bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Komunikaty i obwieszczenia strona główna 

Komunikaty i obwieszczenia

Wierzbica 2014.03.21


 


R.G.I.-6733.2.CP.2014


                                               OBWIESZCZENIE


        Wójta Gminy Wierzbica


 


 


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu


i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 717 z późn. zm.)


 


 


zawiadamiam strony postępowania


 


 


że w dniu 21.03.2014r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującego budowę oświetlenia ulicznego napowietrznego na działkach  numer ewidencyjny gruntu 547/3, 547/5, 547/7, 547/9, 547/8                w miejscowości  Zalesice  Gm. Wierzbica.


W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów                  art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego.


 


 


 


                                                                                              Wójt Gminy Wierzbica


                                                                                                  Dariusz Myśliwiec

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-03-21 13:48:54.
Data wprowadzenia: 2014-03-21 13:48:54
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl