Skabnik

Funkcję Skarbnika Gminy Wierzbica sprawuje: Irena Stańkowska

tel. (048) 618 36 24

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 1. Dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 2. Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności sporządzonych dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 3. Przygotowywanie projektu budżetu oraz bieżący nadzór nad wykonaniem budżetu,
  w tym przez gminne jednostki organizacyjne.
 4. Nadzorowanie wykonywania obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i obsługi księgowej budżetu, przestrzegania równowagi budżetowej, dyscypliny finansów publicznych i dyscypliny budżetowej.
 5. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 6. Kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych.
 7. Nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej.
 8. Prowadzenie ewidencji księgowej gminy, rozliczenie inwentaryzacji wszystkich aktywów objętych ewidencją majątkową prowadzoną przez Urząd.
 9. Przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej gminy, opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych
  z wykonania budżetu i analizy gospodarki finansowej.
 10. Opiniowanie projektów uchwał Rady wywołujących skutki finansowe dla gminy,
 11. Organizacja i nadzór nad bieżącą obsługą finansową Gminy.
 12. Nadzór nad wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych stanowiących dochody gminy.
 13. Nadzór nad realizacją obsługi finansowej z zakresu wspólnot mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych.
 14. Przygotowywanie projektów unormowań wewnętrznych z zakresu działania referatu:
  1) regulaminy
  2) instrukcje

 

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-13 13:48:47.
Data wprowadzenia: 2015-07-13 13:48:47
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski