bip.wierzbica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.wierzbica.pl
Komunikaty i obwieszczenia strona główna 

Komunikaty i obwieszczenia

Wierzbica, dnia 17.02.2012 r.                                                                   RGI 7630.05-2.12


 


 


 


Z a w i a d o m i e n i e


 


 


 


Działając na podstawie art.28 art.39 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), oraz art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227)


zawiadamiam


 


że w dniu 17.02.2012 r. Wójt Gminy Wierzbica wydał postanowienie znak RGI 7630.05-1.12 stwierdzając obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na Budowie elektrowni wiatrowej „Wierzbica” w miejscowości Wierzbica, gmina Wierzbica określając jednocześnie zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art 66 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), inwestor EKO – NOTO Sp. z o.o. ul. Struga 54, 26 – 600 Radom.


Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wierzbica pok 22 w godzinach urzędowania.


 


 


Otrzymują:


1.      EKO-NOTO


ul. Struga 54


26 – 600 Radom


2.      Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wierzbica


3.      Tablica ogłoszeń we wsi Wierzbica Kolonia


4.      Strona internetowa


5.      Urząd Gminy Mirów


6.      a/a


 


 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-02-17 14:48:09.
Data wprowadzenia: 2012-02-17 14:48:09
Opublikowane przez: Rafał Krawczyk

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wierzbica.pl