiłek opiekuńczy  .  Świadczenie pielęgnacyjne .  Świadczenie rodzicielskie .  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego .  Świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu . 
Data wprowadzenia: 2017-07-31 15:08:25
Data modyfikacji: 2017-07-31 15:08:47
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski