Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 10.01.2020 r. o zawiadomieniu stron postępowania, że w dniu 10.01.2020 roku wydana została decyzja nr RRN.6733.9.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie napowietrznej linii nN oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda Wielka ul. Akacjowa , na działkach nr gruntu 494, 495, 496/1, 496/2, 497, 523/3, 647, 514/2, 512, 511, 967, 510, 509/4, 508/3, 508/2, 499/8, 499/7, 499/6, 498, 523/4, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521/1, 521/4, 521/3, 522 obręb Ruda Wielka gm. Wierzbica
2020-01-21 11:54:57
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 09.01.2020 roku w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie napowietrznej linii nN oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda Wielka ul. Akacjowa
2020-01-10 14:12:57
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 07.01.2020 o zawiadomieniu, iż w dniu 07.01.2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu zbierania złomu metali na wyznaczonej części działki nr 475/2 w Wierzbicy ul. Kochanowskiego 12 inwestor firma Produkcja Materiałów Budowlanych ,,MOS-BUD” Kamil Mosioł ul. Górna 47, 26 – 680 Wierzbica
2020-01-07 14:25:09
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 17.12.2019 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji
2019-12-17 11:42:52
  ...więcej

Obwieszczenie z dnia 17.12.2019 r. o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji
2019-12-17 11:41:29
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 20.11.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: uruchomienie punktu zbierania złomu metali na wyznaczonej części działki nr 475/2 w Wierzbicy ul. Kochanowskiego 12
2019-11-20 11:08:38
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 12.11.2019 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania że w dniu 08.11.2019 roku wydana została decyzja nr RRN.6733.8.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: PBW PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA LINII 15 kV GPZ POTKANÓW – SZYDŁOWIEC, BUDOWA LINII KABLOWEJ SN WRAZ Z RUROCIĄGIEM ŚWIATŁOWODOWYM NA DZIAŁKACH NR EWID. 914, 924, 937, 925, 987, 1199, 1123/4 I 1237 W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA WARSZAWSKA OBRĘB DĄBRÓWKA WARSZAWSKA , W MIEJSCOWOŚCI WIERZBICA OBRĘB WIERZBICA NA DZIAŁKACH NR EWID. 36, 229 I 228 ORAZ NA DZIAŁKACH NR EWID. 134, 722, 726, 728, 729, 263/1, 264, 265/1 I 266/2 W MIEJSCOWOŚCI ZALESICE OBRĘB ZALESICE GM. WIERZBICA ZADANIE 3
2019-11-12 12:44:29
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbicy z dnia 21.10.2019 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na : PBW PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA LINII 15 kV GPZ POTKANÓW – SZYDŁOWIEC, BUDOWA LINII KABLOWEJ SN WRAZ Z RUROCIĄGIEM ŚWIATŁOWODOWYM NA DZIAŁKACH NR EWID. 914, 924, 937, 925, 987, 1199, 1123/4 I 1237 W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA WARSZAWSKA OBRĘB DĄBRÓWKA WARSZAWSKA , W MIEJSCOWOŚCI WIERZBICA OBRĘB WIERZBICA NA DZIAŁKACH NR EWID. 36, 229 I 228 ORAZ NA DZIAŁKACH NR EWID. 134, 722, 726, 728, 729, 263/1, 264, 265/1 I 266/2 W MIEJSCOWOŚCI ZALESICE OBRĘB ZALESICE GM. WIERZBICA ZADANIE 3, na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez P. Wojciecha Falkiewicza, Przedsiębiorstwo Projektów i Wykonawstwa Sp. z o.o., 26-600 Radom , ul. Orzechowa 2 i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.
2019-10-24 08:44:06
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 18.10.2019 roku w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w dniu 17.10.2019 roku wydana została decyzja nr RRN.6733.6.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: BUDOWIE I PRZEBUDOWIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA, PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ BUDOWA KANALIZACJI ŚWIATŁOWODOWEJ NA DZIAŁKACH NR EWID. 184 I 13 W MIEJSCOWOŚCI POLANY OBRĘ POLANY ORAZ NA DZIAŁKACH NR EWID. 703, 704, 705, 1884, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719/2, 719/1, 720/2, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727/2, 728, 729, 1889, 730, 731/1, 731/2, 732, 733, 743, 735, 736/1, 736/2, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 7, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750/2, 751/1, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760/1, 761/2, 761/1, 762, 763, 764, 765/2, 765/1, 766, 767, 768, 769, 771/1, 772/4,2371, 773, 774, 775, 776,777, 778, 779/2, 780, 781, 782/1, 783, 784, 785/6, 785/7, 788, 789, 790/2, 791/1, 1934, 2400, 794, 795, 796/2, 797,842, 2560/1,2560/2, 801, 802, 803, 804/1, 804/2, 805, 806,807, 808, 809, 810,811,812/2, 813/4, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 844, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841/1, 841/2, 2373, 2380, 2372/2, 1197, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085 w MIEJSCOWOŚCI POMORZANY OBRĘ POMORZANY gm. Wierzbica
2019-10-20 20:57:18
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia z dnia 14.10.2019 roku w sprawie zawiadomienie stron postępowania, że w dniu 14.10.2019 roku wydana została decyzja nr RRN.6733.7.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI KABLOWEJ SN, SŁUPOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/Nn ORAZ SIECI KABLOWEJ nN NA DZIAŁCE NR EWID. 79/2 W MIEJSCOWOŚCI POMORZANY OBRĘB POMORZANY, GM. WIERZBICA
2019-10-15 10:21:34
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 7 października 2019 roku o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Wierzbica, Polany Kolonia, Polany wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2019-10-10 09:48:47
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 10.09.2019 r. Wójta Gminy Wierzbica o zawiadomieniu stron postępowania, że w dniu 30.08.2018r.,na wniosek P. Andrzeja Kołodziejczyka repr. PPHU AND-MAR ANDRZEJ KOŁODZIEJCZYK, 26-680 Wierzbica , Pomorzany Kolonia 8a zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Pomorzany Kolonia obręb Pomorzany pod nazwą: BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI KABLOWEJ SN, SŁUPOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/Nn ORAZ SIECI KABLOWEJ nN NA DZIAŁCE NR EWID. 79/2 W MIEJSCOWOŚCI POMORZANY OBRĘB POMORZANY, GM. WIERZBICA
2019-10-03 12:38:04
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 30.09.2019 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: PBW PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA LINII 15 kV GPZ POTKANÓW – SZYDŁOWIEC, BUDOWA LINII KABLOWEJ SN WRAZ Z RUROCIĄGIEM ŚWIATŁOWODOWYM NA DZIAŁKACH NR EWID. 914, 924, 937, 925, 987, 1199, 1123/4 I 1237 W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWKA WARSZAWSKA OBRĘB DĄBRÓWKA WARSZAWSKA , W MIEJSCOWOŚCI WIERZBICA OBRĘB WIERZBICA NA DZIAŁKACH NR EWID. 36, 229 I 228 ORAZ NA DZIAŁKACH NR EWID. 134, 722, 726, 728, 729, 263/1, 264, 265/1 I 266/2 W MIEJSCOWOŚCI ZALESICE OBRĘB ZALESICE GM. WIERZBICA ZADANIE 3, w dniu 23.09.2019r., wydane zostało postanowienie Zn. spr.: ZS.224.3.245.2019 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
2019-09-30 13:49:08
  ...więcej

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Radomiu z dnia 27.09.2019 r. o badaniach jakości wody z wodociągu publicznego Ruda Wielka Kresy gm. Wierzbica, zaopatrującego miejscowości: Ruda Wielka Kresy gm. Wierzbica w powiecie radomskim oraz Tomaszów gm. Orońsko w powiecie szydłowieckim stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Woda nieprzydatna do spożycia.
2019-09-27 14:55:31
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 18.09.2019 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: BUDOWIE I PRZEBUDOWIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA, PRZEBUDOWIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ BUDOWIE KANALIZACJI ŚWIATŁOWODOWEJ NA DZIAŁKACH NR EWID. 184 I 13 W MIEJSCOWOŚC POLANY i na działkach nr 703, 704, 705, 1884, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719/2, 719/1, 720/2, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727/2, 728, 729, 1889, 730, 731/1, 731/2, 732, 733, 743, 735, 736/1, 736/2, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 7, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750/2, 751/1, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760/1, 761/2, 761/1, 762, 763, 764, 765/2, 765/1, 766, 767, 768, 769, 771/1, 772/4,2371, 773, 774, 775, 776,777, 778, 779/2, 780, 781, 782/1, 783, 784, 785/6, 785/7, 788, 789, 790/2, 791/1, 1934, 2400, 794, 795, 796/2, 797,842, 2560/1,2560/2, 801, 802, 803, 804/1, 804/2, 805, 806,807, 808, 809, 810,811,812/2, 813/4, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 844, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841/1, 841/2, 2373, 2380, 2372/2, 1197, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085 położonych w POMORZANACH gm. Wierzbica w dniu 04.09.2019r., wydane zostało postanowienie Zn.spr:ZS.224.3.220.2019 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
2019-09-20 13:35:54
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 18.09.2019 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że w dniu 18.09.2019 roku wydana została decyzja nr RRN.6733.5.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: BUDOWA NAPOWIETRZNEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ I PRZYŁACZA KABLOWEGO SN I NN NA DZIAŁKACH NR EWID. 547/16, 547/15, 547/3, 738 I 394/10 W MIEJSCOWOŚCI ZALESICE OBRĘB ZALESICE, GM. WIERZBICA
2019-09-20 13:32:10
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 19.09.2019 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: BUDOWIE I PRZEBUDOWIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA, PRZEBUDOWIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ BUDOWIE KANALIZACJI ŚWIATŁOWODOWEJ NA DZIAŁKACH NR EWID. 184 I 13 W MIEJSCOWOŚC POLANY i na działkach nr 703, 704, 705, 1884, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719/2, 719/1, 720/2, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727/2, 728, 729, 1889, 730, 731/1, 731/2, 732, 733, 743, 735, 736/1, 736/2, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 7, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750/2, 751/1, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760/1, 761/2, 761/1, 762, 763, 764, 765/2, 765/1, 766, 767, 768, 769, 771/1, 772/4,2371, 773, 774, 775, 776,777, 778, 779/2, 780, 781, 782/1, 783, 784, 785/6, 785/7, 788, 789, 790/2, 791/1, 1934, 2400, 794, 795, 796/2, 797,842, 2560/1,2560/2, 801, 802, 803, 804/1, 804/2, 805, 806,807, 808, 809, 810,811,812/2, 813/4, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 844, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841/1, 841/2, 2373, 2380, 2372/2, 1197, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085 położonych w POMORZANACH gm. Wierzbica na wniosek PGE Dystrybucja S. A .z/s w Lublinie oddział Skarżysko – Kamienna Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko – Kamienna reprezentowanej przez pełnomocnika Radcę Prawnego Karolinę Zalega firm AZAKO Andrzej Zalega ul. Westerplatte 45, 26-300 Opoczno
2019-09-20 13:31:15
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 05.09.2019 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że tutejszy organ lokalizacyjny zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego BUDOWIE NAPOWIETRZNEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ I PRZYŁACZA KABLOWEGO SN I NN NA DZIAŁKACH NR EWID. 547/16, 547/15, 547/3, 738 I 394/10 W MIEJSCOWOŚCI ZALESICE OBRĘB ZALESICE, GM. WIERZBICA , na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Grabarska 21 A,20-340 Lublin Oddział Skarżysko Kamienna Al. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko Kamienna reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Wróbla zam. Radom ul. Inwalidów Wojennych 9, 26-600 Radom i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.
2019-09-17 10:09:45
  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbcia z dnia 10.09.2019 r. o zawiadomieniu stron postępowania, że w dniu 30.08.2018r.,na wniosek P. Andrzeja Kołodziejczyka repr. PPHU AND-MAR ANDRZEJ KOŁODZIEJCZYK, 26-680 Wierzbica , Pomorzany Kolonia 8a zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Pomorzany Kolonia obręb Pomorzany pod nazwą: BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI KABLOWEJ SN, SŁUPOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/Nn ORAZ SIECI KABLOWEJ nN NA DZIAŁCE NR EWID. 79/2 W MIEJSCOWOŚCI POMORZANY OBRĘB POMORZANY, GM. WIERZBICA
2019-09-17 09:23:53
  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 12 września 2019 roku o podaniu do publicznej wiadomości, że w toku przeprowadzanej procedury oceny oddziaływania na środowisko (w tym również w kontekście transgranicznym) przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie sporządzony został raport o oddziaływaniu przytaczanego zamierzenia na środowisko, który został przekazany stronie polskiej m.in. do konsultacji społecznych
2019-09-17 09:13:13
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 466
następne