Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na dowóz dzieci
niepełnosprawnych z terenu Gminy Wierzbica do
szkół specjalnych w Radomiu i oddziałów
specjalnych w Wierzbicy w 2017 roku

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istostnych Warunków Zamówienia

Wzór oferty

Wzór umowy

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Oświadczenie dotyczące spełenia warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Zawiadomienie o wyborze oferenta

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-13 12:47:55.
Data wprowadzenia: 2016-12-13 12:47:55
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski