Komunikaty i obwieszczenia
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 09.06.2016 roku o tym, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 744 w miejscowości Wierzbica
2016-06-09 09:26:48
  ...więcej

Obwiezczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zawiadomienia Stron o decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Rzeczniów II
2016-06-06 10:22:00
  ...więcej

Zawiadomienie - Obwieszczenie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 744 w miejscowości Wierzbica na odcinku od km 12+060 do km 13+240
2016-05-20 12:31:22
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 18.05.2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości, że Gmina Wierzbica przeznacza do wydzierżawienia nieruchomości położonej w budynku wspólnoty nr 14 będącą własnością Gminy Wierzbica
2016-05-20 12:26:19
  ...więcej

Zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej w Gminie Wierzbica" w ramach RPO dla WM 2014-2020 - Oś priorytetowa 4, "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną", Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii
2016-05-18 09:12:54
  ...więcej

Informacja Wójt Gminy Wierzbica z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenia Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespółu Zarządzania Kryzysowego
2016-05-12 11:56:13
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 15 kwietnia 2016 roku o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wierzbica” wraz z projektem „Prognozy Oddziaływania na Środowisko” oraz o możliwości zapoznania się z dokumentami w/w projektów w ramach postępowania z udziałem społeczeństwa
2016-04-15 08:44:35
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 11 kwietnia 2016 r., że w dniu 11.04.2016r. Wójt Gminy Wierzbica na wniosek P. Sylwia Bieńkowska – biegły rzeczoznawca, wydłużył do dnia 30.07.2016r termin wydania opinii w przedmiocie czy doszło do naruszenia art 29 ust 3 ustawy z dnia 11 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2012r., Nr 145) wnioskodawca P. Hanna i Sławomir Zimniccy zam ul. Oleńki 17 m1 26 – 600 Radom, reprezentowanych przez r.pr Anitę Turek.
2016-04-12 07:48:25
  ...więcej

Zaproszenie do składania ofert na zakup kruszywa
2016-04-08 08:02:47
  ...więcej

Zawiadomienie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 07.04.2016 roku że w dniu 07.06.2016 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory wolnostanowiskowej dla krów mlecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą działka geodezyjna 260/3 w m. Zalesice gmina Wierzbica inwestor, P. Mirosław i Piotr Wątły zam. Zalesice 75, 26 – 680 Wierzbica
2016-04-07 12:37:16
  ...więcej

Informacja Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Wierzbicy
2016-04-06 13:22:22
  ...więcej

Zawiadomienie, że w dniu 30.03.2016 r. na wniosek Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika Grzegorza Nachyłę ul. Szczecińska 78/1, 26 – 600 Radom, zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 744 w miejscowości Wierzbica na odcinku od km 12+060 do km 13+240
2016-04-01 16:59:42
  ...więcej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań: 1 Realizacja pozalekcyjnych programów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych z terenu Gminy. 2. Wczesna profilaktyka uzależnień. 3. Realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych w placówkach oświatowych i w środowisku. z obszaru I: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
2016-03-25 12:58:47
  ...więcej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania nr 3 Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: piłka siatkowa z obszaru I: Wspieranie i powszechnienie kultury fizycznej
2016-03-25 12:51:27
  ...więcej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania nr 2 Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: piłka nożna z obszaru I: Wspieranie i powszechnienie kultury fizycznej
2016-03-25 12:49:46
  ...więcej

Zawiadomienie - obwieszczenie, że w dniu 22.03.2016 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 400315 W Mirów (obok UPT) - Mirówek w miejscowości Mirów Stary dz nr ewidencyjny 189, Mirówek dz nr ewidencyjny 265, inwestor Gmina Mirów, Mirów Stary 27, 26 – 503 Mirów Stary
2016-03-25 11:56:58
  ...więcej

Informacja Wójta Gminy Wierzbica dot. ujemnych skutków przezimowania
2016-03-23 07:42:36
  ...więcej

Informacja o zgromadzeniu w trybie uproszczonym 16.03.2016
2016-03-16 14:23:37
  ...więcej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania nr 1 Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: zapasy z obszaru I: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
2016-03-03 11:18:13
  ...więcej

Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 02.03.2016 roku w sprawie zawiadomienia, że w dniu 02.03.2016 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie obory wielostanowiskowej dla krów mlecznych z infrastrukturą towarzyszącą"
2016-03-02 14:09:05
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 362
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. ul.Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
Wójt Gminy
Zdzisław Cezary Dulias
Kontakt:
Tel: (+48 48) 618-36-00
Fax: (+48 48) 618-36-11
e-mail: wierzbica@wierzbica.pl