bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych strona główna 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się od dnia 25 maja 2018 r.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy w Wierzbicy jest Wójt Gminy Wierzbica z siedzibą w Wierzbicy 26-680 ul. Kościuszki 73.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Sylwia Kwapisz, z którą możesz się skontaktować poprzez email: sylwia.kwapisz.iodo@gmail.com lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Wierzbicy.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu/celach:
  • wypełnienia obowiązku prawnego, wynikającego z przepisów prawa, do których stosowania zobowiązany jest Urząd Gminy w Wierzbicy, tj:
   • realizacji wniosków, podań i żądań złożonych przez osobę, której dane dotyczą;
   • realizacji umów zawartych z kontrahentami;
   • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody
  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:
  • dostępu do swoich danych,
  • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  • żądania usunięcia danych, gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
   • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
   • osoby, których dane dotyczą, kwestionują prawidłowość danych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby których dane dotyczą sprzeciwiają się usunięcia danych,
   • Administrator nie potrzebuje już danych pozyskanych do celów przetwarzania w pkt. 3 ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z ustaw, niezbędnym do realizacji celu przetwarzania, czyli zarządzania i gospodarowania Gminą Wierzbica. Konsekwencje nie podania swoich danych osobowych określone są w poszczególnych ustawach określających zakres prac poszczególnych Referatów Urzędu Gminy Wierzbica.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddawane profilowaniu.
 9. Odbiorcami danych osobowych są podmioty zajmujące się obsługą Administratora.

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-12 09:12:00.
Data wprowadzenia: 2018-09-12 09:12:00
Opublikowane przez: Emilian Stańkowski

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl