Referat Oświaty (RO)

SYMBOL (RO)

Do zadań referatu należy:

 1. Sprawowanie nadzoru nad działalnością gminnych przedszkoli, zespołu szkół,
  szkół podstawowych i gimnazjów.
 2. Przygotowanie do zatwierdzenia przez Wójta Gminy arkuszy organizacyjnych przedszkoli, zespołu szkół, szkół podstawowych i gimnazjów.
 3. Akceptacja zmian organizacyjno – programowych w placówkach oświatowych.
 4. Koordynacja działań w zakresie zapewnienia placówkom warunków do realizacji funkcji opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych.
 5. Współdziałanie z dyrektorami szkół i przedszkoli w zakresie planowania budżetu
  i finansowania realizowanych zadań, zagospodarowania oraz remontów obiektów szkolnych.
 6. Obsługa finansowa i administracyjna szkół i przedszkoli .
 7. Monitoring i odpowiedzialność w przestrzeganiu dyscypliny budżetowej obsługiwanych placówek oświatowych.
 8. Organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji niezbędnej
  do prowadzenia rachunkowości poszczególnych placówek oświatowych.
 9. Kontrola spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki przez zamieszkałych na terenie Gminy Wierzbica uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
 10. Koordynacja czynności prawnych i organizacyjnych związanych z zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem, zmianą stopnia organizacji lub likwidacją przedszkoli, zespołów szkół, szkół podstawowych oraz gimnazjów i przygotowywanie stosownych aktów w tym zakresie.
 11. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy Wierzbica w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, zespołów szkół, szkół podstawowych i gimnazjów.
 12. Przejmowanie dokumentacji likwidowanych przedszkoli, zespołów szkół,
  szkół podstawowych i gimnazjów.
 13. Współpraca z Kuratorium Oświaty w Warszawie w zakresie realizacji zadań statutowych placówek oświatowych, zgodnie z obowiązującym podziałem kompetencji między organem prowadzącym a organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówkami oświatowymi.
 14. Podejmowanie czynności merytoryczno-organizacyjnych związanych
  z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, zespołów szkół, szkół podstawowych i gimnazjów.
 15. Koordynacja polityki kadrowej prowadzonej przez dyrektorów przedszkoli, zespołów szkół, szkół podstawowych i gimnazjów.
 16. Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów przedszkoli, zespołów szkół,
  szkół podstawowych i gimnazjów.
 17. Przygotowywanie oceny pracy dyrektorów przedszkoli, zespołu szkół,
  szkół podstawowych i gimnazjów, występowanie z wnioskami o nagrody
  i odznaczenia dla dyrektorów placówek oświatowych .
 18. Przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i prowadzenie ewidencji wydanych aktów mianowania.
 19. Prowadzenie zgodnie z obowiązującym regulaminem spraw związanych
  z przyznawaniem stypendium socjalnych i zasiłków szkolnych.
 20. Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej, organizowanie wypłat wynagrodzeń oraz ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach.
 21. Sporządzanie sprawozdań, prowadzenie ewidencji w zakresie wydatków z osobowego funduszu płac i funduszu świadczeń socjalnych.
 22. Opracowanie projektów budżetu szkół i przedszkoli na podstawie planów dochodów i wydatków .
 23. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej przez szkoły i przedszkola .
 24. Organizacja dowozu dzieci do szkół i przedszkoli oraz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli specjalnych.
 25. Sporządzanie sprawozdań i opracowywanie sprawozdań łącznych w zakresie danych statystycznych / GUS, SIO/ zatrudnienia i wynagrodzeń oraz dochodów i wydatków budżetowych.
 26. Prowadzenie obsługi księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych gminnych placówek oświatowych.
 27. Rozliczanie i kontrola wydatków w zakresie żywienia w stołówkach szkół i przedszkoli.
 28. Ewidencja należności za media w mieszkaniach wykupionych w Domach Nauczyciela.
 29. Prowadzenia kart środków trwałych wszystkich szkół i przedszkoli .
 30. Uzgadnianie sald zobowiązań wobec dostawców za dostarczone materiały i usługi dotyczących działalności wszystkich placówek oświatowych z terenu Gm. Wierzbica.
 31. Współpraca z organizatorami olimpiad, konkursów, w których biorą udział uczniowie Gminy Wierzbica.
 32. Refundacja pracodawcom środków za wykształcenie młodocianego pracownika „pomoc de minimis”,
 33. Przygotowywanie wniosków i sporządzanie sprawozdań w zakresie dotacji celowych:
  wyprawka szkolna, radosna szkoła, zakup podręczników, dotacja na przedszkola.
 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-07-13 12:30:14 | Data modyfikacji: 2015-07-21 10:11:29.
Data wprowadzenia: 2015-07-13 12:30:14
Data modyfikacji: 2015-07-21 10:11:29
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski