Sekretarz Gminy

Funkcję Sekretarza Gminy Wierzbica sprawuje: Renata Leśniewska

tel. (048) 618 36 10

 1. Sekretarz w zakresie ustalonym przez Wójta, kieruje bieżącą pracą Urzędu, zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i odpowiednie warunki działania, nadzoruje i koordynuje działalność wszystkich Referatów i w tym zakresie podlegają mu bezpośrednio Kierownicy.
 2. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
  1. pełnienie funkcji Kierownika Urzędu w razie nieobecności Wójta,
  2. sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem bieżących zadań przez komórki organizacyjne Urzędu, a w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem regulaminów, zarządzeń Wójta oraz instrukcji kancelaryjnej,
  3. nadzorowanie przestrzegania terminowego załatwiania skarg i wniosków, udzielania odpowiedzi w tym w zakresie,
  4. nadzorowanie udzielania odpowiedzi w zakresie informacji publicznej,
  5. koordynowanie prac związanych z opracowaniem projektów aktów regulujących strukturę i zasady działania Urzędu i jego komórek organizacyjnych,
  6. nadzorowanie przygotowywania projektów uchwał pod obrady Rady Gminy
   i innych materiałów przedstawianych przez Wójta,
  7. sprawowanie nadzoru nad doskonaleniem kadr,
  8. kontrola dyscypliny pracy,
  9. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
  10. organizacja i koordynowanie spraw związanych z wyborami i referendami,
  11. sprawowanie nadzoru nad wprowadzaniem danych do Biuletynu Informacji Publicznej, zapewnieniem skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego oraz obwieszczeń na terenie gminy,
  12. sprawowanie nadzoru nad procesem informatyzacji Urzędu, zakupami środków trwałych, remontami,
  13. koordynacja zadań związanych z planowaniem pracy w Urzędzie,
  14. sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań w zakresie obronności, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.


Sekretarz realizuje i nadzoruje zadania, o których mowa w ust. 1 i 2, za pośrednictwem Kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz przy współpracy z Kierownikami jednostek organizacyjnych.

3. Sekretarz bezpośrednio nadzoruje realizację zadań przez:

1. Referat Organizacyjno – Prawny.
2. Referat Spraw Obywatelskich- Urząd Stanu Cywilnego.
3. Referat ds. Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Nieruchomościami.

4. Sekretarz Gminy jest Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-13 13:46:54.
Data wprowadzenia: 2015-07-13 13:46:54
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski