bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Komunikaty i obwieszczenia strona główna 

Komunikaty i obwieszczenia
 

Wierzbica 2007.11.12

R. G. I. -7331/1/CP/2007


DECYZJA Nr 1/CP /2007

LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust.1 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póź. zmianami/ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego /j.t. Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zmianami/, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /Dz. U. Nr 164, poz. 1588/ i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy /Dz. U. Nr 164 z 2003r, poz. 1589/, po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 03.04.2007 r. przez :


Dariusza Tkaczyka „MIASTOPROJEKT” 26-600 Radom ul. Żeromskiego 116/B

działającego z upoważnienia Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych 26-600 Radom ul. Graniczna 24


w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą :


przebudowa drogi powiatowej nr 3557 W Kowala – Ruda Wielka – Wierzbica , odcinek Ruda Wielka -Wierzbica na terenie Gminy Wierzbica na działkach nr 241, 460, 521/2, 235, po uzgodnieniu decyzji stosownie do art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z:

 • właściwym zarządcą drogi – Zarząd Powiatu – Postanowienie nr 200/2007 znak:PZD.IV.7331-200/07 z dnia 18.07.2007r.

 • organem właściwym w sprawie ochrony gruntów rolnych – Starosta Radomski – Postanowienie znak: GKN.III.6018-1132/2007 z dnia 18.07.2007 r.

 • organem właściwym w sprawach melioracji wodnych – Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Postanowienie znak: WZMiUW. IRS.4105-P-2/346/07 z dnia 23.08.2007 r.

 • w zakresie zadań rządowych – Wojewoda Mazowiecki – Postanowienie nr 132/07 z dnia 20.07.2007r.

 • właściwym organem nadzoru górniczego w odniesieniu do terenów górniczych – Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie -Postanowienie L.dz.5140/8/07/02121/LK

 • w zakresie zadań samorządowych – Starosta Radomski – Postanowienie nr 194/2007 z dnia 10.08.2007r.ustalam

lokalizację inwestycji celu publicznegodla inwestycji o znaczeniu ponad lokalnym - powiatowym pod nazwą :


PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3557W KOWALA – RUDA WIELKA – WIERZBICA, ODCINEK RUDA WIELKA – WIERZBICA W ISTNIEJĄCYCH LINIACH ROZGRANICZENIA NA DZIAŁKACH NR 641, 460 , 521/2, 235, GM. WIERZBICA.


1/ Rodzaj inwestycji

Przebudowa drogi powiatowej nr 3557W na odcinku o dł. około 4072,18mb, w istniejących liniach rozgraniczenia.

Będzie polegała na:

 • poszerzeniu istniejącej nawierzchni,

 • przebudowie i regulacji poboczy gruntowych,

 • przebudowie i odbudowie rowów bocznych,

 • przebudowie systemu odwodnienia dróg lokalnych przy włączeniu do drogi powiatowej,

 • regulacji skrzyżowań z drogami lokalnymi,

 • przebudowie zjazdów indywidualnych, budowie gruntowych zjazdów do pól,

 • uporządkowaniu elementów ochrony ruchu pieszego,

2/ Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych w zakresie:


a/ warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

 • lokalizacja inwestycji z załącznikiem graficznym do niniejszej decyzji,

 • drogę projektować jako zbiorczą, jednojezdniową , dwukierunkową o parametrach : istniejąca szerokość w liniach rozgraniczenia - 15, 0 m na fragmentach – 12,0 m, szerokość jezdni 5,50 m, nawierzchnia z betonu asfaltowego , utwardzone pobocza po obu stronach jezdni o szerokości min. 0,75 m,

 • należy uwzględnić indywidualne zjazdy na posesje,

 • należy zapewnić właściwe odwodnienie drogi,

b/ ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:


 • do przebudowy należy zastosować materiały posiadające świadectwa dopuszczenia dostosowania ze względów ekologicznych,

 • teren inwestycji nie jest objęty żadną z form ochrony przyrody w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody (nie stanowi parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, użytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, nie ma na nim pomników przyrody i nie znajduje się w otulinie żadnego z wymienionych obszarów),

 • w przypadku ewentualnej kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z wartościową zielenią i drzewostanem w obrębie nieruchomości uzyskać uzgodnienie z Wydziałem Ochrony Środowiska,

 • analiza przesłanych dokumentów wykazała , iż przedmiotowa inwestycja nie narusza przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

 • w przypadku natrafienia w trakcie prowadzonych prac ziemnych na przedmiot posiadający cechy zabytku należy przedmiot ten zabezpieczyć i zgłosić do Państwowej Służby Ochrony Zabytków,

 • inwestor zobowiązany jest do finansowania ewentualnych ratowniczych badań archeologicznych,

 • dokonać uzgodnienia projektu zagospodarowania działek w zakresie ewentualnej kolizji z urządzeniami melioracyjnymi w WZMiUW w Warszawie Inspektorat w Szydłowcu .

c/ obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:


 • dojazd do terenu inwestycji – przedmiotowa droga powiatowa,

 • zaopatrzenie w energię elektryczną dla celu budowy – z istniejące sieci zgodnie z warunkami dysponenta sieci,

 • unieszkodliwienie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

d/ wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:


 • projektowana inwestycja nie może ograniczać: dostępu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji,

  energii elektrycznej, środków łączności, dopływu światła dziennego oraz nie może stwarzać uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, a także nie może powodować zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

e/ ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych:


 • przedmiotowa inwestycja znajduje się w granicach terenu górnicziczego i dotyczą jej związane z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające z przepisów odrębnych dotyczące :  1. Warunków geologicznych.

 • położenie terenu w stosunku do granic złoża – przedmiotowe działki zajmuje droga, która na odcinku około 850 m leży na udokumentowanym złożu i w odległości od 350 do 800 m od istniejącego wyrobiska w kierunku północno-wschodnim,

 • podział stratygraficzny i charakterystyka litologiczna warstw geologicznych przedmiotowego rejonu – wapienie i margle złoża WIERZBICA – POLE A,

 • tektonika górotworu – złoże WIERZBICA -POLE A,

 • występowanie innych złóż kapalin – nie występują.

  2. Warunków górniczych.

 • przedsiębiorstwo górnicze prowadzące eksploatację złoża wapieni i margli WIERZBICA – POLE A – Lafarge Cement S.A. Zakład Górniczy w Wierzbicy,

 • technologia urabiania złoża – przewidywane mechaniczne urabianie złoża,

 • zasięg wpływu na powierzchnię powodowany robotami strzałowymi – aktualnie brak, w okresie obowiązywania koncesji nie przewiduje się prowadzenia robót strzałowych na kierunku opiniowanego terenu.

 • położenie opiniowanego terenu w stosunku do frontu eksploatacyjnego – wg stanu aktualnego – 300 – 800 m , według stanu docelowego – leży na odcinku około 850 m,

 • przewidywany termin objęcia wpływami robót strzałowych opiniowanego terenu – bez możliwości wpływów robót strzałowych, obowiązująca koncesja nie przewiduje prowadzenia robót strzałowych,

 • ocena możliwości zagrożenia terenu osuwiskami – nie występuje,

 • aktualny stan stosunków wodnych i przewidywane zmiany wskutek eksploatacji górniczej – nie występują,

 • ocena wpływów odwadniania terenu na możliwości występowania deformacji terenu – nie występują,

 • położenie opiniowanego terenu w stosunku do składu materiałów wybuchowych – brak składu MW,

 • ocena zagrożenia bezpieczeństwa terenu i ciągłości ruchu zakładu górniczego w wyniku eksploatacji oraz oddziaływania na środowisko i obiekty budowlane projektowanej inwestycji – obecnie nie występują,

 • inne czynniki wynikające z warunków geologiczno -górniczych – droga, która ma być modernizowana usytuowana częściowo na udokumentowanym złożu wapieni i margli Wierzbica – Pole A.

 • warunki techniczne od spełnienia których powinna być uzależniona inwestycja – modernizację należy wykonać z zachowaniem projektu technicznego i zasad budowlanych dla tego rodzaju obiektów.

3/ Linie rozgraniczające teren inwestycji:

 • granice opracowania oznaczono na załącznikach graficznych nr 1 , nr 2 linią przerywaną koloru czerwonego .

4/ Wymagania formalne:


Należy uzyskać uzgodnienia projektu budowlanego wynikające z przepisów szczególnych oraz uwzględnić zalecenia jednostek uzgadniających.

Projekt budowlany opracować z uwzględnieniem przepisów:

- ustawą z dnia 07 lipca 1994r - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2003r, Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).

- ustawą z dnia 21 marca 1985r - O drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2004 r .Nr 204 poz. 2086 ze. zm.),

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz.690 z późn. zmianami ),

 • rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz.430).

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03 lipca 2003r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120,poz.1133),

 • oraz innymi przepisami odrębnymi właściwymi w sprawie.

Ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu uzgodnić z dysponentami sieci.U z a s a d n i e n i ePostępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte z wniosku Dariusza Tkaczyka „MIASTOPROJEKT” 26-600 Radom ul. Żeromskiego 116/B działającego z upoważnienia Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych 26-600 Radom ul. Graniczna 24 .

Przepis art. 50 ust.1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza, iż inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zamierzenie Wnioskodawcy należy uznać za cel publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami .

Przeprowadzona w niniejszej sprawie, stosownie do wymogu art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27.03 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych, jak również analiza stanu faktycznego i prawnego terenu lokalizacji inwestycji pozwalają stwierdzić, iż:

  - teren , na którym Wnioskodawca zamierza lokalizować inwestycję pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 3557W nie jest objęty nie są objęte ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w odniesieniu do przedmiotowego terenu Uchwałą Nr XXI/174/2005z dnia 30 marca 2005 Rada Gminy w Wierzbicy przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmienionej uchwałami : Uchwałą Nr VII/59/2007 z dnia 11czerwca 2007r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Nr XXI/174/2005 z dnia 30 marca 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania i obszaru górniczego Wierzbica III , zmienionej Uchwałą Rady Gminy Wierzbica Nr XXX/242/2006 z dnia 24 lutego 2006r.

 • działki nr 641, 460, 521/2 , 235,stanowią własność Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych,

 • obszaru , o którym mowa wyżej, jak i projektowanej inwestycji nie dotyczą ograniczenia i zakazy wynikające z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego, i zabytków i dóbr kultury współczesnej określonych w przepisach odrębnych / ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /Dz. U. Nr 162 , poz. 1568/,

 • projektowana przebudowa nie spowoduje zmian w krajobrazie z uwagi na istniejący już przebieg drogi, zwiększy komfort, bezpieczeństwo i płynność ruchu, a nowa nawierzchnia spowoduje zmniejszenie emisji hałasu oraz zanieczyszczeń w postaci pyłu i kurzu ,

 • przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zapisem w „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wierzbica – Uchwała nr XXIII/235/2001 z dnia 24 kwietnia 2001r. (nie stanowi prawa miejscowego) jest to obszar istniejącej drogi .

 • ponieważ działki nr 641, 460, 521/2 , 235, na których zlokalizowana będzie inwestycja stosownie do ustaleń niezobowiązującego w/ w ogólnego planu Gminy Wierzbica były przewidziane na cele publiczne (znajdowała się w liniach rozgraniczenia drogi) zachodzi konieczność uzyskania uzgodnień z Wojewodą Mazowieckim i Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w zakresie zadań rządowych i samorządowych,

 • Wojewoda Mazowiecki – uzgodnił pozytywnie w zakresie zadań rządowych przedstawiony projekt decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,

 • Starosta Radomski – uzgodnił pozytywnie , zamierzona inwestycja nie koliduje z zadaniami samorządowymi o charakterze ponad lokalnym.

 • niniejsza decyzja nie narusza przepisów odrębnych,


Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym strony ( inwestor , który będzie realizował inwestycję i pełnomocnika inwestora zawiadomiono na piśmie) o wszczęciu postępowania strony zostały zawiadomione w drodze obwieszczenia na tablicy ogłoszeń , zawiadomienie zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wierzbicy 05.11.2007r, w dniu 30.10.2007r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


W toku postępowania, stosownie do wymogów art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uzyskano uzgodnienia:

 • właściwym zarządcą drogi – Zarząd Powiatu – Postanowienie nr 200/2007 znak:PZD.IV.7331-200/07 z dnia 18.07.2007r.

 • organem właściwym w sprawie ochrony gruntów rolnych – Starosta Radomski – Postanowienie znak: GKN.III.6018-1132/2007 z dnia 18.07.2007 r.

 • organem właściwym w sprawach melioracji wodnych – Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Postanowienie znak: WZMiUW. IRS.4105-P-2/346/07 z dnia 23.08.2007 r.

 • w zakresie zadań rządowych – Wojewoda Mazowiecki – Postanowienie nr 132/07 z dnia 20.07.2007r.

 • właściwym organem nadzoru górniczego w odniesieniu do terenów górniczych – Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie -Postanowienie L.dz.5140/8/07/02121/LK

 • w zakresie zadań samorządowych – Starosta Radomski – Postanowienie nr 194/2007 z dnia 10.08.2007r.

Powyższe pozwala na orzeczenie jak w sentencji.


Projekt decyzji w przedmiotowej sprawie przygotowała mgr inż. arch. Anna Kondej - wpisana na listę Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów w Warszawie pod numerem MA 0367.


Jeśli decyzja niniejsza wywoła skutki, o których mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisy art. 36 oraz art. 37 tej ustawy stosuje się odpowiednio.


Pouczenie :

Stosownie do art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stwierdza się wygaśnięcie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli:

- inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę,

- dla terenu objętego decyzją uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Wójta Gminy w Wierzbicy, powołując się na znak sprawy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji , określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.


Informacja:

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:

1/ projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczególnymi,

2/ oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

3/ prawomocną decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Załączniki :


- załączniki graficzne do decyzji .


Otrzymują:


 1. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu ul. Graniczna 24

 2. p. Dariusz Tkaczyk „MIASTOPROJEKT” 26-600 Radom ul. Żeromskiego 116/B

 3. a/a

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-11-12 11:39:07.
Data wprowadzenia: 2007-11-12 11:39:07
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl