Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2018 roku. Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy podaje się do publicznej wiadomości: Zarządzenie Nr 91 Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
2018-06-19 14:29:34
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 12.06.2018 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania że w dniu 07.06.2018r.,na wniosek Gminy Wierzbica reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pxxxxx Bxxxxxxxxxxx zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Ruda Wielka, obejmującej budowę oświetlenia ulicznego na działkach nr 766/6. 766/5, 766/4, 766/2, 766/3, 764/2, 764/1, 762, 761/5, 761/4, 761/2, 761/1.
2018-06-15 10:19:47
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 12.06.2018 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania że w dniu 07.06.2018r.,na wniosek Gminy Wierzbica reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pxxxxx Bxxxxxxxxxxx zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Dąbrówka Warszawska, obejmującej budowę oświetlenia ulicznego na działkach nr 1133, 1116, 1022, 1024, 1026/1.
2018-06-15 10:17:58
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 12.06.2018 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania że w dniu 07.06.2018r.,na wniosek Gminy Wierzbica reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pxxxxx Bxxxxxxxxxxx zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Zalesice, obejmującej budowę oświetlenia terenu na działkach nr 188/4, 188/2.
2018-06-15 10:15:31
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 12.06.2018 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania że w dniu 07.06.2018r.,na wniosek Gminy Wierzbica reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Pxxxxx Bxxxxxxxxxxx zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Suliszka, obejmującej budowę oświetlenia ulicznego na działkach nr 211, 413/3, 218/1, 218/2, 408/5, 219, 413/2.
2018-06-15 10:06:14
  ...więcej

Zawiadomienie, że w dniu 14.06.2018r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej 3542 W Wierzbica-Modrzejowice
2018-06-14 10:32:38
  ...więcej

Zawiadomienie, że w dniu 14.06.2018r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej 3560W Ruda Wielka – Dąbrówka Warszawska
2018-06-14 10:31:17
  ...więcej

Zawiadomienie-obwieszczenie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającego na rozbudowie drogi powiatowej 3542 W Wierzbica-Modrzejowice
2018-05-28 15:53:32
  ...więcej

Zawiadomienie-obwieszczenie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającego na rozbudowie drogi powiatowej 3560W Ruda Wielka – Dąbrówka Warszawska
2018-05-28 15:52:26
  ...więcej

Zawiadomienie, że w dniu 22 maja 2018 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającej na wydobyciu kopaliny metodą odkrywkową bez użycia środków strzałowych działka nr ew 155 w miejscowości Rzeczków gm. Wierzbica” inwestor P. Wakuła Tomasz CELUTRANS Rzeczków 32, 26 – 680 Wierzbica
2018-05-22 08:36:41
  ...więcej

Zawiadomienie, że w dniu że w dniu 10.05.2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do przetwarzania odpadów i punktu zbierania złomu na działce o numerze ewidencyjnym 2106/22 obręb Wierzbica, gm. Wierzbica, powiat radomski, województwo mazowieckie
2018-05-11 10:15:18
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 27.04.2018 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Wierzbica, Polany Kolonia, Polany oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko dla planu
2018-05-07 14:46:38
  ...więcej

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 24.04.2018 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. rozbudowa drogi powiatowej 3542 W Wierzbica - Modrzejowice
2018-04-24 12:50:23
  ...więcej

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 24.04.2018 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. rozbudowa drogi powiatowej 3560W Ruda Wielka - Dąbrówka Warszawska
2018-04-24 11:30:18
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WOOŚ-II.442.1.2018.TR.2 z dnia 28 lutego 2018 roku o podaniu do publicznej wiadomości, że przystąpiono do postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na planowanym przedłużeniu okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie
2018-03-06 09:57:59
  ...więcej

Zawiadomienie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 05.02.2018 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 727 w miejscowości Wierzbica na odcinku od km 63+455 do km 64+610
2018-03-05 12:38:02
  ...więcej

Zawiadomienie o wydanej w dniu 22.02.2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła do produkcji betonu o wydajności do 120m3/h mieszanki betonowej wraz z niezbędną infrastrukturą – usytuowanych w miejscowości Rzeczków na dz nr. 310/62,310/64 Gmina Wierzbica inwestor P. Chełmiński Jakub zam. Kowala 37, 26- 624 Kowala reprezentowanego przez pełnomocnika P. Bujak Grzegorz Roman ul. Staszica 6/06, 25-008 Kielce
2018-02-22 11:23:50
  ...więcej

Zawiadomienie - obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 13.02.2018 roku o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 727 w miejscowości Wierzbica na odcinku od km 63+455 do km 64+610 inwestor Mazowiecki Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
2018-02-13 11:21:06
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica w sprawie zawiadamiania stron postępowania, że w dniu 15.01.2018 r., wydana została decyzja nr 1/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: BUDOWA LINII KABLOWEJ SN I NN WRAZ Z ZABUDOWĄ BRAMKI ROZŁĄCZNIKOWEJ I BUDOWĄ STACJI TRAFO 15/0,4kV NA DZIAŁKACH NR EW. 501/2 i 501/3 W MIEJSCOWOŚCI RUDA WIELKA UL. AKACJOWA 25 OBRĘB RUDA WIELKA, GM. WIERZBICA
2018-01-16 09:57:43
  ...więcej

Zawiadomienie-Obwieszczenie z dnia 15.01.2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 w miejscowości Wierzbica na odcinku od km 63+455 do km 64+610
2018-01-16 07:29:00
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 415
poprzednie     następne