Komunikaty i obwieszczenia
Nabór do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018
2017-02-27 12:23:17
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 25.01.2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy
2017-01-26 08:39:20
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do niniejszej zmiany studium
2016-12-30 08:54:30
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 29.12.2016 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy
2016-12-30 08:48:27
  ...więcej

Obwieszczenie, że w dniu 23.12.2016r Wójt Gminy Wierzbica na wniosek Biegłego Rzeczoznawcy P. Sylwia Bieńkowska, wydłużył do dnia 30.04.2017r termin wydania opinii w przedmiocie czy doszło do naruszenia art 29 ust 3 ustawy z dnia 11 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2012r., Nr 145) wnioskodawca P. Hanna i Sławomir Zimniccy zam ul. Oleńki 17 m1 26 – 600 Radom, reprezentowanych przez r. pr Anitę Turek.
2016-12-23 23:06:46
  ...więcej

Protokół z przeprowadzenia dyskusji nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany Nr 1 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wierzbica dotyczącej części sołectwa Rzeczków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2016-09-26 08:34:19
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 13.09.2016r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców Gminy Wierzbica nie posiadających własnego mieszkania
2016-09-26 08:28:22
  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 13.09.2016 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego dla mieszkańców Gminy Wierzbica nie posiadających własnego mieszkania
2016-09-14 09:44:55
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia Strony, że w dniu 12 sierpnia 2016 r. wydał postanowienia, znak WOOŚ-II.4210.62.2015.MP.19, podejmujące postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarrunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej "Mirów Wierzbica" wraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Mirów, Wierzbica i Jastrząb o maksymalnej mocy 56MW
2016-08-23 09:13:10
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie zawiadomienia Stron, że w dniu 5 sierpnia 2016 roku wpłynęło zażalenie Stowarzyszenia LEPSZE JUTRO na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 8 lipca 2016 roku, znak: WOOŚ-II.4210.62.2015.MP.15, zawieszające postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy farmy wiatrowej "Mirów-Wierzbica" wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gmin Mirów, Wierzbica i Jastrząb o maksymalnej mocy 56MW
2016-08-22 11:20:01
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie zawiadomienia Stron, że w dniu 27 lipca 2016 roku wpłynęło zażalenie Stowarzyszenia Lokalnych Inicjatyw Obywatelskich "Wspólna sprawa"
2016-08-12 14:48:58
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2016-08-08 11:57:21
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 12.07.2016 roku w sprawie zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na BUDOWIE ODCINKA LINII ENERGETYCZNEJ SN WRAZ Z KANALIZACJĄ OPTOTELETECHNICZNĄ DO WYPROWADZENIA MOCY GENEROWANEJ PRZEZ ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) NA DZIAŁCE NR EW. 28 W MIEJSCOWOŚCI POLANY, GM. WIERZBICA na wniosek MW Rzeczniów Sp. z o.o.; ul. Wspólna 35/PH 2, 00-519 Warszawa repr. przez Prezesa Zarządu Pana Mariusza Adamczewskiego i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego
2016-07-14 11:06:13
  ...więcej

Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskch na lata 2014-2020, dla naboru od 16 listopada 2015 r. do 12 stycznia 2016 r. (w tym 6 zakwalifikowanych dróg z Gminy Wierzbica)
2016-07-07 08:38:13
  ...więcej

Zawiadomienie, że w dniu 04.07.2016 Wójt Gminy Wierzbica na wniosek strony P. Hanna i Sławomir Zimniccy zam ul. Oleńki 17 m1 26 – 600 Radom reprezentowanych przez r.pr. Anitę Turek, wydłużył do dnia 31.12.2016 termin wydania opinii w przedmiocie czy doszło do naruszenia art 29 ust 3 ustawy z dnia 11 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2012r., Nr 145) wnioskodawca P. Hanna i Sławomir Zimniccy zam ul. Oleńki 17 m1 26 – 600 Radom, reprezentowanych przez r.pr Anitę Turek
2016-07-04 09:37:31
  ...więcej

Protokół z procedury o udzielenie zamówienia pn. "Rewitalizacja Gminy Wierzbica na lata 2016 - 2022"
2016-07-01 14:45:52
  ...więcej

Roczny program współpracy samorządu Wojewódzctwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
2016-06-16 12:59:10
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie zawiadomienia Stron o postanowieniu zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Rzeczniów II
2016-06-16 08:43:59
  ...więcej

Wójt Gminy Wierzbica podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w 2015 roku udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 złotych, wraz ze wskazaniem umorzonych kwot i przyczyny umorzenia
2016-06-09 14:02:47
  ...więcej

Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 09.06.2016 roku o tym, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 744 w miejscowości Wierzbica
2016-06-09 09:26:48
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 381
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Wójt Gminy
Zdzisław Cezary Dulias
Kontakt:
Tel: (+48 48) 618-36-00
Fax: (+48 48) 618-36-11
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl