Zagospodarowanie przestrzenne

Wierzbica, 2006.03.31


 


 


 


OBWIESZCZENIE


WÓJTA GMINY WIERZBICA


 


o przystąpieniu do sporządzenia


miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


 


 


            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Wierzbicy uchwały Nr XXI/174/2005 z dnia 30 marca 2005r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu i obszaru górniczego WIERZBICA III oraz uchwały Nr XXX/242/2006 z dnia 24 lutego 2006 r., wprowadzającej zmiany do przywołanej na wstępie uchwały Nr XXI/174/2005.


            Projekt planu obejmuje fragment gminy Wierzbica, składający się z części gruntów sołectw Błędów, Ruda Wielka, Rzeczków, Stanisławów i Wierzbica.


            Granice obszaru objętego planem przedstawione są w załączniku graficznym do uchwały Nr XXI/174/2005, z którym można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Wierzbicy – pok. nr 25 – Stanowisko ds. Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i zagospodarowania Przestrzennego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i na obszarze sołectw Błędów, Ruda Wielka, Rzeczków, Stanisławów.


 


            Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Gminy w Wierzbicy, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, w terminie do dnia 12.05.2006r.


 


            Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, nazwę projektu planu którego wniosek dotyczy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (działki), której dotyczy wniosek.


 


 


 


WÓJT GMINY


Sylwester Kopycki

 

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-04-12 10:01:46.
Data wprowadzenia: 2006-04-12 10:01:46
Opublikowane przez: Krzysztof Pater